Pest Megyi Hírlap, 1977. január (21. évfolyam, 1-25. szám)

1977-01-05 / 3. szám

8 1977. JANUÁR 5., SZERDA xJ&dtm K + HÍREK. + HÍREK + HÍREK + HÍREK + HÍREK 4-' HÍREK 4 HÍREK + HÍRfeK+ÁÍR: MB. 1977. január 5., szer- ELHUNYT MÁTRAI GYULA *'*•* • da, Simon napja. A nap kél 7.32 — nyug­szik 16.08 órakor. A hold kél 16.33 .— nyug­szik 6.58 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS 1 Az ország nyugati felén túl­nyomóan borult idő eleinte is­métlődő ónos esővel, kisebb ha­vazással. Keleten változóan felhős idő, számottevő meny- nyiségű csapadék nélkül. Ál­talában mérsékelt, de különö­sen az ország déli és észak- nyugati részén több alkalom­mal megerősödő keleti, délke­leti szél. A legmagasabb nap­pali hőmérséklet 0, mínusz 5 fok között. Január 3-án, életének 72. évében hosszantartó betegség után elhunyt Mátrai Gyula, kétszeres Kossuth-díjas épí­tészmérnök, a nagyelemes elő- regyártás világszerte ismert szakembere, az inotai, a duna­újvárosi, a berenteti, tiszapal- konyai és a pécs-újhegyi hő­erőmű, valamint számos nagy ipari létestímény vezető terve­zője, az Iparterv nyugdíjas irodavezető-főmérnöke. Az ország újjáépítésének időszakában Mátrai Gyula egy addig szokatlan építési mód, a nagyelemes, helyszíni előre- gyártás alapelvének kidolgozá­sában és gyakorlati megvalósí­tásában játszott úttörő szere­pet. — Áprilisra elkészül. A , Past megyei Műanyagipari Vállalat zsámbéki gyáregy­ségében április elejére ké­• szül el az üzem új szociális . épülete. Átadásával a 730 • dolgozót foglalkoztató gyár­egység munkásai jobb egész­ségügyi ellátásban is része­sülhetnek, mert az épületben belgyógyászati, fogászati, nő- gyógyászati és fizikoterápiás szakrendelők kapnak majd helyet. — öt és fél százalék hiány­zik. Pest megyében a tanu­lók 82,5 százaléka végzi el 14 éves kocáig az általános is­kola nyolc osztályát, 16 éves koráig pedig 94,5 százalék­ot és fél százalék azonban még mindig nem szerzi meg tanköteles korában a szak- képzettséghez szükséges al­sófokú műveltséget. — Több üzlet. Pest megye fogyasztási szövetkezetei be­ruházásra az ötödik ötéves terv időszakában 566 millió forintot fordítanak. Ennek az összegnek 80 százalékából új üzleteket létesítenek, il­letve a már meglevőket bő­vítik. Így az üzlethálózat NACUME SZÓSZEKI SZÁZTÍZ ÉVVEL EZELŐTT, 1867. január 5-én született — és 49 éves korában halt meg — Nacume Szószeki japán re­gényíró, a modem japán iro­dalom egyik ‘kiemelkedő alko­tója. Hányatott gyermekkor után — kereskedő nevelőapjának akarata ellenére — a klasszi­kus kínai költészettel és az an­gol nyelvvel kezdett el beha­tóan foglalkozni. Középiskolá­ban tanított, majd két eszten­dőt Londonban tanult. 1307-ben újságíró lett egy ismert lapnál. Tulajdoniképpen csak 38 éves korában kezdett el írni. Első híres elbeszélése, mellyel or­szágos feltűnést keltett, a Ju- medzsuja volt; ez a Modern Japán Elbeszélők antológiájá­ban jelent meg először ma­gyarul, 1967-ben, Tíz éjszaka, tíz álom címmel. További is­mert regényei az Én mint macska, a távozó, továbbá a Kapu. Nacume hősei értelmiségiek, akik nem találják helyüket a kibontakozó új körülmények között és egoizmusba menekül­nek. Életsorsuk gyakran az őrületbe vezet, vagy a budd­hista misztikába. Regényei, el­beszélései sajátos módon pszichologizáló müvek, melyek­ben a cselekmény szinte csak másodlagos jelentőségű. írásai nálunk is ismertek, népszerűek. LOTTÓMENETREND oatoem 3» «er «Mi. 2Sr8«i“~!S hSíá­majct' _ _ ban valamennyi lottóhúzást a — Célgépek — munkában, fővárosban rendelik. Az év Az V. ötéves terv végéig 200 első számsorsolását január 7- millió forintos program ke- én Rákospalotán, a Csokonai rétében nagyszabású rekonst- művelődési házban tartják, rukciót hajtanak végre a Te- Január 14-én a pesterzsébeti lefongyár nagykátai gyár- Vasas művelődési házban, 21- egységében. Az új gépek és én Mátyásföldön az Ikarus a telefonalkatrészek gyártá- művelődési házban, 28-án pe- sát nagyban egyszerűsítő be- dig Kispesten, az Ifjú Gárda rendezések közül az idén 50 művelődési házban húzzák a millió forint értékben állí- lottó esedékes nyerőszámait, tottak munkába hazai, de fő- A havi tárgynyeremény-sorso- ként külföldről érkezett cél- last január 31-én tartják a gépeket. Népstadion sajtótermében. Tavasszal már a földeken Bemutatták az új típusú me­zőgazdasági erőgépeket a Rába 180-asokat. Elkészült a győri Rába Magyar Vagon- és Gép­gyárban az új típusú univer­zális mezőgazdasági erőgépek­nek, a Rába 189-as traktorok­nak nullszériája. Az öt erőgé­pet Győr határában munka közben mutatták be a szak­embereknek. UNIVERZÁLIS EXKAVÁTOR A KB—3120 típusú új szovjet lánctalpas exkavátor előnye az uni­verzalitás. Teleszikópikus mechanizmusai l—2 köbméteres merítőkanala alapállásnál, talajegyengetésaiél és rakodásnál egyaránt használhatóvá teszik. A hidraulikus exkavátor 2,5 tonnás darabokat tartalmazó zúza­lék rakodására is képes. Az új gép kimozdítható tartója és for­gatható kanala lehetővé teszi a munkagödrökben, árkokban stb. vég­zett befejező és tisztogató földmunkák gépesítését. Az exkavátor rendelkezik még egy elő- és egy hátsó lapáttal, egyengető és rakodó mechanizmusokkal, valamint egy forgatható bull­dózer tolópaddal is. Munkavédelem- magnóról, filmről Szilveszter éjszakáján, új­esztendő napján szívesen Iá fcott vendég — mert a babona és álmoskönyv szerint együtt jár a szerencsével — a ké­ményseprő. De mennyire bíz­nak kéményeink gondos őrei a babonában, a vak szerencsé­ben? — Ilyen havas, jeges, ködös télidében bizony aligha lenne elegendő szerencsénkben bíz­ni — mondják a Pest megyei Kéményseprő Vállalatnál. A keskeny kéménypallón, a me- redek háztetőkön megfelelő biztonsági eszközökre van szükségünk. Használatának el­mulasztása beláthatatlan, kö­vetkezményekkel járhat. Ezért már minden évben október­ben megtartjuk a balesetelhá­rítási tanfolyamokat. Az oktatási munkát nehezíti, hogy megyeszerte hét kiren­deltségünk van, ezért egy-egy kirendeltségre a múltban, nem mindig biztosíthattuk a leg­jobb előadókat. Ezen is segí­tettünk az idén. Magnósza­lagra rögzítettük a munkavé­delmi ismereteket, minden részletét — így most a legkor­szerűbb technika segítségével megoldhattuk, hogy a tanfo­lyamokat az egyes szakterüle­tek legjobb ismerőinek előadá­sában hallhatták meg dolgo­zóink. Ezzel azonban még nem elégszünk meg, mert tudjuk, hogy a magnószalagról elhang­zó előadás nem mindi g köti le a résztvevők teljes figyelmét. Ezért vállalatunk amatőrfil­mes csoportja keskeny filmre vette, a tanfolyam anyagának minden részletét, a veszély- helyzeteket és azok elhárítá­sának módszereit, a szerszá­mok, eszközök használatának azt a módját, ahogyan a bal­esetek elkerülhetők. A film elkészült, jövőre már keskenyfilm vetítőgéppel és magnóval felszerelve keresi fel oktatókocsink a kirendelt­ségeket, hogy megtanítsa a ké­ményseprőket a fontos isme­retekre. Ezek elsajátítása ugyanis minden szerencsénél többet ér. K. Z. Már a lakosság ellátását szolgálja Lekötöttek 300 ezer növendéksertést Eredményes volt az Állat- ] kistermelők és a nagyüzemek, forgalmi és Húsipari Tröszt' valamint az állatforgalmi és húsipari vállalatok között. Az akcióval összesen 130 000 malacot és süldőt helyeztek a nagyüzemekbe, ezek egy része már az év első heteiben a lakosság húsellátását javítja^ A kistermelők kínálatának fo­gadására az állatforgalmi és húsipari vállalatok hizlaldái is felkészültek, az elmúlt év utolsó heteiben összesen 250 090 malacot és süldőt vet­tek át a háztáji termelőktől továbbhízlalásra. Eddig első negyedévi érté­kesítésre 300 ezer növendék­sertést kötöttek le a kisterme­lőkkel a vállalatok. Az a kis­termelő, aki ebben a szerződés­ben érdekelt, és a malacokat továbbhízlalásra, süldővé ne­velésre helybentartja, minden leszerződött állat után 120 fo­rintos felárat kap. október—november—decem­beri akciója, amelyet a háztá­jiból származó malacok és süldők nagyüzemi továbbhíz- lalására hirdettek tavaly az utolsó negyedévben, erről ta­núskodik az idei első állatfor­galmi összesítés. A kisterme­lők, kihasználva a különféle kedvezményket, az elmúlt év második felében a lakosság ellátása szem­pontjából megkívánt mér­tékben növelték a háznál tartott ko­caállományt, majd, az anya­állatok szaporulatát, a mala­cokat és süldőket felvásárlás­ra kínálták fel. A fiatal álla­tok egy része a tröszt akció­jával a nagyüzemekbe került, egészen addig, amíg el nem érték a 100 kilogramm feletti vágósúlyt; ilymódon központi támogatással eredményes együttműködés alakult ki a Sok autó, még több megrendelő Jön az új Skoda — 85 ezer személygépkocsi Még szilveszterkor is 140 autót adott át a Merkur, s az év első munkanapjára már 350 autótulajdonost vártak, közülük sokat hiába. Az el­múlt hetekben ugyanis erősen csökkent az érdeklődés a ko­csik átvétele iránt. A Merkúrnál elmondották, hogy azok, akik december és március között nem veszik át ko­csijukat, csak júliustól kaphatják meg, mert közben azokat kell ki­szolgálni, akik folyamatosan következnek a sorban. - Tavaly — noha 2500 kocsi val adós maradt az NDK-beli partner — a tervezett 79 ezer helyett 81 ezer személyautót adtak el. Ezenkívül a terve­zettnél 10 százalékkal több, Tv, 20.00: I A szerző persze őrült Réz Adám műsora G. B. Shaw színdarabjairól — a Tan­ner John házasságából, Az ör­dög cimborájából, a Sosem le­het tudni-ból, a Széptevőből, az Olyan szép, hogy nem is lehet igaz című színműből. S mind­egyik jelenet azonos témáról szól. A férfi és a nő örök pár­harcáról, a szerelemről, a há­zasságot megelőző időkről. Az összekötő szöveget a Shaw-ról és Shaw-tól felolvasott cikkek, kritikák, levelek, megemléke­zések adják. A különböző Shaw-szerepek- ben, jelenetekben Piros Ildikót és íluszti Pétert láthatjuk. A rádió és a televízió műsora 2./Biológia. Sejtek, szövetek, szer­vek. 16.43: Hírek. 16.50: És így to­vább. Matematika-továbbképzés pedagógusoknak. 2—4. és 6—8. osz­tályosoknak. 17.45: Mi történik a lábaink alatt? Svéd kisfilm. 18.15: litika. 22.30: A dzsessz világa. Kiss povics (gordonka) és Vasso De- Lehetne 9 millió tonnával több? Az Imre műsora. 23.30: Prokofjev: f- vetzi (zongora) felvételeiből. 20.05: eocénprogram a megvalósulás út­moli szonáta. 24.00: Hírek. Időjá- Tallózás az ázsiai sajtóban. 20.25: ján. III/l. rész. 18.45: Szépen," jól rásjelentés. 0.10: Filmzene. 0.25: Magnósok figyelem! 21.10: A Ma­gyar Rádió Karinthy Színpada. Himnusz. magyarul... 18.55: Stop/ Közle­kedj okosan! 19.00: A Közönség­Pajzán históriák. I. rész. 22.25: szolgálat tájékoztatója. 19.05: Rek- Hanglemez (MK). 22.30: Zenei pa- lám. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévé­PETÖFT RÁDIÓ 4.25—7.59: A Petőfi rádió reg- noráína. 23.00: Hírek. ' Idő járás je- torna. 19.30: Tv-híradó, Í ;eli zenés műsora. 8.00: Hűek. Idő- lentés. 23.15: Műsorzárás, árás jelentés. 8.05: Három tavasz. Részletek Lajtai Lajos—Szenes Iván—Kellér Dezső—Békeffi István operettjéből. 8.30: Hírek. 8.33 Könnyűzene. 9.30: Hírek. TELEVÍZIÓ 20.00: A szerző persze őrült. Réz Adám mű­sora. G. B. Shaw-ról. 21.05: Pa­noráma. Jelenségek a világpoliti­9.34: Tévétorna. 9.40: Delta. 10.05: kában. 21.30: Zene, zene, zene. Körkép. 22.30: Tv-hfradó 3. 2. MŰSOR: 18.23: A Magyar Te­Négy keréken Indiáig. NSZK úti 9.33: rajzfilm-sorozat. I. rész: Egy ex­Nemziétközi Magazin. 10.00—11.30: A pedíció elindul. 10.30: A szerelem tevíziíT läabadegyWenm. „a vál- zene hullámhosszán. 11.30: Hírek, és Mr. Lewisham. Magyarul be- iqzó világegyetem konzultációs 11.33: A Szabó család. 12.00: A szélő angol tévéfilmsorozat. IV/2. adása”. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Nő- francia sanzon előadói. 12.30: Hí- rész (ism.). 11.15: Akik nem tették tuareg kislány voltam. Belga rek. 12.33: A trubadúr. Részletek le a fegyvert. Magyarul beszélő dokumentumfilm. 21.10: Tv-híradó Hírek. NDK-filmsorozat. 12.20: Fő a feje. 2 n 30. Hat húron pendülünk. Gi­Verdi operájából. 13.30: 13.33: Muzsika gyermekeknek, 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. Vetél'kedőmüsor. Mindenki iskolája. 1./Földrajz, Gyalogost gázolt, az árokba borult Érden Lefkovszky Ferenc 47 éves motorszerelő, tárnoki la­kos gépkocsijával elütötte Horváth Józsefné érdi lakost, aki súlyos, nem életveszélyes sérülésit szenvedett. Kístarcsán Szűcs Mihály 33 éves kőműves, kistarcsai lakos gépkocsijával az árok­ba borult. Szűcs könnybben Bérűit. ★ A ferencvárosi pályaudvar területén két teherszerelvény összekapcsolása közben az ütközők közé került és halálos sérülést szenvedett Erdélyi Lajos 50 éves MÁV-dolgozó, dabasi lakos. A baleset kö­rülményeinek tisztázására és a felelősség megállapítására vizsgálat indult. KOSSUTH EÄDIÖ 4.25—7.59: Jó reggelt! Zenés mű­sor. 8.00: Hírek. Idő járás jelentés. _________ _________________ 8. 05: Műsorismertetés. 8.20: A mai a 22-es stúdiót. Tamás István he nap kulturális programjából. 8.27: gedűl. 15.51: Londoni szenzáció. Szocialista brigádok akadémiája. Részletek Kawatn operettjéből. 8.57: Mutatványok. A Gyermekrá- 16.05: Händel: B-dúr versenymű dió műsora. 9.12: Válaszolunk hall- hárfára és lantra. 16.20: Grabóez T cnnrf ,, on. «• ól.OU. ITcU uuiuil pcuuutuua. vzi­, ’ i /Föidraiz A táriskola kezdőknek. 10. rész. 21.45: • auujcFtoo- ca »iooii»ojv*vhívo. 1«,*«*UjKrno.ujci. l./r óiul ojz,, za , , 1 - » _ ­Kettőtől ötig ... A Petőfi rádió ze- Föld és a ^világegyetem. 15.05: ^5.^OV: £._OS sz^1[llu, nés délutánja. 11.00: Népi zene. ............................... -- * 14.25: Orvosi tanácsok. 14.30: Hí­rek. Körzeti idő járás jelentés. 14.35: Slágemiúzeum. 15.30: Hírek. 15.33: Műsorismertetés. 15.36: Kapcsoljuk l./Biológia. Élő és "élettelen 15.40: véfilm. (Csak 16 éven felülieknek!) Ma 18.15-kor a tévében: Lehetne 9 millió tonnával több? , ■ „ „ -- --------- —..................... .........Az eocénprogram a megvalósulás útján. A háromrészes ga tomkuak. 9.27: Margaret Types Miklós feldolgozásaiból. 16.30: Hí- orióáárr.1 n Rzerk^svjtő-műsorvezető Karácsondi és Ferruccio Tagliavini énekel, rrk. 16.33: Olasz dalok. 16.55: Rek- SOvry//.\t első aua&arol a szentesziio musoivezeio, lumusuimi 10.00: Hírek. Időjárás jelentés. 10.05: iám. 17.00: Az Ifjúsági Rádió órá­idé nekem az oroszlánt is! Taná- ja. ig.oo: Matkó István gazdasági csők gyermekszínjátszóknak. 10.45: jegyzete. 18.10: Tánczene. 18.30: Hí- Orosz népdalok. 11.00: A Pickwick rek. 13.33; az 1976-os Opole-i fesz- Klub. Charles Dickens regénye tivál legsikeresebb dalaiból. 19.03: folytatásokban. XII. rész. 11.20: Barátom Bumbury. Részletek Bach-művek. 12.00: Déli krónika. Natschinskl zenés játékából. 19.25: 12-2°: Ki_ nyer ma? 12.30: Reklám, jó estét gyerekek! 19.30: Böngész­(]fl az eimúlt hónap zenei esemé­nyeiből. 20.30: Hírek. 20.33: Kiván- Százszorszép csiak klubja. 21.25: A Magyar Rá­dió sanzonbemutatója. 22.05: Má­té Péter és a Neoton együttes fel­vételeiből. 22.30: Hírek. 22.33: Er­kel operáiból. 23.20: Népi zene. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Béélá di Miklós könyvszemléje. 13.30 Népi zene. 14.00: Klub. A Gyermeka-ádió műsora 14.15: Bartók zongoramúveiből. 14.32: Fáklyavivők — I. rész. 15.00: Hírek. Időjárásjelentés. 15.10: Is- | _____|§ ko larádió. Párbeszéd a költészet- 21.00: Hírek. ídőjárásjelentés. 0.10 ről. 15.50: Polkák fúvószenekarra. Műsorzárás, 15.59; Hallgatóink figyelmébe! 16.00: Útközben. 16.05: A közönségszolgá­lat tájékoztatója. 16.10: Egy csongrádi nótafa: Nógrádi Ferenc. 3. MŰSOR 14.00: Hírek. 14.03: Műsorismerte­tés, 14.05: zenekari muzsika. 15.00: 16.20: Üj operalemezeinkből. 17.00: Magyar Irodalmi Arcképcsarnok. Miklós mondja olvasóink számára: — Az elkövetkező évtized egyik legnagyobb népgazdasá­gi beruházása az úgynevezett eocénprogram, ami az eocén ko­ri szénnel rendelkező vidéken — elsősorban Tatabánya, Oroszlány környékén — megvalósuló nagyarányú fejlesztés elnevezése. A műsor számba veszi azokat a tényezőket is, ame­lyek ezt a kormányzati döntést indokolták, s bemutatja a rendelkezésre álló készleteket. Egyben szeretnénk tájékozta­tást adni arról is, hogy miféle igényeket kell kielégíteni az itt kitermelésre kerülő szénnel. — Tehát a címben is szereplő 9 millió tonnával. — Igen, a Bicske környékén felépíteni tervezett erőmű, nek ugyanis ennyi az étvágya, amiből évi 1930 megawatt vil­lamos energia származik, hozzávetőlegesen a fele jelenlegi villamosenergia-termelésünknek. Ehhez persze azt is hozzá kell tenni, hogy a szakemberek nem számolnak a jelenlegi olajfelhasználás csökkenésével, ám a kőolajat — a jelenlegi Hírek. Útközben. 17.07: Szovjet Berzsenyi Dániel, vi. rész. 15.20: £s várható árak mellett — nem lenne gazdaságos kazánokban export — 1977. 17.32: Klasszikus Balettzene operákból. 16.00: Hírek. 0—0 operettekből. 18.25: Mai könyvaján- 16.03; Magyar előadóművészek fel­latunk. 18.28: Hallgatóink flgyelmé- vételeiből. 16.50: A Moszkvai Fii­be! 18.30: Esti Magazin. 19.15: Gon- harmonikus Zenekar és a Jurlov dolat. A Rádió irodalmi lapja. Akadémiai Énekkar Szviridov- 20.00: Kovács Apollónia nótákat hangversenye a Moszkvai Rádió­énekel. 20.17: A Vcnetod szólisták ban. 18 00: A világgazdaság hirel. hangversenye. Közben: 21.01: Hí- 18.05: Üj magyar zene a Rádió- rek. 21.06: Kis magyar néprajz, ban a közönség és a kritikusok 22.00: Hírek. Idő járás jelentés. 22.15: 1976. évi dijáért — II. rész. 19.10: Sporthírek. 22.20: Tíz perc ktilpo- Hírek. 19.13: Msztyiszlav Rosztro­elégetni. A koncentrált nagyberuházási program keretében — az erőműn kívül — 4 új bánya megnyitása és kettő rekonst­rukciója szerepel a tervekben. — Ez a program igen sok embert érint. — A film a számok és tervek mellett bemutatja az em­beri sorsok oldaláról is ezt a kérdést és a társadalompolitikai tényezőket is. (A 2. részt pénteken 18.00-kor, a 3—at pedig szombaton 17.00-kor láthatják). összesen 16 ezer használt ko­csit is értékesítettek, a na­gyobb kereslet nyomán általá­ban műszaki értékükön vagy valamivel afölött. Az idén a Merkur az eddi­gi megállapodások értelmében 82 500 kocsit leap, a múlt évi W artb urg-eliriaradás pótlásá­val együtt 85 ezer személyautó ke­rülhet forgalomba. A vállalat egyébként minden érdekelt vevőjét értesítette ar­ról, hogy a szállítói késede­lem miatt a múlt évre vissza­igazolt Wartburg-megrende- léseket az év első felében tud-- ja teljesíteni. A tervek szerint összesen 31 ezer Lada — köztük négyezer 1500-as típus — ezer Volga, ezer Zaporozsec és 500 Moszk­vics érkezik. A Polski Fiatok­ból 800 — ezen belül ötezer 126-os — kerül forgalomba. Az NDK-ból 32 500 gépkocsi — Trabantból rekordmennyi­ség, 17 ezer — jön, s bővül a kedvelt kiskocsi színválaszté­ka is. Csehszlovákiából tíz­ezer kocsit vár a Merkur. Az első negyedévben 2000 régi, S 100-as Skoda érkezik, s jönnek a Skoda S 105-ös és S 120-as tesztkocsijai is. Próbafutásuk és ártárgyalá­sok után várhatóan az év má­sodik felében kezdik árusíta­ni az új Skodákat, amelyek­ből az idén 8000-ret hoz for­galomba a vállalat. Ezenkí­vül még ezer Dacia és ezer terepjáró- személygépkocsi ke­rül piacra, s 20 ezer használt gépkocsi értékesítésével is számol a Merkur. A megrendeléseket és a be­érkező kocsimennyiséget fi­gyelembe véve többségében már 1980 körüli időre iga­zolják vissza az előjegyzése­ket. A Skoda és Polski 1500- as megrendelések egy részét erre az évre vállalják. Dacia 1978-ra. Zsiguli (Lada) 1979- re és 1980-ra, Moszkvics és Polski 126-os 1981-re jegyez­tethető elő. A legfoglaltabb a Trabant és a Wartburg típus, ezekre már csak 1982 után számíthatnak az új megren­delők. Megkezdődött a tárgyalás A vád: gyermekgyilkosság A Fővárosi Bíróság meg­kezdte a tárgyalást a 25 éves Miskei Imre ügyében, aki a a vádirat szerint 1976. szep­tember 17-én reggel a Halász- bástyánál brutális kegyetlen­séggel megölte a Tárnok ut­cai iskolába tartó 8 esztendős Mérő Katalint. Az ügyészség Miskéi ellen különösen kegyet­len módon, aljas indokból el­követett emberölés bűntette miatt emelt vádat. PEST MEGYEI HÍRLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Megjelenik — hétfő kivételével — naponta Kiadja: a Hírlapkiadó Vállalat. — Főszerkesztő: dr. Lökd* Zoltán. — Főszerkesztő-helyettes: Sági Agnes. — Felelős kiadó: Csollány Ferenc. — Szerkesztőség: 1951 Budapest vili.. Somogyi Béla u. 8. — Kiadóhivatal: 1851 Budapest VIII., Blaha Lujza tér 3. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal közponu telefonja: 343—100 és 142—220. — Szerkesztőségi titkárság: 140—447. FIÖKSZERKESZTÖ5EGEINK: Ceglédi Hírlap, 2701 Cegléd, Kossuth tér 1, Pf: 85. Telefon: 11 400. — Gödöllő és Vidéke, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 1. Tel.: 8198. —----------*-------------------------------------------- Monor és Vidéke, 2201 Monor, Kossuth u. 78. Tel: 157. — Nagykőrösi Híradó, 2750 Nagykörös, Dalmady Gy. u.*3. Tel: 398. Váci Napló, 2601 Vác, Lenin u. 45. Tel.: 1095. A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. — Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlapüzleteiben, a Posta Központi Hírlapíródénál, Budapest V., József nádor tér 1. TeL: 180—850. Postacím: 1900 Budapest. — Előfizetési dij havonta 20 forint INDEX: 25664 HU ISSN 0133—0659 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom