Pest Megyi Hírlap, 1977. február (21. évfolyam, 26-49. szám)

1977-02-18 / 41. szám

Himmer Lőrinc tanácselnök beszámolóját tartja Évek óta nagy érdeklődés kíséri Szobon és Ipolydamás- don a közös tanács rendezte falugyűléseket. Ezeken a ren­dezvényeken ismertetik az eredményeket, s döntik el a la­kók, miként folytatják tovább a község fejlesztését, a tanács és a lakosság együttműködé­sével. A szobi falugyűlésen Nagy Ferencnek, a helyi népfront­bizottság titkárának megnyitó­ja után, Himmer Lőrinc ta­nácselnök számolt be a 2 ezer 800 lakost számláló nagyköz­ség tavalyi községfejlesztési eredményeiről. Megépült 12 tanácsi lakás, 5 ezer négyzetméternyi szilárd- burkolatú út, megkezdődött a szociális követelményeknek meg nem felelő telepek fel­számolása, elkészült a Giribi lakótelep villanyhálózata, be­fejeződött az iskolai konyhabő­vítés, és tető alá került a diák­étterem. Fejlődött a kereske­delmi hálózat. Az ÁFÉSZ ki­bővítette könyvesboltját és új ABC-áruház,at épített. A tanácselnök megköszönte a község lakóinak tavalyi oda­adó munkáját, és elmondta, igen sók segítséget jelent számukra az is, hogy a falu­Kézilabda Palóc Kupa Egy győzelemmel és egy vereséggel folytatta szereplé­sét a Váci Fonó a Palóc Ku­pában. Váci Fonó—Érsekvadkert 28:9. Detva—Váci Fonó 14:9. FONÓ: Kovács, Papa (9), Kovácsics (3), Cseszár, Orosz­ki (1),'Török (5), Csabuda (5), Molnár (9), Pelyhes (2), Lib- recz (1), Csonka (2), Danyi.. Az első mérkőzésen tetszés szerint érte el góljait a váci csapat, a rossz formában lé­vő Érseikvadkert ellen, nehéz ellenfélnek bizonyult viszont a kupavédő szlovák Detva. A mérkőzésen, az erélytelen já­tékvezetés miatt, sok zavar keletkezett. A Palóc Kupa hatodik for­dulója után, 5 győzelemmel és egy vereséggel, a Váci Fonó a második helyen áll. A Váci Fonó második csapa­ta, mely az újpesti teremtor­nán szerepel, legutóbb a Váci Kötöttárugyár csapatát 9:6 arányban győzte le. Az erős mezőnyben, öt győzelemmel és egy vereséggel áll a második helyen. Marcsók Gábor Mit játszik a Madách mozi? Febr. 18—20.: Péntek, 13. Latabár Kállmán-show. — Szombaton, 15 és 21 órakor: Játszd újra, Sam! (amerikai film.) — Vasárnapi matiné: A csodabogyó (szovjet mese­film). — Febr. 21—23.: Miért ölnek meg egy bírót? (színes szinkronizált olasz bűnügyi film, 16 éven felülieknek). VÁCI APROHIRDETESEK Elelmezésvezetőt és gépírni tudó admi­nisztrátort azonnali belépéssel, szerződéses munkaviszonnyal fel­vesz a váci Árpád úti Általános Iskola. Le- het nyugdíjas is. Sztáron Sándor Gim­názium, Vác, azonnali belépéssel felvesz konyhai kisegítőt. Ke­res továbbá 4 órás la­boránst és mellékfog­lalkozású általános karbantartót. __________ El adó Csörögben 265 nsz.-öl kerítetlen üres saroktelek, vasútállo­máshoz és üzlethez közel. Érdeklődni le­het a helyszínen: Csö­rög, Kisfaludy u. 44. Kétszintes családi ház, 4 szobás, komfortos, beköltözhetően eladó. Kisebb családi ház is beszámítható. — Ér­deklődés déli 12 óra után 11—216-os telefo­non vagy Bajcsy-Zsi­linszky utca 12. ______ Fi atal értelmiségi há­zaspár 2 kis gyermek­kel, eltartási szerző­dést kötne lakásért. — Leveleket: „Szekfű” Jeligére a hirdetőbe, Vác, Jókai u. 9. Azonnal beköltözhető 2 szobás ház, 250 nsz.-öles telken eladó: Szokolya, Tátra köz 3. Garázs kiadó: Köztár­saság u. 10. — Érdek­lődés keddi napokon, 10— 625-ös telefonon, du. 4—7-ig.____________ El adó 6 db-os szek­rénysor, 2 fotel, 1 do­hányzó; sztal, 1 kétsze- m én vés rekamié. — Érdeklődni lehet hét főtől péntekig 13—14 óra között Vác 11— 899-es telefonon. Elcserélném szoba- konyhás tanácsi Laká­somat tanácsi másfél­vagy 2 szobája össz­komfortosra. meg­egyezéssel. — özv. Vá­mos György né, Vác, Báthori u. 16. ________ Üj , modern parketta­csiszoló gép eladó. — Vác, Deákvár, Nógrá- di u. 44. Prohászka. Antik biedermeier ülőgarnitúra (1 kana­pé 3 fotel) igényes­nek eladó. — Telefon: 11— 792.________________ Be építhető lakótelek 226 négyszögöl eladó. Érdeklődés: Zrínyi ut­ca 22. Eladó 2. sz. főúton, városközpontban autó­szerelő műhely, beköl­tözhető családi házzal, 1X3 szoba összkom­fort, 1X2 szoba kom­fort. Gázfűtés. Állami vállalat részére is. — Érdeklődés: du. 3— 6-ig, Vác, Lenin út 50. Telefon: 11—674. Albérleti szoba köz­ponti fűtéses, külön­béi áratú, külön fürdő­szobával, 2 nő részé­re kiadó. Vác-Deák- vár. Bacsó B. u. 40. Húszak Ferenc hozzászólásá­ban elmondta, továbbra is szá­míthat a társadalmi munká­sokra a tanács gyűlések és egyéb rendezvé­nyek révén számos, jó javaslat jut el hozzájuk. Elsősorban, persze, azok javaslatait és bírálatait fogadják szívesen, akik maguk is tevékenyen részt vesznek a község fejlesz­tésében. Mint a korábbi falugyűlése­ken, ez utóbbin is sokan szó­laltak fel. Elmondták egyebek között, hogy a lakók és a közü- letek közül néhányan nem a kijelölt helyre hordják a sze­metet, nem kis bosszúságot okozva a környékbelieknek. Szóltak az elavult játszótéri felszerelésekről, a szennyvíz- csatorna hiányáról. Szükség lenne új bölcsődére, valamint az autóbusz-közlekedés javítá­sára is. A falugyűlésen felszólaló Krima János, a járási hivatal elnöke hangsúlyozta, a köz­ség lakói kimagaslóan szép eredményeket értek el tavaly, következésképp valószínűleg még a tavaly előttinél is több lesz az egy lakosra jutó társa­dalmi munkaóra. írta és fényképezte: Grósz Sándor Zárszámadás Perócsényben Nagyobb hozamok, fegyelmezettebb munka Támogatják a háztáji gazdálkodási A mérlegbeszámolók is­mertetésekor országszerte pa­naszkodnak a termelőszövet­kezetek vezetői, hogy kedve­zőtlen volt a tavalyi időjárás, emiatt soü jövedelemtől estek el. Különösen így van ez a váci járás Börzsöny környéki községeiben, melyekben túl­nyomórészt bogyósok termesz­tésével foglalkoznak. A gyü­mölcsösöket először a fagy, majd az aszály sújtotta. Egy ilyen természeti csapással is felérő kárt szenvedett szövet­kezetben, Perócsényben tartot­tak ezen a héten zárszámadó közgyűlést. A perőcsényi Vörös Csillag Tsz második éve gazdálkodik három község határában: előbb a tésai, majd a vámosmi- kolai szövetkezettel egyesült. Két nehéz esztendő áll a kö­zös gazdaság mögött. Tavaly­előtt sem sikerült teljesíteni a tervet, és tavaly is vesztesége­sen gazdálkodott a szövetke­zet. Igaz, felkészült rá a tag­ság, sőt az év közepén még sú­lyosabbnak látszott a helyzet. Még abban is kételkedtek, hogy a dolgozó tagok évköz­ben visszatartott 20 százalék­nyi jövedelmét ki tudják-e fi­zetni? A hajrá végül is jól sike­rült, néhány hete minden­ki megkapta a munkadíja­kat, tartozása sincs a szö­vetkezetnek, ám hozzá kellett nyúlni a biz­tonsági alaphoz, hogy kiegyen­lítsék az 1 millió 330 ezer fo­rintnyi veszteséget. A kedvezőtlen eredmények nem írhatók csupán az időjá­rás számlájára. Ezt bizonyítot­ták a mérlegbeszámoló számai és a hozzászólások is. A növénytermesztésben pél­dául összesen 38 százalékkal növekedtek a költségek, míg az árbevétel csupán négy száza­lékkal emelkedett. Az időjárás által kevésbé befolyásolható állattenyésztésben is csaknem 50 százalékkal növekedtek a költségek. Már eleve 250 ezer forintos veszteséggel számol­tak, de 2 millió lett a negatí­vum, mely nyilvánvalóan ab­ból adódik, hogy a tervezett 4 forint 20 fil­lér helyett, több mint 9 forintba került egy liter tej előállítása, meg abból, hogy a marhahús kilója 29 forint helyett 45 fo­rintba került a szövetkezetnek. Igaz, a jelenlegi elszámolási rendszer nem teljesen valós képet nyújt, hiszen a tejterme­lés állami ártámogatása nem számít bele az állattenyésztés jövedelmezőségébe, sőt a ta­karmánytermesztés bizonyos költségei is rontják az ered­ményt. A tény azonban mégis csak az, hogy — amint fio­Anyakönyvi hírek Nagy kertes ház be­költözhetően eladó. Esetleg felerészben is. — Vér. Árpád u. 22. Verőcemaros—Ma­gyarkúton szépfekvésű hétvégi telek sürgősen eladó. — Érdeklődés délután: Vác, Erdős B. u. 7. IV. em. Elcserélem váci egy­szobás, komfortos, ta­nácsi főbérletemet vá­ci vagy szentendrei nagyobbért, 2—2 1/2 szobás komfortosra, megegyezéssel. — Ér­deklődni szombat és vasárnap du. Vác, Erzsébet u. 5. III. em. 2. Született: Petrik Ferenc és Petruska Ilona: Herold, Gru­ber János és Lang Györgyi: János, Jánoska Róbert és Kon- csik Erzsébet: Róbert, Berg- hammer Béla és Együd Julian­na: Mónika, Gottschick János és Szokola Mária: Mária, Hák István és Görög Mária: István, Matány Károly és Helmes Zsuzsanna: Krisztián, Teréki Péter és Horváth Erzsébet: Andrea, Termann István és Surányi Terézia: Judit, Krá- lik István és Stark Beatrix: Hajnalka, Móré István és Fe- rencz Márta: Márta, Kurucz At­tila és Nyemecz Terézia: Beáta, Ödé Gyula és Solymár Klára: Melinda, Pajor László és Juhász Margit: Noémi, Virág Sándor és Metród Zsuzsanna: Szabolcs, Volhrám János és Szebeni Má­ria: Hajnalka, Agócs János és Bakó Anna: Tamás, Balogh Ferenc és Németh Piroska: Fe­renc, Gajzinger János és Ha­lász Erzsébet: Balázs, Kardos József és Klein Mária: Tün­de, Kökény Károly és Brel- los Mária: Károly, Szabó Gyu­la és Bleszák Irén: Erika, Sza­bó Pál és Nagy Katalin: Ildi­kó, Moór Zoltán és Csala Ág­nes: Judit, Moravcsik János és Pauló Jolán; János, Volentics László és Tóth Éva: Márk, Drinka Ferenc és Mautner Er­zsébet: Szilárd, Frigyik István és Kapcsos Éva: István, Kmet- ty Károly és Juhász Erzsébet: Richárd, Sáray László és Csil­lag Valéria: Valéria, Tamás László és Szabó Piroska: Beáta nevű gyermeke. Házasságot kötött: Kovács Jó­zsef és Márkus Mária, Juhász Gábor és Roller Zsuzsanna, Pálmafy László és Dankovics Éva, Viszus Ferenc és Laka­tos Mária, Ocskay János és Martinovics Györgyi. Vácott hunyt el: Szalai Ist- vánné Dredán Rozália (Sződ- liget), Fehér Rozália (Vác, Csatamező 75/19.), Schwarczen- berg Antal (Vác, Géza kir. tér 5.), Mészáros Lajos (Vác, Bur­gundia u. 24.), Dudás József (Fót), Wágner Benedek (Du­nakeszi), Szabados Istvánná Tüttő Mária (Sződliget), Zelin- ka Istvánná Dinka Erzsébet (Szód), Martinusz Péter (Vác, Tímár u. 8.), dr. Bajor Rudolf (Nagymaros), Gyurina Mihály (Szód), Homonnai Mihályné Szűcs Ilona (Szarvas), Sipos Mária (Szigethalom), Hajdú Er­nő (Ecser), Torma Jánosné Bencsik Katalin (Fót), Borbély Sándorné Pártos Erzsébet (Vác, Haraszti E. u. 58.), Vastag Vin­ce (Rád), Ligeti Ferencné Gáspár Mária (Vác, Sztáron S. u. 25.), Schubert Jánosné Led- niczky Júlia (Göd), Nyíri Nán­dor (Szokolya), Varga Kálmán (Vác, Balázs F. u. 24.), Süttő Arturné Kugel Irén (Dunake­szi), Csőke Károly (Vác, Qwell Rudolf u. 10.). vács Vilmos téesz-elnök is fo- j galmazott — az állattenyész­tés eredményei elképesztőek. Nyilvánvaló tehát, munka- szervezési hibák és egyéb okok is közrejátszottak abban, hogy szomorú közgyűlés volt a perőcsényi. Az is tény azon­ban, hogy ha a hagyományo­san gazdaságos málna és a többi bogyós is megfelelő ter­mést hoz, sokkal jobb évet zár a Vörös Csillag Tsz. | A perőcsényi közös gazda­ság különböző kiegészítő tevé­kenységgel is foglalkozik. Az építőbrigád, a fafeldolgozó üzem és az év végén alakított budapesti takarító részleg gaz­daságosan dolgozott. A mun­kájukból származó bevételek­nek, s a Szobi Gyümölcsfeldol­gozó Közös Vállalkozás által átutalt nyereségnek köszönhe­tő, hogy nem alaphiányos a szövetkezet. Mivel a perőcsényi Vörös Csillag Tsz tagsága nagyszabá­sú terveket fogadott el erre az évre, meg kell szívlelnie az ellenőrző bizottság vélemé­nyét, melyet Szabó Tibor, a bizottság vezetője mondott el. Év közben többször figyeltek fel. különböző hibákra. Ezek közé tartozik, hogy vélemé­nyük szerint, a takarmányok tárolása szakszerűtlen, a silót nem téliesítették, az őszi zöld­lucerna egy része betaka- rítatlan maradt. Azt tapasztalták, hogy a „cu­korrépa kétségbeejtően gyo- mos”, az istállók gondozatla­nok. a traktorok és egyéb gé­pek havi szervizét nem végez­ték el. Szerintük, a gépek vá­sárlásakor is körültekintőbb­nek kell lennie a vezetőségnek. A közgyűlésen sok szó esett a háztáji gazdálkodásról, mely­nek figyelemre méltóak az eredményei, s a szövetkezet, a lehetőségekhez képest, min­dent megtesz még hathatósabb támogatásáért. A tavalyi gyenge eredmé­nyek ellenére sem akad el a szövetkezet fejlődése. A Szobi Gyümölcsfeldol­gozó Közös Vállalkozás tá­mogatásával, folytatják a gyümölcstelepítési progra­mot, s el tudják vállalni az egyéb szükséges beruházásokat is. Javítják a tejelőállományt, új, nagy hozamú egyedek vásárlá­sával. A szövetkezet tagsága és ve­zetői egyaránt tudják, hogy csak akkor léphetnek előre, ha jelentősen javulnak a növény-, a gyümölcstermesztés és az ál­lattenyésztés hozamai. Erre gondolva állították össze idei tervüket is. Megszüntetik az évek óta veszteséges cukorré­pa- és zöldbabtermesztést, el­adják az ahhoz vásárolt gépe­ket, s nagy területen termeszte­nek kertészeti növényeket, dinnyét, sárgarépát, petre­zselymet, káposztát, fóliás zöldséget, paprikát, ubor­kát. Csökken a bogyósok területe, mert tavaly jó néhány hektár­nyi elöregedett vesszőt kivág­tak. Több mint 700 hektáron vetettek őszi búzát, s el akar­ják érni a 38 mázsás hektáron­kénti átlagot, amire még nem volt példa a szövetkezetben. Jelentősen javulniuk kell az állattenyésztés eredményeinek, hiszen a tehenenkénti tejhoza­mot 2 ezer 500 literre kívánják növelni. A tervek megvalósulásának fontos feltétele — miként a közgyűlésen is többen megfo­galmazták —, hogy ne csök­kenjen a közismerten szorgal­mas tagok munkakedve, ja­vuljon a munkafegyelem, kö­vetkezetesebb legyen a vezető­ség, továbbá a tagság és a ve­zetőség együttműködése se szenvedjen csorbát. Cs. A. Vetélkedő a dunakeszi gimnáziumban Ki tud többet a Szovjetunióról? A dunakeszi gimnáziumban e héten rendezték meg a Ki tud többet a Szovjetunióról? vetélkedő házi versenyét. A < hét csapat küzdelméből a má­sodik osztályosoké, Vári Valé­ria, Schmidt Bea, Szlobodnyik Elvira és Vásárhelyi Vera ke­rült ki győztesen. Tavaly is ők négyen nyerték meg az is­kolai versenyt, s a járási dön­tőben a szobi gimnázium ne­gyedikesei csak minimális pontkülönbséggel előzték meg őket. Most bíznak benne, hogy tudásukkal szerencse is páro­sul. Akinek van türelme... Madárveiidégek a Kompkötő szigeten Kevesen tudják, hogy a váci Kompkötő Sziget az év min­den szakában a vízimadarak kedvelt tartózkodási helye. A szigetre vezető kőgát két olda­lán nagyobb kiterjedésű, nyílt állóvíz alakult ki, megfelelő táplálkozó és pihenőhelyül szolgálva a vízimadaraknak. Leggyakrabban a tőkés ré­cék látogatnak oda, olykor több százat is meg lehet figyel­ni egy csoportban. Gyakran költenek is hazánkban, de té­len tömegesen érkeznek hoz­zánk északról, és itt telelnek. Csak télen látogat Magyaror­szágra a fekete-fehér kerceré­ce. Élesen csilingelő számycsa. pásairól könnyű felismerni. Szívesen vegyül a kerceré­cék közé a hozzájuk nagyon hasonló kisbukó. Jóval ritkább téli vendég a kercénél. A két madár főleg a fej színében kü­lönbözik egymástól, a kisbukó- nak fehér a feje, a kerce feke­te fejének oldalán egy-egy fe­hér foltot visel. Rendszeresen látogatnak a Kompkötő szigetre a nagy bu­kók. Hosszúkás, rózsaszínnel ár­nyalt testéről és fekete hátá­ról ismerhető fel egy-egy pél­dányuk. S annak az amatőr or­nitológusnak, akinek van tü­relme ott a szürkületet kivár­ni, szép látványban lesz része, ha megfigyeli az óvatos vetési ludak pihenőjét. A dankasi­rályok nagy csapatban köröz­nek a víz fölött. Rövid időre ott köszöntik rokonukat is, a viharsirályt. A Kompkötő sziget fái, bok­rai a cinkéknek szintén otthont adnak. A kicsi kékcinkén kí­vül a jóval nagyobb testű szén­cinke és ritkábban a barnás színű fekete fej te tő jű barát­cinege is előfordul. -Néha-né­ha a hosszúfarkú őszapó s az ökörszemnél is egy centiméter­rel kisebb, sárgafejű királyka. ugyancsak látható. Dénes János faunisztikai megbízott PÉNTEK ESTI MAGAZIN A negyedik évfolyamába lé­pett Péntek Esti Magazin, a Madách Imre Művelődési Köz­pont népszerű élő újságja, ma, február 13-án jelentkezik az idei második számmal. Réti Ervin, Harmat Endre és Gya- pay Dénes, az Esti Hírlap munkatársai külpolitikai vo­natkozású kérdésekre válaszol­nak, délután 3 és 5 órakor, a kamarateremben. Köszönetnyilvánítás, őszinte kö­szönetét mondunk mindazon jó barátainknak és kedves ismerő­seinknek. akik felejthetetlen, drá­ga halottunk temetésén részt vet­tek, fájdalmunkban osztozva utol­só útjára elkísérték és sírjára vi­rágot helyeztek. — Borbély Sán­dor, férje, gyermekei és testvérei. Köszönetnyilvánítás. Köszönetét mondunk rokonainknak, ismerő­seinknek, az Egyesült Izzó dolgo­zóinak és KISZ-bizottságának, tár­sadalmi szerveknek és mindazok­nak. akik szeretett kislányunk — Rozika — elhalálozása alkalmából mély fájdalmunkban osztoztak és sírjára virágot helyeztek. Fehér Mihály és családja. Falugyűlés Szobon Javult a kereskedelmi ellátás, új utak épültek

Next

/
Oldalképek
Tartalom