Pest Megyi Hírlap, 1977. május (21. évfolyam, 101-126. szám)

1977-05-14 / 112. szám

XXI. ÉVFOLYAM, 112. SZÁM 1977. MÁJUS 14., SZOMBAT Nagybörzsöny Eszperantóul tanul a pávakör A nagybörzsönyi estéken ezekben a napokban a meg­szokottnál sokkal gyakrabban hallatszik a citerák pengé­se és az asszonykórus éneke. A magyarázat: a hetvenes évek elején alakult zenekar és pá­vakor első külföldi útjára ké­szül. Június 2-től 6-ig, a lengyel- országi Bidgoszcban megren­dezésre kerülő nemzetközi eszperentista találkozón vesz­nek részt a nagybörzsönyiek, akikre tavaly Zebegényben figyeltek fel Zamenhof dok­tor külföldi követői. Az eddig német és magyar népdalokat éneklő együttes megsűrűsödött próbáin mos­tanában néhány dal eszpe­rantó szövegét tanulják már a találkozóra készülők. Járdalapok, szegélykövek, gerendák Jelentősen növelte A Gombás-patak melletti, szűknek bizonyuló, s helyen­ként gödrös úton egymás után húznak el a megrakott, 3 ton­nás ZIL-ek. A teherautók Vác északi feléből, a Duna- partról hordják megállás nél­kül a sódert a Forte közelé­ben levő üzembe, a Beton- és Vasbetonipari Müvek szent­endrei gyárának váci tele­pére. A vasútról jól látható üzem udvarán automata locsoló áztatja elszállítás előtt néhány napig a gyár termékeit, a járdalapokat, útszegélyköveket és a tető­gerendák közé való fö- démbéléselemeket. Két hatalmas betonkeverő- és formázógépen a váci egység főleg az utóbbiakat gyártja Zebegény, Szőnyi István Emlékmúzeum Zenés irodalmi hétvégék — szeptemberig Az idén májustól szeptem­berig, kilenc alkalommal ren­deznek zenés irodalmi hétvé­géket a zebegényi Szőnyi Ist­ván Emlékmúzeumban. A vendégek névsorában ta­láljuk többek között Benkö Dániel, Fülöp Attila, Gyarmati Vera, Harangozó Teréz, Káté László, Tokody Ilona ének- és zeneművészeket, Bencze Ilona, Berek Kati, Bánki Zsuzsa, Ma­ros Gábor, Sólyom Ildikó, Szentpál Mónika színművé­szeket, Baranyi Ferenc, Kor­mos István, Lator László, Ka­rinthy Ferenc, Mezei András és Tornai József költőket, illetve írókat. A költőként és muzsikusként is közreműködő Czigány György így ír erről a program­ról: — Muzsikusok éneke, hang­szeres játéka társul a prózá­val: dalok, kamarazenei re­mekek, operaáriák, sanzonok. Társalgás is: a közönséggel és a szereplő művészekkel. Írók, költők negyedórányi író—olva­só találkozója is belefér a va­sárnap délutáni másfél órás ta­lálkozó kötetlen kereteibe. P. Vác a hazai lapokban A Fonómunkás ismertette a Pamutfonóipari Vállalat váci Gyárában rendezett Ady vers­mondóverseny eredményét: 1. Lajtai Istvánná, 2. Bai Fe- rencné, 3. Sinkó Zsuzsanna. A Somogyi Néplap című me­gyei újság beszámolt arról, hogy a kaposvári Siketek Ál­talános Iskolájának bábcso­portja Vácra készül, a Hallás- sérültek Országos Szövetségé­nek kulturális bemutatójára. A Pedagógiai Szemle érté­kelte a legutóbbi pályázat ta­nulmányait, s nagy elismerés­sel méltatta Újvári István váci tanárnak a szaktantermi mun­kát elemző módszer ismerteté­sét. A Magyar Hírlap tudósítója arról írt, hogy az Országos Ce­mentipari Vállalat Váci Gyá­rában — az Állami Tervbi­zottság határozata alapján — fokozzák a mészhidrát terme­lését. A Művészet című folyóirat legutóbbi számában megemlí­tette, hogy a Szabad Foglalko­zású Képző- és Iparművészek pártszervezete megállapodást kötött a jövőbeni együttműkö­désre a váci Madách Imre Művelődési Központtal. A Hajó-Daru fényképes in­terjút közölt Miskai Ferenc­cel, az MHD Váci Gyára igaz­gatójával, s szemléltető ada­tokkal bemutatta a Derecske­dűlői konténergyártó üzem idei munkáját. Vasárnapi labdarúgóműsor A járási labdarúgó-bajnok­ság következő fordulóját hol­nap, május 15-én játsszák a csapatok. Az ifjúságiak fél háromkor, a felnőttek fél öt­kor kezdik a mérkőzéseket. I. OSZTÁLY: Vácduka—Ve­rőcemaros 1. (v. Hartai, Petró), Dunakeszi—Nagymaros (v. Brusznyicki, Petrovics), Sződ- liget—Szob (v. Heincz, Fodor), Váchartyán—Gödi TK (v. Styevkó, R. Oszáczki), Kösd— Vácrátót (v. Varjú, Pusztai), Püspökszilágy—Esze Tamás (v. Strell, Kolozs), Galgavölgye— Letkés (v. gödöllői hármas), Szokolya—Váci MÁV (v. Vid-j ra, Strell és Várszegi, szomba­ton délután 16.30-kor). II. OSZTÁLY: Fóti VSC— Rád (v. Nyevelka), Fót II— Márianosztra (v. Petrovics, délelőtt 10 órakor), Zebegény— Szód (v. Bucsányi), Ipolyda- másd—Verőcemaros II (v. Nagy Nándor), örbottyán— Perőcsény (v. Ferenc), Penc— DCM (v. Kunya), Fóti VSC— Rád ifi (v. Várszegi, Rádon, délelőtt 10 órakor). A gödöllői járásban, a Mo­gyoród—Bag mérkőzést Kiss János és Klucsik vezeti. Ötletutalvány, zenesarok, konyhafelszcrelés — nyertes váci lottószelvényekre A legutóbbi tárgynyeremény-sor- solás alkalmával a következő, Vácott forgalomba hozott, 17. heti lottószelvényekre húztak ki jütal- mat: 4 367 786 (ötvenezer forintos öt­letutalvány) — 4 785 029 (négyezer forintos konyhafelszerelés) — 4 817 616 (ötezer forintos vásárlási utalvány) —' 4 855 214 (ötezer forin­tos vásárlási utalvány) — 4 855 538 (tízezer forintos vásárlási utalvány) — 4 890 221 (négyezer forintos konyhafelszerelés) — 44 844 519 (négyezer forintos háztartási fel- szerelési utalvány) — 44 847 207 (ki­lencezer forintos Ki mit választ utalvány) — 55 513 004 (zenesarok­utalvány) — 55 849 661 (tízezer fo­rintos vásárlási utalvány) — 61 740 991 (tízezer forintos vásárlá­si utalvány) — 61 740 991 (tízezér forintos vásárlási utalvány) — 61 741 685 (négyezer forintos kony­hafelszerelés) és 61 998 929 (ötezer forintos vásárlási utalvány). A nyertes szelvények máius 19- ier leadhatók Vácott, a Széchenyi utcai lottózóban. nagy mennyiségben, s a jelen­legi kapacitással, a többi ter­mékből egyelőre nem is tud­ja teljesen ellátni a piacot. Ennek ellenére, az utóbbi kél évben jelentősebb helyi be­ruházás vagy létszámemelke­dés nélkül is jelentősen nö­velte termelését a telep. Tavalyelőtt a 124 dol­gozó által előállított ter­melési érték 40, tavaly már 46 millió 200 ezer fo­rint volt, az idén pedig 50 milliós tervet irányoztak elő. A telep, amely egyébként késztermékeit kizárólag a TÜ- ZÉP közvetítésével értékesí­ti, a kevert betont, köbmé­terenként 440 forintos áron, a vállalatokon kívül, magán- személyeknek is árusítja a gyár területén. B. E. Szocialista brigádok - a költségek csökkentéséért A Volán 20-as számú Válla­lata váci üzemegységében te­vékenykedő húsz szocialista brigád már a tavalyi felaján­lások teljesítésével elérte, hogy az autóbuszok működési költ­ségei a megengedett határt ne lépjék túl. A legjobb eredmé­nyeket az üzemanyag- és ke­nőolaj-megtakarításban érték el. A komplexbrigádok a Buda­pest—Vác és a Szob—Vámos- mikola vonalszakaszon dolgoz­nak. Eredményeiket az üzem­egység vezetői havonta értéke­lik és díjazzák. Szob-Vámosmilcola között Korszerűbb közlekedés Még az idén korszerű Ika­rus 266-os típusú kocsikkal javítják a Szohi—Vámosmiko- la között közlekedő autóbusz- járatokat. A harmadik és ne­gyedik negyedévben fokoza­tosan kerül a forgalomba nyolc panorámás autóbusz, felváltva a közlekedést több éven át szolgáló farmotosro- sokat. A kiselejtezett kocsikból a használhatók, felújítás után, mint bérautóbuszok, a mun­kásszállítást segítik. A tizedik rádiószereplés Lengyel kórus Nagymaroson — nagymarosi Lengyelországban A Nagymarosi Szövetkezeti Férfikórus a múlt héten ti­zedszer szerepelt a Magyar Rádióban. A közeljövő terveiről be­szélgettünk Kismartoni Ferenc karnaggyal, aki elmondta, hogy jövő szerdán, május 18-án, Poznanból, lengyel kórus ér­kezik hozzájuk, s közös hang­versenyt adnak a nagymarosi művelődési otthonban. A Sta­nislaw Moniusko nevét vise­lő kórus a következő héten a Zeneakadémián szerepel, bol­gár és román együttesekkel. A minap meglátogatta a Nagymarosi Szövetkezeti Fér­fikart Pálfi Miklós, az OKISZ zenei szakreferense, hogy megbeszélje a júliusi lengyel- országi vendégszereplés rész­leteit. Nyolcnapos turnéjukra kü­lön műsorral készülnek a kó­rustagok, és remélhetőleg öreg­bítik majd a Dunakanyar kul­túrájának, együttesüknek jó hírét. P. R. Építők a Földvári téren Egymás után húzza fe! a 10 emeletes magasházakat Vá­cott, a Földvári téren a Pest megyei Állami Építőipari Vállalat. Az egyik éppen el­készült épületbe most köl­töznek be a lakók. A városi tanács kommunális üzemének dolgozói parkosították a ház környékét, utakat, autópar­kolókat is építettek. Nemsokára folytathatják kissé odább is a munkát, hi­szen az utolsó szintet beto­nozzák a szomszédos épület­ben, ahol aztán már csak a szakipari tennivalók marad­nak hátra, s az idén beköltöz- f£|í | ^ hétnek az új lakók. Iványl Károly felvétellel Gazdag program a klubban Vácdukai nyugdíjasok Minden hétfőn este szép számmal gyűlnek össze a vác­dukai nyugdíjasklub tagjai, hogy jó hangulatú, tartalmas órákat töltsenek együtt. Januárban sikeres farsan­gi műsoros estet, februárban társasvacsorát rendeztek, márciusban nőnapi megemlé­kezést tartottak. Kirándultak Budapestre, megnézték a Vár­múzeumban rendezett kézi­munka-kiállítást, a Nemzeti Galériát és a Halászbástyát. A legnagyobb élmény mégis az új metróvonalon tett uta­zás volt. Május elsején a nyugdíjas asszonyok a művelődési ott­honban, 180 darabból álló, szemet, lelket gyönyörködte­tő kézimunka-kiállítást mu­tattak be. A vendégkönyv el­ismerő sorai és a sok száz alá­írás bizonyítja a sikert, a lá­togatottságot. Dr. Mácsik István körzeti orvos előadásai segítik az idős emberek egészségének óvását. Június 5-én autóbuszon utaznak Egerbe. Az úton ci- terazenekaruk gondoskodik jó hangulatról. A cél továbbiak­ban is: filetet az éveknek! Gáspár Emil Iparsegédek internátusa volt Úttörő örökösök Megfiatalodott az ötven esztendős épület A Váci Hírlap évfolyamai mozi, iparossegédek bekötve sorakoznak a Vak tusa, öntevékeny Bottyán Múzeum polcain. Az otthona. 50. esztendővel ezelőtti. 1927- A felszabadulás után intemá­Idén, április 30-án hírül- színjátszók adta lapunk, hogy Vácott út­törőházat avattak. A város más régi művelődési központjá­es kötet 'már sárga lapjai sok feladatot látott el a Csányi-úti nak átalakítása mintegy há­helytörténeti érdekességet rej­tenek­Krónika Fél évszázada több középü­letet adtak át rendeltetésé­(mai Lenin úti) kétszintes épü- rommillió forintba került, let: a 12x21 méteres nagyte­rem továbbra is mozi maradt, ott vetítették Vácott az első szovjet filmet. 1945. márciu­sában. A főút felé vezető épület­nek. Tető alá került a posta- szárnyban talált először ott- palota, elkészültek a városi hont a MADISZ, a demokra- gazdasági épületek. Az egyik tikus ifjúság szervezete. Ké­Gyermekkönyvtar, játékszoba Szellemes megoldással, a le­választott moziéhoz hasonló, lépcsős bejáratot kapott a Hajós Alfréd Üttörőház. Tá­gadja a belépőt. A földszin- központja ti szolgálati lakás helyén rak­tárak, mosdók. A régi tánc­kö­májusi szám hírül adta. hogy sőbb oda került a városi és a gas ruhatár.^portásfülke^ _fo­el őkelő vendégek .(miniszter, járási pártbizottság, majd államtitkárok, főispán) jelen- város művelődési létében, nagy közönség előtt lett. tartották meg a Reménység Ott kezdte meg működését terem lett a több ezer Egyesület székházának alap- i 962-ben az állami zeneiskola, tetes városi gyermekkönyvtár- kő-letételi ünnepségét. ott próbált a Vox Humana helyisége. Később olvashatunk az épít- Kórus, ott mutatta be időn- Az emeleten található az kezés előrehaladásáról, a jú- ként munkáit a Duna-műhely igazgatói iroda, s ott vannak a 14 szakkör termei. Új fűtő­falak, fotó- kis­lius végi bokréta-, majd az képzőművészeti csoport, on­év utolsó hónapjában, a de- nan indultak vidéki, sikeres berendezés. ragyogó cember 18-i kultúrházavatá- szereplésekre a tánccsoportok, gazdagon berendezett si ünnepségről. ott rendezett tárlatokat, fesz- laboratórium, játékszoba, tiválokat a Dunakanyar Foto- tanácsterem­A felszabadulás lltán klub- A sok évet megélt, sok ese­A 900. évfordulón a város új ményt látott épület a váci út- Tizenhét évig töltötte be az művelődési köznontot kaoott, s törők megérdemelt otthona épület eredeti hivatását: a az 50 éves épület történeté- lett. sportegyesület székháza volt, ben újabb fejezet kezdődött. m Papp Rezső Segítségadás -kommunista műszakkal A Dunai Cement- és Mész­művek váci gyárában, két részben tartották meg a kom­munista műszakot: összesen 550 ember, több mint 3 ezer 800 órát dolgozott, munkabérét a deákvári lakótelep Ságvári ■ Klubjának bővítési munkái költségeire ajánlva fel. — Új áruda. A gödi Duna­menti Termelőszövetkezet a váci piacon új árudát nyit meg a közeljövőben. Piaci jelentés Pénteken a váci piacon a burgonya kilóját az ősterme­lők 6, a termelőszövetkezeti árudák 5 forintért mérték. A tarkababot 54, a májbabot 45 forintért adták a viszontel­adók, a fehéret 30 forintért az őstermelők. A savanyúkávosz- tát 12 forintra mondták. Zöld­borsót 25—32, kelkáposztát 14, fejeset 12 forintért lehetett venni. A karfiol kilójáért 25 forintot kértek. A karalábé darabját 2,80—5 forint között kínálták. Az úi zöldség cso­móját 2—8, a sárgarépáét 5—8 forint között árulták. A rete­kért 2—4, az újhagymáért 2—3 forintot kértek. A fe­jessalátát 1,50—3 forintért kí­nálták. A vöröshagyma kilóját a termelőszövetkezetektől 9,60-ért, az őstermelőktől 16 forintért lehetett venni. A spenótot, kilóra 12—18. a sós­kát 12 forintért mérték, cso­mójáért 1.50-et kértek. Az uborka kilója 35 forintba ke­rült. Láttunk spárgát és sam- plnvon aomhnt illetve 7 fo­rintért mérték 10 dekáját. A zöld hegyes paprikát 2—4, a tompa sárga paprikát 7.50-ért adták. A paradicsom kilójáért 100 forintot kértek. Az alma kilója 9—14 fo­rintba került. A viszonteladók 12 forintért adták az eper 10 dekáját. A tojásért 1,20-at kértek. A naposcsibét 9, a naposkacsát 25 forintra mondták. Az elő­nevelt csibét 27, az előnevelt kacsát 32 forintért kínálták.

Next

/
Oldalképek
Tartalom