Pest Megyi Hírlap, 1976. november (20. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-16 / 271. szám

XX. ÉVFOLYAM, 271. SZÁM 1976. NOVEMBER 16., KEDD Negyedszázados évforduló Az építők ünnepi közgyűlése A nagykőrösi Építőipari Szövetkezet megalakulásának Betonozzák a telepet Az építőipari szövetkezet telepón ebben az évben jelentős területet betonoznak, hogy a különböző járművek és munka­gépek mozgását megkönnyítsék. Képünkön: Pefcrik Józseí markolóval a terepet rendezi. Ifj. Fekete József felvétele GYERMEK KÖNYVHÉT Vetélkedők, mesedélelőtt A vámosi könyvtár gyermek- kön délután 3 óraikor pedig A környékbeliek is itt vásárolnak Nőtt az építőanyag- és a tüzeloforgaiom A közelgő tél alkalmából, szétnéztünk a városban, be­széltünk hivatalos személyek­kel, építőmesterekkel, pénz­intézeti vezetőkkel, és azt ál­lapítottuk meg, hogy 1976-ban valamivel kevesebb volt az új építkezés, ellenben a lakás­korszerűsítések száma emelke­dést mutatott. A TÜZÉP-telepen Kovács József telepvezető elmondotta, hogy az idén is igyekeztek az építkezők anyagszükségletét minél teljesebben kielégíteni, azonban a kereslet csökkent. Nagyobb érdeklődés volt a kész ajtók és ablakok iránt — Milyen a téli tüzelőellá­tás? — A palackos gáz fogyasz­tásának emelkedése, a vezeté­kes gáz és az olajkályhák ter­jedése ellenére — mondotta a telepvezető — az idén máris 200 vagonnal több szenet, és fát adtunk el, mint az előző esztendőben. — A téli tüzelőanyagok fo­lyamatosan érkeznek, eddig legtöbbet a magyar brikettből és berentei szénből adtunk el. Az ÉRDÉRT Vállalat tele­pén dr. Várady Zoltánná veze­tő a telep szép fejlődéséről számolt be. — A vállalat nagykőrösi te­lepe 5 évvel ezelőtt 8 millió forintos éves forgalommal in­dult — mondotta — s az idén 19 millió forint éves tervünk volt, melyet már 3 millió fo­rinttal túlteljesítettünk. Rak­tárunk bővítéséhez egy szom­szédos telket kellett kibérel­nünk. — Az építkezésekhez bősé­ges az anyagválasztékunk, kü­lönösen épületfából, parkettá­ból, hajópadlóból, lemezfélesé­gekből és a divatos falborító, lambéria deszkából. Mindig tartunk valami kedvezményes faárut is, most például Rakon- ca néven olcsó fenyőgömbfál árusítunk. Forgalmunk emel­kedéséhez hozzájárulnak vidé­ki vásárlóink, akik a szomszé­dos városok és községeken kívül, távolabbról is felkeresik telepünket. Bársony István mester, köpenyt javít. Az elsorvadó iparok közé tartozik a gumijavítás is. Autókra javított gumiköpenyt már nem szabad használni. Legfeljebb traktorok, s egyéb munkagépek köpenyét, kerék­párköpenyt, belsőt és gumi­csizmát visznek javíttatni a gumi javítóhoz. Nagykőrösön három mű­helyben foglalkoznak gumi- javítással, s egy tanuló tanul­ja még a szakmát. Még van­nak, akik szeretik ezt a mes­terséget és kitartanak mellet­te. Ilyen mester Bársony Ist­ván, Kossuth Lajos utcai gu­mijavító. — Tíz éve lettem gumijavító tanuló, ebben a műhelyben, ahol most is dolgozom, Ben­A Nagykörös és vidéke ÁFÉSZ Igazgatósága felhívja a város la­kosságát, hogy a Vág! István lakó­telepen épülő ABC áruházhoz ve­zető villamos kábel, valamint az épületen kívül elhelyezett fogadó doboz áram alá van helyezve. — Ezért fokozott figyelmet és óva­tosságot kérünk mindenkitől és kérjük a kedves szülőket, hívják fel gyermekeik figyelmét is erre a veszélyre. ÁFÉSZ Igazgatósága. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett fér­jem, édesapánk V. Nagy László temetésén megjelentek, sírjára vi­rágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. özv. V. Nagy Lászlőné és családja. __________________________ ne gyedszázados évfordulója alkalmából szombaton ünnepi közgyűlést tartott, amelyen a KISZÖV képviseletében részt vett Steimecz Oszkár osztály­vezető, s dr. Rácz Ernő jog­tanácsos, Az ünnepi közgyűlést a szö­vetkezet vezetősége nevében Huber István nyitotta meg, majd Horváth József elnök ismertette a szövetkezet 25 esztendejének főbb esemé­nyeit. Elmondotta többek között, hogy a szövetkezet 1951-ben alakult 25 taggal, Épület­karbantartó és Javító Szövetkezet néven. Az alapítók közül hárman: Cs. Kis József, Sarkadi Jó­zsef és Tóth Ambrus még ma is itt dolgoznak. A már nyug­díjasok között említette id. Faragó Dénesi, Szomolányi Jánost, Horváth Albertet, id. Bakacsi Dezsőt és Forgács Istvánt, mint akik igen so­kat tették a munkahelyükért. ,Az 1960-as évek elején 70 dolgozójuk volt, s éves tervük elérte a 4 millió forintot. Je­lenleg 111 tagjuk tevékeny­kedik, s már 14 millió forin­tod bevételt várnak. Az új ötéves tervben, 1980-ra évi 18 millió 300 ezer forint ér­tékű munka elvégzését irá­nyozták elő. A tervek szerint 1980-ra 34 ezer forint lesz egy tag évi átlagkeresete a tava­lyi 28 ezer forinttal szemben, a szövetkezeti eredmény pe­Bíró János tanulóval autó­varga Irén felvétele esik Géza akkori mesternél. Bátyámnak is ez a szakmája, s ő szerettette meg velem ezt az ipart. Felszabadulásom után, ott maradtam, mint se­géd, majd amikor Bencsik mester a múlt évben nyug­díjba ment, bérbe vettem tőle a műhelyt. Azóta vállala­toknak, tsz-eknek és magáno­soknak dolgozgatok. Kereset te­kintetében messze járok a di­vatos szakmáktól. Többnyire tíz-, húsz-, harmincforintos javításokat végzek, de szere­tem ezt a munkát és amíg bí­rom, csinálom. — Hogy a mesterség ne haljon ki, egy tanulót is szer­ződtettem. Egy ismerős körö­si fiú, Bíró János sokszor el­jött a műhelybe, s szintén megszertte ezt a szakmát. Mivel kedve volt hozzá, fel­vettem tanulónak. Beszélgetés közben megkér­deztük Bársony Istvánt, hogy mi lesz azokkal az autóköpe­nyekkel és egyéb gumi tár­gyakkal, amelyeket már nem érdemes kijavítani ? — Eldobják, és mi is el­dobjuk — mondotta. — Ezért lehet látni minden­felé eldobott autógumikat, és a mai takarékos világban szinte érthetetlen, hogy nem oldják meg mindenütt a hasz­nált autóköpenyek, belsők hasznosítását. dig, mely 1975-ben 1 millió 900 ezer forint volt, 1980-ra meghaladja a 2 millió 570 ezer forintot. Elmondotta még az elnök, hogy az idei háromnegyed évet jó eredménnyel zárták. Átadták a tormási óvodát, az ifjúsági házat és a héten meg­nyíló ABC-áruházat; előké­szítették a 18 lakásos ifjúsági ház és 10 Cs.-lakás építését. Beszéde végén arra kérte a tagokat, hogy szorgalmasan, takarékosan dolgozzanak to­vább. Steimecz Oszkár, a ne­gyedszázados jubileum alkal­mából átadta az elnöknek a KISZÖV díszoklevelét. Elis­meréssel szólt arról, hogy a szövetkezet az 1972. évi árvíz­károk helyreállításából is be­csülettel kivette a részét. Tóth Ambrus, a szövetkezet tagja felszólalásában a szö­vetkezet múltjáról szólt, s kérte a vezetőket, hogy a dolgozók teljesítményét a jövőben mindig kellően értékeljék. Ezután 12 új tagot vettek fel, majd Pesti Ambrus, a szociális bizottság elnöke is­mertette a szövetkezetben fo­lyó munkaverseny eddigi eredményeit, s jutalmat adott át Patik Ferenc, Dencsik Kál­mán, Bődi József és Cs. Kis József munkavezetőknek. Az alapítók oklevelet kaptak. Elismeréssel emlékeztek meg a közgyűlésen a két szo­cialista brigádról, Sópajti Jó­zsef szakvezető kiemelkedő munkájáiról, Halasi József kő­művesről, aki részt vett a kistarcsai megyei kórház épí­tésében, Boros Sándor és Ká­sa Balázs gépkocsivezetőkről, akiket kitüntettek a 250 ezer kilométeres balesetmentes ve­zetésért Kopa több kihelyezett üzem műkö­dik, például Vecsésen, Nagy­kanizsán, Kardoskúton és Kecskeméten. Ezekhez az üze­mekhez úgynevezett átadó ál­lomások is tartoznak, melye­ket minden nagyobb mennyi­ségű gázfogyasztó település közelében megtalálhatunk. Feladatuk a vezetékek, az elektromos és hírközlő hálózatok, mű­szerek, mérő- és regisztráló, valamint biztonsági beren­dezések állandó ellenőrzé­se, karbantartása. A nagykőrösi gázátadó ál­lomás, amely a vasúti aluljá­rón. túl, a konzervgyár fűtő- olajtartályainak szomszédsá­gában található, a kecskeméti üzemhez tartozik. A fűtőanya­got a Városföld—Adony ge­rincvezetékből kapja egy csak­nem 11 kilométeres bekötő hálózaton át. Négyen dolgoz­nak itt, feladatuk a fogyasz­tók folyamatos gázellátása. Itt szagosítják is előírás szerint a gázt, figyelemmel kísérik nyo­mását és hőmérsékletét, mé­rik mennyiségét és az adatokat óránként a központi diszpé­cserhez továbbítják. A nagykőrösi üzem tehát sok mindenről gondoskodik, hogy a fontos szolgáltatás za­vartalan legyen, mindenkihez eljusson ez a kényelmes, jó meleget adó, olcsó fűtőanyag. Üzemekbe, iskolákba, óvodák­Künder Mária (Arany J. u. 33.); Zoller Mihály (Mintakert u. 13.); Fejes Etelka (Jókai u. 27.); Németh Ferencné Dér Terézia (Sirató u. 12.); Kört- vélyesi Balázsné Pesti Judit (Táncsics M. u. 7.); Hupka Pál (Tormás u. 16.); Illés László (Vitéz u. 26.); Fantoly István (Szolnoki u. 18.); Váradi Gyu- láné Márton Ilona (Encsi u. 13.); Ronlkó Sándomé Varga Bsizter (Pozsonyi u. 18.). Mit látunk ma a moziban? A prémium. Szinkronizált szovjet film. Kísérőműsor: Égi máglya. Előadások kez­dete: 5 és 7 órakor. KISKÖRZETI MOZI AZ ARBOZI ISKOLÁBAN Tüzes íjász. Olasz—francia —spanyol film. Előadás kez­dete: 6 órakor. részlégé a gyermek könyvhét alkalmából több érdekes ta­lálkozót rendez az általános iskolák diákjainak. Legköze­lebb holnap, szerdán délután 3 óraikor Népek barátsága — népek játékai címmel irodalmi vetélkedőre invitálják a nyol­cadik osztályosokat, c sütörtö­ba, hivatalokba, otthonokba. Maguk a fűtőkészülékek persze fi­gyelmes, gondos kezelést igényelnek és ha meghi­básodnak, csak a TIGÁZ szerelői < javíthatják. A legcsekélyebb gázszivárgást is azonnal jelenteni kell, hogy a szakemberek megkereshes- hessék és megszüntethessék annak okát. Ha betartjuk eze­ket az előírásokat, mindig nagy segítséget és kényelmet ad ez a korszerű fűtőanyag. S. Tóth János Kinizsi: Kocza (Tóth I. 65 p.) — Torma, Orbán, Laoancz Szőke. (Béiteki a szünetben), Somlyai, Hajdú, Szalui, Hor­váth, Toth I., Mohácsi. A nehézkesebben mozgó el­lenfelet j a hazai csapat lendü­letes támadásokkal meglepte és már a 7. percben 3:0-ás vezetésre tett szeirt. A 3. percoen Mohácsi beadását fe­jelte Tóth I. a hálóba, majd két perc múlva Hajdú szög­letéből Orbán szintén szép fejessel juttatta a labdát a hálóba, a hetedik percben pe­dig Szalai jó átadásából Tóth I. szerezte meg a harmadik gólt. Ezután kiegyenlített játék folyt, mindkét kapu előtt akadt gólhelyzet és a vendé­geknek a mérkőzés utolsó percében védelmi hibából si­került .szépíteni. Mindkét kapus jól védett, a közvetlen védelem is megtette a magáét, de Juhász és Rutt- ner játéka még biztosabbá tenné a csapat játékát. Kö­zéppályán Somlyai teljesítmé­nye alapján a mezőny leg­jobbjának bizonyult. A csatá­rok sok támadást vezettek, de sokat ki is hagytak. Nagykörös! Kinizsi serd. —Törökbálint serd. 1:0 Kinizsi: Halász — Tóth, Angyal, Gyarmati, Abonyi, Szabó (Déri), Reszeli (Torics- ka), Török, Farkas, Kalocsa, Faragó. Igen küzdelmes mérkőzé­sen nehezen szerezte meg a győzelmet a körösi csapat — Kalocsa góljával. Kistarcsai ifi—Nk. Kini­zsi ifi 1:1 földrajzi vetélkedőt hirdetnek a hetedik osztályosoknak, Európai körutazás címmel. November 19-én, pénteken a harmadik osztályos kisdiákok­nak rendeznek vetélkedőt, melynek címe: Akadályver­seny meseországban, majd szombaton délután, a könyv­barát klub foglalkozására hív­ják a gyermekeket. November 21-én, vasárnap délelőtt 10 órakor mesedélelőttöt rendez­nék, ekkor Lázár Ervin: A hétfejű tündér című meséjét hallhatják a kicsinyek. Irodalmi presszó A Nagykőrös és Vidéke Fo­gyasztási és Értékesítő Szövet­kezet a Kőrisfa presszóban megrendezi szokásos őszi és téli irodalmi és művészeti elő­adásait. Az első előadást no­vember 17-én este 19 órai kez­dettel tartják melyen Tóth Judit, színművésznő irodalmi összeállítással szerepel. Fellép a műsorban Lelkes Péter zongoraművész is. Bérletje­gyek a Kőrisfa presszóban kaphatók. Kinizsi ifi: Gömöri — Vár- konyi L., Dénes, Kovács L„ Dajka (Kovács I.), Józsa, Sza­bó, Kovács Z., Zöldi, Németh (Inges), Leskó. Nagyo- rossz talajú pályán kemény küzdelemben szerez­te meg az egy pontot idegen­ben a körösi csapat és így ezzel megőrizte első helyét. Góllövő: Németh. Cegléd bércéi—Nagykő­rösi Kinizsi II 2:1 Kinizsi II.: Tóth I. — Szé- csény, Juhász, Tóth L., Bara- nyi, Horváth J., Karsai (He­gedűs), Kurgyis, Podmanicz- ki, Kaszap, Kovács T. Színvonalas mérkőzésen balszerencsés vereséget szen­vedett a körösi csapat. Góllö­vő: Juhász (11-esből). P. S. SPORTBARATOK FIGYELMÉBE! A járási-városi Testnevelési és Sportfelügyelőség játékve­zetői és versenybírói tanfolya­mat rendez Cegléden a kö­vetkező sportágakban: atlé­tika, asztalitenisz, labdarúgás és kézilabda. A december ele­jén kezdődő tanfolyamra a je­lentkezéseket a sportfelügye­lőség címére (Cegléd, Damja­nich u. 1.) kell beküldeni de­cember 1-ig! A szakszövetsé­gek várják a 16 éven felüli férfiak és nők jelentkezését, akik egészségileg is megfelel­nek a követelményeknek! KEDDI SPORTMŰSOR Labdarúgás TRAKISZ-pálya, 14.30: Vá­rosgazdálkodás—21-es Volán, 15.30: Mészáros Tsz—TRA­KISZ B. kispályás TRAKISZ Kupa mérkőzés. Az országot mind sűrűbben hálózzák be a földgáz- és kő­olajat szállító hosszú gerinc­vezetékeik. Ezek a legfőbb cso­mópontokat, a városföldit, a vecsésit, hajdúszoboszlóit kö­tik össze, no meg a nagy ipar­telepekkel rendelkező városo­kat. A gerincvezetékhez csat­lakoznak a vezetékhez köze­lebb eső városok gázhálózatai is, igen gazdaságosan haszno­sítva a szénhidrogének nyúj­totta hőenergia előnyeit. Sok termelőszövetkezetben, állami gazdaságban. melegházak, takarmányke­verő és szárító üzemek, sertéskombinátok üzemel­tetéséhez, fűtéséhez ezt a fűtőanyagot alkalmazzák, sok előnye és egyszerű kezelé­se miatt. A gázt Algyón, Kardoskúton, Szánkon és Hajdúszoboszlón hozzák a felszínre és juttat­ják a szállítóvezetékekbe. A Hajdúságból származó földgáz, amely propán-butánban gaz­dagabb, nagyrészt Szajolban palackozzák. Ahol viszont, mint a legtöbb helyen, metán­ban gazdagabbak a lelőhelyek, a feltörő gázt csővezetéken a legalkalmasabb szállítani. A legjobb minőségű gázt Szán­kon nyerik, s ezt a városföldi csomóponton általában keve­rik a máshonnét származó földgázzal. Szállításáról, a sió­foki gáz- és olajszállító' válla­lat gondoskodik. Országszerte Anyakönyvi hírek Született: Dávid Zoltán és Péli Katalin: Katalin; Ko- monyi István és Petrák Ilona: Erika és Tibor; Varga János és Boti Éva: Róbert; Mészá­ros József és Bárány Mária: Mária; Bojtos Lajos és Cson­tos Ilona: Anikó; kukta Mi­hály és Kertész Éva: Gábor; Csatári Elemér és Balogh Bor­bála: Elemér; Bakos József és Illés Judit: József nevű gyer­meke. Névadót tartott: Tóth Gyula és Halász Rozália: Mónika; Podhorszki Sándor és Páhán Zsuzsanna: Krisztián; Szabó Aladár és Mihály Erzsébet; Nándor nevű gyermekének. Házasságot kötött: Mukus Albert és Bakos Katalin; Sar­kad! József és Kovács Ka­talin. Meghalt: Varga Jánosné Tarjányi Mária: Szabadság tér 11.); Goldbenger Sándorné Nem divatos szakma Kevés a gumijavító Olcsó, kényelmes tüzelőanyag Gázátadó állomás A készülékeket csak a szakemberek javíthatják SPORT Labdarúgás Nagykőrösi Kinizsi—Tö­rökbálint 3:1 l i t t

Next

/
Oldalképek
Tartalom