Pest Megyi Hírlap, 1977. szeptember (21. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-20 / 221. szám

fit HOYFt 8 1977. SZEPTEMBER 20., KEDD Elhunyt Guba Pál Életének 57. évében, súlyos betegség után, szeptember 18-án elhunyt Guba Pál nyugdíjas, az MSZMP Pest megyei bizottságának tagja, az MSZMP monori járási bizottságának volt első titkára. Temetéséről később intézkedünk. Az MSZMP Pest megyei Bizottsága, az MSZMP monori járási bizottsága . 1977. szeptember 20. • Kedd, Friderika napja. A Nap kél 5.28 — nyug­szik 17.47 órakor. A Hold kél 13.16 — nyug­szik 22.47 órakor. Változóan íclhős idő, szá­mottevő eső nélkül. Mérsékelt, időnként megélénkülő nyuga­ti, északnyugati, majd észak­keletire forduló szél. A haj­nali és a reggeli órákban több­felé köd. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet 12— 17 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig: felszakadozó felhő­zet, főként az időszak első fe­lében elszórtan esővel. Álta­lában mérsékelt, időnként meg­élénkülő szél. A hőmérséklet lassan emelkedik. Legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet eleinte 1—6, később 4—9 fok között. Legmagasabb nappali hőmérséklet eleinte 12—17, később 14—19 fok között. Je­lentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország te­rületének 30 százalékán vár­ható. — Évadnyitó rendezvé­nyét szeptember 21-én, szer­dán este hat órakor tartja a pomázi művelődési ház ci­gányklubja. — Monorról Kánóba. A Mezőgéptröszt monori vál­lalatának 15 tagú brigádja hamarosan az algériai Ká­nóban lát munkához, hogy felszereljenek egy vágóhi­dat. — Tizenhét licencet vásárolt a holland Stork cégtől a Mezőgéptröszt mo­nori vállalata. Honosításuk még ez évben megtörténik, jövőre pedig felkészülnek a sorozatgyártásra. — Legelőgazdálkodási és takarmányozási bemutatót tart a Boscoop tej termelési rendszer szeptember 20-án, délelőtt Bugyi községben. A legkorszerűbb gyepgazdálko­dási módokkal ismerkedhet­nek ezúttal is, a részt vevő szakemberek. — Több mint 21 millió tonna árut szállított a MÁV az év első felében Pest me­gye területén. Ebből 4 mil­lió 327 ezer tonna volt az export és import, több mint 3 millió az átmenő forgalom, a tranzit áru. — Kölcsön adott gyere­kek. A váchartyáni óvoda két hétig tartó tatarozása alatt a 22-es Volán Vállalat ipari üzemének kollektívája vállalta 25 gyermek elhelye­zését, akikre az óvónő mel­lett egy szülő is vigyázott. — Üzemi konyhával gaz­dagodott a Hazai Fésűsfonó- és Szövőgyár váci gyára. A szakácsok és konyhalányok munkáját villanyrobotgép s más berendezések könnyí­tik. — Fonalfestők. 6100 kiló szintetikus fonalat festenek naponta Kistarcsán, a HNF helyi gyárában. TAMÁSI ÁRON NYOLCVAN ÉVVEL EZELŐTT, 1897. szeptember 20-án született az erdélyi Farkaslakán és — kívánságának megfelelően — oda is került végső nyugovóra Tamási Áron Kossut h-díj as író. Szülei kevés földön gazdál­kodó parasztemberek voltak, Székelyudvarhelyen érettségi­zett 1917-ben, majd az olasz frontra került. Hazatérve, 1919-ben a kolozsvári egyetem jogi karára iratkozott be. Ta­nulmányait később a Kereske­delmi Akadémián folytatta, ahol oklevelet is szerzett. Rö­vid időre bankhivatali munkát vállalt; 1923-tól 1926-ig az Egye­sült Államokban élt. A felsza­badulás után aktívan részt vett a közéletben is. 1945—17 között országgyűlési képviselő volt, 1954-től a Hazafias Népfront Országos Tanácsának a tagja, 1963-tól a Béketanács elnöksé­gi tagja. Legismertebb művei: Az Abel-trilógia (Abel a rengeteg­ben, Abel az országban, Abel Amerikában), a Jégtörő Má­tyás, Énekes madár, Tündöklő Jeromos, Vitéz lélek címmel megjelentek színpadi müvei is. A Bölcső és bagoly című köny­ve nem csupán életrajz, hanem lírával átszőtt vallomás is a felnevelő tájról és közösség­ről, amelynek hűséges követe­ként az író elérkezett végül a tágabb világba. A székely nép történetéből meríti témáját 1953-ban írt regénye, a Hazai tükör, melyért a Kossuth-díjat kapta. Az 1848-as forradalom korát eleveníti fel benne, azt az időt, amikor „a világ meg­telik jövendővel”. Novellái az író kiapadhatatlan humoráról és mesélőkedvéről vallanak. Ma bocsátja forga­lomba az űrkutatás történetének legje­lentősebb eseményeit ábrázoló, 40, 60 fil­lér, 1, 3, 4 és 6 Ft- os címletekből álló bélyegsorozatot és 20 Ft-os blokkot a Ma­gyar Posta. A bélyegsorozat 352 000 fogazott és 6900 fogazatlan, a blokk 251 000 sorszá­mozott és '0 400 ser­számozott fogazatlan példányban, több színű ofszet nyomás­sal, a Pénzjegy- nyomdában készült, Varga Pál grafikus­művész terve alapján 50 bélyeget tartalma­zó bélyegívekben. Töretlen hittel, kommunista meggyőződéssel vállalt és vé­gigvitt életút volt az övé. Nincstelen, földhözragadt zsel­lérek, summások világából in. dúlt el, hogy a nagy történel­mi sorsforduló után, 1945-ben a Magyar Kommunista Párt tagjaként vegyen részt új vi­lágunk építésében és az önma­ga választotta harchoz, küz­delemhez élete utolsó percéig hű maradt. Guba Pál 1921. március 21­én született Mezőkövesden, öt­gyermekes agrárproletár csa­ládban. Gyerekkorában bojtár­nak szegődött, nehéz, nyomo­rúságos életében csak a felsza­badulás hozott változást. Szü­lei Pilisborosjenőn kaptak jut. tatott földet, ő a Magyar Kom­munista Párt helyi szerveze­tében először szervező titkár­ként tevékenykedett, majd ö lett a községi pártszervezet tit­kára. Egész tevékeny élete Pest megye munkásmozgalmához kötődött. Pártmunkásként min­dig azokon a helyeken dolgo­zott töretlenül és nagy aka­rással, ahol a legnagyobb szükség volt a nehézségeket vállaló kommunistákra: 1949- ben a nagykátai, majd a bu­dai, később az aszódi járási pártbizottság titkáraként. Az ellenforradalom leverése után az elsők között vett részt a párt újjászervezésében, és a szentendrei járási pártbizott­ság titkára lett. 1959-ben a ★ pártfőiskolán tanult, majd ez­után a monori járási pártbi­zottság titkári, illetve első tit­kári tisztét töltötte be. 1976 decemberében megromlott egészségi állapota miatt vo­nult nyugdíjba. Gazdag élet- és pártmunkás-tapasztalataira támaszkodva dolgozott mindig, munkája elismeréseként több­ször részesült kormánykitün­tetésben. A Munka Érdemrend, Magyar Szabadság Érdemrend, a Szocialista Munkáért Ér­demrend és a Felszabadulási Jubileumi Emlékérem tulajdo­nosa volt. Az életrajzi adatok tulajdon­képpen sohasem fedik az em­ber teljes egyéniségét. A szi­lárd, egyértelmű, töretlen élet­út ennél sokkal színesebb, gaz­dagabb. Guba Pál életútja is ilyen volt. Akik ismerték — munkatársai, elvtársai —, az emberséget, az elvi eltökélt­séget, a párthoz való hűséget tisztelték benne. Legutóbbi munkahelyén, a monori járás­ban is részese volt annak a nagy politikai harcnak, amely­nek eredményeként a szocia­lista nagyüzemi mezőgazdasá­gi forma vált uralkodóvá, és a járás ipartelepítési tenniva­lóiban is sokat vállalt magá­ra. Nagy politikai érzékkel, tisztánlátással, emberséggel vette ki részét mindkét fel­adatból. Korán távozott tőlünk. Tett- rekészsége, a párt ügye iránti elkötelezettsége azonban min­dig példamutató marad. Nívó jutalmak — köztéri alkotásokért Százhalombattán és Vácott felállított művek az elismertek sorában A Kulturális Minisztérium az 19/6-ban készült színvona­las köztéri alkotásaikért 42 képző- és iparművészt részesí­tett nívó-j utalómban. Közöttük Borsos Miklós szobrászművészt, a Balassa­gyarmaton felállított Szabó Lőrinc mellszobráért, Kiss Sándor szobrászművészt, a Marcaliban elhelyezett Parti­zántemetés című ötfigurás nagy kompozíciójáért, Marton László szobrászművészt, a za­laegerszegi Ho Si Minh-em- lékművéért, Somogyi József szobrászművészt Miskolcon felállított felszabadulási em­lékművéért, Varga Imre szob­rászművészt százhalombattai munkás-emlékművéért, V igh Tamás és Vili Tibor szobrász- művészeket, tatabányai, illetve hajdúböszörményi Lenin em­lékműveikért, Eigel István festőművészt, a szentesi város- központ egyik új épületét dí­szítő mozaikjáért, Tóth Ernő festőművészt, a nagycenki Széchenyi kastélyban elhelye­zett, a Széchenyi évfordulóra készített nagyméretű Széche- nyi-gobelinjéént, Engelsz Jó­zsef iparművészt a Videoton gyár számára készített nagy­méretű sárgaréz plasztikájáért, Majoros János iparművészt, a szegedi biológiai központ szá­mára készített kerámia kom­pozícióiéért, Pölöskei József iparművészt, a mohácsi emlék­parkot díszítő bronz kapujá­ért, va1amint Schrammel Imre iparművészt, a váci úi műve­lődési központ be'cö +erét dí­szítő na ""méretű kerámia kompozícióiéért. A i"t'>’makat héttőn, a Kul­turális Minisztériumban ünne­pélyes keretek köpött — Pozs- nay Imre kulturális ndriszter ieiepW^ban — Boros Sándor kulturális min iszterhelyettfcs adta át. es a műsora KOSSUTH RÁDIÓ 4.25— 7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelen- tés. 8.05: Műsorismertetés. Kb. 8.20: A mai nap kulturális program­jából. 8.27: BNV-reklám. 8.30: „ .,. nevem: óramutató.” 9.02: Ci- marosa: A három széptevő. Két- felvonásos vígopera. Közben: 10.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 10.05: Is­kolarádió. 11.16: Baleítzene. 11.40: Szeszélyes nyár. 12.00: Déli kró­nika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Reklám. 12.35: Melódiákoktól. Köz­ben: 13.10: Törvénykönyv. 13.50: Szatíra dalban. 14.04: Eljöhetnél hozzám. Meseregény. 14.50: Ének­lő ifjúság. 15.00: Hírek. Időjárás­jelentés. 15.10: Magyar muzsika. 15.44: Magyarán szólva . . . 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: Üt- közben. 16.05: Harsan a kürtszó. 16.35; Holnap közvetítjük... 17.00: Hírek. Ütközben. 17.07: Fogyasztók fóruma. 17.35: Bartók: I. és II. rapszódia. 17.57: Mai könyvaján­latunk. 18.00: Szabó család. 18.27: Esti magazin. 19.15: Mozart: g- moll szimfónia. K. 550. 19.45: Ti­zenkét dühös ember — Indiából. 20.15: Gulyás László: Kisbojtár szvit. 20.30: Kilátó. 21.24: Szvja- toszlav Richter magyarországi hangversenyei — X. rész. 22.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 22.15: Sporthísadó. 23.35: Cherubini ope­ráiból. 24.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 0.10: Rézfúvós muzsika ma­gyar szerzők műveiből. 0.25: Him­nusz. PETŐFI RÄDIÖ 4.25— 7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelen­tés. 8.05: Vaszy Viktor—Andrássy Lajos—Tóth Béla: 1919 — kantáta. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.30: Hírek. 8.33: Népdalok, néptáncok. Közben: 9.00: Szemforgatás nélkül. 9.25: Monológ. 9.30: Hírek. 9.33: Derűre is derű. 10.03—11.55: A ze­ne hullámhosszán. 11.55: Látószög. 12.00: A Bécsi Filharmonikus Ze­nekar Johann Strauss műveiből játszik. 12.30: Hírek. 12.33: Arc­képek a szovjet irodalomból. 12.50: Barokk mesterek műveiből. 13.25: Szobanövény-kedvelőknek. 13.30: Hírek. 13.33: Bárdos Lajos kórus­műveiből. 13.45; Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00: Kettőtől ha­tig .. . Operaslágerek. 14.30: Hírek. Időjárás-jelentés. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — köny­vért. 15.30: Hírek. 13.33: Műsor- ismertetés. 15.36: Találkozás a stú­dióban. 16.30: Hírek. 16.33: Csúcs- forgalom. 18.00: Harminc perc rock. 18.30: Hírek. 18.33: Beszélni nehéz. 18.45: Cigánydalok, csárdá­sok. 19.11: Reklám. 19.16: A hala­dó magyar értelmiség útja. 19.26: Jó estét, gyerekek! 19.30: Csak fia­taloknak. 20.30: Hírek. 20.33: örök­zöld dallamok. 21.20: Irodalmi ki­rándulások. 22.00: Fényes Szabolcs szerzeményeiből. 22.30: Hírek. * V •22.33: Tíz perc külpolitika. 22.43: Verbunkosok, nóták. 23.20: Dzsesszf elvételekből. 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 14.00: Hírek. 14.03: Műsorismer­tetés. 14.05: Mendelssohn: III. „Skót” szimfónia. 14.42: Arthur Grimaux hegedül. 16.00: Hírek. 16.03: Felsőbb osztályba léphet. 17.03: Bartók és Kodály hatása Irak zenei életére. 17.23: Részletek Bizet operájából. 18.00: A világ- gazdaság hírei. 18.05: Pro Musica — nemzetközi rádióműsor-verseny. 18.44: Dvorzsák: Esz-dúr vonós­ötös. 19.15: Iskolarádió. 19.30: Hí­rek. 19.33: Irodalomtudósaink fó­ruma. 20.03: Liszt-hangverseny a stúdióban. 21.30: Az 1977. évi deb­receni dzsessznapok felvételeiből. 21.55: Bemutatjuk új felvételein­ket. 22.16: Renata Tebaldi olasz operaáriákat énekel. 23.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 23.15: Műsorzá­rás. TELEVÍZIÓ 7.59: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (ism.). 8.05: Iskolatévé. Élővilág (ált. isk. 8. oszt.). A nö­vényvilág rendszerezése. 10.05: Élővilág (ált. isk. 6. oszt.). A ku­korica és a napraforgó. 12.05: Ké­Ma 16.40-kor a tv-ben: mia (ált. isk. 8. oszt.). Az anyag­megmaradás törvénye. 15.15: Isko­latévé. Élővilág (ált. isk. 8. oszt. — ism.). 15.45: Élővilág (ált. isk. 6. oszt. — ism.). 16.10: Kémia (ism.). 16.25: Műsorismertetés. 16.26: Hírek. 16.40: örizők. Riportfilm (ism.). 17.10: Egészsé­günkért! Az Országos Egészségne­velési Intézet műsora. 17.15: Lesz-e tornaterem Szomolyán? Dokumen- tumfiím-sorozat — I. rész. 17.30: Mindenki iskolája. 2. Matematika. Ami mérhető, azt mérd meg! A mérés. 18.00: Reklámműsor. 18.C5: 1. Földrajz. A Föld és a világ- egyetem. 18.35: Hat évtized. VI/2. Győzelmek kora. A Horizont-szer­kesztőség műsora. 19.10: Esti me­se. 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Idegenek között. Magyarul beszélő szovjet film. 21.15: Most mutasd meg! Társasjáték. 21.45: Zene, ze­ne, zene... Körkép. 22.45: Tv- híradó, 3. 2. MŰSOR 17.23: Olaszország—Bulgária. Férfi kosárlabda Európa-bajnokság. Köz­vetítés Liegé-ből, és súlyemelő­világbajnokság. Közvetítés Stutt­gartból, felvételről. Pehelysúly. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Fülep La­jos művészettörténész. Portré­film. 21.10: Tv-híradó, 2. 21.30: Súlyemelő-világbajnokság. Köny- nyűsúly. Közvetítés Stuttgartból, és Szovjetunió—Franciaország fér­fi kosárlabda Európa-bajnokság. Közvetítés Liegé-ből. Őrizők Riportfilm a határőrség életéről. Az újból műsorra tűzött filmről a szerkesztő, Pomezanski György mondja lapunk olva­sói számára; — Filmünk műfaját riport-dokumentumnak nevezhetném, mivel mindkét elemre jellemző részekből állt össze. Képek és megelevenedő kortörténeti jelenetek segítségével mutatjuk be a kezdeteket: a XIII—XIV. századi időket, amikor elkezdődött ezen a tájakon a határok őrizete, majd a közelmúltat, amikor a jelenleginél mostohább körülmények között kellett határ­őreinknek megoldani feladataikat. •— S milyen a mai határőrök élete? — A forgatócsoport a nyugati határkörzetbe látogatott, s képet tudunk adni fiatal határőreink életkörülményeiről, beleértve a szórakozási lehetőségeket is, amelyek természete­sen nem hasonlíthatók össze egy nagyvároséval, hiszen a kör­letek a határ vonalát követve, hegyen-völgyön épültek, ám a fiatalok önerőből sok mindent megteremtettek a szabad idő kulturált eltöltéséhez. — Miben különbözik a határőr élete a katonáétól? — A hasonlóságok mellett, a legfontosabb különbség az. hogy a határőr állandóan harchelyzetben van. Riportalanyaink elmondják azokat az élményeiket is, amikor határsértővel ta­lálkoztak, s egy megtörtént eset rekonstruálásával határsértő elfogását is bemutatjuk a nézőknek. A filmből kitűnik, hogy milyen felelősségteljes és felelősségiormáló feladatot látnak el határőreink. Megnyílt a fóti ős* esemény som* at a A hagyományoktól eltérően - a művelődési házban Kilenc esztendeje szép ha­gyomány a fóti ősz évről év­re megrendezésre kerülő kul­turális eseménysorozata. És hagyomány az is, hogy az egy­hónapos program ünnepi meg­nyitóját Vörösmarty Mihály szobránál rendezik. Az idén a korán beköszön­tött hideg megváltoztatta az eredeti programot, s a sza­badtér helyett a művelődési házban került sor az ünnepi megnyitóra. Így a terem — sajnos — kicsinek bizonyult, de még az épület folyosója is, annyian jöttek el, hogy részesei lehessenek a Ma­gyar Néphadsereg Művész­együttese ünnepi hangverse­nyének. Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitánya után S. Hegedűs László, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, Pest me­gyei országgyűlési képviselő méltatta a fóti ősz jelentősé­gét. Mint mondotta, az elmúlt évszázad első felében a ma­gyar kulturális élet egyik fon­tos szellemi központja volt ez a település. Írók, költők, muzsikusok jöttek össze, hogy Fáy András szőlejében ta­lálkozzanak, vitatkozzanak. Kilenc esztendeje elevene­dett fel ez a szép hagyomány s vált Fót az ősz néhány he­tére szellemi központtá. Hogy ez mennyire így igaz, jól példázza a fóti ősz idei rendezvénysorozata is. A Ma­gyar Néphadsereg Művész- együttesének hangversenyét követően nyitották meg Szá- ky Sándor festőművész tár­latát. Szerdán a Dóra jelenti című új magyar film ősbe­mutatóját rendezik itt, ame­lyet ankét követ. A hagyo­mányos fóti szüretet vasár­nap rendezik meg a Fáy- présháznál. A hegygazda tisz­tét az idén Agárdy Gábor színművész tölti be. Az idei fóti párbeszéd témája a köz­oktatás és a közművelődés kapcsolata lesz. Több irodal­mi délutánra is sor kerül. Ok­tóber 3-án Veres János iro­dalmi műsorát Fábián Zoltán író, a Magyar Írók Szövetsé­gének titkára nyitja meg. Az Ady irodalmi műsor előadó­ja Király István tanszékve­zető egyetemi tanár lesz. A szovjet irodalmi délután mű­sorvezetője pedig Baranyi Fe­renc, József Attila-díjas köl­tő. Csák Gyula írói munkás­ságát Bata Imre irodalomtör­ténész mutatja be. P.P. Aistosdragcdia Délegyházán Végzetes karambol. Délegy­háza határában Pettermann Bertalan, 48 éves budapesti so­főr teherautóval szabálytala­nul kanyarodott balra és ösz- szeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő Ólmosi Gábor 29 éves dunavecsei la­kos személygépkocsijával. A baleset következtében a sze­mélygépkocsi utasai közül Ól­mosi Gáborné 24 éves bolti el­adó és Papanecz Sándorné 53 éves háztartásbeli, mindket­ten dunavecsei lakosok a hely­színen meghaltak. A személy- gépkocsi vezetője súlyos, élet- veszélyes, a négyéves Ólmosi Mariann könnyebb sérülése­ket szenvedett. A rendőrség Pettermann Bertalant őrizet­be vette. Cserbenhagyta áldozatát. Hernádon Lovas Sándor 26 éves gépkezelő, helyi lakos se­gédmotoros kerékpárral elütöt­te Farkas Istvánná, 33 éves hernádi gyalogost, aki súlyo­san megsérült. A baleset után Lovas elhajtott a helyszínről, de a rendőrség néhány óra múlva előállította. Teherautósok balesete. Far­mos belterületén Szekeres Zol­tán 25 éves sofőr pótkocsis te­herautóval fékezés közben megcsúszott s áttért az úttest menetirány szerinti bal olda­lára, ahol összeütközött a vele szemben közlekedő Halász Jó­zsef 35 éves kiskunhalasi so­főr vezette pótkocsis teher­autóval. A baleset következté­ben Halász József súlyos sérü­léseket szenvedett. Kanyar — két sérülttel. Da­bason Bálint Balázs 30 éves művezető, helybeli lakos sze­mélygépkocsival balra kanya­rodás közben összeütközött a 28 éves Sponga József dabasi segédmunkás vezette motorke­rékpárral. A baleset követ­keztében a motoros könnyű, utasa, a 11 éves Garajszki Mi­hály súlyosan megsérült. Egy előzés áldozatai. Kőrös- tetétlen határában Ságodi Sán­dorné 50 éves boltvezető ceg­lédi lakos szabálytalan előzés közben összeütközött Dudás Sándor, 23 éves géplakatos, helyi lakos vezette személy- gépkocsival. A baleset során Ságodi Sándor 54 éves nyug­díjas és idős Dudás Sándor 51 éves kőműves súlyosan, a gép­kocsivezetők pedig könnyeb­ben megsérültek. Jogosítvány nélkül — itta­san. Szód külterületén Szálkái Károly 29 éves váci technikum ittasan és jogosítvány nélkül vezette segédmotor-kerékpár­ját. Egy szabálytalan kanya­rodás közben összeütközött egy gépkocsival. A motoros súlyosan megsérült. A rendőrié" valamennyi ügyben tovább folytatja a vizs­gálatot. , A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megye) Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Megjelenik - nétfö kivételével - naponta Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. ­DCOT M r P V IT I UIDI AD Föszerltésztő (lr Lő kos Zoltán. - Főszerkesztő-hel vet les Sági Agnes - Felelős kladO: Csollány Ferenc. - Szerkesztőség: 1951 Budapest Vili.. Somogyi Béla u « * r Ló I ÍVJ L.U 7 LE niíUttr •Uaddhivatal: 1951 Budapési Vtn.. Blana Lujza tér 3 - A szerkesztőség és a kiadóhivatal központ) telefonja 343—100 és 142—220 - Szerkesztőségi titkárság i40—447 __:__________________ ____________ FIOKSZERKESZTOSÉGEINK; Cegléd) Hírlap. 2701 Cegléd Kóssuth tél I Pl; 19 Telelőn 11-400 - Gödöllő és Vidéke, 2100 Gödöllő Szabadság tér I Pl 47 Tel «19» ­-------------­-----------------------------------------Monor és Vidéke, 2201 Monot Kossuth u >8 Pl 51 Tel 157 - Nagykőrösi Híradó, 2750 Nagykőrös, Hősek tere 7 Tel 398 Váci Napló. 2C0) Vác Lenin u 45 Pl 32 Tel 10-095 A Lapot előállítja a Szikra Lapnyomda. Budapest - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető oármely postahivatalnál, a kézbesítőknél • oosta hírlapüzleteiben a Posta Központi Hírlapirodánál. Budapest V József nádor tér 1 Tel.- (80—850 Postacím 1900 Budapest - Előfizetési dll havonta 20 lórim Index- 25064 HU ISSN 0133—0659 Új bélyegek

Next

/
Oldalképek
Tartalom