Pest Megyi Hírlap, 1977. július (21. évfolyam, 153-179. szám)

1977-07-12 / 162. szám

( 6 xMi (lg) 197-J. JULIUS 12., KEDD Gyermekfesztivál Több mint 1 millió 200 000 magyar kisdobos és úttörő képviseletében július 16-án 70 tagú magyar delegáció kel útra, hogy részt vegyen a két héten át Moszkvában és Ar- tyekben zajló első nemzet­közi gyermekfesztiválon. Csúcsforgalom a váci kompnál Hét vége a Dunakanyarban Tervszerűen dolgoznak a kotrógépek A Balatonon — a hajók út­vonalain és egyes partközeli területeken — tervszerűen dolgoznak a kotrógépek. Az egyik nagy teljesítményű kot­rógépet ismét a tihanyi szo­rosba vezényelték. A Bala­ton két medencéjét elválasz­tó tihanyi szorosban az állan­dó vízmozgás vastag iszap­réteget hord össze, ezért — miután a homokzátony kike­rülésére nincs mód — kot­rással teszik lehetővé a hajó­járatok útját. Mintha kissé kedvét szegte volna a kirándulások szerel­meseinek a hétvégi időjárás, a pénteki vihar, a szombati bo­rultság és a vasárnapi erős szél. A szokásosnál később, nyolc óra tájban kezdődött a csúcsforgalom a balato­ni autópályán és a Duna­kanyarba vezető Szentend­rei úton. Érdekes módon vasárnap reg­gel szinte néptelen volt a fő­város néhány pontja, viszont az említett két útvonal irányá­ba mind több gépkocsi igyeke­zett. Az Árpád-hídon már a szokásos személygépkocsi-osz­lop fogadta az utazókat, s ele- mózsiás szatyrokkal felpakolt kirándulók csoportja várta a HÉV-et. A Duna-partot itt is, ott is turisták népesítették be. A szentendrei gömbkupolás Autós csárda melletti parkban, a volt postásstrand helyén leg­alább három tucatnyi személy­autó utasai töltöttek kellemes órákat, kipróbálva a sportsze­reket, játékokat. A Papszigeti strandot körülbelül 1700-an keresték fel, s mint Leidinger József né strandvezető elmond­ta, igen kellemesen érezték magukat azok is, akik — mind­össze 300-an — szombaton a bo­rultság ellenére kimentek. Háromezer vendége volt vasárnap a leányfalui strandnak, amelynek vezetője, Pintér Zoltán arról számolt be, hogy szombaton, azaz július 16-án átadják a strandot és a Kagyló Irén nővér, a törzsgárdista Aki évtizedeket tölt elszen­vedők között, annak a türel­mét is meg kell csodálni. Meg sem kíséreljük tehát a Pest megyei Semmelweis Kórház 104 törzsgárdistája közül a leg­érdemesebbet kiválasztani. Valamennyi áldozatos életet él. S ahogy névsorukat böngész­getjük, Tóth Mihályné szak- szervezeti titkár azt mondja: — Talán ki kellene a sok egyformán érdemes közül egyet sorsolni. Harminc esztendő Végül is ápolónővér nevét keressük ki. Nézzünk hát szem­be olyannal, aki több évtized után most arany törzsgárda- jelvényt tűzhet a keblére, ami nem sok ápolónővérről mond­ható el. Pedig... — Szép, legalábbis nekem nagyon szép az ápolónőpálya, különben nem maradtam vol­na rajta harminc éven át — halljuk aztán Tóth Sándorné- tól, Irén nővértől. Gondosan fésült vörhenyes haja, nyílt, derűs tekintete kiegyensúlyo­zott emberre vall. Kétségkí­vül jó idegzet kell munkájá­hoz. De fiatalon ugyan miért és hogyan jegyezte el magát ezzel a hivatással. — Rákospalotán laktam, ott Is születtem. Ott lakott akkor az újpesti Árpád Kórház fő­nővére is. Ápolónőnek akko­riban sem sokan mentek, hiányszakma volt ez talán mindig. A főnővér ecsetelte, mennyire szép dolog a bete­gekkel foglalkozni, hivott, és én felcsaptam. Felcsapott? Igen, hiszen a főnővér úgy verbuválta, ahogy egykor az újoncot fogdosta a toborzó őrmester. Persze, szí­vesen fogadták a kórházban, rábízták, válasszon magának munkahelyet. — A sebészetet választot­tam, és világéletemben meg­maradtam mellette. Mi pedig megjegyezzük, hogy abban az időben szülő­helye, Rákospalota, és első munkahelye, Újpest is Pest megyéhez tartozott, tehát me­gyebeli betegeket ápolt kez­detben is. — De nem mindig. Egy ideig a budai honvédkórházban is voltam, öt éve dolgoztam már az Árpád Kórházban képesí­tés nélkül. Akkor dr. Lazarics Jenő, a főorvos — de jó se­bész volt! — azt mondta: „Irén, már egészen hozzánk tartozik, el kell küldeni tanfo­lyamra”. Aztán, ahogy ma mondják, munka mellett vé­geztem el a tanfolyamot, ami a Róbert Károly úti katona- kórházban volt. Hívtak a hon­védséghez, otthagytam első munkahelyemet, pedig sze­rettem. Csakhogy Budára jár­ni Rákospalotáról, rendkívül fárasztó volt. háromórás uta­zásba került oda-vissza, nem bírtam. Annak már idestova húsz esztendeje, hogy a me­gyei kórházba jöttem Czeyda- Pommersheim tanár úr mel­lé, az első sebészeti osztály­ra. A kötözőbe osztottak be, prr"*"­azóta dolgozom itt; a profesz- szor utóda, Hüt ti tanár úr sem változtatott beosztásomon. „Elsősegélyhely — Kötözd' Munkahelye ajtaján az első emeleten fekete betűs tábla: „Elsősegélyhely — Kötöző”. Odabenn a hosszas, keskeny szobában kifeszített lepedő a spanyolfal; két fekhelyet vá­laszt el egymástól. — Néha egyszerre ketten is vannak benn, mind a kettő­vel egyszerre foglalkozom, ide- oda ugrálok közöttük. Minden másnap van szolgá­latban, és ezeken a napokon a Semmelweis Kórház I. se­bészete reggel nyolc órától másnap reggel nyolc óráig ügyeletes. Irén nővér nyolc előtt érkezik. Gyorsan átöl­tözik, felveszi a fehér köpenyt. Az óramutató pontosan a nyol­cas számhoz ér, amikor a műszereket a sterilizálóba te­szi. Mutatja és dicséri a ké­szüléket. — Sterilex, korszerű és ki­tűnően működik. A sterilizálás egy óra hosz- szat tart. Akkor már az ajtó előtt gyülekeznek a kötözés­re váró kórházi betegek. Elő­ször a 10—15 aznap távozóra kerül sor. Leveszi a kötést, és, ha kell, újat tesz a műtéti seb helyére. Azután a még maradók jönnek. Naponta 20 —30 operált beteg kötését kell váltani. Ott van az ügyeletes orvos, sokszor a műtétet vég­rehajtó sebész is, minden be­teget megnéz, legtöbbször azon­ban nem kell utasítást ad­nia, egyszerű átkötés szüksé­ges. Géz, vatta, ragtapasz, ol­ló sebesen váltja egymást a nővér kezében. Sietnie kell. de egyben pontosan és jól dol- aozni. Nem, kifogás még nem merült fel a munkája ellen. Gyakran azonban napköz­ben szünetel a kötözés, a szo­ba elsősegélyhellyé alakul át. A mentők beteget hoznak sür­gős műtétre, ezeken a napo­kon nemcsak Pest megyéből S baleseteseket is a pesti ut­cáról. Másodnaponta tizen­négyet fel kell venni az osz­tálynak de sokszor húszat hoznak. És ott van még az ad­minisztráció. — De azért könnyebb itt a munka, mint a kórteremben kockáztatjuk meg.- Nem hinném. Az ápoló­nő itt is. ott is oqész munka idő alatt talpal, kilométere­ket tesz meg, és jóformán le­ülni sincs ideje. Leginkább a láb fárad el, és, persze, a meg­feszített figyelemtől az egész szervezet Leülni? — Meg a sok panaszszótól a lélek — véljük. — Nemigen hallok jajszót. Az érzékenyebb ember is több­nyire csak felszisszen vagy nyögdécsel. A balesetesek azon­ban jajonganak néha, sokan nem is annyira a fájdalomtól, inkább az ijedtségtől. Ezt is meg kell szokni. — S a halált... — Nem, szerencsére, azzal itt nem találkozom. Húsz év alatt ebben a helyiségben ta­lán összesen két ember... Ha munka után késő este hazaér, a férje türelmetlenül várja. Gyermekük nincs, de, ha lett volna, annak már gyermekei lennének. Háztar­tást, persze, vezet. Az pedig nem fárasztja ki különöseb­ben, hiszen minden második 24 órája szabad. — Engedjen meg egy kér­dést: mennyi a havi fizetése? — Ágy melletti pótlékkal együtt összesen 2 ezer 900 fo­rint. — Három évtized után nem valami sok — meg nem áll- juk, kimondjuk. A nővér pe­dig erre: — Ennyi, hát ennyi. De ahányszor jutalom van, soha­sem maradok ki. Évente egy- szer-kétszer így kapok még 500 forintot, volt rá eset, hogy ezret. — Ezt nem dicsekedve mondja, inkább a megbecsü­lés feletti elégtétellel. De har­minc esztendő után ugyan meddig akar még dolgozni? — Nem tagadom le a koro­mat, már kerek egy esztendő­vel túlléptem a nyugdíjkor­határt. Bevallom, gondolko­zom arról, hogy nyugdíjba me­gyek. Csakhogy szeretem a munkámat, és. ha az ember szereti, amit csinál, nehéz at­tól a munkától megválni. Szép hivatás a mienk. Tud­ja, milyen öröm látni, hogy az olyan ember, akinek az életéért semmit sem adna, egy hónap sem telik bele, és makkegészségesen búcsúzik a kórháztól. Ez az utolsó mondat kissé közhelynek tűnik, de Irén nő­vér őszintén mondja. A hang­hordozást persze, sajnos, nem, csak a szavakat lehet betűvel leírni. Válasz — utólag A búcsúzó kézfogás után még van mondanivalója: — A mi hivatásunkat jól ellátni nem könnyű, mégsem értem, miért idegenkednek annyira a nővérpályától a fia­talok? Csak most válaszolok erre a kérdésre: Mert ahhoz, hogy valaki jó ápolónő legyen, ön- feláldozásra kész hivatástu­dat, fáradhatatlan türelem, és mindenekelőtt emberszeretei kell. Nem mindenkiben élnek együttesen ezek a tulajdonsa gok. Szokoly Endre éttermet összekötő folyosót A jövő héttől tehát kilépővel elhagyhatják a strand területét a fürdő- zők, s étkezhetnek a kor­szerű étteremben. Ezzel is javul az ellátás. A to­vábbiakban a gyümölcsárusító hely hiányát a Pest megyei ZÖLDÉRT egy üzlet fölépítésé­vel pótolja az iparcikk üzlet helyén. A késő délutáni órákban rit­kult a Visegrád felé és sűrűsö­dött az onnan a főváros irá­nyába tartó forgalom. összetorlódtak a személy- gépkocsik az egynyomsávú tahi híd két oldalán. A 11-es útról érkezők és a híd­ra hajtani kívánók kíván­csian szemlélték a parton épü­lő új hídtestet, amelynek ösz- szeszerelése, és fölállítása után mindkét irányban közlekedhet­nek majd a járművek. Kilo­méternyi gépkocsioszlop vá­rakozott a váci révnél. A Táncsics, a menetrendjé­től eltérően, folyamatosan szállította a két part kö­zött, a szinte kizárólag sze­mélygépkocsikból álló ka­ravánt. Este hat óra tájban Vác és Budapest között szinte egybe­függő láncot alkottak a fővá­rosba tartó gépkocsik. Az autó­sor gyors ütemben haladt, csu­pán Dunakeszinél lassult le valamelyest. Cz. V. Piacon a görögdinnye Heves megyében beérett a görögdinnye. Ez a közkedvelt csemege az idén a szokottnál egy héttel korábban jelent meg a piacon. Hétfőn már több mint száz mázsát vásá­rolt föl és küldött a boltokba a Zöldért vállalat. Az első ter­mést a káli Károlyi Mihály Termelőszövetkezet földjein szedték, de érik már a dinnye a hevesi Rákóczi Termelőszö­vetkezet határában is. Az elmúlt napokban lehullt eső a dinnyebokrok fejlődésé­nek is kedvezett, meggyorsult a termés növekedése. A gaz­daságok előrejelzései szerint a héten már napról napra foko­zatosan növekszik a kínálat. Az is figyelemre méltó, hogy az idén tovább növekedett a termelési kedv: a megyei Zöl­dért vállalat a tavalyi ezerhá­romszáz vagonnal szemben ezerhatszáz vagon dinnye fel­vásárlására számít. Szubalpin kiima Egyszerre nyolcszázan pihenhetnek Az ország egyik legszebb fekvésű táborozó és pihenő­helye a soproni kemping, amely a szubalpin klímájú Lő- vérek egyik csendes, de jól megközelíthető helyén van, 350 méter magasan a tenger- szint fölött. Tavaly olyan nagy volt az érdeklődés a kemping iránt, hogy a tavasszal meg­kezdték bővítését. Az év végé­re tervezett bővítést gyorsan elvégezték és már a főszezon­ra befejezték. A bővítés és korszerűsítés során 80 faházba vezették be a vizet, új mosdókat építettek, ,s nagyobb lett a sátorozó hely. összesen 800-an tudnak egy­szerre pihenni, táborozni a soproni kempingben. 290-zal többen, mint tavaly. Az idén már többször volt telt ház és egészen késő őszig érkeztek h ely foglalások. ÁLLÁS Ellenőrzési osztályve­zetői, valamint műsza­ki és gazdasági revi­zori állások betöltésére pályázatot hirdetünk a megfelelő szakképzett­séggel rendelKezők számára. „Építőipar 4869” jeligére, Felsza­badulás téri hirdetőbe. A Pest megyei Tőzegkitermelő Vállalat Szervesüzeme FELVESZ motorszerelőket, nehézgépkezelőt, gépkocsivezetőt és segédmunkásokat. Jelentkezés: CEGLÉD, Batthyány utca 2. szám alatt. A Cegléd és Vidéke ÁFÉSZ a csemői 48. sz. több személyes szabadkasszás italbolt­ba 1977. aug. l-i belé­péssel vezetőt keres. Családtaggal jelent­kezők előnyben. Pá­lyázati feltételek meg­tekinthetők az ÁFÉSZ Áruforgalmi Főosztá­lyán, 2700 Cegléd, Al­kotmány u. 9. sz. öt­éves szakmai ’ gyakor­lat és tiszta erkölcsi bizonyítvány szüksé­ges. Jelentkezni 1977. július 20-ig írásban lehet. A Duna menti Regionális Víxmű és Vízgazdálko­dási Vállalat Építési Üzeme, Vác, Derecske dűlő 4/a, felvesz: villanyszerelőt, vasbetonszerelőt, hegesztőket, Poclaine gépkezelőket, kubikosokat. Bérezés: telj esítménybérben koll. szerint. Munkásszállítást biztosítunk. Jelentkezés a fenti címen: Wosznek Rudolf irodavezetőnél, telefon: 10—617, 10—635/97, 98-as mellék. A GANZ Műszer Mű­vek Árammérőgyára felvételre keres kezdő vagy gyakorlattal ren­delkező épületgépész technikust vagy mér­nököt tervező munka­körbe. Munkaruhát biztosítunk. Fizetés a 16/1976. (XII. 11.) MŰM. sz. rendelet alapján. Jelentkezni lehet sze­mélyesen vagy írásban a GANZ Műszer Mű­vek Árammérőgyár Személyzeti Főosztá­lyán. Cím: 2101 Gö­döllő, Ganz Ábrahám u. 2. A Mechanikai Labora­tórium felvételre ke­res Dunakeszi Gyár­egységébe az alábbi szakmákban dolgozó­kat: esztergályos, ma­rós, műszerész, gép­lakatos, szerszámké­szítő, öntő, villany- szerelő, csőszerelő, kőműves, asztalos szakmunkásokat, különböző munka­helyre betanított és segédmunkásokat. Je­lentkezés: a Mechani­kai Laboratórium Du­nakeszi Gyáregységé­ben és a központi te­lephelyen: Bp. VII., Gorkij-fasor 25/27. (a központi telefon: 413— 873). A Szőnyi Tibor Kórház és Intézményei, Vác, munka melletti általános ápolónői és általános asszisztensi szakon 1977. szeptemberében új évfolyamot indít. Jelentkezhetnek 17 és 35 év közötti nők és férfiak a kórház oktató nővérénél 1977. július 31-ig. A Budai Járási Épí­tőipari Szövetkezet felvesz könnyűgépke­zelői vizsgával ren­delkező gépkezelőket. Jelentkezés: munka­ügyön, 2030 Érd II., Budai út 8. I. em. ADÁS­VÉTEL Eladó Nagykőrösön, Hosszúhát u. 3. szám alatti, Várnai Albert tulajdonát képező ház. Érdeklődni Kovács Ambrus, Zsemberi u. 16. szám. Budaörsön 2 szoba összkomfortos ház melléképületekkel el­adó. Somogyi, Buda­örs, Lajta köz 1/2. — (Központi orvosi ren- delő közelében.) 2 db üzemképes „HERCULES” KERETFÜRÉSZ ELADÓ. Megtekinthető: Nagykőrös, Örkényi út 80. Nagykunsági EFAG Nagykőrösi üzeme. Eladó megkímélt, ga­rázsban tartott fehér Zsiguli. Gödöllő. Thö­köly utca 65. Könyveket, folyóira­tokat veszek, cserélek gyűjteményem részé­re. Jaksics, Cegléd- bercel. Dózsa György utca 6. Nagykőrös IX., Har­gita u. 4. számú csa­ládi ház 200 n.-öl te­lekkel azonnal beköl­tözhetően eladó. Simson Star 2 éves, olcsón, sürgősen el­adó. Cegléd, Kozma Sándor utca H. Telek. Nagykőrös, Bocskai u. 25. sz. alatti családi ház eladó. Érdeklőd­ni: Regdon Tibor, Né­meth Irén 8/a. fszt. 2. 17 után. _______________ Vi segrádon 200 n.-öl panorámás, közműve­sített telek eladó. Te­lefon : 889—338, 8—16 óráig._______________ Bu dapest határától 3 km-re, Halásztelken 68 m2-es két és fél­szobás, összkomfortos öröklakás eladó. Kék­busszal megközelíthe­tő. 340 000 -t- 90 000 OTP. 115—371 v. „Vi­dékinek is átírható PmH 124 595” jeligére a kiadóba. Eladó Érdparkváros- ban szoba, konyha, kamra, nagy mellék- épület, ipari áram, gazdálkodási lehető­ség, 250 n.-öl gyümöl­csös és építési telkek is. Cím: Kiss, Betono­zó u. 67/b. az M 7-es úti lejáratnál._________ El adó Kecskeméten, Katona József u. 9. sz. ház, 3 szoba, mel­lékhelyiséggel, beköl­tözhető. Érdeklődni lehet: Nagykőrös, Széchenyi tér 11/a. alatt Melles Ferencné. 11—14 óráig. _________ Na gykőrös X., Zrínyi u. 58. számú ház el­adó. Érdeklődni: X„ Cifrakert u. 3. sz. Eladók hordók, kád, prés, permetező, Puch női kerékpár, bontás­ból dupla ajtó és ab­lak. Cegléd, Ady End­re utca 10. ____________ El adó sztereó-monó magnó HIFI hangfal­lal, univerzális trafó villanyfúróval, T 5 Pannónia motorkerék­pár. Cegléd, Kozma Sándor utca 7. Tizedik emelet 5. Esküvői ruhakölcsön­ző nyílt a Délinél, va­donatúj árukészlettel vidékre is. Budapest XII., Greguss u. 6. Vidékieknek! Nyelvta­nítás 70 forinttá ha­vonta levelezéssel an­golul, németül, fran­ciául, oroszul, olaszul, spanyolul, telefoneti- kusan (835—761) Dok­tor Farkas külföldi­diplomás szaktanár. 1149 Budapest, Tábor­nok huszonegy._______ Du naújvárosi tanácsi, első emeleti másfél szobás, összkomfortos lakásomat elcserélném Budapesten vagy Du- na-kanyarban na­gyobbra. Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 16, I. 3.___________________ Üd ülők, társasházak villanyszerelése enge­délyezéssel azonnalra. Reggel 7—9-ig: 120— 805. Elcserélném nagykő­rösi 2 szobás kertes családi házamat bu­dapesti 1 vagy 2 szo­básra. Érdeklődni: Nagykőrös, Bakos u. 7. sz. Autósok, figyelem i — Üreges alvázvédelmet garanciával vállalok. Atkári autófényező, Cegléd Vitéz utca Egyedülálló tanár Nagykőrösön a köz­pontban külön bejára­tú összkomfortos bú­torozott lakást vagy szobát keres. — Cím: Nagykőrös, Szolnoki út 12. A KIVÁLÓ ÁRUK FÓRUMA TITKÁRSÁGA PÁLYÁZATOT HIRDET a minősítő jel elnyeréséért — lakástextíliákra (szőnyeg, bútorhuzat stb.) — ruházkodási cikkekre (konfekció, kötöttáruk, cipő stb.) — méterárukra A kiválasztott termékek mintadarabjait 1977. július 20-ig kérjük beküldeni, a kitöltött nevezési lappal együtt a KERMI-hez és a KÁF Titkárságához. Részletesebb információt a KÁF Titkársága ad. A Kiváló Áruk Fóruma Titkárságának címe: 1075 Budapest VII., Holló u. 2. Telefon: 214-010. A Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézet címe: 1088 Budapest Vili., József krt. 6. Telefon: 334—360. Sok sikert kíván a KIVÁLÓ ARUK FÓRUMA TITKÁRSÁGA

Next

/
Oldalképek
Tartalom