Pest Megyi Hírlap, 1977. november (21. évfolyam, 257-281. szám)

1977-11-20 / 273. szám

1977. NOVEMBER 30., VASARNAP 11 SAKK 170. sz. feladvány. H. Hermanson Magyar Sakkólet, 1959. Matt 2 lépésben. Betűjelzésben. Világos: Kc2, Vé7, Ba5, Fé3, Hb5, Hd2, gy: c4, é6 (8). Sötét: Ké5, Bf5, Fg3, Hh5, gy: b7, cl 5 (6). Feladványmegfejtési versenyünk létrarendszerű. A megfejtők közé bármikor be lehet lépni. A novem­ber havi feladványok megfejtéseit egyszerre, 1977. december 10-ig kér­jük rovatvezetőnk: Hoschek László (200 Szentendre, Dózsa György út 57., I. 10.) címére küldeni. Októberi megfejtések: 763. sz., N. Petrovic: l. Ba4—al!, d4 2. Va2!, 1. —, f2 2. Vhlt (4 p.). Mellckmegfejtés: 1. Vbl—hl!, d4 2. Vh8! (3 p.). 764 sz., Hjelle: 1. Kf6 —fő! (2 p.). 765. sz., Wirtanen: 1. Fé8—f7! Mellékmegfejtések: 1. Bé7 —d6!, 1. Bé7—d4!, 1. Bd7—é7! (8 p.). (Minden kulcslépést egy fejtő sem talált meg.) 766. sz., Neukomm: 1. Kf3—g2! Mellékmegfejtés: 1. Vf7:g6t! (2 + 2 p.). 767. sz., Numel- lo: 1. Bé7—é8! (2 p.). XXIX. országos női egyéni sakk- bajnokság, 1977. A verseny kétharmadán túl Pet- ronicsné Verőci Zsuzsa jelentős előnnyel vezet, a további helyekért nagy küzdelem folyik. Meglepően jól szerepel a két ifjú mesterje­lölt, Csonkics Tünde és Kovács Emőke. A hátralevő négy játsz­mából fél és egy pontot kell sze­rezniük a mesteri címhez. Két tanulságos játszma a tizen­egyedik fordulóból. Angol megnyitás. Kovács Emőke mj. (MTK-VM)- Honfi Károlyné nk. m. (Vasútépítő) 1. C4, g6 2. Hc3, Fg7 3. g3, C5 4. Fg2, Hc6 5. Hf3, Hf6 6. 0—0, 0—0 7. d4, cd4: 8. Hd4:, a6 9. é3, Vc7 10. b3, Bb8 11. Hc2, d6 12. Fb2, Fd7 13. Vé2, Ha7 14. Hb4, Hc6 15. Hbd5, Hd516. Hd5:, Vd8, 17. Fg7:, Kg7: 18. h4, h5 19. Vb2+, Kh7 20. é4, Í5 21. Baél, é6 22. Hf4, é5 23. Hh3, b5 24. éf5:, Bf5: 25. Fé4, bc4: 26. Ff5:, Ff5: 27. Hg5t, Kg7? 28. f4, cb3: 29. fé5.\ dé5:? 30. Bf5:!, gf5:? 31. Hé6f, Kg6 32. Hd8:, ba2: 33. Va2:, Bd8: 34. Va6:, Bd6 35. Bel, sötét feladta; ': - " ■ ': +' : Szicíliai védelem, Petronicsné Verőci nk. m. (Vas­útépítő)—Csonkics T. mj. (Volán) é4, c5 2. Hf3, d6 3. d4, cd4: 4. Hd4:, Hf6 5. Hc3, a6 6. f4, Vc7 7. Fd3, g6 8. 0—0, Fg7 9. Hf3, Hbd7 10. Vél, 0—0 11. Khl, é5 12. fé5:, dé5: 13. Vh4, b5 14. Fh6, Hh5 15. Hd5, Vd6 16. Fd2!, Fb7? (16. —, Bé8 jobb.) 17. Fb4!, Hc5 18. Vé7ü, derült égbőli villámcsapás, sötét feladta, mert 18. —, Vél: 19. Hé7:f, Kh8 20. Fc5:! tisztnyerés. • • út asztalon az Ólai Kupáért A Dunai Kőolaj Sportkör női I. osztályú felnőtt- és if­júsági országos versenye teg­nap kezdődött el Százhalom­battán, az Olaj Kupáért, a Ságvári Endre Általános Is­kola tornatermében. Porgányi Géza, a sportkör elnöke köszöntötte a ven­dégeket — sorukban Barna Józsefet, a megyei sporthivatal elnö­két — a versenyzőket. Kü­lön üdvözölte Zsigó Bélát, a versenybizottság elnökét, akit a közelmúltban a Magyar Népköztársasági Sportérdem­érem bronz fokozatával tün­tettek ki. A MOATSZ szakem­bere ott volt a miskolci nem­zetközi bajnokságon, segítette a küzdelmek lebonyolítását, s most ismét vidékre, Pest me­gyébe vezetett az útja. öt Stiga asztalon kezdődtek el a csatározások, kettőt az FTC kölcsönzött a rendezők­nek. A válogatottak, s a ta­valyi kupagyőztes Statisztika versenyzői hiányoztak a me­zőnyből, a trófeát természete­sen eljuttatták a Kőolaj Sport­körnek. Négy lengyel sportoló is indult. A Wisla Plock egyesülettel — melyet ugyancsak kőolajipa­ri vállalat patronál —, baráti kapcsolatot építettek ki, s szí­neiket Krystyna Jakubowska, Danuta Wolinska. Ewa Ja- sinska, valamint Maria Adams- ka képviselték. Vezetőik, Ryszard Czechowicz és Adams- ka Jerzy elmondták: a ma­gyar NB II-nek megfelelő osz­tályban játszik. Szó esett a lengyel asztaliteniszsport szép fejlődéséről is, melynek egyik bizonyítéka: meglepetésre lengyel fiú győztest avattak Dunakeszi torná A Dunakeszi Vasutasnál ré­gebben volt tornaszakosztály, azonban a 60-as évek elején megszűnt. Akkor férfiak sze­repeltek. Az egyesület vezető­sége e kiemelt sportág újbóli életre hívását tűzte ki célul, méghozzá leányok bevonásával. — Már most is tornáznak a 6—7 éves gyerekek, ők alkotják a jövő év elején megalakuló szakosztály törzs­gárdáját — mondotta Zsiga Imre az egyesület elnökségi tagja. — Tornaszerek vásárlá­sa jelentette az első állomást, a fiatalok Tamási Zsuzsa test­nevelő tanár edző irányításá­val gyakorolnak. Az edzéseket a tornateremben vagy a kis birkózóteremben tartják. Nyáron, kéthetes napközis tá­bort tartottak részükre, s mint­egy húszán ismerkedtek a tor­nasport tudnivalóival. Bár még nincs szakosztály, a gyerekek már színre léptek. Dunakeszin a MÁV Jár­műjavító vállalatok orszá­gos spartakiádján mutat­ták be tudásukat, nagy sikerrel. A 6—7 eszten­dős kislányok mellett két 5 esztendős óvodás is ott van sorukban. A tornasport fej­lesztését szolgálja a helyi 3-as számú általános iskolával kö­tött együttműködési szerződés. A fiatalok legtöbbje ebből az iskolából került ki. A helyi gimnáziummal, valamint a 201. számú Ipari Szakmunkás- tanuló Intézettel is szoros kap­csolatot építettek ki az egyesü­let utánpótlásának biztosításá­ra. Dunakeszin nemcsak a gye­rekek sportolásával törődnek. Még a múlt év elején ve­zették be a nők kondicio­náló tornáját,-- ■* hetente egyszer csütörtökön délután gyűlnek össze a Vasu­tas Sportcsarnokban a felüdítő testmozgásra vágyók. A torna­óra díjmentes, szerelést az egyesület biztosít a résztvevők számára, s nemcsak a Jármű­javító dolgozói, hanem vala­mennyi helyi lakos ott lehet a kondicionáló tornán. R. L. Varsányi kézilabda Felsőbb osztályban a A Dunavarsányi Petőfi Tsz SK három sportágban képvi­selteti magát. Labdafúgócsa- patuk a ráckevei járási baj­nokságban szerepel, sikerrel. NB Il-es női röplabdagárdá­juk eredményesen helytállt az idei küzdelemsorozaton. Az utolsó meccsen a Bp. Építők ellen 3 :l-re diadalmaskodtak. Az év eleji rajtnál férfi röp­labdacsapatuk is ott volt, saj­nálatos viszont, hogy ezt az együttest ősszel feloszlatták. A kézilabda-szakosztály most van fellendülőben, fér­fi- és női együttesük az össze­vont járási bajnokságban sze­repelt. E sportág meghonosí­tására Tóth Éva kapus így emlékezett: — Márciusban kezdtük el a szervezést, az első aktív részt­vevők mi, délegyházi fiatalok PEST MEGYEI TOTÓ A lapunkból kivá­gott szelvényt borí­tékban vagy levele- lezőlapra ragasztva november 26-ig, szombat délig kell szerkesztőségünkbe beküldeni: Pest me- megyei Hírlap, 1951 Bp. Somogyi Béla u. 6. (Totópályázat). Az eredményeket november 29-i, ked­di, a nyertesek név­sorát december 1-i, csütörtöki számunk­ban közöljük. A szel­vény 1—2. helyén NB Il-es, a 3—4. he­lyen NB III-as, az 5—10. helyen me­gyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés szerepel. 1 BVSC—KKFSE 2 Eger—Vác — 3 Bem SE—Perbál 4 5 ÉGSZ ÖV—Ikarus Cégi ód bércéi—Pilis 6 Törökbálint—Kistarcsa — 7 8 Iklad—D. Kőolaj Érd—Budaörs PÓTMÉRKŐZÉSEK 9 Nagy k őrös—S ül ysáp 10 Szigethalom—Albertirsa FELADÓ 15 JÁTSSZON RENDSZERESEN A 13 + 1-ES TOTON ISI voltunk, akiket a KISZ segí­tett az első lépések megtéte­léhez. A kezdet bizony nehéz volt, később megoldódott leg­égetőbb gondunk, a pálya­hiány. Az időjárástól függően a taksonyi iskola udvarán, vagy a dunavarsányi edzőtá­bor tornatermében gyakorol­tunk. A női együttes ilyen előz­mények után nevezett be az összevont járási bajnokságba, s itt Budakeszi, Leányfalu, Üröm, Érd, Páty, a Szentend­rei Papírgyár és Pilisszentiván volt az ellenfelük. Sági László és Bakó László testnevelő ta­nárok irányították az edzése­ket. Végül is az újonc együt­tes az élmezőnyben zárta a küzdelemsorozatot. Farkas Mária, Domin Éva, Fórizs Katalin, Bó.rdos Judit, Bukovszki Judit, Kihm Kata­lin, Pető Valéria, Morvái Te­rézia, Naszály Mária, és Tóth Éva képviselte a varsányi szí­neket. A férfigárda sikeres eszten­dőt zárt. Az összevont járási bajnokságot megnyerve, ki­harcolta a megyei I. osztályba jutást. A sikerhez hozzásegí­tette őket több tpasztalt, ko­rábban NB-s együttesben sze­repelt játékos. Képességeiket nemcsak szabadtéren, hanem az újpesti teremtornán is bi­zonyították az első hely elhó- dításával. Sokat segített Wágner Jó­zsef intéző és Juhász Ernő szakosztályvezető. — Bálint — idén az ifjúsági Európa-baj­nokságon. A kétnapos viadalon a vidé­ki szakosztályokat Kaposvár, Szombathely, Tolna és Veszp­rém képviselték. Természete­sen, ott voltak a mezőnyben a házigazda Kőolaj játékosai is, akik az NB II Barna-cso­portjának megnyerésével visz- szaverekedték magukat azNB I-be. Az első szám a felnőtt női páros volt. Tizenhét pár rajtolt, s közülük a Balogh, Dudás (Tolnai Vörös Lobogó), vala­mint a Boldizsár, Diószegi kettős (Kaposvári Vasas) ve- rekedte be magát a , döntőbe. Diószegi Éva Abonyban kezd­te pályafutását, édesapja, Diószegi László pedagógus, sportköri elnök, szakavatott edzői irányításával. Női párosban Juhos és Ti­hanyi (BSE), valamint Vra- sánszki II. (31. sz. Építők) és Farkas (FTC) szerezték meg a bronzérmet. A női egyénivel folytatódott a viadal, ma pe­dig az ifjúságiak állnak asz­talhoz. A felnőtt és ifjúsági női egyes, valamint páros he­lyezéseinek alapján alakul ki a végső sorrend, egyben az: melyik egyesület lesz az újabb kupavédő. (Reitter) A tizenharmadik Meglepetésre, kikapott teg­nap otthonában a Vasas. A csapat tagjai az első félidő 33. percéig nyomasztó fölényben játszottak, Hegedűs egy óvat­lan pillanatban elvitte Mészá­ros elől a labdát, az Nagy elé került, aki két méterről, oldal­ról a hálóba lőtt. A forduló eredményei: Fe­rencváros—SZEOL 3:2 (1:2)) Ű Dózsa—Zalaegerszeg 6:0 (2:0), Rába ETO—PMSC (1:0), Videoton—Diósgyőr (1:1), MTK-VM—Kaposvár (2:0), Haladás—Dunaújváros 2:2 (1:0), Békéscsaba—MAVf Előre 2:1 (0:0), Tatabánya—■ Vasas 1:0 (1:0), Bp. Honvéd—j Csepel 2:0. Góllövőlista Az NB III középsó csoportjában két Pest megyei labdarúgó vezeti a sort. A megyei csatárok 22 gólt lőttek, három csapat volt csak gólképtelen. NB II 9 gólos: Geiger, 6: Fürtös (Kos­suth KFSE). NB in 11 gólos: Sólyom (Dunakeszi VSE), Babai (Perbál), 6: Darányi (Cegléd), Horváth (ÉGSZÜV), 5í Kovács III (Perbál), Pásztor (ÉG-' SZÖV). Megyei bajnokság S gólos: Bartha (Törökbálint)? 6: Kurucz (Gödi TK), Csákó (Sülysáp), Ulm (Vácszentlászló), Sándor (Kistarcsa), Kiss (Érd), Gajdos (Pilis). Solymosi László Öregfíúk labdarúgó-bajnokság ŐSZI VEGEREDMENY Kiemelt csoport Északi csoport 1. V. Ikarus 13 9 3 1 29- 8 21 1. Pénzügyőr 11 10 — 1 44-12 20 2. KISTEXT 13 8 4 1 50-22 20 2. V. Láng n 7 2 2 33-17 16 3. FTC 13 7 3 3 40-13 17 3. Budakalász íi 7 1 3 30-17 15 4. V. PENOMAH 13 6 4 3 19-11 16 4. D.-keszi VSE ii 5 3 3 28-21 13 5. Volánbusz 13 6 2 5 30-18 14 5. Z. Porcelán H 5 3 3 31-31 13 6. ÉVIG 13 6 2 5 24-16 14 6. Gép és Felv. H 4 4 3 16-24 12 7. Vasas 13 5 4 4 29-27 14 7. Gödi TK* H 4 2 5 15-15 8 8. BKV Előre 13 6 2 5 20-23 14 8. M. ÉRDÉRT H 3 2 6 26-38 8 9. K. Lombik 13 5 2 6 19-25 12 9. Volán SC 11 3 1 7 17-26 7 10. Műanyag 13 3 5 5 17-22 11 10. KFKI H 2 3 6 15-26 7 11. Középületép. 13 3 4 6 27-39 10 11. EMG SK H 2 2 7 15-24 6 12. Gamma 13 3 3 7 26-47 9 12. Alumínium 11 2 1 8 6-25 5 13. Törekvés 13 3 — 10 18-49 6 * = két büntetőpont levonva. 14. Beloiannisz 14 1 2 10 11-38 4 Középcsoport 9 8 1 _ 32- 8 17 1. Ercsi Kinizsi 11 6 5 — 23-10 17 9 5 1 3 11-14 11 2. Telefongyár 11 7 2 2 15- 7 16 3. Diósd 9 5 4 22-17 10 3. Gázművek 11 6 3 2 16- 8 15 9 2 6 1 19-15 10 4. Fő. Vízművek 11 4 5 2 19-12 13 5. MOM 9 4 1 4 16-13 9 5. Ganz-MAVAG 11 5 1 5 14-13 11 6. Soroks. VOSE 9 4 1 4 13-20 D 6. Elektromos 11 4 3 4 16-16 11 7. Budafoki MTE 9 3 1 5 18-16 7 7. BVSC 11 3 3 5 15-15 9 9 3 1 5 19-18 7 8. Gödöllői V. 11 3 3 5 14-18 9 9. TFSE 9 3 6 9-22 6 9, Pomázi KSK 11 3 3 5 17-22 9 9 1 2 6 4-20 4 10. Bp. Vegyim. 11 2 4 5 8-18 8 11. D.-keszi Konz. 11 1 5 5 11-18 7 12. MEDICOR . 11 2 3 6 10-21 7 GEIGER ÉS A GOLOK Középpályás karmester Geiger János, a Kossuth KFSE labdarúgója kilenc gólt lőtt 15 forduló alatt és ezzel az NB Il-es góllövőlistán holtversenyben a harmadik helyen áll. Természetesen, csapatában is „listavezető” (több gólt rúgott, mint a kö­zépcsatár Fürtös) és ez már csak azért is érdekes, mert az apró termetű Geiger — kö­zéppályás. — A mai játékban egyre inkább elmosódnak a posz­tok, s engem rendszerint a kö­zéppályán is támadó feladat­tal bíznak meg — mondja. — Persze, azért innen nehe­zebb a kapuig eljutni, s így ke­vesebb helyzet is adódik. „Kicsi" — ahogy társai be­cézik — a Csepel SC-ben kez­dett futballozni. A serdülő Ill-tól a felnőtt csapatig vé­gigjárta az egész „labdarúgó- iskolát”. Az NB I-ben mind­össze 45 percet játszott, majd a klub kölcsönadta egy évre az Erzsébeti SMTK-nak, ahol egycsapásra a közönség ked­vence lett. Innen került Szent­endrére, s rövid idő alatt a honvédcsapat karmesterévé vált: sok szentendrei szurko­ló elsősorban az ő játéká­ért megy ki a KFSE mérkő­zéseire. A magánéletével kapcsolat­ban viszont sok mendemon­da látott napvilágot. — Tény, hogy sokszor jól­esik egy-egy kisfröocs, de tu­dom, hol a határ. Nem szok­tam berúgni, a mérkőzések­re, sőt, az edzésekre is becsü­lettel készülök. Enn-ek ered­ménye is van, hiszen a köve­telményrendszer szintjeit ma­radéktalanul teljesíteni tu­dom. (Ráadásul itt, a főisko­lán az előírt feladatok több­szörösét teljesítjük, szinte többet futunk, mint az atlé­ták.) — Ilyen erőnléttel, hogyan lehetséges, hogy a második félidőben általában jóval ke­vesebbet mozogsz? — Ennek nem erőnléti okai vannak. Budai edző ugyanis a második játékrészben nem el­sősorban a fel-le rohangálás­sal, hanem a labdatartással és az ellenfél beállósának meg­állításával bíz meg. Egyéb­ként góljaim felét így is a má­sodik félidőkben szereztem. — Melyik volt a legemléke­zetesebb gólod? — Amit Szolnokon rúgtam. Akkor szinte minden bejött, a védők is hibáztak, így sa­ját térfelünktől a kapuig tud­tam vezetni a labdát. — Mik a további terveid? — Először is szeretnék itt, a KFSE-ben minél jobban fo­cizni. Hogy utána? Ha lehet, az NB I-ben. Ha pedig nem sikerül, akikor ‘ visszamegyek Erzsébetre. Csodálatos érzés játszani ott, ahol szeretik az embert! L. L. Déli csoport Mkk Jogger, a mecénás A tervek szerint a jövő évi amerikai profi labdarú- gó-bajnokság részt vevő csapatainak számát a jelen­legi 18-ről 24-re bővítik, így Philadelphia városa is labdarúgócsapatot kapott 20, a szórakoztatóiparban tevékenykedő személyiség jóvoltából. A mecénások között négy neves pop-rock énekes is szerepel. A legne­vesebb a Rolling Stones együttes vezére, Mick Jag- ger, rajta kívül Peter Frampton, Paul Simon és Rich Wakeman, továbbá a sztárok menedzserei adják az alakuló tőkét. APRQHIRBETESEK A Ceglédi Állami Tan­gazdaság sertésgondo­zó és rakodómunká­sokat keres felvételre. Fizetés a kollektív szerződés szerint. Na­ponta egyszer meleg­étkezés, munkásszál­lás és munkaruha biztosítva. Jelentkezni lehet a Cifrakerti Sertéstelep vezetőjé­nél Cifrakert. _________ Fe lvételre keresünk előkészítési csoport- vezetői beosztásba: minimum 5 éves gya­korlattal rendelkező építész- vagy épület- gépész mérnököt. Mű­szaki előkészítési munkák végzésére építészmérnököt vagy technikust, épületgé­pész mérnököt vagy technikust. „Szövet­kezeti Közös Vállalat 003 640” Jeligére a ki­adóba. Azonnali felvételre keresünk belső ellen­őrzési vezetőt és kész­áruraktár vezetőt. Mindkét munkakör­höz felsőfokú szak­mai végzettség és több éves gyakorlat szük­séges. Jelentkezés ön­életrajzzal a Gyü­mölcs- és Főzelékkon­zervgyár személyzeti osztályán Dunakeszi, Vasút u. H. Műszaki tanárt vagy gépészmérnököt ke­res vasipari szakmák oktatására a szak­munkásképző iskola, Monor. Érdeklődni: Szabó Gyula igazgató- helyettesnél naponta 8—12-ig. A Pilis Nagyközségi Közös Tanács V. B. Szakigazgatási Szerve pályázatot hirdet ha­tósági műszaki ügyin­tézői állás azonnali betöltésére. Fizetés a 15/1973. MüM. sz. ren­delet, illetve a szol­gálati idő figyelembe­vételével. A Pilis Nagyközségi Közös Tanács V. B. Szakigazgatási Szerve pályázatot hirdet a Tanács Költségvetési Üzeménél üresedésben levő műszaki vezetői állás azonnali betöl­tésére. Fizetés a 16/1976. MüM. sz. ren­delet, illetve a szol­gálati idő figyelembe­vételével. ADÁS­Monoron, Kossuth L. u. 59. azonnal beköl­tözhető ház sürgősen eladó. Nagymaroson a viseg­rádi várral szemben, út, villany mellett 260 n.-öl panorámás gyü­mölcsös új kerítéssel eladó. Telefon: este 682—745. ZD-s Wartburg de Luxe tolótetős eladó. Péli László, Galgahé- víz, Vörös Hadsereg u. 205. Dunaharasztiban 600 n.-öl szőlőstelek, meg­osztva is, társasház építésére is alkalmas. HÉV-hez, vízhez közel eladó. „Sürgős PmH. 004 128 jeligére a ki­adóba. US rendszámú Skoda 1005 eladó. Telefon: Vác 10—441 (17 órá­tól). ARO Raj GAZ eladó. Vác, Mikszáth utca 4. VEGYES Értesítjük vásárlóin- j kát, hogy a Gyömrőij Ruhaipari Szövetke­zet Gyömrő, Stein­metz kp. útja 69—71. sz. alatti nyíltárusí­tású kiskereskedelmi boltját 1977. november 29-től 1977. december 10-ig leltározás miatt zárva tartjuk. Nyitás: 1977. december 13-án (kedden) 8 órakor. t Az Építőipari Gépe­sítő Vállalat 1978. I. 6- án induló toronydaru- és autódaru-kezelői tanfolyamot szervez. Jelentkezhet minder* 8. általános iskolai végzettséggel rendel­kező férfi és nő, 18— 40 éves korhatárig. Az autódaru-kezelői kép­zésnél hivatásos gép­járművezetői jogosít­vány szükséges. Fel­vételnél a vidéki dol­gozók, érettségi vagy technikusi oklevéllel rendelkezők előnyben részesülnek. A tanfo- ( lyam ideje három hó­nap, mely időtartamra a vállalat munkabért fizet. A beiskolázás tárgyában érdeklőd­ni lehet a vállalat központjában. (Cím: Budapest XX. Sorok­sár. Marx Károly u. 255.) t

Next

/
Oldalképek
Tartalom