Pest Megyi Hírlap, 1977. augusztus (21. évfolyam, 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

A szovjet hadiflotta napja Dmitrij Usztyinov, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió marsallja, honvédelmi minisz­ter vasárnap napiparancsot adott ki a szovjet haditenge­részeti flotta napja alkalmá­ból. „A szovjet katonák alkotmá­nyos kötelességüket abban lát­ják, hogy még éberebben és megbízhatóbban védelmezzék szocialista hazánkat, állandó harckészültségben legyenek, s ezzel biztosítsák bármely ag- resszor azonnali visszaveré­sét” — hangsúlyozta a napi­parancs. Egyezmények, megállapodások Közlemény a KÉST mezőgazdasági állandó bizottságának 46. üléséről A KGST mezőgazdasági ál­landó bizottsága 46. ülését 1977. július 26—28 között tar­totta Moszkvában. Az ülésen részt vett Bulgária, Csehszlo­vákia, Kuba, Lengyelország, Magyarország, Mongolig, a Német Demokratikus Köz­társaság, a Román Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió Bűvészkedni E zt a kifejezést hasz- Fejlesztési Bank, valamint nálja többször is a a népi ellenőrzés vizsgála- megyei tanács elnöke, tai megállapították, hogy a amikor arról beszél, nveny- kivitelező vállalatoknál nyire nehéz a helyi 4aná- rendszeres az ún. túlszám- csoknak építőipari kivitet- lázás — tényleges munka lezőt találniuk, s főként drágábban —, a fiktív megbízhatót, ígéreteit — munkavégzés igazoltatása ígéreteit? szerződésben vál- — papíron létező munka lalt kötelezettségeit — be- kifizetése —, jogtalan tartót. Büszkélkedniük kell többletek kikövetelése. a tanácsoknak, mondja az Amire már-már azt mond- elnök, s rímel rá a váci ta- hatnánk, csalás. Ne mond- nácselnök véleménye, aki juk, mert a hivatali szó- azt hangsúlyozza, mert né- használat kerüli a köz- mely dologban megértették nyelv nyersességét. Ügy magukat, vége a jó szív­nek, a túlzott megértés­nek, igenis, igényekkel lép­nek fel a kivitelezőkkel szemben. Naivitás lenne ámuldoz­ni a hallottakon, azon, hogy aki fizet, az gazsulál. Egyszerű ez; az építési igény országosan is, a me­gyében is jelentősen meg­haladja a kivitelezői szer­vezetek tényleges képessé­geit. Ezért azután ezek a jelöli; jogtalan haszon. Ha fölfedi az ellenőrzés, visz- szafizettetik. A rajtakapott fizet. S ezzel, úgy tűnik, rendben is van minden. oldogulnak, bűvészked­nek persze a tanácsok másként is, úgy, hogy egyéb megoldás nem lévén, a társadalmi ösz- szefogást hívják segítségül. Nagykőrösön például ezt tette lehetővé, hogy az B geit. & zen azutan ezeK a V/ • T szervezetek — vállalatok Arany Janos Altalanos Is- és szövetkezetek —, ahogy kólát mindössze 266 ezt a beavatottak fogal­mazzák, mazsoláznak. Ki­szedik a munkamegbízá­sok kalácsából az ízletes mazsolaszemeket, a jobban fizető, nágyobb nyereséget adó feladatokat. Mivel a kommunális beruházások általában, s a tanácsi épít­kezések különösen nem tartoznak a nyereség-forin­tot bőven csurgató teendők közé, hátrább kerülnek a sorban. Majd szerződnek rá, majd nekilátnák a kivi­telezéshez, majd befeje­zik ... Ez a majd persze olyan, mintha a tanácsok talpa alatt parázs lenne, hiszen nekik fejlesztési- alap-tervük van, listájuk a lakosság sürgette, követel­te feladatokról. A váci ta­nácselnök rezignáltan em­líti, van olyan beruházá­suk, aminél hat kivitelező kosarazta ki őket, s a he­tedik, aki vállalta, tudta ezt. Azaz magatartása e cégnek valahogy úgy fest, örüljön a tanács, hogy mi szerződést kötöttünk. Ö rül a tanács, bár igyekszik nem mu­tatni, s a követelmé­nyeket hangsúlyozza, amit a kivitelezővel szemben tá­maszt. Kérdés, s ezen már magam töprengek, vajon ki bírja tovább idegekkel? A tanács „hódol-e be” a kivitelezőnek, avagy a cég látja be, a pénzért azt kell csinálni s úgy, ahogyan a számla kiegyenlítője előír­ja. Nemcsak Vácott küsz­ködnek ilyesfajta gondok­kal, hanem valamennyi városban, s még inkább a községekben, hiszen pél­dául népes településeknek, sokat építő két, három községnek jut egyetlen ki­vitelező, a termelőszövet­kezeti építőbrigád. Ennek fő kötelme a szövetkeze­ten belüli munkák ellátá­sa, s azután — mégintcsak majd — következhet a ta­nács. Ez utóbbiakat nem az újságíró sóhajtotta el, hanem Piliscsaba, Tinnye és Perbál megyei tanács­tagja, aki napról napra a bőrén érzi az igények és a kivitelezési lehetőségek kö­zötti makacsul megmara­dó feszültséget. Mint mondja, ez olykor oda ve­zet, hogv a szorult helyzet­ben levő tanács ígér vala­mit a vállalkozónak. Vala­mi többletet, bérben, le­számlázható összegben, csakhogy ő kerüljön sorra. Nagyot lépve, a megyei tanácstag taoasztalaiát or­szágossá tágítva: az Állam! ezer forintból bővítsék, mert máskülönben — hivatalos megbízás alapján fölvo­nuló kivitelezővel — ezer forint híján kereken egy­millió forinttal többe ke­rült volna! Elgondolkozta­tó arány, ám ne feledjük, mit kellett a városi tanács vezetőinek, szakigazgatási szerve érintettjeinek, a társadalmi szervezeteknek bűvészkedniük ahhoz, hogy összejöjjön a társadalmi segítség. Mert ez nem te­reprendezés, árokásás vagy betemetés, ahol elég a la­pátfogás tudománya, ahol tehát a lakosság önkénte­sei, függetlenlü hozzáérté­süktől. sokat tehetnek. S minél bonyolultabb egy- egy építési, beruházási fel­adat, annál meghatározot- tabbak a társadalmi össze­fogás keretei, mert ahová vasbetonszerelő kell, oda vasbetonszerelő kell, s a parkettás nem helyettesít­heti a vízvezetékek meste­rét. Így azután már sokat mond az az adat, hogy ta­valy a körösiek 12 millió forinttal gyarapították vá­rosukat, önzetlenül, azaz társadalmi munkaként. Most már illenék vá­laszt adni a kérdésre, jó-e, hogy a tanácsok bűvész­kednek? A kérdésre kérdés a felelet: tehetnek mást? A szükségből persze ne csináljunk erényt. Bár­mennyire is elismerést ér­demel a tanácsok beruhá­zási tevékenységének ez a része, nem lehet tartós ál­lapottá, mert pontosan azt veszélyezteti, ami a legfon­tosabb: a tervszerűséget. Bűvészkedésre nem szabad településfejlesztési progra­mokat alapozni — ez ké­zenfekvő. Éppen ezért ugyancsak kézenfekvő, hogy az építőipar szerveze­tét kell átalakítani a meg­növekedett kommunális, tanácsi beruházásoknak megfelelően. Talán úgy, hogy ne minden vállalat csináljon mindent, hanem legyenek ilyen feladatokra szakosodott, technikában, technológiában, szakkép­zettségben erre felkészült cégek. Talán úgy, hogy to­vább kell finomítani az ér­dekeltségi rendszert, kifi­zetődővé tenni a tanácsi megbízások vállalását. Sok­féle talán kínálkozik, a bizonyosság egy: a bűvész­kedés hosszú távon sem helyben, sem országosan nem megoldás. Mészáros Ottó küldöttsége. Az ülésen részt vettek Jugoszlávia, megfigye­lőként pedig a Vietnami Szo­cialista Köztársaság és a Ko­reai Népi Demokratikus Köz­társaság képviselői. A bizottság meghallgatta A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója és a KGST-tagállamok baráti együttműködése a mezőgazda­ság fejlődésében című beszá­molót. A bizottság ülésén megál­lapították, hogy a lenini kooperációs terv alapvető té­teleinek alkotó alkalmazása a szocialista országok által, valamint a Szovjetunió ta­pasztalatainak felhasználása valamennyi ország konkrét viszonyainak figyelembevételé­vel lehetővé tette, hogy tör- téhelmileg rövid idő alatt megvalósuljon a mezőgazda­ság fejlődésében a forradalmi változás, a szocialista terme­lési viszonyok győzelme a fal vakban. A bizottság megvizsgálta a Vietnami Szocialista Köztár­saság javaslatát az együttmű­ködésről a KGST-tagállamok- kal a mezőgazdaság fejleszté­sében. A testületek ülésén megvi­tatták a KGST-tagállamok és Jugoszlávia közötti, a kölcsö­nös szállításokra kijelölt gyü­mölcs és bogyós növények iránti minőségi és növény­egészségügyi követelményeket, az országok együttműködését a szabványosításban és a me­zőgazdaság gépesítésében. Jó­váhagyták az állattenyésztő komplexumok hatékony véde­kezési rendszerét a veszélyes állatbetegségek elterjedése el­len, valamint a sertés- és ba­romfivész megelőzését célzó intézkedéseket. Elfogadták a mezőgazdasági technika javító és karbantartó berendezései­nek sokoldalú gyártásszakosí- tásáról és kooperációjáról szóló egyezménytervezetet is. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! II9 AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM, 180. SZÄM Ára 80 fillér 1977. AUGUSZTUS 2., KEDD Aratási helyzetkép Az utolsó táblákon a sor Pest megyében ezekben a napokban már szinte az utol­só táblákon aratnak, a kalá­szosoknak mintegy 97 százalé­kát eddig már betakarították. Nagykőrösön 500 hektárnyi rozs vár még kombájnra, s ugyancsak Vác és Dabas tér­ségében is kisebb „rozsfoltok” állnak lábon. A vasárnap és hétfőn leesett eső némileg hát­ráltatta a munkát, de az in­tenzív csapadék ellenére is e hét végére előreláthatóan be­fejeződik Pest megyében a nagy nyári betakarítás. A ka­pásoknak, de különösen a ku­koricának ez az augusztusi eső hasonlatos a májusihoz:, ara­nyat ér. Ugyancsak kedvez a már földbe került 8 ezer hek­tárt meghaladó mennyiségű másodveteménynek is, melyből mintegy 3 ezer hektárnyi a zöldségféle, a többi pedig ke­veréktakarmány. Az érdi Bentavölgye Terme- 3 lőszövetkezetben már pénte- ken befejezték az aratást. A húsz napon át tartó munka nem volt feszültségtől men­tes, s ezt kizárólag az időjárás okozta. Mindennap aggódva kémlelték az eget, esik-e az eső. Volt olyan nap, amikor csak három órát, vagy egyál­talán nem tudtak dolgozni. De amikor lehetett, ki­használták az időt, reggel hattól vagy a harmat fel­szállta után már mentek a gépek, A granulátumüzembe érkezik a lucerna Koppány György felvétele NAPONTA TÖBB MINT 30 EZER LITER Tovább javul a minőség 'A törökbálinti Budatej Sző- I vetkezeti Közös Vállalkozás az év első hónapjaiban a bu- | dai járás hat községét látta el tejjel: naponta 13 ezer liter tej került a boltokba. A tejfeldol­gozás megindulásával egyide­jűleg a tejgyűjtést is meg­kezdték a járásban: naponta 20—22 ezer .litert vásároltak fel. Milyen eredményeket könyvelhették el a félév eltel­tével, megvalósították-e cél­kitűzéseiket? — kérdezzük Horváth Jenőt, a vállalkozás igazgatóját. — Nagy utat tettünk meg január elseje óta — feleli. — A kezdeti hat község helyett mostanra már tíz községbe jut el a nálunk pasztőrözött friss tej — naponta átlag 31 ezer liter —, 145 boltot látunk el tejjel és mintegy 105 féle tej­termékkel. A tejtermékek kö­zül magunk csak az ömlesz­tett sajtot készítjük, — Mi vásároljuk már fel az összes tejet a járásban, na­ponta 30—32 ezer litert- Tej­feldolgozó üzemünk kapacitá­sa így is jóval nagyobb, napi 60 ezer liter tej pasztörizálá­sára és tasakolására alkalmas. — Háromféle jégkrémet gyártunk. A poharas és a do­bozos jégkrémmel együtt 16—17 millió darabot készítet­tünk. — Jelenleg ötvennel többen dolgoznak az üzemben de­cember végén. Ami gondot okoz és nehezíti a munkánkat: a tejipari szakmunkások hiá­nya. Igaz, a tejgyártó gépek kezelői is egyre nagyobb gya­korlatot szereznek, már elér­tük, hogy kisebb a tejveszte­ség a korábbinál, s remélhe­tőleg év végéig tovább javul a minőség is. D. Gy. és nemegyszer este tíz óra volt, mire kiürítették a kocsi­kat. Ha jó volt az idő, vasár­nap is arattak. Az idén 369 hektárról arat­ták le a búzát, a termést na­gyon jónak ítélik. A hektá­ronkénti átlag majdnem 48 mázsa, vagyis előzetes becslés szerint meghaladja a járási átlagot. Mint Suba István központi agronómus elmondja, ez a kedvező időjárásnak is kö­szönhető, de a jó termésben része van annak is, hogy a vetést idejében végezték el, jó talajelőkészítés előzte meg és jól telelt a búza. Nagyon féltek a lisztharmattól, ezért az idén először, helikopteres növényvédelmet alkalmaztak. Az előkészítés olyan jól si­került, hogy műszaki hiba miatt nem volt jelentős ki­esés, ez a műszaki gárda lel­kiismeretes munkáját dicséri. A három NDK-kombájn és az ezt kiszolgáló gépkocsipark ki­tűnően működött. Az átvétellel sem volt baj, az érdi malomnál nem volt fennakadás, nem volt torlódás, a gépko­csiknak nem kelleti állniuk. A megfelelő tarlóművelés után a másodvetés következik. Jól haladnak az előkészüle­tekkel, az idén mintegy 50 hektáron végeznek másodve­tést, silókukorica kerül a föld­be. A Herceghalmi Kísérleti Gazdaságban a hét végén az utolsó hektárokon is levágták a kombájnok a búzát. Az idén rekordtermésre számítottak. Még mielőtt kétszer is jégve­Félszázezren Apajpusztán Befejeződtek a kiskunsági lovasnapok Apajpusztán. Mintegy ötvenezer vendég gyö­nyörködött a látványos bemutatókban, ízlelte a legkitűnőbb alföldi ételeket. Képünkön: részlet a vásárból, melyben hagyományos lószerszámokat, karikás ostorokat és egyéb ajándéktárgyakat vásárolhattak a látogatók. (Riportunk a 3. oldalon.) Nagy Iván felvétele rés tarolta végig a földeket, 59 mázsára becsülték a termést. Végeredményben a tavalyihoz hasonlóan, hektáronként 52 mázsás az átlagtermés a bú­zából, amelyet 1014 hektáron termesztett a gazdaság. A biz­tosító felmérése szerint mint­egy 4 és fél millió forintos kár érte a herceghalmiakat, a levendulaültetvényükben szin­te százszázalékos a kár. A bor­só kevesebb jeget kapott, és ezzel együtt 87 vagon zöldborsót szállí­tottak a Dunakeszi Kon­zervgyárba. Ez a növény még mintegy 700 ezer forint többletbevételhez is juttatta a gazdaságot. Jó ütemben halad a zöldta­karmány betakarítása, a ter­mésből granulátum készül a takarmányüzemben. Ebből a termékből az idén 30 vagon­nyit terveztek gyártani, 300 vagon nyugati piacra kerül, nagy része az NSZK-ba és Franciaországba. A határban jelenleg mint­egy 35 erőgép dolgozik, az aratás utáni talajmunkán. Gondot okoz a munkagépek üzemeltetésében, hogy a hazai gyártmányú ékszíjakat két-há- rom napi munka után ki kell cserélni. Az NDK-importból származó ékszíj hiánycikk. A szemestermény-szárítóban az idén csúcsüzem volt, a kör­nyékbeli sasadi, toki és pátyi termelőszövetkezetek részére mintegy 300 vagon gabonát szárítottak, s ugyanennyit a saját termésükből. 8 ' Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke táviratban fejezte ki jókívánságait Kurt Fugler- nek, a Svájci Államszövetség elnökének Svájc nemzeti üii- nepe alkalmából. Dr. René Stoudmann, Svájc budapesti nagykövete hazája nemzeti ünnepe alkalmából hétfőn fogadást adott a nagy- követségen. A fogadáson részt vett dr. Bakos Zsigmond köny- nyűipari államtitkár, Madarasi Attila pénzügyi államtitkár, Szarka Károly külügyminisz­ter-helyettes. Mu Hui-min, a Kínai Nép- köztársaság budapesti nagykö­vetségének katonai és légügyi attaséja hétfőn este a nagy- követségen fogadást adott a kínai népi felszabadító had­sereg alapításának 50. évfor­dulója alkalmából. A fogadá­son megjelent Tóth Tibor ve­zérőrnagy, vezérkarifőnök-he- lyettes, a magyar néphadsereg több tábornoka és tisztje, a Külügyminisztérium képviselői, ott volt a Budapesten akkre­ditált diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja, ka­tonai és légügyi attasék. • j.

Next

/
Oldalképek
Tartalom