Pest Megyi Hírlap, 1977. október (21. évfolyam, 231-256. szám)

1977-10-01 / 231. szám

Az Elnöki Tanács ülése Tör'ényerejű rendelet a földek védelméről Magyar Népköztársaság E . 'i Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács mó­dosította az 1963. évi 36. sz. törvényerejű rendeletnek az ÁVami-díjra, és a Kossuth- díjra vonatkozó egyes ren­delkezéseit. A módosítás ér­telmi heti mindkét díjnál meg­szűnik a fokozati rendszer, és a jövőben — a nagy díj mellett — egységes elnevezés­sel Állami tJtiat es Kossuth- díjat adnak A díjakkal eg> üttjái et a Minisz­tertanács á.l a meg. Az Elnöki Tanács módosí­totta a mezőgazdasági rendel­tetésű földek védelméről szó­ló 1961. évi VI. törvényt. A törvény alapelveit figyelem­be véve a módosító rendelke­zések biztosítják a mezőgaz­dasági rendeltetésű földek hatékony védelmét a gyors­ütemű iparosodás és városia­sodás viszonyai között. Az új rendelkezések a legértéke­sebb mezőgazdasági földek más célra történő felhaszná­lását csak kivételesen indo­kolt esetben teszik lehetővé, anyagilag érdekeltté teszik a beruházókat a földek takaré­kos felhasználásában, vala­mint továbbfejlesztik a mű­velődési kötelezettség ellenőr­zésének és a művelésből való kivonás engedélyezésének rendszerét. A törvényerejű rendelet 1978. január 1-én lép hatályba és végrehajtásáról a Minisztertanács gondosko­dik. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egyéni kegyelmi ügyek­ben döntött Megnyílt a múzeumi hónap ‘énteken Debrecenben, a éri Múzeum nagytermé­be:» Kallai Gyula, a Haza­fias Népfront Országos Ta­nácsának elnöke megnyitotta az 1977. évi országos múzeu­mi és műemléki hónapot. Hangsúlyozta: nagy utat tettünk meg, amíg idáig el­jutottunk, hiszen a mai na­pon egyúttal a magyar mú­zeumügy megalapozásának 175. évfordulójára is emlé­kezünk. Az azóta eltelt egy- és háromnegyed évszázad alatt sok tehetséges és áldozatkész ember buzgólkodott a nagy elődök munkájának folyta­tásán, előbbre víve múzeum­ügyünk építését is. E nemes M egkezdődött a XVI. múzeumi és műem­lékhónap. Ezzel to­vább folytatódott az a szép hagyomány, amelynek leg­főbb célja: minél több em­berrel megismertetni mú­zeumaink gazdag kincseit, kulturális értékeit. Ez a törekvés egyre sike­resebb. Tavaly az ország yszáztizenhárom múzeu- , illetve kiállítóhelyét , e a három és fél millió em- v-i>r látogatta, másfél millió- te 'l többen, mint egy esz- mfadővel korábban. Am a mdjizeumok és kiállítóter- enf-k látogatóinak száma Hrjnél lényegesen több! A gyan lehetséges ez ? rin* legfrissebb adatok sze- nye - csak az év első mik le hónapjában három- »-kétszázezer magyar si/impolgár utazott kül- <A re, turistaként. Sok-sok, kvA földet járt magyar tu­nyával beszélve, nyugodt szf rvel állíthatom, hogy a kiutazók többsége általá­ban két-három külföldi múzeumot is felkeresett utazása során. Miért volt fontos mindezt elmondani? Elsősorban azért, mert a múzeumok és kiállítótermek ma már egy­re több szállal kötődnek mindennapi életünkhöz. E tekintetben szűkebb pátriánkban, Pest megyé­ben nincs miért szégyen­keznünk. Huszonhat mú­zeum, illetve kiállítóhely várja itt ma már az érdek­lődőket. És nem is akármi­lyen múzeumok! Gondol­junk csak a Ferenczy család szentendrei, Czóbel Béla és Kovács Margit ugyancsak szentendrei múzeumára vagy Szőnyi István zebegé- nyi, Corka Géza verőcema­rosi tárlatára. Munkásságuk szerves része Európa képző- művészetének. Ezt mi sem bizonyítja jobban: tavaly az ország valamennyi múzeu­ma közül a szentendrei Ko­vács Margit Múzeum két­száznegyvenháromezer lá­togatójával az előkelő ti­zenkettedik helyet foglalta el, s mindössze tizenötezer­rel kevesebben voltak, itt, mint Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban! És a Czóbel Múzeumot is többen keresték fel — nyolcvan­hatezren — mint például az Iparművészeti- vagy a Néprajzi Múzeumot. Mindez kötelez. NerTTcsak arra, hogy évről évre még többen ismerkedjenek a múzeumaink gazdag anya­gával, értékes műkincseivel, hanem arra is, hogy a mú­zeum több legyen, mint a múlt emlékeinek őrizője. E z a folyamat néhány esztendővel ezelőtt el; kezdődött. Az úttörő érdem vitathatatlanul a zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeumé, amely nemcsak tíz esztendeje nyílt nyári képzőművészeti szabadiskolájáról neveze­tes, hanem arról is, hogy kora tavasztól késő őszig művészettörténeti előadá­sok, irodalmi estek, hang­versenyek, filmvetítések, művészeti vetélkedők vált­ják itt egymást. Több mint félezer embert tömörítő baráti társasága nem vélet­lenül kapta meg tavaly a Pest megye közművelődé­séért emlékérmet. Aki végiglapozza az idei múzeumi és műemléki hó­nap Pest megyei program­ját, az nemcsak arról érte­sülhet, hogy októberben hu­szonnyolc új időszaki kiál­lítás várja az érdeklődőket. Arról is, hogy múzeumaink lényegesen többet kívánnak adni a látvány élményénél. Nemcsak olyan formában, hogy hangversenyeket, a képzőn,ivészethez kap­csolódó irodalmi esteket, művészeti és történelmi is­meretterjesztő előadások egész sorát rendezik meg ebben a hónapban. Ügy is, hogy mind több új kiállítás­látogatót kívánnak toboroz­ni, elsősorban a munká­sok, a termelőszövetkezeti dolgozók és a diákok sorai­ból. Hogyan? A formák igen változa­tosak. Szobon kétnapos programmal várják a szo­cialista brigádokat. Az aszódi Petőfi Múzeum láto­gatást szervez a Galga- parti Termelőszövetkezet szocialista brigádjainak, valamint találkozót Somo­gyi István festőművésszel. A nagytarcsai Falumúzeum tárlatvezetést rendez a szo­cialista brigádoknak. Ikla- dón, az Ipari Műszergyár­ban és a Galgaparti Terme­lőszövetkezetben kiállításon mutatják be a galgamenti a dánszentmiklósi Micsu­rin Termelőszövetkezetben pedig a helyi régészeti lele­teket állítják ki. Nagytar- csán autóstúrát szervez­nek a múzeumbarátoknak, hogy megismertessék velük Verseg, Galgamácsa, Penc és Vác múzeumait. Foton, Nagymaroson, Szentendrén, Tápiószelén, Vámosmikolán és Vácrátóton honismereti tanácskozásokat rendeznek, egybekötve a helyi gyűjte­mények bemutatásával. A diákok számára múzeumi órákat tartanak az iskolá. ban és a múzeumokban egyaránt. És hosszan sorol­hatnánk még a tartalmas közművelődési rendezvé­nyeket. T avaly már több mint félmillióan ismerked­tek Pest megyében, a kiállított és jelentős érté­keket képviselő gyűjtemé­nyekkel, s tudásban, isme­retekben gazdagabban tá­voztak. Az idei október bizton újabb tízezrekben kelti fel az érdeklődést a múlt és jelen emlékeinek megismerése, a múzeumok látogatása iránt. Prukner Pál fáradozás nagyarányú kibon­takozásának lettünk szemta­núi és sokan részesei a fel- szabadulás utáni időszakban — amikor a társadalmi viszo­nyok gyökeresen megváltoztak, s a szocialista fejlődés útján elinduló magyar nép előtt feltárultak a művelődés addig soha nem látott lehetőségei. — A múzeumi hónap több mint amennyire elnevezése utal; több, mert közművelő­désünk egészét gazdagító ese­mény, s így a közművelődéi dinamikus, sokoldalú fejlődé­sébe illeszkedve — égész tár­sadalmunk ügye — hangoz­tatta Kállai Gyula. — Napjainkban több neve­zetes évforduló kínál kedvező alkalmat arra, hogy minél több helyen és méltóképpen tárjuk népünk elé múltunk, haladó hagyományaink ta­nulságait A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. év­fordulója világformáló jelen­tőségével nemcsak a Hadtör­téneti és a Munkásmozgalmi Múzeum Magyar internacio­nalisták a szovjet hatalomért, bolsevikok a Tanácsköztársa­ságért című közös, nagysza­bású kiállítása foglalkozik, hanem emellett még a Bu­dapesti Történeti Múzeum­ban, továbbá húsz más • vá­rosban és községben is lesz hasonló tárgyú, a mának és a jövőnek szóló emlékkiállítás. A 16. alkalommal megren­dezett múzeumi hónap prog­ramjában 138 vidéki város, illetve község és 23 budapes­ti múzeum vesz részt. Hat új múzeum — és a debrecenieket nem számítva —, tíz új ál­landó kiállítás nyílik. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXI. ÉVFOLYAM, 231. szAm Ara »0 fillér 1977. OKTÓBER 1„ SZOMBAT New York Púja Frigyes tárgyalásai Púja Frigyes külügyminisz­ter, az ENSZ-közgyűlés 32. ülésszakán részt vevő magyar küldöttség vezetője további megbeszéléseket folytatott a világszervezet székházában. Szadun Hammadi iraki, K. B. Andersen dán, E. Augustsson izlandi és Aí. Oreja spanyol külügyminiszterrel a kétolda­lú kapcsolatokról. Feleke Gedle Giorgisz etióp külügyminisz­terrel pedig a kétoldalú kap­csolatokról és az Afrika szarvá­ban kialakult helyzetről ta­nácskozott. A magyar külügyminiszter csütörtökön Hans Dietrich Genscherrel, a Német Szö­vetségi Köztársaság külügy­miniszterével és Abdel Ha­lim Khaddam szíriai minisz­terelnök-helyettessel és kül­ügyminiszterrel tárgyalt két­oldalú és az ENSZ-közgyűlés ülésszakán szereplő kérdé­sekről. Púja Frigyes ugyancsak ta­lálkozott és megbeszélést folytatott Oskar Fischerrel, a Német Demokratikus Köztár­saság külügyminiszterével. Enrico Berlinguer Budapestre érkezett Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak meghívására pénteken Budapestre érkezett Enrico Berlinguer, az Olasz Kom­munista Párt főtitkára, Ansel- mo Gouthier, a párt titkár­sága tagjának kíséretében. Enrico Berlinguert a Feri­hegyi repülőtéren Kádár Já­nos, valamint Németh Károly, a Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, Gyenes András, a Központi Bizottság titkára, Katona Ist­ván, a Központi' Bizottság tagja, a Központi Bizottság osztályvezetője és Berecz Já­nos, a Központi Bizottság kül­ügyi osztályának vezetője fo­gadta. Gierek és Jaroszewicz hazánkba látogat A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak és a Magyar Népköztár­saság kormányának meghí­vására a közeli napokban ba­ráti látogatásra Budapestre érkezik Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkás­párt Központi Bizottságának első titkára, és Piotr Jaro­szewicz, a LEMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Lengyel Népköztársaság miniszterta­nácsának elnöke. Zászfófevonás Pénteken reggel a gellért­hegyi felszabadulási emlék­műnél katonai tiszteletadás­sal levonták a magyar nem­zeti lobogót és a nemzetközi munkásmozgalom vörös zász­laját, amelyet csütörtökön a fegyveres erők napja tiszte­letére vontak feL Forte, DCM, Bélésszövőgyór Lesz-e év végi hajrá Vácott? Október, november, decem­ber. Három hónap. Ennyi van még hátra az esztendőből. Az ipari szövetkezetek közül jó néhányban úgy is emlegetik ezt az időszakot, hogy az év vép hajrá. Lesz-e az idén év végi hajrá, hogyan állnak ter­melési és kiszállítási terveik teljesítésével? Erről érdeklőd­tünk néhány váci üzemben. A Magyar Selyemipari Vállalat váci bélésszövőgyárában kel­lemes gondokról számolhatott be Somogyi László igazgató. — A régi szövődé túlteljesí­tette tervét, pedig 60 szövőgép egy hónappal kevesebbet dol­gozott, mint ahogyan az;t ter­vezték. Az üzemekben ugyanis nagyszabású rekonstrukció fo­lyik, sűrített levegővel műkö­dő, korszerű szövőgépeket sze­relnek fel. Mivel azonban a Hibridbetakarítás 'A W v $ ■v-s\> > A tápióbicskei Április 4. Tsz-bcn 550 hektáron törik a ve­tőmagnak való hibrid kukoricát. Pest megyei Tanácsi Építőipari Vállalat és a csehszlovák sze­relők is határidő előtt végez­nek munkájukkal, az új szövő­gépek is hamarabb látnak munkához. A határidő ugyanis december 31 volt, de már a közeljövőben elkezdődhet a próbaüzem. A negyven, a ko­rábbiaknál sokkal termeléke­nyebb gép valószínűleg októ­ber 15-től fog termelni. Az a 400 ezer négyzetméter bélés­szövet, ami az év végéig elké­szül, tiszta haszon. A Cement- és Mészművek váci gyárának igazgatója, Kot­tái Imre és munkatársai még nehéz napoknak néznek elébe. — Júniusban az okozott gon­dot, hogy nem volt piaca a ce­mentnek. Mos éppen ellenke­zőleg, nem győzik kielégíteni a megrendeléseket. Olyannyira nem, hogy rangsorolni kell az igényeket. Az igazgató szerint több oka is van a lemaradásnak. Való­színűleg — bár ez nem az ő asztala —, nem érkeznek meg­felelő ütemben az import szál­lítmányok, de a DCM is elma­radt eredeti tervétől. Az ok: sorozatos hibák, technológiai problémák. A rendkívüli javí­tások nyomán most már keve­sebb a baj, szeptemberben több klinker (cementalap­anyag) készült, mint eddig az év bármelyik . hónapjában. Most azonban az egyik adalék­anyag, a kohósalak kevés. Du­naújvárosban javítják a kohót, Ózdról pedig a vasút nem győ­zi a szállítást. A mésztermeléssel eddig minden a legnagyobb rendben volt. Elegendő megrendelés ér­kezett és az üzem is túlteljesí­tette eddigi tervét. Októberre azonban már sokkal kevesebb az igényelt mész, sőt novem­berre és decemberre sem job­bak a kilátások. — Teljesítheti-e ilyen körül­mények között idei tervét a DCM? — kérdeztük végezetül az igazgatótól. — Cementből 1 millió 170 ezer tonna, mészből 120 ezer tonna a terv. Bízunk benne, hogy nem lesz lemaradás. Forte Fotokémiai Ipar. Az igazgatóhelyettes, Peterdi Vince. —Az év elején tartott mun­kásgyűlésen azért mondtunk köszönetét dolgozóinknak, mert tavaly, az év végén vállalták a tervteljesítés érdekében a túl­órázásokat, a nyújtott műsaz- kokat, feláldozták hétvégéiket. Azt is megígértük, hogy min­dent megteszünk azért, hogy idén ne legyen szükség ilyen hajrára. Ha tőlünk független okok miatt is, lehet, hogy nem álljuk a szavunk. Miért? Pél­dául az eddig biztos piacot je­lentő Egyiptomi Arab Köztár­saság az idén nem hirdetett versenytárgyalásokat, ezért ide csak elenyésző mennyiséget tudtunk exportálni. A török partnerek fizetésképtelenek Ez a két ország vásárolta meg a Forte tőkés export áruinak 30 százalékát. De hasonló gon­dokkal küzdünk Indiában is. A Forte a világpiaci áron ad­ja el termékeit, az ORWO — legalábbis Indiában — nem emelt árat. A 7 és fél millió dolláros tervből eddig 6 és fél millióra van rendelés. A többit a kö­vetkező hetekben kell megsze­reznie a CHEMOLIMPEX és a vállalat kereskedőinek. A vállalat igazgatóhelyettese azonban azt is hozzátette az előbbiekhez, hogy a belföldi ellátás folyamatos, időben szál­lítottak a szocialista országok­nak. Márpedig ez teszi ki a termelés nagyobb hányadát. Féléves tervüket 98 százalékra teljesítették, bíznak benne, hogy az év yégén még ekkora sem lesz a lemaradás. Cs. A, Borbély Sándor látogatása Borbély Sándor, az MSZMP Központi Bizottságának titká­ra a héten Zalaegerszegre lá­togatott. Részt vett és felszó­lalt a párt megyei végrehajtó bizottsági ülésén. Borbély Sándor a látogatás másnapján Zala megye párt­munkásainak egy csoportjá­val időszerű politikai kérdé­sekről folytatott beszélgetést. I 1 Sok millió látogató

Next

/
Oldalképek
Tartalom