Pest Megyi Hírlap, 1977. december (21. évfolyam, 282-307. szám)

1977-12-23 / 301. szám

Beváltak a számítások Az MSZMP monori járási bizottsága kibővített ülést tartott. A tanácskozásra, ame­lyen jelen volt Komáromi Já­nos, az MSZMP Pest megyei bizottsága párt- és tömeg- szervezeti osztályának veze­tője, meghívták a községi, nagyközségi tanácsok elnö­keit. a mezőgazdasági és ipa­ri üzemek vezetőit is. Becsülettel A kibővített ülés napirend­jén ezúttal csak egy, de rend­kívül fontos téma szerepelt. Cselényi Dezső, a járási párt- bizottság első titkára tájé­koztatta a résztvevőket az MSZMP Központi Bizottsá­gának december 1-i ülésén el­hangzottakról, majd a leg­főbb irányelvek rövid ismer­tetése után, Pest megye, illet­ve a monori járás eredmé­nyeiről beszélt. — Pártbizottságunk 1978. januári ülésén értékeli majd az idei cselekvési program végrehajtását, de egy és más­ról már most végleges véle­ményt formálhatunk —mond­ta Cselényi Dezső. — A já­rásban az ipari termelés 7,5 —8 százalékos növekedésére számítottunk, s amennyiben a MEZŐGÉP Vállalat az év végéig teljesíti feladatait, ez a terv realitássá válik. A pártbizottság első titká­ra ezután röviden értékelte a legnagyobb járásbeli ipari üzemek, kihelyezett részle­gek munkáját. A MEZŐGÉP gyártmányait országszerte és külföldön is sok vásárló kedveli,, keresi. Idehaza talán a kislakáskazá- nok a legnépszerűbbek, de a vágóhídi berendezések, a li­bakeltető gépek szinte bár­melyik tőkéspiacon eladha­tók. A vállalat munkásai be­csülettel dolgoztak a kormány által kiemelt beruházásként, gyorsított ütemben megva­lósuló gyulai húskombinát építésén. Az ISG maglódi gyára, profilt változtatva, az idén kezdte el, bekapcsolódva a járműprogramba, az IKA­RUS hátsóhidak gyártását. A jó választást, az eredményes munkát bizonyítja, hogy a gyárbeliek az idén az előző évi termelési érték ötszörö­sét állították elő. A megújhodás kezdeti idő­szakát éli a kefegyár kollek­tívája is. Ügy teljesítette ter­melési tervét, hogy közben szintén sok szervezési fel­adatot kellett megoldania, s folyamatosan felkészül az üzem a budapesti Műszaki Kefegyárral végrehajtott ösz- szevonása következtében, Mo- noron előállítandó termékek gyártására. A felkészülés vár­hatóan 1978 végére fejeződik be. Export A budapesti KELTEX és a Transzvill gyár kihelyezett részlegeiben dolgozó kollektí­vák is becsülettel teljesítet­ték feladataikat. Az ipari szö­vetkezetek közül a vecsési Ferroelektrika a vártnál jobb eredménnyel zárja az évet, de a maglódi, a monori és a gyömrői vasipari szövetke­zet is túlteljesíti néhány szá­zalékkal tervét. A Vecsési Ruhaipari Szövetkezet év köz­ben egyesült a helyi háziipa­ri szövetkezettel, s a körülte­kintő, alapos, fegyelmezett munka eredménye, hogy az általa előállított termelési érték a nehéz körülmények ellenére sem csökkent. A gyömrői és a pilisi ruhaipari szövetkezet eredményei is meghaladják a tervezette­ket. TANÁCS! DOLGOZÓK ÉRTEKEZLETE Ériá’cdfs és munkatsrv Burján István felvételei Küldöttértekezletet tartott a Közalkalmazottak Szakszer­vezete monori járási tanácsi alapszervezetének bizottsá­ga. A megbeszélésen érté­kelték a most véget érő esz­tendő tapasztalatait, a taná­csi, hivatali apparátusokban kifejtett szakszervezeti tevé­kenység eredményeit és elfo­gadták az 1978-ra szóló mun­katervet, valamint a költség­vetést. Első képünkön: Magó- csi Károly, a szakszervezeti bizottság elnöke köszönti a küldötteket. Mellette (jobbról balra) Kozák Sándorné, a já­rási hivatal elnöke, Erdélyi Lajos, az szb titkára, Gál Sán­dor, a járási hivatal párt- alapszervezetének titkára. Második képünkön: a kül­döttek megszavazzák az új költségvetést. A járásban előállított, tő­késexportra kerülő gyártmá­nyok értéke az idén 15—16 százalékkal, a szocialista pia­con eladottaké 17—22 száza­lékkal nőtt. Társulások — Eredményesen gazdál­kodtak a járás mezőgazda- sági üzemei is — mondotta Cselényi Dezső. — Folytató­dott a termelési körzetek ki­alakítása, s hét termelőszö­vetkezetünk, egy szakszer­vezetünk, valamint az álla­mi gazdaság mára már olyan profilt alakított ki, amely hosszú távra perspektívát je­lent. A cselekvési program elő­irányozta, hogy Szárazhegy térségében szőlőtermesztési társulást kell létrehozni. En­nél több valósult meg, ami­kor november 23-án két álla­mi gazdaság és három ter­melőszövetkezet vezetői alá­írták a megyében első szőlő- termesztési tájkörzet kiala­kításáról az együttműködési szerződést. A társulás gesz­tora a Monori Állami Gaz­daság lett. Ugyanazon a na­pon öt járásbeli tsz alakítot­ta meg az első tenyészüsző- nevelő társulást, amelynek közös munkáját a gombai Fáy András Tsz irányítja majd. Várhatóan még ebben az évben létrejön egy erdőgaz­dálkodási társulás is a járás­ban. Hozamok Az egy tehénre jutó tejter­melési hozam a járásban meg­haladja a tervezettet: 3 ezer 600 liter lesz. Cselényi Dezső a továbbiak­ban elmondta, hogy a járás növénytermelői is kiemel­kedően jól, fegyelmezetten dolgoztak, aminek a kiváló hozamok a bizonyítékai. Az őszi munkákat minden tsz- ben időben, gondosan végez­ték el. Az előadó végül a járás beruházáspolitikai eredmé­nyeiről beszélt, majd hozzá­szólásokkal fejeződött be a pártbizottság idei, kibővített ülése. Vereszki János Négy tágas szoba XIX. ÉVFOLYAM, 301. SZÁM 1977. DECEMBER 23., PENTEK Mérlegzárás előtt Jobb szolgáltatás és ellátás Az Alsó-Tápió menti ÁFÉSZ eredményes esztendeje Sülysápon, az Alsó-Tápió menti ÁFÉSZ megtartotta má­sodik félévi küldöttgyűlését. Márkus Sándorné igazga­tósági tag üdvözlő szavai után, Spanits Gyula igazga­tósági elnök emelkedett szó­lásra. Beszéde elején hang­súlyozta, hogy a beszámolta­tás során a járási pártbizott­ság kritikai észrevételei igen nagy segítséget nyújtottak az igazgatóságnak, úgyszintén hasznosak voltak a különbö­ző szervek által feltárt hi­bák megszüntetésére vonat­kozó javaslatok is. Az igazgatósági elnök el­mondta, hogy a szövetkezet előtt álló legfontosabb fel­adatok megvalósítása érde­kében, a gazdasági vezetőség még az év elején megerősí­tette kapcsolatát az üzemi pártszervezettel, a szakszer­vezeti bizottsággal és a KISZ- szervezettel. Az együttes üléseken ho­zott intézkedések már az első negyedévben érez­tették jő hatásukat, az azóta eltelt idő további fejlődést eredményezett. Az első háromnegyed év­Mintakészítő esztergályosok Az Alsó-Tápiómenti ÁFÉSZ sülysápi mintakészítö üzemé­ben dolgozó szocialista brigád elnyerte az aranykoszorús címet. A részleg évről évre eredményesebb munkával járul hozzá a szövetkezet kedvező gazdasági eredményeihez. Képünkön: bal­oldalt: Cseri István fémesztergályos, a Gyöngyösi Ipari Gép­gyárnak készülő kör alakú aknakeret fedelét esztergályozza. A brigád másik tagja, Szabó Lajos famintá-készitő, a Mátravidéki Érc- és Ásványbánya által megrendelt törőkúp egyik darabján dolgozik (jobb oldali kép). Kókai Ferenc felvételei ben az élelmiszer- és a ru­házati áruk forgalma a Pest megyei ÁFÉSZ-ek átlagáé­nál kedvezőbben alakult. A július 1-én, Maglód nagyköz­ségben megnyílt ÁBC-áruház például 60—70 százalékkal többet forgalmazott, mint a megszüntetett boltok együtt­véve, havi bevétele átlagban eléri a kétmillió 200 ezer fo­rintot. Az élelmiszerek és az élve­zeti cikkek többségéből vál­tozatlanul bőséges volt a kí­nálat. Sajnos, mezőgazdasá­gi kisgépekből az igényt tel­jes egészében kielégíteni nem sikerült. Az építőanyagból az ellátás, a cement kivételével, jobb volt az előbbi évekénél. A téli tüzelőanyag-készlet a telepeken kétszeresére emel­kedett. A vcndéglátóipari üzem- ág, a múlt esztendőhöz viszonyítva, 107,7 százalé­kos teljesítést ért el. Az év elején új zöldség­gyümölcs termelő és új hús­galambtenyésztő szakcsoport alakult. A háromnegyed év folyamán legdinamikusabban az ipar, a szállítás, a szolgál­tatási üzemág fejlődött, több mint ötmillió forint árbevé­telt ért el, ami a bázishoz képest, 116,6 százalékos emel­kedés. Leghatékonyabb volt a vas­ipari tevékenység. A szövetkezet megbecsüli a jól dolgozókat: július 1-én összesen százhatvanegynek az alapbérét emelte fel. A háromnegyed évi tény- számok szerint a havi átlag- kereset 3 ezer 76 forint. Az első negyedévben meg­nyílt Maglód és Mende köz­ségben az elektromos olaj­kút. Iskolabolt létesült Süly­sápon, az 1. számú általános iskolában. Ecseren hamaro­san élelmiszerbolt építése fe­jeződik be, s véget érnek a 450 négyzetméter alapterü­letű sülysápi ÁBC-áruház kivitelezési munkálatai is. A tervek szerint, az áru­házát legkésőbb 1979-ben át kell adni rendeltetésé­nek. Családi házak — kalákában Loptak az éjszakából is Tető alá hozásához jelentős anyagi és erkölcsi támogatást nyújt a járási pártbizottság és a sülysápi nagyközségi közös tanács is. Krátky László Szép, új formájú Üllőn a Vörös Hadsereg úti ház, jól mutat, különösen majd akkor, ha lebontják az előtte ros­kadozó, a fürkésző tekintetek útját álló, földszintes, ala­csony épületet. Alagsor, magasföldszint, eme­let, négy tágas szoba, össz­komforttal. ★ — Kell is ez a kényelmes lakás, eleget szorongtunk hosszú éveken át ebben a nedves, egészségtelen odú­ban — int a kilátást zavaró épület felé Bírta Istvánná, akivel az épülő ház közelé­ben beszélgetünk. Terebélyes malterosláda terpeszkedik mellettünk, ho­mok, sóder, tégla és más ér­tékes építőanyag foglalja el az udvar nagy részét, ahol valamikor, a századfordulón, erős akácfaoszlopokon nyug­vó, cseréptetős kalapot állí­tott fel a vendéglő tulajdo­nosa, hogy a beszálló utasok fáradt lovai némileg védet­tebb helyen szálazzák a ko- csiderékba tömött lucernát. Messze földön ismerték jó boráról, ízes ételeiről a híres Dóra kocsmát. A negyvenes évek elején, gyakran talál­koztak itt az illegális párt tagjai is. A második világhá­ború azonban nemcsak a ka­lapot, a vendéglőt is tönk­retette. — Négy jótorkú, eleven gyerek van a családban — folytatódik a beszélgetés az építkező dédunokával. Csen­des a hang, halk a szó, mint azé, aki annyira fáradt, hogy még a beszélgetés is nehezé­re esik. Az alapkészítéstől kezdve, mindent mi csinál­tunk. összefogott három csa­lád, a férjem munkatársai, akik szintén hasonló cipőben járnak, betonoztunk, cipel­tük; a nehéz maltert, téglát téglára raktuk, és már az is mérhetetlen örömet jelentett, ha egy sorral magasabb lett a fal... Alakítottuk, farag­tuk a formás tetőt, szereltünk villanyt, vizet. ★ Megkockáztatok egy kér­dést: — A férje az Oj Tavasz Tsz gépműhelyének megbe­csült vezetője, több mint tíz éve dolgozik ott, otthona egész nap a műhely és a határ. Többszörösen kiváló dolgo­zó. kitüntetett munkásőr, aranykoszorús szocialista bri­gád vezetője, mentek segíte­ni iskolának, óvodának, ma­ga is jó forgalmú üzletben elárusító. Hogyan győzték? — Nem volt sem ünnep, se vasárnap. Loptunk az éjsza­kából. Számtalanszor elem­lámpa fényében, egész napos fárasztó munka után, megál­lás nélkül dolgozott a kiskö­zösség. Aztán, amikor itt el­fáradtak, kicsit arrébb tovább folytatták, építették a tsz fő­mezőgazdásza, Cwikli Károly családi házát. Ott is három apró gyerek. Ilyen esetekben nem ismer az ember fáradt­ságot és azért is kedvesebb, értékesebb a kalákában ké­szült ház, mert a malterban a verejtékünk is benne van. ★ Tető alatt a két szép ház, az új év talán már az igazi öröm éve lesz, esetleg beköl- tözhetővé válnak ezek a sok lemondással épült otthonok, és a közösség tagjai hozzá­foghatnak a harmadik társ, a tsz gépcsoportvezetőjének. Babusa Józsefnek, a házához. Olyan nagy már a szakmai tudás, hogy az könnyebben készül ef, lényegesen rövi- debb idő alatt. Két nehéz nyáron át neki is alaposan megkérgesedett a tenyere, hát a harmadikon már az ő ud­varán terpeszkedik a mal­terosláda, amiből csak akkor fogy ki a malter, ha állnak a falak. K.S. Igyekvő fia'a!ok A Pest megyei Vegyi- és Divatcikkipari Vállalat gyöm­rői gyáregységének idei ter­melési értéke várhatóan 180 millió forint lesz. A gyár­egységben dolgozó fiatalok is, akiknek a száma jelentős, sokat tettek a kedvező ered­mény eléréséért. A nap kulturális programja MOZIK Gyömrő: A Scotland Yard vendége. Mende: Küldetés. Monor: Fehér Agyar vissza­tér. Pilis: Aladdin és a cso­dalámpa. Üllő: Szabálytalan szabályos. Vecsés: Libera, sze­relmem ! MŰVELŐDÉSI HÁZAK Gyömrő, 9-től 20 óráig- zenetanfolyam, 17-től: autó' vezetői tanfolyam és ifjúsá­gi klubfoglalkozás, 18-tól: a fotószakkör összejövetele. Menüén, 17-től 21-ig: könyv­tári órák, 17-től: a gyermek- pávakor foglalkozása. Üri- ban, 14-től: a gyermeksport- szakkör összejövetele. } l I 1 Fejlődő ipar és mezőgazdaság rájékoztató a járási pártbizottság kibővített ülésén

Next

/
Oldalképek
Tartalom