Pest Megyi Hírlap, 1977. augusztus (21. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-07 / 185. szám

PEST MEGYEI vnic PROLETÁRJAI. ECYESihJETEX! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI rTANÁCS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM, 185. SZÁM Lra 1 forint 1977. AUGUSZTUS 7., VASÁRNAP Bölcsőde V annak keserves adós­ságok. Mint az, hogy tavaly, az eredetileg tervezett kétszáz bölcsödéi helyből csupán száztízet segített tető alá a tanácsok pénze, a társadalmi össze­fogás. Igaz, ha azt teltint­jük, hogy idén körülbelül ezer gyermek felvételére kell nemet mondani — hely híján —, akkor az adósságként lelkűnkön szá­radó kilencvenes szám nem oszt, nem szoroz. Vi­gyázzunk! Kilencven csa­lád nagy gondja oldódott volna meg, s ha így néz­zük — márpedig másként nem szabad, nem lehet — az adósságot, altkor az valóban keserves. Évtizedek fölhalmozódott adósságait képtelenség né­hány esztendő alatt fölszá­molni, s mert sokféle égető igény várja, követeli a kielégítést, egy-egy te­rületre nem jut fordulatot eredményező pénz. Nagy- káta ezekben a napokban tehette meg az első lépése­ket az új, negyven kisde­det befogadó bölcsőde épí­tésében. A meglevő gyer­mekintézményben a hely­kihasználás 130 százalé­kos, s ennek ellenére ötven szülőnek mondtak nemet, mert apróságaikat végképp nem tudták bezsúfolni a többiek mellé. A nagyköz­ségben háromszáz bölcső- dés korú emberpalánta él, de közülük csak £8 száza­léknak jut hely a fontos intézményben, s a népes­ségszaporulat — örvende­tesen — tovább növekszik. Ha a tervező is — a Fest megyei Tanácsi Tervező Vállalat — meg a kivitele­ző is — a Nagykátai Nagy­községi Tanács Költségve­tési Üzeme — úgy akarja, akkor 1979-ben már a csöppségek szolgálatára állhat az új intézmény, de a bölcsődés korú gyerme­keknek ekkor még mindig csak negyven százalékát tudják elhelyezni! Nem mentségként, mindössze tényként írjuk le: az épít­kezés 7,9 millió forintot emészt fel. S záraz tényként közli a Munkaügyi Miniszté­rium illetékes főosz­tályvezetője, hogy egy böl­csődei hely kialakítása át­lagosan kétszázezer forint­ba kerül, fenntartása pedig havi 1800, azaz évi 21600 forintba. S még hozzáte­szi, ezer bölcsődés gyermek gondozásához 300—400 fő­nyi foglalkoztatott kell. Ennek ismeretében már érthetőbbé válik, hogy a társadalmi összefogástó! segítve is tavaly Dunaha- rasztin negyven, Monoron harminc, Szentendrén éí Gödöllőn húsz-húsz kis­dednek teremtettek nap­közbeni elhelyezést, s eny- nyi volt a már említett — száztízes — megyei gyara­podás. Idén Gödöllőn és Budaörsön célcsoportos be­ruházásként hatvan-hat- van, Albertirsán negyven, Budakalászon húsz bölcsö­déi helyet építenek, ez adja ki a száznyolcvanas megyei állománynöveke­dést, amivel a gondok alig enyhülnek. Túl messzire vinne ben­nünket az a gondolatsor vajon elfogadható-e, a tár. sadalmi szükségletek olda Iáról tűrhető-e, hogy egyet len bölcsődei hely megépí tése kétszázezer forintb: kerüljön, de ma ténykén T . kell számolni ezzel az ösz- szeggel. Olyannyira tény­ként, hogy a konyhával, mosodával, hőközponttal együtt létrehozandó nagy­kátai gyermekintézmény az olcsóbbak közé tartozik, azaz — a feltételektől füg­gően — vannak drágább építkezések, ahol négy gye­rek feje fölé a tető egymil­liót követel. Mivel a szak­emberek szerint az emlí­tett költségek mérséklésé­re számottevő lehetőség nincsen, lényeges haladás­nak kell tartanunk, hogy a megyében, a tervek sze­rint 1980 végére 4211 böl­csődei hely lesz, szemben az 1973. évi 2791-gyel. Ha a két szám különbségét, az 1420-at megszorozzuk a mai átlagos, un. fajlagos bekerülési költséggel, a kétszázezer forinttal, meg­hökkentő pénzhegyet lá­tunk magunk előtt, majd­nem háromszázmillió fo­rintot! S nagy kérdés, va­jon 1980-ig meddig lépe­getnek a kivitelezői äl'cliC r • i A mikor először hallot­tam a járási hivatal elnökétől a sóhajtást azt hittem félreértettem az adatot. Ö azonban meg­erősítette, a gödöllői já­rásban a I negyedik ötéves tervben összesen tíz, igen, tíz bölcsődei helyi épült meg, mégpedig Isaszegen. Eredetileg harminc szere­pelt a középtávú program­ban, s lett beiőie tíz. Kárhoztassuk az ilyen és hasonló, ‘keservesen sze­rény adatokért a tanácso­kat? Súlyos hiba lenne en­gedni annak a hamis véle­kedésnek, amely szerint ez is meg az is lehetne, ha a tanács — akarná ... Sű­rűn hallani ezt községek­ben éppúgy, mint városok­ban, s legtöbbször olyan állampolgároktól, akik egy­szerre húsz dolgot monda­nak, mit kellene azonnal megoldania a tanácsnak. S mert valóban húsz, olykor többször húsz feladatról van szó, bármennyire fáj­dalmas is, rangsorolni kényszerülnek a tanácsok — Budaörsön például ta­valy igy került előbbre az óvoda befejezése, s toló­dott el a bölcsőde építése — s ha a rangsor tükrözi a társadalmi fontosságot, akkor tudomásul kell ven­ni, van, aminek hátrább jut hely. A tényekkel akkor is elkerülhetetlen szembenéz­ni, ha azok kedvezőtlenéin Sokat segíthet — segít is — a társadalmi összefogás, a lakosság, a különböző vállalatok, szövetkezetek, intézmények áldozatkészsé­ge, de csodákat nem tehet. A bölcsődei ellátottság csak nagyon lassan javul, a bölcsődei helyek tízezer lakosra jutó számát tekint­ve 1975-ben a megye — Nógráddal osztozva — az utolsó volt a megyék rang­listáján. Ezért minden kis lépés, minden szerény se­gítség megbecsülendő. Mégis, a legtöbbet az nyomna a latban, ha az érintett országos szervek összevet nék döntéseiknél: a bölcsődei ellátottságával utolsó helyre szoruló me­gye az élveszületések ezer lakosra jutó száma alapján korántsem sereghajtó, ha­nem a — harmadik. S ek­kora distanciát nehéz el­viselni. Mészáros Ottó Magyar csúcs Uszty-ÜÍEnszkben Az uszty-ilimszki erdőipa­ri komplexum építkezésén dolgozó magyar brigádhoz lá­togatott el a Trud című moszk­vai lap tudósítója. A magyarok egy évvel ez­előtt érkeztek csaknem három­százan a KGST-építkezésre, s ez idő alatt a legkiválóbb épí­tőmunkások hírneve övezte őket. övék az építkezés egyik csúcsteljesítménye is: 36 nap alatt 270 köbméter betont épí­tettek be. Pest megyében Befejeződött az aratás Kikeltek a másodvetések — Küszöbön a szüret Kisebb „rozsfoltoktól” elte­kintve, amelyek Monor és Nagykőrös körzetében állnak még lábon, gyakorlatilag befe­jeződött a kalászosok aratása Pest megyében. A búza ter­mésátlaga megyei szinten 39,4 mázsa hektáronként, melyet 73 ezer 444 hektárnyi terület­ről takarítottak be. A rozs 1Ö ezer 651 hektárról 17,4 má­zsás termést adott. Az őszi­árpa 7 ezer 400 hektáron 33,9 mázsát, a tavaszi árpa 4 ezer 934 hektáron 27,7 mázsát, a triticale 176 hektáron 31,4 má­zsát, a zab pedig 441 hektáron 13,7 mázsát produkált. Lezárulj ezzel az ez évben is meghirdetett kombájnos- vérseny is, melyet most érté­kelnek, s a várható verseny- eredményekkel néhány héten belül megismerkedhetünk. Az aratás végeztével azon­nal megkezdődött a szalmale­húzás. a tarlóhántás, a szán­tóföldi kártevők ellen tarló­lüösck és nyugdíjasok segítenek a mezőgazdasági munkákban, hogy minél előbb betakarítsák és (eldolgozzák az idei termést. Ké­pünkön a Nagykőrösi Konzervgyár tápiószelei telepén a II éve« Nagy Lajosné tököt Uámoz. Geleta Pál felvétele Korszerűbb technológia, nagyobb termelékenység Új gyártmányok a PEVDI gyömrői gyáregységéből A júliusi kétheti kényszer- szünet után ismét üzemsze­rűen termel a PEVDI gyöm­rői gyára. Az ilyesfajta leál­lások ritka esetnek számíta­nak a jónevű gyáregység éle­tében, és az igazat megvall­va, nem is került volna rá ?or, ha nincs szükség bizonyos technológiai folyamatok mó­dosítására. Most azonban ez történt. A gyömrői gyáregy­ségben a „nyári szünet” két hete alatt felújították a telep­hely hőközlő olajhálózatát és a leállás módot kínált arra is, hogy jusson idő az üzemek gépeinek időszaki karbantar­tósár a. Bozsér Géza, a gyömrői gyáregység vezetője: — Üzemeinkben évente 3— 400 tonna fenyőgyanta készül. A gyártás során hatalmas ka­zánokban forró6ítjuk fel a gyantakészínő autoklávokat melegítő olajat 280 fokra. In­nen vezetékeken szállítjuk az üzemekbe, ám a távfűtő rendszerben keringő olaj hő­mérséklete gyakran 180—200 fokra csökkent, mire elért a felhasználás helyére. A PEVDI trr.k-s szakemberei most olyan vezetékrend­szert szerkesztettek, amelyben a hőveszteség a korábbihoz képest lénye­gesen kisebb, ennek következtében jobb ha­tásfokkal dolgozhatnak majd berendezésein. Számításaink szerint 25 százalékkal nő majd az átalakítások nyomán a fenyőgyantatermelés. A gyáregység tehát — a biztos termelésnövekedés re­ményében — kisebbfajta za­varral kezdte a második fél­évet. Hozzájárult ehhez az is, hogy júliusban a gyáregység szinterüzeme anyaghiánnyal küzdött, ami persze éppúgy akadályozta a tervszerű mun­kát, ám korántsem kamatozik annyira, mint a hőközlő olajhálózat rekonstrukciója. A PEVDI gyömrői gyáregy­ségének idei termelési terve 180 millió forint. A feladatok megvalósítását az új gépek egész sora segíti. Saját készí­tésű elektromos kemencével és egy nagy termelékenységű, Olaszországból importált cső­hajlító géppel igyekeznek mindenben eleget tenni legna­gyobb megrendelőik egyike: az Ikarus igényeinek. Az idei év tavaszától ugyanis a PEVDI gyömrői gyár­egységében készülnek az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár autóbuszainak utastéri felszerelései: különféle kapaszkodók, cso­magtartók és terelőkorlátok. Az ezekhez alkalmazott tet­szés szerint színezhető, ütés- és kopásálló műanyag bevo­nat további hasznosításáról már újabb tárgyalások foly­nak, hiszen rájöttek arra, hogy kiváló adottságai nem­csak a járműiparban haszno­síthatók, hanem az élet sok más területén is, például az egészségügy és az oktatásügy intézményeiben is. Szó van arról, hogy a jövőben a kór­házi ágyakat és bölcsődei, óvodai bútorokat is ezzel a műanyaggal vonnák be. Persze a járműipar is kí­nál új területeket e korszerű — festékhez hasonló — bur­kolóanyag hasznosítására. Példa rá az a nemrégiben megkötött szerződés, amely a PEVDI és az Ikarus között jött létre, s amelynek értel­mében a gyömrői telephely üzemeiben készülnek a csuk­lós autóbuszok összeilleszté­sénél az utasok biztonságát védő terelőkorláíok. A program ma már a megvalósuláshoz közele­dik. Megérkezett Györn- rőre a nagy teljesítményű présgép, amely a terelőkorlátok ele­meit hajlítja majd méretre, s végleges helyet is kapott már: egy üzemmé átalakított haj­dani raktárban. Rövid próba után augusztus végén akár a folyamatos gyártás is meg­kezdődhet az új műhely falai között. B. P. A Magyar Hfitöipar dunakeszi hűtőháziban húsféléket és bogyós gyümölcsüket tárolnak, illetve tartósítanak. A gyümölcsfeldolgozó üzemben az idén mintegy 400 vagon málnát, földi epret, ribizlrt, meggyet és szilvát fagyasztanak, A málna feldolgozása már befeje­ződött. égetés, s ’ helyenként a mély­szántás az egyes táblákon. Pest megyében a kalászosok területének mintegy 69 száza­lékán betakarították már a Adriától Százhalombattáig Megkezdődött az Adria kő- olajvezeték magyarországi szakaszának építése. A Kő­olajvezetéképítő Vállalat, a csehszlovák PLYNOSTAV cég­gel közösen építi meg a 200 kilométer hosszú szakaszt, melynek a hazai végpontja Százhalombatta. A siófoki kő- olajvezeték építők Berzence község határában megkezdték az országhatár és Kára köz­ség közötti 95 km-es szakasz építését. A képen: a távvezeték épí­tése az országhatárnál. szalmát, 50 százalékán pedig elvégezték a nyári talajmun- kákat. A szalma az idén csakúgy gond nem egy he­lyütt, mint korábban volt; s amelyik nagygazdaságban a tavalyi szalmakazlak mellé most felsorakoznak az ideiek is, az a megtermelt értéken kívül termőterületet is veszít, mivel a szalmakazlak nem csekély helyet foglalnak el a táblák oldalában. Nagyüzemi állattartó telepeink egyre ke­vésbé igénylik almozáshoz a szalmát —, így a jövő évi ter­més érdekében a talajerő idő­beni utánpótlásához jól hasz­nosítható szervestrágya lassan ismeretlen lesz sok helyütt. Pedig nemcsak a talajszerke­zet kialakításában segít, ha­nem szükségtelenné teszi a különböző nyomelemek mes­terséges visszapótlását, ami az intenzív állattartó telepek egyik legégetőbb, mindennapi takarmányozási gondja. Az időben földbe juttatott másodvetések egyenletesen keltek az elmúR napi esőzé­sek hatására. Jót tett a csapa­dék a kukoricának, a répának és a burgonyának is. A mező- gazdasági nagyüzemek vezető szakembereire hárult az el­múlt hetekben a feladat, hogy az időjárás viszontagsá­gai és szeszélyei ellenére jól hangolják össze a személyi és tárgyi feltételeket a legidősze­rűbb munkavégzésekhez. S miközben folyik a nagy nyári gyümölcsszüret időszaka, ked­vező növekedési fázist mu­tatnak a másodveteménvek, s küszöbön az ősz a szőlőszü­ret feladataival, így aratás végeztével nem árt a régi gaz­dák tapasztalatát idézni, mely szerint: az aratás csak akkor fejeződik be, ha az új mag már a fölben van. Be. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom