Pest Megyi Hírlap, 1978. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-09 / 34. szám

Púja Frigyes hazaérkezett Brüsszelből Púja Frigyes külügyminisz­tert szerdán fogadta Leo Tin- demans belga miniszterelnök. Találkozójukon kétoldalú kér­désekről és időszerű nemzet­közi problémákról volt szó. Púja Frigyes ezután talál­kozott a belga sajtó képvise­lőivel és válaszolt kérdéseik­re. Szerdán délelőtt folytatód­tak és befejeződtek Púja Fri­gyes és Henri Simonét hivata­los tárgyalásai. A tárgyaláson jelen volt Hector de Bruyne belga külkereskedelmi minisz­ter is. Délben Hervé Brouon, a belga parlament interparla­mentáris csoportja magyar- belga tagozatának elnöke ebé­det adott Púja Frigyes tiszte­letére. Az ebéden megjelent Ed­mond Leburton, a belga kép­viselőház elnöke, valamint számos, különböző pártokhoz tartozó parlamenti képviselő. Pohárköszöntők hangzottak el, amelyek nemcsak a parla­menti kapcsolatok fontosságát, hanem általában a magyar— belga kapcsolatok fejlesztésé­nek jelentőségét is hangsú­lyozták. A magyar külügyminiszter belgiumi látogatásáról közös közleményt adtak ki, melyet a 2. oldalon ismertetünk. Púja Frigyes szerda este ha­zaérkezett Belgiumból. Foga­dására a Ferihegyi repülőté­ren megjelent Rácz Pál kül­ügyi államtitkár, valamint a Külügyminisztérium ' több vezető munkatársa. Ott volt Wilfried Nartus, a Belga Ki­rályság budapesti nagykövet­ségének ideiglenes ügyvivője is. Fénycsövek — vízsugárban PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜUETEKI m Műszakonként 40 ezer fénycsövet készítenek elő festésre az Egyesült Izzó váci Fényforrás- és Alkatrészgyárának mosó­jában. A szennyeződéstől, portól vízsugárral tisztítják meg az átlátszó csöveket. • Barcza Zsolt (elvétele AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ara »0 fillér 1978. FEBRUÁR 9, CSÜTÖRTÖK Folyamatos erőmű Nagymaroson Egy-mástél kilométerrel Visegród felett épül A gabcikovói a csúcsidőszakban termel — Az együttes energia 878 megawatt Megkezdődtek a következő évtized legnagyobb beruházá­sának munkái: a Gabcikovo— Nagymaros vízlépcsőrendszer építésének előkészületei. Erről adott tájékoztatást szerdán Jurcsek Viktor, a munkálato­kat lebonyolító Országos Víz­ügyi Beruházási Vállalat fő­mérnöke a Magyar Hidrobioló­giái Társaság ankétján. Az államközi szerződésben rögzített közös magyar—cseh­szlovák tervek alapján s kö­Zárszámadások idején Felkészülés ágazatonként Országszerte egymást köve­tik a termelőszövetkezeti zár­számadó közgyűlések, melyek­Halászok, horgászok nek az idén a szokásosnál na­gyobb jelentőséget ad, hogy nemcsak a tavalyi gazdálkodás eredményeit és az idei tervfel­adatokat vitatja meg a tag­ság, hanem ezúttal hagyják jóvá a ter­melőszövetkezetek alapsza­bályait is. Az egyesülni kívánó tsz-ek- ben most választanak új ve­zetőséget. Egyébként a mező- gazdasági és élelmezésügyi miniszter a korábbiakban mintegy 50 termelőszövetkeze­ti egyesülést hagyott jóvá. Pest megyében a termelőszö­vetkezeti egyesülések az el­múlt év végén már befejeződ­tek, így ezekben a tsz-ekben az új vezetőgárda értékeli a tavalyi eredményeket és ter­jeszti a tagság elé az idei ter­veket. 1977-ben a mezőgazda­ság termelési eredményei 11 százalékkal nőttek az előző évi értékhez képest, ebben az értéknövekedésben nem kis je­lentőségű a termelőszövetkeze­tek munkája. A Pest megyei gazdasá­gok az országos átlagot meghaladó termelésnöve­kedést értek el. A termelőszövetkezetek kö­zösségét nem éri készületlenül a közgyűlések terwitája, a szakvezetés elképzeléseiről, irányelveiről időben kapott mindenütt tájékoztatást a tag­ság. Pátyon például a Zsám- béki-medence Lenin Termelő- szövetkezetben február kilen­cedikén, tizedikén és tizen­egyedikén, három napon át tartják a részközgyűléseket a zárszámadó és tervtárgyaló közgyűlést megelőzően. Ilyen­kor adódik lehetőség arra, hogy az ágazatok vezetői és a tagság a gazdálkodási egysé­gek feladatait megvitassák, hogy megalapozott résztervek kerülhessenek a közös zár­számadó közgyűlés aszta­lára. E hét végén a megyében egye­bek között Dunaharasztiban, Abonyban, Dömsödön, Duna- varsányban, Érden, Hernádon, Nagykátán tartanak zárszám­adó és tervtárgyaló közgyűlé­seket. Február első feléig mintegy 50 tsz, továbbá 3 szak- szövetkezet és 13 társulás fe­jezi be a közgyűléseit. A me­gye 83 szövetkezetéből tízegy­néhány tart közgyűléseket a hónap végén. Be. L Nagy elemek Dunakesziről Gyógyintézet, mentőbázis és sportcsarnok elemei készülnek Nagy feladatok várnak az idén a dunakeszi házgyárra. Az üzem biztosítja — egyebek között — az OKFI új, budai gyógyintézetének, valamint az országos mentőbázis Vá­gány utcai központjának már megkezdett építkezéseihez az építőelemeket. Nagy erőkkel készülnek a budapesti nagy­sportcsarnok építkezésére is. Az országos jelentőségű fel­adatok megoldása csak a ter­mékek állandó korszerűsítésé­vel lehetséges — ehhez pedig, folyamatosan rekonstrukciókra van szükség, hogy lépést tart­hassanak a termelés legfejlet­tebb módszereivel. A korszerűsítő beruházások sora már 1975-ben megkezdő­dött. A rossz hatásfokú olajka­zánokat, automatikusan gáz­kazánokkal váltották fel. A földgázos tüzeléstechnika a korszerű vasbeton előregyártás feltételeit biztosítja. Az ener­giatakarékosságot szolgálja hogy megkezdték a zártrend­szerű gőzöléssel gyártott, fe­szített párhuzamoscsövű ele­mek gyártását. A 75 méter hosszú sablon előnye, hogy a legkülönbözőbb hosszúságú elemek gazdaságos gyártására nyújt lehetőséget. Elkészült a vasbetonszerelők új, 1200 négyzetméter alapte­rületű, központifűtéses mun­kacsarnoka is, ezekben a mo­dern gépek biztosítják a vá­gott, hajlított betonacél va­lamint hegesztett háló igé­nyek kielégítését. K. Z. zös kivitelezésben készülő víz­lépcső rendszer a Pozsony— Budapest közötti Duna-sza- kasz sokrétű gazdaságos fel- használására készül. Legfon­tosabb a vízienergia kihaszná­lása, eszerint a két vízlépcső, a gabcikovói és a nagymarosi, együttesen 878 megawatt villamos energiát szolgál­tat majd. A megállapodás szerint ennek fele, 440 megawatt a magyar energiarendszerben kerül fel- használásra, ez a mennyiség az ország jelenlegi energiaigé­nyének mintegy 10 százaléka. A gabcikovói létesítmény csúcserőműként termeli majd az áramot, vagyis a napnak abban az 5 órás időszakában, amikor a legtöbb áramot igénylik a felhasználók. A nagymarosi erőmű úgyneve­zett alaperőmű lesz, ez any- nyit jelent, hogy folyamato­san működik. Dunakilitinél duzzasztómű épül, az előkészületi munkák a tereprendezés, erdőirtás már meg is kezdődött itt. A duz­zasztómű 20 méter magasság­ban fogja fel a vizet, mögötte mintegy 60 négyzetkilométer terü­letű tározót alakítanak majd ki, amely megváltoztatja, gazda­ságilag is értékesebbé teszi az egész környéket. A Velencei­tónál is nagyobb tározó át­mérője a legszélesebb szaka­szán az 5 kilométert is eléri, ez a Gárdony—Sukoró közötti távolságnak felel meg. A tá­rozó köf-nyékét üdülőterületté alakítják, Sopron és Győr la­kosságának ez lesz majd a fő kirándulóközpontja. Ugyan­akkor a mezőgazdasági üze­mek is hasznosíthatják a táro­zó előnyeit, a felduzzasztott folyót az eddiginél nagyobb mértékben állíthatják az ön­tözés szolgálatába. A nagymarosi vízlépcső Visegrád fölött másfél-két kilométerre épül meg. Ez az egység három részből áll majd: a hajózsilipből, az erőműből és a duzzasztómű­ből. A hajózsilipet a távlati tervek szerint megépítendő Duna—Rajna—Majna csatorna hajózási igényeihez igazítva, kétkamrásra építik, a kamrák a legnagyobb dunai hajó át- bocsátására is képesek, 34 méter szélesek lesznek. — Tavaly 12 új ruhatisztító fiókot, felvevőhelyet nyitot­tunk, s ezzel üzleteink száma hetvenre emelkedett — mond­ja Terhes Lajos, a Pest me­gyei Szolgáltató- és Csomagoló Vállalat főmérnöke. Majd hoz­záteszi : — A vidéki patyolatok kö­zül egyedül a győrinek van több, szám szerint 75 felvevő­helye. Gazdaságosan többet nem lehet fenntartani, ezért hálózatunkat a jövőben lassúbb ütemben bővítjük. Idén például Dunaharasztin építünk egy ruhatisztító szalont és Szentendrén, a Felszabadulás lakótelepen alakítjuk ki vál­lalóhelyünket mosószalonná. Ez gyorsmosoda lesz, három napon belül kitisztítják itt a ruhát. — Saját terveink alapján most készül az Ikarus székes- fehérvári gyárában egy autó­busz, amelyet bemutatunk a tavaszi BNV-n, s már a tavasz végén a váci járás északi és keleti, részén mintegy 30 tele­pülésről gyűjti össze a tisztí­tásra szánt ruhát, többek kö­zött Kemencéről, Birneceba- rátiról, Váchartyánból és Vác- dukáról. E településekről naponta nem számíthatnak annyi megbí­zásra, amennyiért érdemes vol­Levegőben a növényvédők Jól kezdte az évet a budaörsi repülőgépes szolgálat Jól kezdődött az év a me­zőgazdasági repülőgépes szol­gálat számára; kedvezett az időjárás, s a helikopterek és a repülőgépek az elmúlt év ja­nuárjához képest ötször na­gyobb területre juttatták ki a műtrágyát, összesen 130 ezer hektár kapott a levegőből ta­lajerőpótlást. Február első napjaiban szintén szünet nél­kül munkában voltak a buda­örsi légiflotta egységei. A repülőgépes szolgálat ta­valy rekord eredményt ért el, összesen mintegy négymillió hektárnyi területet — az or­szág összes szántóterülete 5,6 millió hektár — láttak el vegy­szerekkel, műtrágyával és nö­vényvédő anyagokkal. Növeke­dett a munka termelékenyt é- ge, is, az egy légiórára jutó tel­jesítményt több mint iO szá­zalékkal fokozták. Idén a tavalyinál öf száza­lékkal nagyobb területre szór­nak ki kémiai anyagokat. A repülőgépes szolgálat új tech­nológiákat alkalmaz, egyebek között a gabonák virágzása idején egy menetben szórják ki a levéltrágyát és a gomba­ölő szereket, ilymódon csök­kenthetik a költségeket. na állandó üzletet nyitni. Ezért a vállalat vezetői elhatá­rozták, hogy a jövőben csak a helyi tanácsok ké­résére nyitnak állandó üz­letet, a meglévő hálózatot végleges­nek tekintik, s újabb autóbu­szok üzembe helyezésével nö­velik a szolgáltatásba bevont települések számát. A év végére Pest megye 180 települése közül mintegy száz­ban veheti igénybe a lakosság a vállalat szolgáltatását. A tervek szerint a tavalyi 287 tonnánál az idén jóval több ruhát tisztít a vállalat. Egye­lőre a közületi tisztítások ro­vására növelik a lakossági szolgáltatást, — Szolgáltatásainkat az idén tovább bővítjük. A korábban bevezetett ágynemű kölcsönzés és szőnyegtisztítás bevált, ágy­neműből például 10 ezret ad­tunk tavaly bérbe, 50 százalék­kal többet, mint 1976-ban és mintegy 8000 négyzetméternyi szőnyeget tisztítottunk ki. Ez évben már vállaljuk a bőrtisz­títást is. Magyar—líbiai gazdasági tárgyalások A magyar—líbiai gazdasági együttműködési vegyes bizott­ság IV. ülésszakára Abu Bakr Ali el Serif kereskedelmi mi­niszternek, a líbiai tagozat el­nökének vezetésével gazdasági küldöttség érkezett Budapest­re. A tárgyalásokon a magyar delegációt Biró József külke­reskedelmi miniszter, a vegyes bizottság magyar tagozatának elnöke vezeti. A vegyes bizottság áttekinti a magyar—líbiai gazdasági és kerekedelmi kapcsolatok, vala­mint a műszaki-tudományos együttműködés fejlesztésének lehetőségeit és kijelöli a soron következő fontosabb feladato­kat. sokaságának biztosítanak kellemes hétvégét, miközben a tájat is szépítették. Gondoljunk csak a délegy­házi tóvidékre, vagy a Rác- kévéi Duna-ágra. A részletekbe kár is be­lemerülni. Az elmúlt esz­tendők során a vita elcsi­tult, az addigi ellenfelek sok területen — mindenek­előtt a természet és a vi­zek védelmében — szövet­ségesekké váltak. A hor­gásztábor pedig százötven- ezer főre izmosodott, ami már társadalmi tényező. Olyannyira, hogy a tör­vényt újra kellett fogalmaz­ni. A január 1-én életbe lépett 1977. évi 30. számú törvényerejű rendelet beve­zetése már így hangzik: A halászatnak, a halgazdál­kodásnak és a dolgozók pi­henését szolgáló horgászat­nak a társadalom érdekei­vel és a népgazdaság céljai­val összhangban álló fej­lesztése érdekében a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa... síb. A törvényerejű rendelet megadja a halászoknak, ami a halászoké, de számol a horgászattal is. Tételesen kimondja, hogy a városok és üdülőhelyek közelében lévő vizeket elsősorban horgászás céljára kell hasz­nosítani. A halászatról szóló tör­vényerejű rendeletnek — és az ahhoz csat­lakozó, a megvalósítást, a végrehajtást körvonalazó MÉM-rendeletnek — ko­rántsem az — csupán az — a jelentősége, hogy a halá­szok, horgászok szemszögé­ből egyaránt korszerűsítet­te a korábbi jogszabályt, meghatározta jogaikat, kö­telességeiket. Többről van szó: végső soron a halgaz­dálkodás feltétel- és köve­telményrendszerének — be­leértve a haltelepítést és tenyésztést, az állomány vé­delmét, a halászat fejlesz­tést — meghatározásáról. Ebben .»az összefüggésben a rendelkezésekben foglal­taknak népgazdasági je­lentőségük van; elősegí­tik, hogy táplálkozásunk­ban növekedjék az élet­tani szempontból rendkí­vül fontos halhús. Földeák! Béla mi éhány esztendővel ez­j^| előtt a közélet ho­rizontjára is felvil­logtak annak a csatának torkolattüzei, amelyet a ha­lászok és horgászok vívtak egymással Sokhasábos, szenvedélyes hangú újság­cikkek jelentek meg pro és kontra, foglalkozott a té­mával a rádió és a televí­zió. Mi történt? Az ősi fog­lalkozás, a halászat műve­lői a felszabadulás után örömmel vették tudomásul, hogy hazánkban a vizek és a bennük élő halak is ál­lami tulajdonba kerültek. Ez így volt rendjén. Az új viszonyok között a var­sáikat állítgató, hálóikat húzó halászok eleinte meg­bocsátó fejcsóválgatással nézték a parton kucorgó horgászokat: ha ez a kedv­telésük, csinálják. A hor­gászok azonban folyamato­san szaporodtak és jogokat kezdtek követelni. A jog­szabályok addig a vízzel kapcsolatban csak a halas­tavak és a halászat fogal­mát ismerték, a horgászat szóba se került. A halfogás eredményes­ségét érthetően féltő halá­szok indították a támadást, mondván: az ő munkájukat a horgászat zavarja, a hor­gászok rengeteg halat von­nak el a közfogyasztás elől. A csata simának tűnt, ám hirtelen fordulatot vett. Kiderült először az, hogy a horgászok korántsem védtelenek. Országosan több tízezres a létszámuk, érdekvédelmi szövetségük is van. Tehát az ellenfél is szervezett. Azonban nem ez volt az érdekes, hanem az, hogy a horgászok: bizonyí­tottak. Először azt, hogy a vízből horoggal kifogott hal éppenúgy a néptáplál­kozás része, mint a halászat termelése. Ezen kívül azt is, hogy ők nemcsupán kive­szik a halat a vízből, ha­nem összerakva pénzüket, sokmillió forintért vásárol­nak évente halivadékot, és azt belerakják a vízbe. Ezen túl pedig felkutattak addig mit sem érő vizecs­kéket. azokat behalasítot- ták, a partot gyönyörűen rendbehozatták, horgászta­nyákat építettek, emberek v___________________________ Startol a patyolatbusz. Mind többen veszik igénybe a szolgáltatást

Next

/
Oldalképek
Tartalom