Pest Megyi Hírlap, 1978. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1978-02-18 / 42. szám

6 *kMŰM9 1978. FEBRUAR 18., SZOMBAT Örökrangadó az NB l-ben Ma újabb fordulóra kerül sor a labdarúgó NB I-ben. Az élen álló öt csapat közül az Ü. Dózsa valószínűleg bizto­san győz otthonában és a Va­sas is két pont reményében utazik Pécsre. Az élmezőny­ben lényeges változást két mérkőzés hozhat: az MTK-VM —Ferencváros örökrangadó, és a Bp. Honvéd—Videoton össze­csapás. A párosítás: MTK-VM—Fe­rencváros, Bp. Honvéd—Vi­deoton, Békéscsaba—Kaposvár, MÁV Előre—Tatabánya, Cse­pel—Haladás, Pécsi MSC—Va­sas, Zalaegerszeg—Dunaújvá­ros (14 óra), Rába Eto—Diós­győr (16.30), Ű. Dózsa—SZEOL (17). ___________ UEFA-értekezlet Az UEFA a héten az európai labdarúgó szövetségek főtit­kárai részére munkaértekezle­tet rendezett Párizsban. Az MLSZ-t Krizsán József képvi­selte. A tanácskozáson napirendre kerültek a kontinens labdarú­gó-sportjának időszerű kérdé­sei, az előadások arra irányul­tak, hogy a főtitkárok munká­ja minél nagyobb összhangban legyen az elkövetkező időkben. Spinks—Norton ellen A 24 éves Leon Spinks, Mu­hammad Ali legyőzésével és a hivatásos nehézsúlyú ökölvívó világbajnoki cím megszerzésé­vel az érdeklődés középpontjá­ba került Máris megkapta a nevét: „a szorító mészáros­legénye”, vagy „két lábon járó veszedelem a szorítóban”. A jövővel kapcsolatban Spinks kijelentette: — Fiatalon akarok visszavo­nulni. Természetesen még jó ideig mérkőzöm, de annyira nem nyújtom ki pályafutáso­mat, mint Ali tette. Ha már Aliról szó esett, senki sem vitathatja nagyságát sport­águnkban. Amennyiben visz- szavágót akar, állok elébe. Spinks számára All távolab­bi ellenfél lehet. Az ökölvívó világszövetség már bejelentet­te, hogy az újdonsült világbaj­noknak július 1-ig meg kell védeni címét Ken Norton el­len. Vác—KKFSE, ÉGSZÖV—Dunakeszi Rajt,megyei rangadókkal Labdarúgók mezei futóversenye Epre több sportágban feje­ződik be a holtidény, kezdő­dik a küzdelemsorozat. A leg­népszerűbb sportágban, a lab­darúgásban hét végén rajtol­nak az NB II-es és NB Ul-as csapatok. Az NB II-es nyitány megyei rangadót hoz a Váci Híradás, a Kossuth KFSE együttesét fogadja. Kettőjük összecsapásán ősszel Szent­endrén 1:1 arányú döntetlen volt. Az NB III-ból sem hiányzik a megyei rangadó; az ÉGSZÖV MEDOSZ—Duna­keszi Vasutas találkozó. A Perbál és a Bem SE idegen­ben rajtol, a Ceglédi Vasutas otthonában fogadja az Enyin­gi MEDOSZ-t. A megyei bajnokságban még két hét választ el a ta­vaszi rajttól, de ennek az osz­tálynak a játékosai sem tét­lenkednek. Vasárnap a buda­örsi repülőtéren rendezik a felnőtt és ifjúsági játékosok mezei futóversenyét, amelyre egy-egy sportkör 14 labdarú­gót köteles (kiállítani. Több országos bajnokság szólítja a hét végén porondra a versenyzőket, köztük Pest megyeieket. Kétnapos lesz a szigetszentmiklósi ifjúsági bir­kózóverseny, amelyet a Pest megyei szövetség rendez. A kézilabda teremtornákon tart a nagyüzem. A Szilas- menti SK Csömör férficsapata a kézilabda MNK küzdelmei során ma a Játékcsarnokban a Bp. Honvéd ellen mérkőzik. A Pest megyeiek mint isme­retes bejutottak a legjobb 12 közé, ahol négy hármas cso­portban visszavágós alapon játszanak az együttesek. A csömöriek csoportjában a Bp. Honvéd csapatán kívül a mis­kolci Vörös Meteor szerepel. Szombat ASZTALITENISZ: Országos vi­déki Ifjúsági, serdüld és újonc- bajnokság (Debrecen, városi Bport- csamok, 8.). ATLÉTIKA: Országos Ifjúsági fedettpályás bajnokság. (Olimpiai csarnok, 10'és is.15). Edzett ifjúságéit Olimpiai Ö tpróba A KISZ Központi Bizottsága — az Edzett ifjúságért tömegsportmozgalom keretében, az 1980-as moszkvai olimpia jegyében — két mozgalmi évre szóló akciót hir­detett meg „^Aranyjelvényesek az olimpiára” címmel. A kezdeményezésről a televízió és a rádió, valamint több lap már hírt adott, a KISZ, valamint az akció szervezé­sében és lebonyolításában oroszlánrészt vállaló Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda viszont csak pénteken délelőtt kerített alkalmat a bővebb tájékoztatásra. Az „Aranyjelvényesek az olimpiára” akció célja, hogy újabb lendületet adjon az ifjúsági tömegsportnak, ma­gas szintű edzettségi állapot megszerzésére mozgósítsa a fiatalokat. Az akcióba minden 14 éven felüli fiatal be­nevezhet, aki a próbázások megkezdése előtt bemutatja orvosi, illetve sportorvosi igazolását, előírás szerint ne­vez, s rendelkezik az akció igazolványával. A próbázás a megyékben kezdődik, a jelentkezés helye mindenhol a megyei Express-kirendeltség, illetve fiókiroda, ahol 5 fo­rintért kapható az akció igazolványa, a módszertani fü­zettel és a részletes tájékoztatóval. Ebből azután kide­rül, hogy a próbázni szándékozó mikor és hol szerepel­het. A jelentkező maga dönti el, hogy melyik próbale­hetőséget használja ki. Valamennyi sportágban — az ak­ció öt sportágat, illetve testedzési lehetőséget foglal ma­gában — futást, úszást, kerékpározást, vízi- és gyalogos túrázást —; két év alatt legalább négyszer rendezik meg a megyei próbákat, s akik azokon eredményesen szere­pelnek, benevezhetnek az országos erőpróbára. A ne­vezési lap a „második fokozatra” 10 forintba kerül. A résztvevőknek tehát összesen 15 forintot kell áldoz­niuk azért, hogy megpályázhassák a csábító díjakat: a próbákon legeredményesebben szereplő fiatalok sportfel­szereléseket kapnak, 200-an pedig az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda szervezésében ingyen utazhatnak a moszkvai olimpiára —, amennyiben megszerezték az Ed­zett ifjúságért tömegsportmozgalom aranyjelvényét is. Elképzelhető, hogy az előírásoknak 200-nál többen is megfelelnek, akkor a szovjet fővárosba utazókat újabb sportvetélkedővel — formájáról, tartalmáról még nem döntöttek — választják ki. A próbákat csak rendszeres edzéssel, komoly felké­szüléssel lehet teljesíteni. Erre jó lehetőséget biztosíta­nak az Edzett ifjúságért tömegsportmozgalom helyi ese­ményei, a sportegyesületek, valamint az öntevékeny test­edzés különféle próbái. Az országos próbákat mind az öt sportágban 1978. július 9. és 1980. április 13. között rendezik meg. BIRKÓZÁS: Ifjúsági első kor­csoportos szabadfogású országos verseny (Szigetszentmiklós, gyár­telepi iskola, 15). KÉZILABDA. Férfi MNK-mér- kőzés: Szilasmenti SK Csömör— Bp. Honvéd (Körcsarnok, 16). KOSÁRLABDA. NB n. Nők: N. Pedagógus—MEAFC (Nagykőrös, Ceglédi út, 18). Férfiak: N. Pe­dagógus—MEAFC (19.30), Csőszere­lő— Gödöllői EAC (Bikszádi út, 16.20). SPORTLÖVÉSZET: Országos if­júsági légfegyveres bajnokság (Mátyásföld, 8). Vasárnap ASZTALITENISZ: az országos vidéki ifjúsági, serdülő és újonc- bajnokság második napja (Debre­cen, 8). ATLÉTIKA: A fedettpályás if­júsági bajnokság második napja (Olimpiai csarnok, 13). BIRKÓZÁS: Az országos ifjú­sági viadal második napi küzdel­mei (Szigetszentmiklós, 9). KOSÁRLABDA. NB II. Férfiak: Volán SC—Csepel Autó (Neptun u., 10). LADDARÜGAS. NB n. Vád Hír­adás—Kossuth KFSE (14). NB in. Középcsoport: Dunaúj­városi Építők—Perbál (14, Szőke), Bp. Spartacus—Bem SE (Kőér u. 14, Varga J.), Ceglédi VSE— Enying (14, Kozsla), ÉGSZÖV ME­DOSZ—Dunakeszi Vasutas (Kis- kunlacháza, 14, Geiger). A megyei bajnokságban Játszó felnőtt- és ifjúsági csapatok mezei futóversenye (Budaörs, Repülő­tér, 10). A Bem SE terve Bennmaradás - os nélkül A Bem SE NB III-as lab­darúgói húsz fős kerettel kezd­ték meg a felkészülést Hor­nok szakosztályvezető olyan lehetőséget biztosított ami­lyen még sohasem volt a szakosztály történetében; nap­közis rendszerben két hétig na­ponta két edzést tartottak Józsa Benő vezetőedző és Bán Nándor edző vezetésével. A munkát komolyabb sérülés, betegség nem akadályozta, jó erőben vannak a játékosok. A régebbi sérültek is — kivétel nélkül — mind rendbe jöttek, így Deák is, aki már a rajtnál is számításba jön. Nem így Pirisi, akinek igen sok a le­maradása, súlyfeleslege is van. A Bem SE a felkészülés fo­lyamán hat előkészületi mérkőzést játszott közöttük három NB III-as és egy NB II-es (Váci Híradás) együttessel. Ajs utolsó előké­születi találkozón Bajnóczi megsérült, amennyiben nem játszhat Biríncsik kerülhet a helyére. Ráczot pedig családi gyász érte, így nem biztos, hogy ott lesz a kezdők kö­zött — Mit tettek a csatársor eredményességének javítá­sáért? — kérdeztük a vezető­edzőtől. — Sajnos a rossz Időjárás, a sok havazás miatt nem tud­tuk a különböző támadási formákat, befejezéseket gyako rolni, mindenesetre bízunk benne, hogy Rácz csatasorba állításával gólcrősebb lesz a sorunk. — Kialakult-e már a kez­dő csapatuk, s mit vár a ta­vasztól? — A csapat gerince adott Nagy József, Nagy János, Be­rn, Turner, Sági biztosan ját­szik, a többi posztra versen­genek. Véleményem szerint csak a játékosok hozzáállá­sán múlik a sikerünk. Csa­lódnék, ha nem sikerülne az osztályozó nélküli bennmara­dást elérnünk. Jelenleg a 10. helyezettől négy ponttal lema­radva a 12. helyen állunk, de ez a hátrány behozása nem jelenthet gondot olyan játé­kosoknak, akiket már most is több NB I-es szakosztály keres, hogy leszerelésük után oda igazoljanak. Furcsa len­ne, hogy az NB I-ben jók lennének, ugyanakkor az NB Ill-ban nem tudnának benn­maradni 1 A tavaszi idény első for­dulójában a Bp. Sparta- cushoz utazunk, ahol leg­alább egy pont megszerzé­sére számítok — fejezte be az edző. A Bem SE gerjei pályája jelenleg használhatatlan, ezért bajnoki mérkőzéseiket — egyelőre — a Ceglédi VSE sporttelepén játsszák. Ungureán László APRÓHIRDETÉSEK Asztalitenisz EB Csak a férfiak sorsolása kedvező Duisburgban a csapatbaj­nokság sorsolása után elkészí­tették az asztalitenisz EB egyéni és páros számainak ki­emelését és sorsolását is. Férfi egyesben Gergely a második kiemelt, Jónyer és Klampár az öt-nyolc, Kreisz a 9—16 között lett kiemelve. Gergely viszonylag könnyebb ellenfelek után a nyolcba ju­tásért a svéd Thorshell ellen játszhat, Klampárnak a nyu­gatnémet Leiss, Jónyernek a csehszlovák Kunz, a valószí­nű ellenfele. Kreisz a máso­dik fordulóban a francia Ha- tem, Molnár pedig a csehszlo­vák Stéfko ellen játszik, míg Takácsnak selejtezőt kell vív­nia. Női egyesben Kisházi és Sza­bó az 5—8. között kiemelt, Magos és Oláh selejtezőt ját­szik. Kisházi az első forduló­ban a francia Bergeret, Szabó a másodikban minden bizony­nyal a szovjet E. Antonyan ellen mérkőzik, Magosnak a nyugatnémet Krüger, Oláhnak az angol Witt a selejtezőbeli ellenfele Férfi párosban a Jónyer— Klampár, és a Gergely—Or- lowski kettős a 3—4. helyen ki­emelt, ha eljutnak a legjobb nyolcig, a négybe jutásért egy­aránt nyugatnémet ellenfelet kapnak. Kreisz a francia Mar­tin oldalán a második forduló­ban a Molnár—Takács pár­ral kerülhet össze Női párosban Magos és Sza­bó, valamint Kisházi és Hend­riks en az 5—8. között ki­emelt. Előbbiek a négybe ju­tásért, a holland Vriesekoop és a román Ferenci ellen mérkőznek, Kisháziék a nyolc­ba jutásért a szovjet Popova, E. Antonyan pár ellen állnak asztalhoz. Oláh egy osztrák versenyzővel selejtezőt vív. Vegyespárosban az első négy közt nincs kiemelt magyar kettős, Gergely és Magos a jugoszláv Perkucsin—Kalinics pár ellen kezd, a Klampár— Szabó párosnak a nyolcba ju­tásért a szovjet Sarhonyan, E. Antonyan duó lehet az ellen­fele, míg Jónyer és Oláh wale­siekkel, Kreisz és Kisházi csehszlovákokkal vívja első összecsapását. Számvetés az atlétáknál A Pest megyei Atlétikai Szövetség ma 14 órakor ren­dezi évzáró-évnyitó értekezle­tét, amelyen az elmúlt évi munkáról, az idei feladatokról számolnak be. A tanácskozás a megyei sporthivatal (Bp. V., Steindl Imre u. 12.) második emeleti tanácstermében lesz. A Pest megyei Ta­nács Semmelweis Kórház Egyesített In­tézményei, Bpest II., Tárogató út 84. telep­helyére keres azonna­li belépésre, lehet nyugdíjas Is, kony­hai dolgozókat (csak nőket), takarítónőket, segédmunkásokat. A Pest megyei Tőzeg­kitermelő Vállalat Szervesüzeme felvé­telre keres motor- es gépszerelőket. Fizetés a kollektív szerződés szerint. Jelentkezés Cegléd, Batthyány u. 2. szám alatt 8—16 óráig. A Vác és Vidéke ÁFÉSZ PÁLYÁZATOT HIRDET a váchartyáni 41-es számú, ötszemélyes, szabadkasszás „ABC’» áruház vezetői és eladói munkakörök betöltésére. Jelentkezni lehet szóban vagy írásban, pályázat és önéletrajz mellékelésével az alábbi címen: Vác és Vidéke ÁFÉSZ Személyzeti és Oktatási Osztály 2601 Vác, Beloiannisz u. 3. sz. alatt. Beruházási gyakor­lattal rendelkező építészmérnököt keres Budapesttől 40 km-re, azonnali belépéssel kiemelt kategóriájú mezőgazdasági terme­lőszövetkezet. Dabas, Fehérakác Mezőgaz­dasági Termelőszö­vetkezet. Jelentkezés: a személyzeti osztá­lyom ___________________ A Gödöllői Agrártu­dományi Egyetem Tangazdaság felvétel­re keres szaporodás­biológus állatorvost komplex szarvasmar­ha-telepére, Hatvan — Nagygombos mun­kahellyel. Alkalma­zás feltétele hatvani letelepedés vállalása, valamint legalább 3 év gyakorlat, jelent­kezés a tangazdaság központjában a sze­mélyzeti vezetőnél. — (Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 8.) A szentendrei Márka Palackozó Üzembe új olajtüzelésű kazánház üzemeltetéséhez vizs­gázott kazángépészt, víz- és központifűtés- szerelőt, valamint hű­tőgépház üzemelteté­séhez vizsgázott hűtő­gépészeket keresünk. — Fizetés: kollektív szerződés szerint. Je­lentkezés : pest me­gyei Pincegazdaság munkaügyi osztályán. Budapest XXII., Nagytétényi út 6. — Tel.: 264—457. Legalább 5 éves me­zőgazdasági nagy­üzemi gyakorlattal rendelkező mezőgaz­dasági gépészmérnö­köt keres azonnali belépéssel kiemelt kategóriájú mezőgaz­dasági termelőszövet­kezet, Budapesttől 40 km-re, Dabas, Fehér­akác Mezőgazdasági Termelőszövetkezet. Jelentkezés: a sze- mélyzeti osztályon. Kivitelezési gyakor­lattal rendelkező épí­tésztechnikust, nyug­díjast is alkalma­zunk műszaki ellen­őri munkakörben. — Fizetés: kollektív szerződés szerint. — Jelentkezés: Pest me­gyei Pincegazdaság munkaügyi osztályán. Budapest XXII., Nagytétényi út 6. — Tel.: 264—457. ________ A Ráckeve Nagyköz­ségi Közös Tanács V. B. pályázatot hirdet jogi végzettséget Igénylő igazgatási cso­portvezetői állásra. Az állás 1978. március 1- től betölthető. Fize­tésről személyes tár­gyaláskor nyilatko­zunk. Jelentkezés a fenti munkahely (Ráckeve. Kossuth Lajos u. 25.) vezetői­nél. A Cement és Mész­művek Vezérigazgató­sága, Vác, felvételre keres fiatal közgaz­dászt munkaügyi te­rületre perspektivikus lehetőséggel, lelenleg nagyvállalaton belüli érdekeltséggel. mun­kaerő- és bérgazdálko­dási feladatok ellátá­sára. CEMÜ Vezér- igazgatósága. sze­mélyzeti és oktatási osztály. Tel.: 11—922. A MÁV Gépjavító Üzem felvételre keres azonnali belépésre: szerszámkészítő laka­tos, villanyszerelő, géplakatos és eszter­gályos szakmunkáso­kat. Munkásszállást biztosítunk. Cím: Bu­dapest XIV., Tahy u. 97—101. Bejárat: Ta­tai út és Fáy utca sarokról. ADÁS­VÉTEL Alsóörsön szép kilá­tással egyemeletes 3 szoba, összkomfortos, garázsos, családi ház­nak is alkalmas nya­raló eladó. Érdeklőd­ni lehet minden nap. Alsóörs, May J. u. 12. alatt. IY ^Moszkvics 412-es személygépkocsi 1980- ig érvényes vizsgával eladó. Aszód. Kondo­ros tér 6. Sülysápon kb. 100— 150 mázsa, 40-től 60 centi átmérőjű, jó minőségű nyárfarönk eladó. Érdeklődni le­het: 1134 Budapest, Lehel u. 2/a. Harkai Sándornál. Csobánka, Ságvári E. u. 3. sz. alatti * két szoba, konyhás, für­dőszobás, szuterénes, beköltözhető ház el­adó. — Érdeklődés: Vác, Géza kir. tér 3. Dabis. Főútvonalnál telek el­adó. Érdeklődni; Sző- nyi, Monor, Alkot­mány utca 35. ________ Cs aládi ház, részben beköltözhetően, 330 n.- öles telekkel eladó. Érdeklődni: Dunake­szi, Felsőtabán u. 10. Telefoq: 41—186.______ Ve nnék, ill. csináltat­nék Zsigulihoz után­futót 1.50x2 m rakte- rülettel. Guth Lukács, Sármellék, Dózsa Gvörgy út 268. Kertes családi ház el­adó. Monor, Koltói A. u. 20. Állomáshoz tíz percre._________________ 35 3-as Wartburg megkímélt állapotban eladó. Érdeklődni: Nagymaros, Erdészet vagy Balassagyarmat 78l-es telefonon este 6 után. Budakeszi lakótelepen 1—IVj szobás lakást vennék. — Levélcím: Varga János, Perbál, lakótelep A/25._________ Vegyestüzelésü le­mezkazán minden méretben kapható, 2 év garanciával. Len­dér, Monor,. Csokonai u. 26. __________________ El adó központi fűté- ses, 100 nm-es új ház. Kerepes, Nyárfa u. 20. Érdeklődni szom- bat, vasárnap. ________ El adó! Félkész 3 szo­bás családi ház (120 nm alapterületű) 180 n.-öles telekkel. Ér­deklődni lehet: Kis- tarcsa, Komáromi u. 18. (du. 16 órától, va­sárnap egész nap.) — Tel.: 426—749 (8—16). XVI. kerületben, Cin- kotán házrész 274 n.- öles telekkel, 1 szoba konyha, spejz beköl- tözhetőséggel eladó. Érdeklődni lehet 7-től 15 óráig, telefonon 833 —940/199 mellék. Sá- rossyné, valamint 1164 Bp. XVI., Cinkota, Ostoros u. 11/a. Sá- rossy László. Eladó másfélszobás összkomfortos szö­vetkezeti lakás. Vác, Erdős B. u. 10. I. em. 7. Tel.: 10—766. Szövetkezetünk elő­szerződést köt vil­lanyszerelő szakmun­kástanuló képzésre 16 évet be nem töl­tött fiatallal, aki 8 ál­talános iskolai tanul­mányait 1978-ban fe­jezi be. — A tanuló képzést nyer: szerelé­si. erőátviteli, elekt- rom érési, és háztar­tási gépek javításá­ban. Univerzális ok­tatás 1 Kollégiumi el- lyezést biztosítunk! — Jelentkezés helye: Általános Villamossá­gi Ipari Szövetkezet, 1137 Budapest XIII., Radnóti Miklós u. 19/b. Ügyintéző: Kurz — telefon 490—765. — Részletes felvilágosí­tást adunk levél meg- keresésre Isi __________ Vá ci másfél szobás gázfűtéses tanácsi la­kásomat gödöllőire cserélném. Vác, Erdős Bernát u. 20. II. em. 7. szám. HIRDESSEN A PEST MEGYEI HÍRLAPBAN! A Budapesti Közlekedési Vállalat autóbuszvezetői taníolyamot szervez férfiak részére, amely „D" kategóriájú képesítést nyújt Feltétel: betöltött 21. életév. 8 általános Iskolai végzettség, „C" kategóriájú hivatásos vezetői engedély, 2 éves tehergépkocsivezetői gyakorlat, amelyet 3,5 tonnás járművön szerzett, valamint büntetlen előélet A tanfolyami képzés 8 hete alatt a tanfolyam részvevőinek havi 2200 Ft-ot. járműveinkre ingyenes utazási Igazolványt adunk, valamint szükség esetén munkásszállásról gondoskodunk. JELENTKEZÉS: Budapest VII., Kertész u. 10., a felvételi irodában, valamint a vállalat minden telephelyén. Telefon: 422-130. 1489-es mellék.

Next

/
Oldalképek
Tartalom