Pest Megyi Hírlap, 1977. szeptember (21. évfolyam, 205-230. szám)

1977-09-11 / 214. szám

1977. SZEPTEMBER 11., VASA RN AP %m^iW Kcjjás- és lángálló munkaruha a Lenfonó és Szövőipari Vállalattól A len-poliészter felsőruháza­ti termékek mellett mind na­gyobb szerepet kapnak a far­mervásznak, a kopás-, és láng­álló munkaruha anyagok és a kempingárukhoz használatos napernyő- és nyugágy vásznak a Lenfonó- és Szövőipari Vál­lalat gyártmányskálájában. Ezeknek a termékeknek a ki­készítése, kezelése különleges technológiát igényel, amelyre fokozatosan készült fel a gyár. Mivel a kohászatban, a gép­iparban és a MÁV-nál hasz­nált munkaruhák anyaga, a napernyő- és nyugágyvásznak jóval nehezebbek, vastagabbak a női felsőruházati termékek­nél, elsősorban szárításuk, ki­készítésük okozott gondot. Ezért a kikészítő üzem szárító- és hőkezelő-kapacitását volt szükséges korszerűsíteni és bő­víteni. Beszerezték a thermo kamrát, amely a jellegüknek megfelelő eljárással szárítja és hőkezeli ezeket a vászonféle­ségeket. A szárítókapacitás nö­velése pedig lehetővé tette, hogy a gyár többet állítson elő belőlük. A kikészítő üzem fejlesztési programjában a po- liészterfonal festésére alkalmas festőapparátot és egy angol gyártmányú zsugorító berende­zést is munkába állítottak. A zsugorítón kezelt termékek az első mosás után is megtartják méretüket, nem ugranak össze. A gyár az év végéig több mint 12 millió négyzetméter kelmét készít ezeken a korszerű be­rendezéseken. Volán-váltás: sárga 266-osokra Korszerűsödik a ráckevei járás közlekedése A sárgára festett, szép Ika­rus 266-os típusú Volán-autó­buszok megjelenését a rácke­vei járásban, osztatlan öröm­mel, fogadta az utazóközön­ség. Ezek az új járművek az esztendő végéig fokozatosan felváltják az elöregedett csuk­lósokat, a nem is olyan régen még modernnek tekintett far­motoros Ikarusokat. Ezerötven járat A régesrég elavult műszaki­forgalmi telephelyen váltot­tunk szót Kiss Józseffel, a Volán 20-as vállalat igazga­tójával és Matzák Istvánnal, a szigethalmi főnökség vezető­jével. Elmondták, hogy a vál­lalat 34 ilyen új autóbuszt ál­lít forgalomba, ezáltal kul­turáltabb lesz az elővárosi uta­zás. Egy autóbusz ára 1 mil­lió 400 ezer forint. — Nehéz a dolgunk — je­gyezte meg az üzemigazga­tó —, csak ennél a főnökség­nél naponta mintegy 1050 já­rat indul vagy érkezik, s szál­lít munkahelyére, illetve ha­za több mint 25 ezer dolgo­zót. Tudjuk, vannak még pa­naszok a pontosságra, s tuda­tában vagyunk annak is, ha a mi szolgáltatásainkba hiba csúszik, rontjuk az utasok han­gulatát, közérzetét, s ez ki­hat egész napi munkájukra. Meggyőződésünk azonban, hogy az esztendő végére az ed­Otthon vásárolhatnak JAVUL POMÁZ ÉLELMISZER-ELLÁTÁSA Pomázon, a falugyűlések, ta­nácstagi beszámolók, különfé­le fórumok és testületi ülések állandó témája a lakosság élel­miszer-ellátása, helyesebben ellátatlansága. A 13 és fél ezer .lakosú, L alakú ,.nagyközségül élelmiszerüzletének többsége egymás közelében, a falu szé­lén van. A település közepe, a HÉV-állomás és a lakótelep környéke áru nélkül marad a délutáni órákra, mert fél 3-kor bezárnak a bol­tok. — Ez azért okoz nagy gon­dot — mondja Farkas Zoltán, a nagyközségi tanács igazgatá­si előadója —, mert csaknem négyezren Budapestre járnak dolgozni. Munkájuk végezté­vel, mivel a boltokat itthon zárva találják, a fővárosban vásárolnak, s tömött szatyrok­kal utaznak a délutáni órákban az amúgy is zsúfolt HÉV-en. — Mit tesz a tanács az ellá­tás javításáért? — Megtárgyaltuk a kereske­delmi vállalatok, szövetkezetek illetékeseivel, hová kellene a leghamarabb új üzlet, melyik boltot kell bővíteni. így tör­tént ez a Nyugat-Pest megyei Élelmiszerkiskereskedelmi Vál­lalat 111. számú boltjának ese­tében is, az üzletet a közel­múltban bővítették 180-ról 240 négyzetméteresre. Nyitva tar­tási idejét is módosították, most 7-től 18 óráig lehet vásá­rolni a hat eladót foglalkoiz- tató üzletben. — Befejeződött a Pest me­gyei Zöldért HÉV-végállomás­nál levő üzletének bővítése is, már a hűtőket szerelik, azután megnyílik az egyharmadával megnagyobbított új üzlet. Erre az átalakításra is a tanács vet­te rá a vállalatot? — Majdnem így volt. Meg akarták szüntetni a borozót, az ötletet mi is szívesen fogadtuk, s kértük, ne hagyják kihaszná­latlanul a helyet. Most gazda­gabbak leszünk egy korszerű — zöldséget, húst és mindenfé­le egyéb élelmiszert árusító üzlettel, méghozzá a lehető legjobb, legfor­galmasabb pontján a köz­ségnek. — Nyitás után nyilván ez az üzlet is nyújtott műszakban áll a vásárlók rendelkezésére. És a község lakótelepén egyál­talán lesz-e megoldás? — Kel! találnunk. Az eme­letes épületekben 150 lakásban máris laknak, s újabb 193 la­kás épül, a családi házakban 600 család él, ellátásukról gon­doskodnunk kell. Fölajánlot­tuk a Nyugat-Pest megyei Élelmiszerkiskereskedelmi Vál­lalatnak, hogy egyik lakóhá­zunk földszintjén rendezzenek be üzletet. Ök azonban egy nagy.ÁBC-t szeretnének..,.. . < Németh Vilmos, a Nyugat- Pest megyéi Élelmiszerkiske­reskedelmi Vállalat üzemgaz­dasági osztályának vezetője arról tájékoztatott, hogy a la­kótelepen 1979-ben Forfa-ele- mekből építik föl az 500 négy­zetméter alapterületű ÁBC-t. Az új élelmiszerüzletben árusí­tanak majd tőkehúst, zöldsé­get, háztartási cikkeket és rö­vidárut is. Pomáz Csobánka fe­lé eső részén pedig ugyanab­ban az évben 90 négyzetméter­rel kibővítik a 219-es üzletet. A rekonstrukció várha­tóan 1,2 millió forintba ke­rül. Mindezek ismeretében re­mélhető, hogy a pomáziak an­nak a 40 millió forintnak a nagy részét, amelyet most kényszerűségből költenek el a fővárosban, saját lakóhelyük üzleteiben hagyhatják az öt­éves tervidőszak Végétől. S a turistáknak is kevesebb pana­szuk lesz majd az ellátásra. Cz. V. diginél sókkal kevesebb ok lesz a panaszra. Matzák Istvántól tudjuk, hogy az elhasználódott autó­buszpark műszaki karbantar­tása mily sok nehézségbe üt­közik, a régi telepen egyetlen akna áll rendelkezésükre a javításokhoz, s még nem szóltunk a személyzet elhe­lyezéséről, az özönvíz előtti, szociális célokait szolgáló he­lyiségekről. Technikai ellentmondások Ezekben a hetekben meg­lehetősen ellentmondásos hely­zet alakult ki a szigethalmi fő­nökségen. Megjött az új tech­nika, s fogadta a régi, az el­avult. A járművek a sáros ud­varon parkolnak, karbantar.- tásuk, garanciális javításuk alapvető feltételei hiányoznak. Az igazgatóság vezetői nem is így tervezték. — Arra számítottunk — mondta Kiss József —, hogy június végére birtokba vehet­jük az új műszaki-forgalmi telepet Szigethalmon, a Csepel Autógyár tőszomszédságában. Ott, a tervek szerint, minden feltétel adott lesz a járművek korszerű karbantartásához, a forgalmat lebonyolító és irá­nyító személyzet zavartalan munkájához. A telep átadá­sára nem került sor, s most már csak azért szurkolunk, hogy a tél beállta előtt átköl­tözhessünk. A vállalat és a szigethalmi főnökség dolgozói addig is mindent megtesznek a közlekedés javítása érdeké­ben. Kollektív menetrend — Már megkezdtük az elő­készületeket a jövő év má­jusában életbelépő menetrend kialakításához — vette át a szót ismét Matzák István. — Folyamatosan kapcsolatba lé­pünk a helyi tanácsok, vál­lalatok vezetőivel. Megvitat­juk az eddigi tapasztalatokat, s javaslatokat kérünk a kö­zösségi érdékeknek legjobban megfelelő menetrend összeál­lításához, ugyanakkor utas­számlálást is tartunk. Elsősor­ban az egyes járatok zsúfolt­ságát kívánjuk megszüntetni. Az év végéig autóbuszainkra ALMEX típusú jegykiszolgá­ló gépeket szerelünk, ezzel is tovább gyorsíthatjuk vonala­inkon a közlekedést. Van azonban a volánosok- nak is kérésük az utasokhoz: vigyázzanak jobban a jármű­vek tisztaságára, épségére. Még mindig sok a rongálás, szemét. A kulturált utazást csak összefogással lehet meg­valósítani. Kútba ne essék! Még nem szóltunk a sziget­halmi műszaki-forgalmi te­lep építése késedelmének okai­ról. Körüljártuk az építke­zést, megtekintettük a leendő szerelő-, mosócsarnokokat, a forgalmi épületet, az étkezőt és a többi helyiséget is. Va­Kikapcsolódás, pihenés a természetben vadászati és horgászati cikkek árusítással egybekötött kiáliítása a Skálában, szeptember 12-től szeptember 24-ig. A vadászati és horgászati cikkek gpzdag áruskálájával várja kedves vásárlóit a SKÁLA. lóban szép és jó lesz — ami­kor 'kész lesz. De mikor? Kapos Mihály, a Pest me­gyei Tanácsi Építőipari Vál­lalat igazgatója november 30- át jelölte meg időpontként. Tő­le kérdeztük a késés Okát is. Elmondta, hogy ez elsősorban az áremelkedésnek tudható be, mert az építkezést erede­tileg 18 millió forint érté­kűre tervezték, s ma már 27 milliónál tartanak. A november 30. most már a legutolsó határidő? — Igen, a készültségi fok alapján meggyőződéssel mond­hatom. Bár egy akadály még lehet. Kutat kell fúrni, még­pedig olyan időpontig, hogy a további csatlakozó szerelé­seket mi is időben befejezhes­sük. A kút megépítésére azon­ban — úgy tudom —, jelenleg nincs vállalkozó. A leendő üzemeltető tehát még aggódhat, nehogy a ter­vezett átadás kútba essen. Baumann László Piacon a csemegeszőlő A dömsödi Dunatáj Termelőszövetkezetben szedik a Car­dinal, a Pannónia kincse és a Szőlőskertek királynője cseme­geszőlőt. Naponta mintegy negyven mázsa gyümölcsöt szállíta­nak a piacokra. Szigorú a minősítés, de minden árut átvesznek Zöldség-gyümölcsfelvásárlás a nagykátai járásban Tavasszal mindenki aggó­dott : nem lesz elég zöldség, drága lesz a paprika, a para­dicsom. A több termelésre a jól szervezett munka, moz­gósítás azonban meghozta gyümölcsét. Éhhez segített még a jó időjárás is. A piacok, az üzletek bőségesen kínálják a szép, egészséges zöldségfé­lét. A nagy termés azonban nem­csak örömet, hanem gondot is okozott. A gazdaságok, a felvásárlók egyaránt küszköd­nek a kevés göngyöleggel, a feldolgozókapacitás is kicsi, sok ötletre, leleményességre van szükség ahhoz, hogy a konzervgyárak, a termelőszö­vetkezetek, az állami gazdasá­gok valamennyi tárolási le- he.őségét feltárjanak. A rendelet érteimében va­lamennyi árut át kell venni a termelőtől, termelési biz­tonságot rteli teremteni, s az állam biztosította a nagyüze­mi gazdaságokat és a háztáji gazdaságokat is arról: a szer­ződésben meghatározott árat fizetik a felvásárolt termé­nyért. A szerződésen felül felkínált áruért is a szerző­dött árat kell kifizetni. Mit termeltek a nagykátai járás gazdaságai, hogyan áll­nak helyt a felvásárlószervek — ezt kutattuk a nagykátai já­rásban. Nagyobb területen Terményeket felvásárol a ZÖLDÉRT, g nagykátai, meg a '.ápiószelei ÁFÉSZ, de a ter­melőtől közvetlenül is vásá­rol a Nagykőrösi Konzerv­gyár is. így azután a legtöbb községben több felvásárló­kirendeltség működik és va­lamennyi felvásárlószerv még kora tavasszal szerződést kö­tött a nagy- és a kistermelők­kel. A nagygazdaságok kivé­tel nélkül kötöttek szerző­dést. a kistermelők túlnyomó többsége szintén kötelezte magát a szállításra. Ez utób­biak azonban óvatosak vol­tak, a várhatónál szerényebb mennyiséget kötöttek le. Né­melyik már csak azért is. mert abban bízott, hogy a töb­bi termést szabad piacon ma­gasabb áron értékesítheti. A zö’dségpregram sikere ér­dekében a közös gazdaságok és a Kistermetek is a tavalyinál jóval nagyobb területen ter­mesztenek idén különböző zöldségféléket. A nagykátai já­rás kilenc termelőszövetkeze­te összesen 2205 hektárba ve­tett zöldségei és ez csaknem 20 százalékka1 több a tavalyi területnél. A kistermelők pe­dig számban is gyarapodtak és aki közülük háza körül a múltban is kertészkedett az is növelte zöldségterületét. Az ÁFÉSZ-ek némely fel­vásárlókirendeltségén érdek­lődtünk az átvétel felől. — Bőséges a termés, min­den mennyiséget felvásáro­lunk, de telített a piac — vá­laszolták egyöntetűen, de meg­mondták azt is, hogy a para­dicsom meg egyéb zöldségek, szilva és alma szállításához olykor nem tudnak elegendő Ladát adni a termelőknek. A paprikához, meg a káposztához újabban használt nylonháló­| zsákot sem. Központjaik idén is rendelkezésükre bocsátot­tak új ládákat, zsákokat, te­hát a múlt évinél tulaidon- keppen több göngyöleg forog, csakhogy lassan. Terítik az árut a boltokban, azok vi­szont gyakran nem tudnak annyi üres göngyöleget visz- szaadni, mint ahány telit kap­nak. Olyan bőséges az idén a boltok ellátása, hogy a na­ponta átvett zöldárut nem ké­pesek egy nap alatt kiárusí­tani. Különböző ötletekkel, kedvezményekkel próbálnak pedig ösztönözni a többlet- vásárlásra, -befőzésre. Az át­vételt azonban a felvásárlók nem tagadhatják meg. Elég sok vita keletkezik a paradicsom osztályozása mi- ait. Érthető, hiszen a gazdasá­gok mindent első osztályon szeretnének értékesíteni, s ez nem mindig sikerül. Igaz az is, hogy a felvásárlók szigo­rúan osztályoznak, bőven van válogatnivalójuk. Az a gazda­ság, vagy az az egyéni ter­melő azonban, amely, vagy aki nagyobb mennyiségre kö­tött szerződést, mindenképpen jól jár, nem fáj a feje az ér­tékesítés miatt. Rakodásra várva A nagykátai járás termelő­szövetkezetei ez idén 593 hek­táron termesztenek paradicso­mot. Ennek csaknem a felén, 272 hektáron a farmosi Tá- piómente Tsz. Negyven hek­tárral emelte idén paradi­csomföldjét tápiószelei rész­legében három lévonala is van. de csak egy, e gépi művelés­hez. Az is sokszor áll. — Hajnal négytől este ki­lenc óráig tart a műszak, ez­alatt 25 vagon levet termel­hetnénk, ha a Nagykőrösi Kon­zervgyár képes lenne folya­matosan kiüríteni hét tartály­kocsinkat — mondja Csák Ist­ván, a tsz elnöke. — A kon­zervgyárba azonban nemcsak mi szállítunk paradicsom­levet, hanem az idén még na­gyon sok más gazdaság is Ezért azulán. bár délelőtt ál­talában várakozás nélkül ürül­nek ki tartálykocsiiaink. dél­után többször csak néay-öt óra múlva. Ezért kell leállítani ilyenkor a lévonalat. Elmondja még a tsz elnöke hogy ebben az évben először vezették be a soroksári pa­radicsomtermelési rendszert. Száz hektáron géppel szednek, a tobbm egyelőre még kéz­zel. A szedés sem folyama­tos, mert amikor várni kéül, hogy újra meginduljon a lé­vonal, közben, a ládákban ha­mar megrepedezik a dús levű paradicsom és sűlyveszte6ég következik be. Hogy a szedés is megáll, azért joggal elke­seredettek a szedők, mert na­pi keresetük is csökken. A pa­radicsom gépi betakarításá­nál és a lévonalon dolgozók is kevesebbet keresnek, mert az állásidő alatt, csak 12 forint órabért kaphatnak. Ha a gép szünet nélkül járna, teljesít­ménybérük több lenne. Jövőre szervezettebben — A száz hektár gépi műve­lésű paradicsom előzetes becs­lés szerint 30—40 százalékkal, a kézi szedésű is vagy 20 szá­zalékkal múlja felül a tavalyi terméseredményt — közli a tsz-elnök. — A soroksári rendszernek, vagy a kedvező időjárásnak köszönhető a bőséges termés? — Is-is. És ezt mondhatom el a paprikáról is. Annak a hektáronkénti termésátlaga legalább húsz százalékkal több a múlt évinél. Tavaly óta paprikaföldjét a Tápiómente Tsz 20 hektárral megnövelte, úgyhogy mostösz- szesen 67 hektáron érik, de még javában virágzik is. Szer­ződéssel a tsz 70 vagont kö­tött le a ZÖLDÉRT tápiósze- lei kirendeltségénél és ed­dig már 55 vagont leszállí­tott. Teljesítette ezenfelül ? budapesti ZÖLDÉRT-tel. mer a FÖSZÖVKERT-tel 10—1" vagonra kötött megállapodá­sát, Ez a két szövetkezet szer­ződésen felül már csak von­tatottan vesz át paprikát. Már­pedig a szedés csak egy hóna- múlva fejeződik be. Edd'r egyébként csak egyszer-egy szer hátráltatta göngyöleg hiány a szállítást, de ez nem okozott nagyobb fennakadd«'-p A többtermetés úgv lát szik, szintén gond — jegyez zük meg és feltesszük a kér dóst: — Jövőre kisebb terű leien vetnek paradicsomot, meg paprikát? — Erre egyáltalán nem gon­doltunk. Végiére, ha panasz­kodunk is a bőség gondjai miatt, mégsem ez a lényeg. Sokkal inkább az, hogy győ­zött a zöldségprogram: bő vá­laszték, jó minőségű áru vár­ja a dolgozókat. Nemcsak nyáron, hanem a téli hóna­pokban is így lesz. Jövőre ugyanígy szeretnénk biztosí­tani a termést, a jó ellátási, azzal a különbséggel, hogy el­várjuk: szervezzék mea job4 ban a tárolást, a szállítást, let gyen elég csomagolóanyag. Szokoly Endre I

Next

/
Oldalképek
Tartalom