Pest Megyi Hírlap, 1978. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1978-03-03 / 53. szám

6 £Mm W xMmap 1978. MÁRCIUS 3., PENTEK Atlétikai EB Nyolcán állnak rajthoz Az OTSH tegnapi sajtótá­jékoztatójának első részében az atlétikáról volt szó, neve­zetesen a jövő hét végén sor­ra kerülő fedettpályás Euró- pa-baj noks ágról. A szövetség és a válogatott keret vezetői bejelentették: a kontinens legjobbjai között nyolc magyar áll rajthoz — hárommal kevesebb, mint ta­valy San Sebastianban —, köztük három 1500-as férfi futó. A szakvezetés azt várja a Milánóba utazó atlétáktól, hogy kivétel nélkül a. leg­jobb hat közé kerüljenek, kö­zülük pedig hárman érmet is hozzanak. Ez utóbbiak közé a távolugró Szalma László és Erdélyiné Szabó Ildikó, vala­mint Zemen János tartozik. Tavaly mindhárman a dobo­góra léphettek, Erdélyiné má­sodik, Zemen és Szalma har­madik lett, Kézilabda Zsúfolt versenynaptár Az M-3-as fóti szakaszán Forduló a slalomhajnokságban Versenyszezon és holtidény. Valamikor egymást feltétele­ző és kiegészítő fogalmak voltak. Az utóbbi években az aktív versenyidény egész sor sportágban ugrásszerűen meg­növekedett, ezzel párhuzamo­san mind kevesebb a passzív, esemény nélküli hetek szá­ma. A kézilabdázásban ez a ten­dencia igen látványosan hó­dít teret. Ismeretes, hogy a fel­nőttek I. osztályú bajnoki mérkőzéseit csak teremben le­het játszani, s a jövőt az al­sóbb osztályúak terembe tör­ténő bevitele jelentheti. Egy Nevelőintézetek sportversenye Az idén Aszódon rendezték meg — február 23—24-én — a Nevelőintézetek Téli Ku­pa sportversenyét. A három sportágban asztalitenisz, ké­zilabda és sakk, 82 diák ver­sengett. Az összetett verseny értékelésekor 58 ponttal első helyre Kalocsa csapata ke­rült, őket a házigazdák kö­vették 51 ponttal, harmadik helyen a zalaegerszegi diá­kok végeztek. Az asztalite­nisz- és sakkcsapat-versenyt szintén a kalocsai fiatalok, a kézilabdát pedig a zalaeger­szegiek nyerték. Az aszódi diá­kok mindhárom sportágban a második helyen végeztek. Az egyéni értékeléskor asz­taliteniszben Pankus (Aszód), illetve Pankus—Sári, a sakk­ban Bojtos (Zalaegerszeg) nyertek. A kétnapos versenyen a sportszerűségi díjat Zala­egerszeg csapata kapta meg, bár különösebb szabálytalan­ság nem történt a versenyek időtartama alatt. Az eredményhirdetés előtt a házigazdák súlyemelői mutat­tak be gyakorlatokat, amely­nek célja az volt, hogy elter-’ jesszék és megszerettessék a jelenlévőkkel ezt a sportágat is. A bemutató után került sor az eredményesen szerep­lők díjazására. Az egyéni győztesek között érmeket osz­tottak ki, a csapatok pedig oklevél-díjazásban részesül­tek. M. I. Horgászoknak Tilalmak, tippek... Két dolog is jelzi, hogy nem­csak a meteorológusok, de a horgászok számára is vissza­vonhatatlanul megkezdődött a tavasz. Az egyik: véget ért a Nagy­budapesti Horgászok Egyesü­letetek téli horgásziskolája, ámenen november eleje óta oktatták az újonc horgászokat a halfogás tudományára és a vízparti viselkedésre. (Melles­leg ugyanakkor, a múlt hét végén fejeződött be a velencei horgászok egyhónapos, februá­ri „téli tanfolyama” is, ame­lyet a MOM-ban rendeztek.) A másik tavaszjelző: egy sor tilalmi idő kezdődött meg már­cius elsejével. És ezekre illő odafigyelni, mert némelyik módosult a tavalyi évhez ké­pest. Tehát: mindenekelőtt szinte minden ragadozó halra tilalom van az ország minden vizén. (Ki­véve azokat a belterjes vize­ket, ahol a vizet használó nem állapított meg tilalmi időt, vagy máskor kezdődik a tila­lom.) így tilos a csuka hor­gászata március 31-ig, a bali­né, a fogas-süllőé és kősüllőé április 28-ig, a kecsegéé jú­nius 30-ig. (Ezek közül különö­sen a süllő tilalmi idejére kell vigyázni, amely korábban március 20-án kezdődött!) Március folyamán tehát a ra­gadozó halak közül csak a har­csa fogható, már ahol ilyen korán, megmozdul (a Bánhidai hűtőtó e vizek közé tartozik), valamint ahol még van meny­hal, ahol ilyenkor már eszik a domolykó, és a csapósügér, no meg néhány vizünkön a fe­kete sügér. Vizeink többségén azonban, ahol ezek nincsenek, vagy még korai rájuk horgász­ni, kár villantóval, vagy kis­hallal próbálkozni, mert ez csak arra lenne jó, hogy a hal­őr félreértse szándékunkat... Egy speciális tilalom is élet­be lépett március elsejével: a balatoni úgynevezett „akadó­kon”, a Balatonba befolyó vi­zek torkolatánál, 150 méteres körzeten belül, és az ezeken a vizeken a torkolattól visszafe­lé számított kétkilométeres szakaszon, továbbá a Zala fo­lyón a torkolat és a zalaapáti közúti híd közötti szakaszon egyáltalán nem szabad hor­gászni, mivel ezek ívóterületek. Aki tehát megyénkből a Ba­latonra látogat, ezt is vegye figyelembe, mert akit e helye­ken május 19-ig horgászáson érnek, azt súlyosan megbünte­tik! A sok „nem szabad” után arra is adjunk tippet, hol ér­demes már próbálkozni. Tes­sék, a hírek: A cikolai tavak némelyikén fenekezve fogtak már pontyot is. Százhalombattán, a „páros­páratlan” szakaszon sok szép paduc között termetes márnák is zsákmányul esnek, ha jól választjuk meg a csalit: vékony vörös gilisztával és kenyérrel érdemes próbál­kozni. (Érdekes: a máma, amely ko­rábban csak vastag gilisztára jött, most két-három vékony gilisztából fűzött „füzérre” sokkal intenzívebben harap.) Egy érdekesség: a korábbi évekkel ellentétben a légy- pondró, mint csali egyáltalán nem válik be. Budapesten is fogtak már szépen a héten jászkeszeget, dévért, az Erzsé- bet-híd pillére alatti forgónál. A Ráckevei (Soroksári) Duna- ágban egyelőre csak a kesze- gezők „arathatnak”: Budapes­ten a Gubacsi-hídnál, Rácke­vén a híd körüli vizeken ilyen­kor fogják az év legszebb bo- dorkáit, karikakeszegeit, e he­lyeken viszont az érzékeny fel­szerelés horgán éppen a légy- pondró és a vékony giliszta válik be, a kenyér a Duna- ágban még korai. Pontyfogás­ról egyelőre nincs hír... (Szatmári) biztos: a versenyek egymást érik a sportágban, a bajnoki küzdelmeket legtöbbször jól egészítik ki a különféle kupa­sorozatok — ellenpélda az idei MNK —, amelyek segítik a formábahozást, az eredményes felkészülést a főszezonra. Dubnicai torna Nincs ez másként a Pest megyei kézilabda-szakosztá­lyoknál sem. Bár még csak március van, mégis tele a sportág versenynaptára. A sort már a hét végén elkezdik a női ifjúsági válogatottak. — Ma utazik a csehszlová­kiai Trencsén melletti Dub- nicára a megyeválogatott, ahol a Felszabadulási Emléktornán vesz részt — tájékoztatott Sze­mes Árpád, a Pest megyei Sporthivatal módszertani cso­portvezetője, a kézilabda sportági szakreferense. — Az előző évek során sikerrel sze­repelt együttes — nyert már a Dunakanyar Kupán és a Pa­taki István-emlékversenyen is — Kisfalvi István, a PKSZ főtitkára és Sulyánszki Dezső edző vezetésével a következő összeállításban szerepel: .ács­bog Mária, Németh Mária, Sá­fár Mária (Nagykőrösi Toldi), Farkas Erika, Kurdi Erika, Su­lyánszki Györgyi, Aradi Nóra (Váci Forte), Varga Ibolya (Fó­ti Gyermekváros), Lánci Ilo­na, Szabó Erzsébet (Fóti Vas­utas), Csapó Ilona (Csepel Au­tó) és Bannauer Anna (Soly­mári Egyetértés). Megyei válogatottak A következő piros betűs dátum a megye kézilabda­életében március 19-e. Ezen a napon Dunakeszin randevú­zik valamennyi 1962-ben szü­letett leány, illetve 1961-es évjáratú fiú, akit egyesülete előzőleg jelöl a megyeválo­gatott kialakítását szolgáló felmérésre. Az ott összeállí­tott csapat képviseli a megyét a szintén Dunakeszin — ápri­lis 5—7. között — megrende­zendő megyei válogatottak tornáján. A Budapest, Fejér, Nógrád és Pest megye leg­jobbjainak vetélkedőjében ta­valy a Pest megyei fiúk és lá­nyok egyaránt győztek. A ki­választó központok győztesei­nek debreceni csúcstalálko­zóján pedig a fiúk első, a lá­nyok harmadik helyen végez­tek. — Jó lenne a tavalyihoz ha­sonló sikerrel szerepelni így Szemes Árpád —, a június 10—15. közötti debreceni tor­nán. Ahhoz persze, előbb meg kellene szerezni a dunakeszi torna első helyeit. Ettől függet lenül már a jövőre is gondo­lunk: az egy évvel fiatalab­bak (az 1963-ban született lá­nyok, illetve az 1962-es fiúk) részvételével • március 30-án Dunakeszin olyan jellegű fel­mérést végzünk, amely már az 1979-es korosztályos csapatok kialakítását hivatott elősegí­teni. Az egyre népszerűbb kézi­labdasport tovább terebélye- sedéséhez, elengedhetetlenül szükséges a hozzáértő, lelkes sportági vezérkar léte, műkő dése. örvendetes, hogy a Pest megyei Kézilabda Szövetség­ben nincsenek kádergondok, minden posztra megvan a meg­felelő szakember, akiknek ösz- szehangolt munkája a sikeres munka elengedhetetlen köve­telménye, egyik alapfeltéte­le. Hasznos újítás — A PKSZ elnöksége az 1978-as esztendőben is Kende György elnök vezetésével te­vékenykedik — világosított fel Szemes Árpád. — Helyet tese, Kurdics Sándor, míg a főtitkár Kisfalvi István. A játékvezető bizottság elnöke Úcsai Attila, a fegyelmi bi­zottságé pedig Dömötör Zol­tán. Az előző évek gyakorla­tához képest újítás, hogy az elnökségi ülésekre a járási összevont kézilabda-szövetsé­gek elnökeit is meghívjuk. Így a legalsóbb osztályok életé­ről, problémáiról is közvetle­nül, s ami a legfontosabb: idő­ben tudomást szerzünk. Meg­győződésem, hogy így sokkal hamarabb tudjuk majd segí­teni a járási kézilabdaélet gondjainak megoldását. Jocha Károly Tegnap Hochfilzcnben (Ausztria) a felnőttek is megkezdték küz­delmeiket a 19. biatlon-világbaj­nokságon, a számukra klasszikus egyéni számban, 20 km-en. A sportág élenjáróit (NDK, Szovjet­unió, Finnország) megelőzve, a vi­lágbajnoki cím a norvég Ott Lir- husnak jutott. A női sakk-világbajnok]'elölt! pá­ros mérkőzésen a 13. játszma dön­tetlenül végződött, s igy a szovjet Csiburdanidze 7:6-ra vezet az iz­raeli Kusnyir-Steinnel szemben. Pályán a Pest megyeiek Labdarúgó-kupamérkőzések Az utóbbi napokban mind több Pest megyei labdarúgó- csapat lépett pályára a Magyar Népköztársasági Kupáért, és a Felszabadulás Kupáért. A küzdelmekbe bekapcsolódtak az NB Il-es egyesületek is; a Váci Híradás Márianosztrára látogatott. Váci Híradás—Márianosztra 8:2 (5:1), Márianosztra, 400 né­ző. V.: Sós Gábor. G.: Garaba (2), Zagyvái (2), Bednarik, Tóth, Bodor, Hegedűs (11-es- ből), illetve Havasi (2). Nagyon sportszerű mérkő­zésen a hazai csapat az első félidő 25. percéig jól tartotta magát. Ezután azonban a Váci Híradás 10 perc alatt négy gólt rúgott és könnyed játékkal, biztosan nyerte a mérkőzést. További MNK-eredmények: Zsámbék—Dömsöd 2:2, Sóskút —Érd 0:4, Pomáz—Tárnok 2:1. A Felszabadulási Kupában négy Pest megyei csapat lépett pályára, s közülük csak a Du­nakeszi szenvedett vereséget, a másik három együttes ide­genből hozta el a két pontot. Eredmények: Perbál—Erzsébeti SMTK 1:0 (0:0), Pesterzsébet, 100 né­ző. V.: Szabó. G.: Forgács. Küzdelmes mérkőzésen a 90 percből hatvanat a hazaiak tá­madtak, ám a hajrában a per­báliak akár több gólt is rúg­hattak volna. Jó: Faragó, Né­meth, Bajkó. Vasas Ikarus—Dunakeszi 4:2 (2:0). Mátyásföld. V.: Nagy L. G.: Sólyom, Nazáthj Bem J. SE—Kecskeméti SC 1:0 (0:0). Kecskemét, 100 néző. V.: Aczél. G.: Sebestyén. Kossuth KFSE—22. sz. Vo­lán 2:1 (1:1). Rákoscsaba, 100 néző. V.: Geiger. G.: Libadi, Lubasky. A napokban rendezték meg az országos slalombajnokság - III. fordulóját. A résztvevők a vá­rosligeti felvonulási téren ne­veztek, majd útrakeltek és az épülő M—3-as autópálya fóti szakaszán volt a végállo­más. Itt jelölték ki ugyanis a rendkívül gyors és technikás 3,2 kilométeres versenypályát. A küzdelemben 137-en in­dultak, így különösen érté­kes teljesítmény, hogy a ve­gyes géposztályban Botár, a Szentendrei Spartacus ver­senyzője Fiat 125-ös gépkocsi­jával a harmadik helyet sze­rezte meg. APRQHIRDETESEK A ceglédi Lenin Mgtsz kecskescsárdai telepe éjjeliőröket vesz fel. Jelentkezés a helyszí­nei) a telepvezetőnél, A MÁV Gépjavító Üzem felvételre keres azonnali belépésre szerszámkészítő laka­tos, villanyszerelő, géplakatos és eszter­gályos szakmunkáso­kat. Munkásszállást biztosítunk. Cím: Bu­dapest XXV. kér. Taay u. 97—101. Bejárat: Tatai út és Fáy út sarokról. Építőipari szövetkezet felvesz munkaügyi vezetőt. Jelentkezés: Nagykőrös, Örkényi u. 9. Eladó minden méretű gyümölcsládák. 2 db bolti mérleg, 2 db pult polcokkal, 7 db szó­dásüveg ládával. 140 literes akvárium dísz­halakkal. Nagykőrös Béke u. 34. sz. Eladó két szoba össz­komfortos, OTP-s öröklakás készpén­zért + OTP. Nagyká- ta Üttörők útja 3/a. 111. em. 9. ____________ Zö ldség-gyümölcs kis­kereskedés eladó. Fa­ház teljes berendezés­sel. Tóth László, 2310 Szigetszentmiklos, Rá­kóczi út 19. Tel. este: 125. Eladó törzskönyve­zett 3 hónapos gyap­jas kuvasz kutya- kölyök. Nagykőrös I. kér. Ménesi u. 4. Kék-fehér színű mély gyermekkocsi eladó. Nagykőrös III., Kini­zsi u. 9/e. _____________ Gy álon kisebb ház el­adó. Érdeklődni: Gyál, Erdősor 14,__________ El adó Nagykőrös, Vá- gi István lkt. ép. II. 4-es lakás. Érdek­lődni délután._________ Egy jó állapotban le­vő villanymotoros szecskavágó eladó. Nagykőrös, 2. járás, Csikvár dűlő 53. — Karai. Babetta eladó. Ér­deklődni: Cegléd, Tö­mörkény utca 20. 17 óra után. Holdfény eszpresszó egy szoba összkom­forttal eladó. Törtei, Kossuth utca 15. Nagykőrösön, Losonc utca 72. beköltözhető 210 n.-öles sarokház eladó. Érdeklődni helyszínen._____• Na gykőrös X. kér. Du­gonics u. 12. sz. új ház, szoba, konyha, melléképületekkel el­adó. Gáztűzhely palackkal és egy Komár motor eladó. Nagykőrös IV., Berzsenyi 3. Frissen vizsgázott 350- es Velorex, 3 éves, műszakival eladó. Ér­deklődni : Nagykőrös, 'Arany János u. 32/b. Szmatonáéknál. 400 n.-öl gyümölcsös, szőlő bekerítve, kút- tal, W.C., hétvégi ház­zal az 52-es út mel­lett olcsón eladó. „Igényes 135 620” jel­igére a dunaújvárosi hirdetőbe. Leányfalu, Hunyadi János u. 8. alatt 300 n.-öles telek eladó. Érdeklődés: Szob. Szurdok u. 6. Balogh József né. 3 db 10 hetes bika­borjú eladó. Rád, Ma­dách utca 3. Eladó Vácott 3 szo­bás, összkomfortos, központi .fűtéses, gará- zsos lakás. Érdeklőd­ni este 18 órától: Nagy, Vác, Kandó Kálmán u. 39. II. em. Wartburg személy- gépkocsi UV írsz, bár­hol felállítható garázs- zsal eladó. Verőce­maros, Zombori u. 18. Eladó 2 éves. 7 hóna­pos vemhes üsző és egy ló. Lendvai Ist­ván, Ceglédbercel Ho­mokrész 15. szám. 2 szobás családi ház beköltözhetően eladó. Nagykőrös III. Kodály Z. u. 8._______________ Eg y hasas szamár el­adó. Nagykőrös III. Gombai u. 3. Kis ház eladó. Nagy­kőrös II. kér. Tároga­tó út 1. sz. Eladó 3011-es Zetor 600-as szalagfűrésszel és fajtiszta csemege- szőlő vessző. Cegléd Klapka György utca 13. sz. Villanymotorral fel­szerelt nagy férfi varrógép és nagy szabóasztal eladó. Cegléd Vili. Munkácsi köz 7. szám. Esküvői ruhakölcsőn- ző nyílt a Délinél, va­donatúj árukészlettel vidékre is. Budapest XII., Greguss u. 6. Nyolc általános Isko­lát végzett vagy vég­ző fiatalokat felve­szünk i978/79-es tan­évre víz-gázvezeték- szerelő, fűtésszerelő és lakatos szakmun­kástanulónak. A ta­nulók tanműhelyben, szakoktató irányítá­sával sajátíthatják el szakmájukat. Az el­méleti oktatást szak­munkásképző intézet­ben szaktanárok vég­zik. Juttatások: ösz­töndíj. ill. társadalmi ösztöndíj. Vidékiek­nek teljes ellátás, munkaruha- és uta­zási bérlet. Jelent­kezni lehet munkana­pokon (szombat kivé­telével) 7—15.30-ig. Le­vélre részletes tájé­koztatást küldünk. Cím: Első Bádogos és Szerelő ISZ. Bp. VIII.. Rigó u. 6—8. és Bp. VII.. Hernád u. 45. személyzeti és munkaügyi vezetőnél. Fiatal házaspár szo­ba konyhás lakrészt bérelne másfél, két évre Gödöllőn vagy környékén. „Víz szük­séges 24 986” jeligére Felszabadulás téri hir­detőbb __________ •/ Es küvőre legdivato­sabb vőlegény!, ko­szorúslányi rühák köl­csönzése vidékre. Bu­dapest VII., Akácfa u. 27. ________''' Bu dapest, Rákóczi úti I. emeleti, tanácsi '’la­kásomat Elcserélném gödöllői 2 vagy 2 1/2 szobás, első vagy má­sodik emeleti lakásra. Érdeklődni: Gödöllő, Kossuth L. u. 20. üz­let. TOLL Oj és használt liba- és kacsatollat MAGAS ÁRON FELVÁSÁROL AZ ALBERTIRSAI TQLLÜZEM. Albertirsa, Köztársaság u. 16^ telefon: 15. Idős szüléimhez gon­dozónőt keresek sür­gősen. Nagykőrös, Kecskeméti u. 46. Bérelnék egy vagy másfél szobás bútoro­zott összkomfortos la­kást. Értesítést: Jfj. Barta Lajos, Nagykő­rös, Széchenyi tér 20/a. kérek. HIRDESSEN A PEST MEGYEI HIRLAPBANI AZ ORSZÁGOS ÉRC- ÉS ÁSVÁNYBÁNYÁK Dunántúli Művei, Pilisvörösvár FELVÉTELRE külszíni üzemeibe (Pilisvörösvár, Sóskút, Iszkaszentgyörgy) gyakorlattal rendelkező bányatecbnikusekat harmadvezetői beosztásba; valamint tervezésben és fejlesztésben jártas bányamérnököket Műszaki Fejlesztési Osztályára; bányászatban jártas normatechnológust, továbbá anyagbeszerzőt földmunkagép- és gépkocsialkatrész-ismerettel és gyakorlattal Anyaggazdálkodási osztályára. Jelentkezni lehet személyesen vagy írásban, a Személyzeti osztályon, 2085 Pilisvörösvár. , A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megye) Tanács lapja Megjelenik - hétfő Kivételével - naponta Kiadja a Hírlapkiadó vállalat nCOT urpvri UIDI AD Főszerkesztő: dr. Lókös Zoltán. — Főszerkesztő-helyettes: Sági Agnes. - Felelős kiadó: Csollány Ferenc. - Szerkesztőség: 195) Budapest vili. Somogyi Béla u • ­rtdl IVSlUIl! nm.Hr Kiadóhivatal: 1951 Budapest vm., Blaha Lujza tér S. - A szerkesztőség és a kiadóhivatal központ) telefonja. 343—100 és 142—220 - Szerkesztőség) titkárság 140—441 __________ _______ FIÖKSZERKESZTÖSEGEINK: Ceglédi Hírlap, 270) Cegléd, Kossuth tér l Pl 19 Telefon 11-400 — Gödöllő és Vidéke, 2100 Gödöllő. Szabadság tér 1 Pf: 47 Tel 0196 —-------------­----------------------------------------- Monor és Vidéke, 2201 Monor. Kossuth u 78 Pf: 51. Tel: 157. - Nagykörösi Híradó, 2750 Nagykőrös. Hősök tere 7 Tel 398 Váci Napló, 260) Vác. Lenin u ts Pf 32 Tel ■ 10-095 A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda. Budapest - Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél » oosta hírlapüzleteiben a Posta Központi Hírlapíródénál Budapest 9.. József nádor tér t TeL: 180—850. Postacím: (900 Budapest — Előfizetési díj havonta 80 forint Index* 25064 Hl) ISSN 0X33__0659

Next

/
Oldalképek
Tartalom