Pest Megyi Hírlap, 1977. április (21. évfolyam, 77-100. szám)

1977-04-23 / 94. szám

1977. április 33., szombat w”r> rt V sJímHav Atyevőtelep lesz A Kék-Buna Szakszövetkezet építöbrigádja Tathitőtfalun a szentendrei-szigeti eperország: gyümölcsátvevő telepét építi. Képünk az alapozási munkákról készült. > -: ^ w. ■ w t ................................. SssSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSJrSSSSSSSSSSSSSS* Elismerés a Volán-kollektívának A mélypontról indultak Levél egy kocsitulajdonoshoz Bár levelet csak akkor szoktam írni, ha közeli hozzátartozóimat, barátai, mat szándékozom megtisz­telni, de most az On eseté­ben kivételt teszek. Bizo­nyára azon is csodálkozik, hogy a nagy nyilvánosság előtt írok Önnek, de ha szabad ezt a kifejezést használni, isten látja lel­kem, nem én vagyok az oka. Az előzményekről csak annyit, hogy évekig ott éktelenkedett Pomáz és Bu­dakalász között egy sze­méttelep, amelyről mi is sokat cikkeztünk, kértük, szüntessék meg, nem jó he­lyen van, az arra utazó ha­zai és külföldi turistáknak sem nyújt lenyűgöző lát­ványt. Nos, a szeméttelepet be­zárták, most földet horda­nak rá, egyengetik a talajt, rendbe akarják tenni végle­gesen. Táblák is hirdetik: „A szeméttelep megszűnt. Szemetet lerakni tilos!” Sőt, olyan tábla is van, amely mutatja az új telep felé vezető utat. Az új szemétle­rakóhely a község túlsó ol­dalán van, a tanácsnak ed­dig egymillió forintjába ke­rült annak a bejárati út­nak a megépítése, amely oda vezet. Felelőtlen emberek azért még továbbra is a régi lera­kóhelyre hordták a szeme­tet, ezért a tanács két me­zőőrt állított oda, hogy vi­gyázzanak a rendre és ne engedjék ledobálni a hulla­dékot. ön a közelmúltban IL 45—12 rendszámú piros színű személygépkocsijával megállt a szeméttelep mel­lett. Cseh József mezőőr hiába figyelmeztette, hogy itt tilos szemetet lerakni. „Dobd csak ki nyugodtan!” — biztatta Ont a kocsiban ülő nő és On így is csele­kedett. Három hatalmas nylonzsák hulladékot kilö­kött az útmenti árokba, az­tán a jól végzett munka örömével beült a kocsijába és elrobogott. A mezőőr nem tehetett mást, felírta a kocsi rendszámát és a szemetes zsákokat behúzgálta a gö­dörbe. A községi tanácsnál lát­tam a KPM illetékeseihez írt levelet, amelyben kere­sik a kocsi tulajdonosát. Ont. Ha megtudják a ne­vét, lakcímét — márpedig megtudják — köztisztasági szabálysértés miatt eljárást indítanak. Magyarán szólva megbüntetik, Meg is érdemli.' Négyéves megfeszített mun­ka eredménye az az elismerés, amelyben a Volán 20-as Válla­lat szentendrei önálló főnöksé­ge az elmúlt héten részesült: a vállalat vezetői ünnepélyes ke­retek között adták át a 180 ta­gú kollektívának az élüzem kitüntetést, és az 1976. évi szo­cialista munkaversenyben első helyezést elért gazdálkodó egy­ségnek járó oklevelet, vándor­zászlót. Hogyan érték el az él­üzem szintet? Érről beszélge­tünk Major Pállal, a főnökség vezetőjével és Sárvári József párttitkárral. — 1973 januárjában, amikor ide kerültünk, sok bajjal küsz­ködtünk — mondja Major Páll. — A járatok állandóan késtek, kimaradtak, az emberek sorra kiléptek. máshová mentek dolgozni, rossz volt a hangulat, a légkör a főnökségen. Első feladatként a személyi feltételeket, a meg­felelő munkáslétszámot kellett biztosítani; mintegy 40 embert vettünk fel, többségük gépko­csivezető, szerelő, jegykezelő volt. A vállalatvezetés 1974- ben úgy határozott, hogy az autóbuszokat Almex típusú svéd jegykiadó géppel szere­lik fel, ezáltal lehetőség nyílt az egyszemélyes kiszolgálási rendszer bevezetésére. Levelet írtunk azoknak a gépkocsi- vezetőknek, akik kiléptek tő­lünk: kértük, jöjjenek vissza, megfelelő munkakörülmények­ről gondoskodunk. Sokan visz- sza is jöttek. — 1975-ben Ikarus—226-os Asszony a tanácselnöki székben típusú panoráma-autóbuszokat kaptunk. Huszonöt ilyen ko­csink van. Ezeken a modern buszokon jobb munkakörülmények között dolgoznak gépkocsiveze­tőink. A vállalat vezetői megígérték, őszre lecserélik azt a tíz el­avult, csuklós autóbuszt is, amely még üzemben van. Ika­rus 280-as típust kapunk he­lyettük. Az idén, év elején már állandósult a munkáslétszám. Ma már az üzemi demokrácia kérdései, a szocialista brigád­mozgalom szélesítése, a mun­kaerkölcs, a munkafegyelem javítása adják nálunk a leg­fontosabb tennivalókat. Tavaly a brigádok például már 150 ezer forint értékű társadalmi munkát végeztek: raktársor, felújítóműhely épült, parkosí­tottak, kitatarozták a nagy műhelyt. — Az előző évekhez képest mi is többet adtunk dolgo­zóinknak. Az elővárosi forga­lomban részt vevő gépkocsi- vezetők évi ötezer forint for­galmi jutalékot kapnak, a ki­lométerpénz összege is maga­sabb. A forgalmi szolgálatte­vők prémiumrendszerben dol­goznak. Tavaly 200 ezer forint jutalmat osztottunk szét, 24,2 nap nyereséget, a védett kort elért, nyugdíj előtt álló dolgo­zóinknak magasabb fizetést adtunk, és a Pintér László ve­zette aranykoszorús brigád a vállalat kiváló brigádja címet nyerte el. — A tizennyolc kommunistát magába foglaló pártszervezet elkészítette idei cselekvési programját, melyben fontos helyen szerepel az anyag- és energiatakaré­kosság. Április elsejétől kísérletképpen úgynevezett zártrendszerű üzemanyag-gazdálkodásra tér­tünk át, melynek során a túl­fogyasztó gépkocsikat naponta ki tudjuk szűrni, nemcsak egy- egy termelési ciklus végén. Ez a kísérlet egyelőre a vállalat­nak csak néhány üzemében folyik, köztük nálunk, Szent­endrén. Jól dolgoizik a KISZ- szervezet és a szakszervezet is. A korábbi 25—30 százalékos szervezettséghez viszonyítva, ma már dolgozóink 95 százalé­ka szakszervezeti tag. A DH munkarendszer bevezetésén pedig most fáradozunk. Min­den igyekezetünk: kulturált autóbusz-közlekedéssel szolgál­ni az utazóközönséget. Telek és engedély Két rendelet nyomában Az utóbbi időben, amióta rendeletben rögzítették, hogy állami tulajdonban lévő tel­keket nem lehet vásárolni, az ország különböző részeiből személyesen, illetve levélben, kérvényben sokan fordulnak a városi tanácshoz: lakásépí­tés, hétvégi ház építése céljá­ból szívesen bérelnének telket Szentendrén. Felkerestük Szá­va Pált, a városi tanács műsza­ki osztályának vezető főmér­nökét, adjon tájékoztatást e so­kakat foglalkoztató kérdésről. — Valóban sokan kérték tő­lünk — mondja a vezető fő­mérnök —, hogy adjunk tartöß használatba telkeket. Nem ért felkészületlenül bennünket ez az óhaj. Az eddig írásban beér­kezett kérelmekre természete­sen válaszolunk, de őszintén meg kell mondani, felméré­seink alapján jelenleg nincse­nek erre a célra alkalmas tel­kek Szentendrén. Köznyelven szólva, szó sincs arról, hogy is­mét parcellázunk, vagy vala­milyen bértelekakciót indítunk. — Az ÉVM-nek az építési el­járásokról megjelent módosí­tó rendelete is bizonyos zavart, félreértést keltett egyesekben. Nem ismerik a rendelet teljes szövegét és csak azt jegyezték meg, hogy nem minden épít­kezéshez kell engedélyt kérni. Viszont a rendelet kiemelten foglalkozik a műemlék jellegű városrészek, városok építkezé­si feltételeivel. Szentendrén, a belső körút mentén van a mű­emlék jellegű városmag. Eb­ben a belvárosi részbén bon­táshoz, bővítéshez, felújítás­hoz minden esetben tanácsi engedély szükséges. Ezért cél­szerű, ha az építkezni szándé­kozók, mielőtt munkához lát­nak, felkeresik a városi tanács műszaki osztályát, ahol pontos felvilágosítást adnak nekik az ügyintézők. Így sok vitának, félreértésnek, esetleges hivata­los intézkedésnek, bírságolás­nak is elejét veszik. Fontos a belső ellenőrzés Egy vizsgálat tanulságai Mostanában sokat cikkez­nem, vitatkoznak a hivatásu­kat, páiyájuKat elhagyó peda­gógusomról. A sors véletlenje loiyian egyikük most itt ül ve­lem szemoen. Gyorsan hozzá keli tenni, az iiie.ó nem a rossz mura.iamórüimanyek, az anyagi es erkölcsi megoecsülés hiánya, vagy a túlterhelés mi­att van meg a pedagógiától. O maga is úgy érzi: nagy meg­tiszteltetés erte. Húgai hoor- né, a puisszentlászloi általános ískoia voit magyar—orosz sza­kos tanára, igazgatóhelyettese január elsejétől Visegrud ta­nácselnöke. így kezdődött — Sokat gondolkoztam rajba, vállaijam-e ezt a nenez tiszt­ségei. Kerestem azokat a ha­sonlóságomat, ame.y-am mindmet pátyán megvannak és úgy ér­zem, a humanitás, az embe­rekkel való' foglalkozás, törő­dés mindkét hivatás jenemzöje es ebben is sok hasznát ve- i pedagógiai ismereteirn- oát így kezdődött... életútját szerényen, rövid tő­mondatokban fogalmazza. 1970-ben végzett a szegedi ta­nárképző foismolán. Tanított Túrkevén, egy évig városi út­törőtitkár is volt, 1974-ben ke­rült Pilisszentlászlóra. A férjé ugyancsak magyar—orosz sza­kos tanár. Már ő is itt tanít Visegrádon. Egy gyermekük van. Gyors beilleszkedés Húgai Tiborné akkor válik beszédessé, amikor a munkájá­ról esik szó. Meglepő bizton­sággal ismeri a község eddigi életét, eredményeit, a rideg statisztikákba szorított el­képzeléseket, számadatokat, utcaneveket fejből mondja, magyarázza hibátlanul. Az­tán a tájékozottság titka is ki­derül : — Sorra felkerestem a helyi vállalatokat, intézményeket — mondja. — Ezek nemcsak be­mutatkozó látogatások voltak, a közös tennivalókról, az együttműködés további lehető­ségeiről is beszélgettünk. Az­tán minden tanácstaggal bejá­rom a körzeteket. Ismerkedem az emberekkel, a körzet gond­jaival. kiemelt feladataival. Ügy érzem, tartalmasabb kap­csolatokat lehet így kiépíteni a tanácstagokkal és az ott élő emberekkel is. A beilleszke­dést természetesen segítették a tanács dolgozói is, a munka­társak, a nyugdíjba vonult ta­nácselnök és a községi pártve­zetőségtől is sok támogatást kapok a munkámhoz. Egyhó­napos, a kezdő tanácselnökök részére rendezett továbbkép­zésen voltam Pécelen, ott is rengeteget tanultam. Milyen gondok, tennivalók foglalkoztatják az új tanács­elnököt? Erről is szívesen be­szél. Járási összefogással épül a KRESZ-park. A gyermek­napon szeretnék átadni. A hegyoldalakon a leomló szikla­falak sok veszélyt rejtenek magukban. Végre találtak ki­vitelezőt, júniusban, júliusban konzerválják a falakat, meg­szüntetik az omlást. Fel kelle­ne újítani a művelődési házat, de csak a helyi vállalatok és A vállalati, szövetkezeti belső ellenőrzésnek fontos szerepe van a társadalmi tulajdon védelmében, a pénzügyi és gazdálko­dási fegyelem erősítésében, ugyanakkor a gazdasági vezetők munkájukban, intézkedéseikben kamatoztatni tudják a belső ellenőrzés elemzéseit, javaslatait. A szentendrei járási-városi népi ellenőrzési bizottság a kö­zelmúltban több gazdasági egységnél, így a Szentendrei Ipari Szövetkezetnél, a pomázi Egyesült Dunakanyar Xsz-nél, a Kö- zép-Dunamenti Vlzgadálkodási Társulatnál, valamint a budaka­lászi tanács költségvetési üzeménél szc.es körű vizsgalattal mer­te tel a belső ellenőrzés rendszerének, működésének vállalati sajátosságait, az ellenőrző munka hatékonyságát és hiányos­ságait. A tapasztalatokról Pesti István, a NEB járási-városi elnöke tájékoztatta lapunkat: Hogyan hasznosítják a lehetőségeket ? intézmények segítségével tud­ják megoldani. Legnagyobb gondjuk egyike a szemétszállí­tás. A szeméttelep a Duna-par- tan van, viszont nincs olyan terület Visegrádon, amely al­kalmasabb lenne tárolásra. Ügy néz ki, hogy a Pilisi Ál­lami Parkerdőgazdaság leve­szi a tanács válláról ezt a gondot. Csatornázni is kéne. Dolgozni jöttem ... Azt mondják, hogy ha új vezető kerül egy vállalat, in­tézmény élére, már az első perctől kezdve igyekszik „sa­ját képére”. átformálni min­dent. Kicseréli a bútorokat, esetleg falat bontat, átalakít, rendezkedik. Az új elnöknő irodájában nem változott sem­mi, minden úgy van, ahogyan elődje idejében volt. Amikor tréfásan megemlítem neki, hogy semmi „újat” nem hozott ebbe az irodába, nagyon ko­molyan válaszol: — Ezek formaságok, ilyenek­re nem is gondolok. Én dolgoz­ni jöttem ide ... — Elsősorban azt vizsgáltuk: a gazdasági egységek milyen ellenőrzési rendszert hoztak létre, alkalmaznak-e függetle­nített belső ellenőrt, esetleg ellenőrzési csoport vagy osztály működik. Van-e ügyrendje, belső szabályzata, ellenőrzési terve a vállalatnak, melyik gazdasági vezető irányítja ezt a munkát, hogyan hasznosít­ják a belső ellenőrzés tapasz­talatait, milyen intézkedéseket tesznek a feltárt hiányosságok megszüntetésére. A vizsgált időszak az 1976-os gazdasági év volt. — A tapasztalatok szerint a budakalászi költségvetési üzem­ben a könyvelési csoportveze­tőt bízták meg a belső ellen­őrzéssel, s 1976. decemberétől függetlenített ellenőre is van az üzemnek, aki azonban tény­leges munkát nem végzett, fel­adatait sem ismeri. A többi gazdasági egységben van füg­getlenített belső ellenőr és köz­vetlenül az elnök, az igazgató hatáskörébe tartozik. Csak a Szentendrei Ipari Szövetkezet rendelkezik belső ellenőri sza­bályzattal. a vízgazdálkodási társulat idei, módosított ügy­rendje már szabályozza a bel­ső ellenőr tennivalóit is, vi­szont a szabályzatok hiányo­sak, csak az ellenőr jogait ten­nivalóit rögzítik, de hiányzik belőlük a munkakör betöltésé­hez szükséges személyi felté­telek meghatározása. A Duna­kanyar Tsz-ben és a költség- vetési üzemben nem volt mű­ködési szabályzat. A vizsgálat után az utóbbi két gazdasági egység vezetői is elhatározták, hogy elkészítik a szabályzatot. — A költségvetési üzem ki­vételével mindenütt készítenek éves ellenőrzési tervet. — A vizsgált egységek veze­tői a belső ellenőrök munkáját fontosnak tartják, javaslataik többségét elfogadják. A hibák elkövetőit felelősségre vonják: a Dunakanyar Tsz-ben 12 eset­ben indítottak fegyelmit és 381 ezer forint kártérítésre kö­telezték a vétkeseket. A víz­gazdálkodási társulatnál hét fegyelmi volt, közülük három­nak egész évi prémiumát meg­vonták. Tapasztalataink sze­rint különösen az utóbbi gaz­dasági egység vezetői töreked­nek arra, hogy fokozzák a bel­ső ellenőrzés hatékonyságát. A vizsgálat olyan sok érdekes, ál­talánosítható kérdést vetett fel, hogy a város és a járás gazdasági egységeinek írásos tájékoztatót küldünk, ezenkí­vül a járási pártbizottságon a párttitkároknak is beszámo­lunk a vizsgálatról. Célunk, hogy a társadalmi tulajdon vé­delmében, a belső ellenőrzés hatékonyságának növelésében még többet tegyenek az elkö­vetkező időszakban a gazdasá. gi egységek felelős vezetői. — Azt is hangsúlyozni kell, hogy vizsgálatunk eredményeit látva, a gazdasági egységek vezetői azonnal hozzáfogtak a .feltárt hiányosságok megszün­tetéséhez és intézkedéseikről tájékoztatnak bennünket. Járási versenyek Tűzoltó, kertészkedő úttörők Vasárnap, április 24-én, Vá­cott tűzoltóversenyt rendez­nek Szentendre, a szentendrei járás, valamint a vendéglátó Vác és a váci járás úttörői­nek. A szentendrei járásból 18 úttörőcsapat nevezett be, a vá­ros mindhárom általános isko­lájából is részt vesznek pajtá­sok a vetélkedőn. A staféta- és szerelési versenyen nyolc tag­ból álló csapatok képviselik a város és a járás úttörőit. Hétfőn, április 25-én a po­mázi 1. számú általános isko­lában kerül sor az úttörő- mezőgazdászok járási vetélke­dőjére. A szentendrei járásban először rendeznek úttörőknek ilyen versenyt. A versenyzők az elméleti feladatlap kitöltése mellett háztartási ismeretekből és gyakorlatból vizsgáznak, különböző mezőgazdasági esz­közöket készítenek, ásnak, ge­reblyéznek, ágyásokat készíte­nek a verseny során. Az e'so helyezést elérő csapat a megyei vetélkedőn vesz, részt, amelyet május elején Halásztelken rendeznek. A helyezetteket ér­tékes tárgy- és könyvjutalom­ban részesítik a járás termelő­szövetkezetei. Az oldalt írta: Kiss György Mihály Foto: Halm agyi Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom