Pest Megyi Hírlap, 1976. november (20. évfolyam, 259-283. szám)

1976-11-17 / 272. szám

MA _ 4 V/! 1 n < M Sß 1976. NOVEMBER 17., SZERDA Bagtól Váchartyánig Emlékezés egy antropológusra Nemrég jelent meg dr. Ki- szely István könyvének má­sodik, átdolgozott kiadása: A Sírok, csontok, emberek fi­gyelmet kelt a könyvesboltok kirakatában. Érdekes, színes védőborítóján egy feltárt női csontváz, eredeti helyzetében, ékszereivel, a háttérben a ré­gész szerszámai. Dr. Ki szel y István, az MTA Régészeti Intézetének munkatársa. Történelmi em­bertannal foglalkozó könyvét azonban nemcsak a szakem­berek szűkebb körének szán­ta, a nagyközönség számára is érdekfeszítő, műveltséget, tájékozottságot gyarapító ol­vasmány. De most nem magával a művel szeretnék foglalkozni, csupán, az író ajánlásával: „Ajánlom e munkámat Fe­hér Miklós antropológusnak, aki egész életét egy munká­ra, a magyarság megismeré­sére tette fel, de munkáját nem tudta befejezni.” A múlt év júliusában vá­ratlanul elhunyt dr. Fehér Miklóst Pest megyében is igen sokan ismerték. Nem­csak bírósági szakértő volt, aki számos apasági perben mondta ki a döntő szót, ha­nem ismerték kiterjedt kuta­tómunkája révén is. Fárad­hatatlanul utazott, vizsgált, gyűjtötte munkájához az ada­tokat. Több mint százezer vizsgálatával a magyar em­bertanban egyedülálló gyűjtő­munkát végzett. Testmérete­ket, vércsoportot, kéz- és talplenyomatokat, fényképfel­vételek tízezreit gyűjtötte ösz- sze. Jómagam két évtizeden keresztül segédkeztem a ha­talmas anyag, főleg a kéz- és talplenyomatok meghatározá­sában és feldolgozásában. A megyében egyebek közt Bagón, Gombán, Cegléden, Kiskunlacházán, Tinnyén, Tö­kön, Váchártyánban vizsgálta meg az emberek százait. Is­kolákban is járt, növekedési vizsgálatokat végzett a gyer­mekeken. Már diákkorában — a har­mincas években — elhatároz­ta, hogy a magyar nép antro­pológiájával fog foglalkozni. Magányosan élt és fantasz­tikus energiával dolgozott. Minden idejét, minden jöve­delmét tudományos munkájá­ra fordította. Az ötvenes években kerék­párral, később vonattal, autó­busszal járta a falvakat. Út­jairól mindig derűs történe­teket és súlyra is jelentős vizsgálati anyagot hozott. Már közeledett az összegezés ide­je, amikor közbeszólt végze­tes betegsége. Munkáját már nem (végezhette be. A párat­lan, hatalmas gyűjtemény azonban megvan, feldolgozás­ra vár. Tudományos hagyatéka, mely egész népünk kincse, nem fog elveszni. Dr. Kiszely István tett ígéretet, hogy Fe­hér Miklós munkáját befeje­zi és sajtó alá rendezi. Hajdú Károlyné József Attila osztályfőnöke volt Nyolcvanhárom éves korá­ban, november 15-én elhunyt dr. Eperjessy Kálmán neves történettudós. Gazdag életé­nek, munkásságának iroda­lomtörténeti érdekessége az az időszak, amikor Makón József Attila gimnáziumi osz­tályfőnöke volt. Ám neve nemcsak ezért maradt fenn. Tevékenysége szorosan össze­kapcsolódik a Szegedi Ta­nárképző Főiskolával, mely­nek a felszabadulás után első igazgatója volt, s itt három évtizeden át képezte, tanítot­ta a tórténsiiem:tanárak nem­zedékeit. Alkotó, kutató egyénisége nem nyugodott szinte élete utolsó hetéig. A közeljövőben fejezte volna be a kiadásra előkészített nagy művét: ha­zánk XVIII. századi ország­leírását, amely a legteljesebb ilyen mű. A helytörténeti ku­tatásolt, honismereti mozgal­mak kiválóan hasznosították az utóbbi években a széles körű érdeklődést kiváltott fa­lu- és várostörténeti monog­ráfiáit. Történettudományunk so­kat vesztett halálával. A Far­kasréti temetőben búcsúztat­ják hamvasztása előtt, majd urnáját Szegeden helyezik nyugalomra. Fórum Dunakeszin A tudatosabb fejekért A dunakeszi művészeti napok gazdag programjából jelentő­ségével kiemelkedett a nagy­községi tanács dísztermében rendezett fórum, amelyet Az eszmei, politikai és kulturális nevelömunka helyzete az agg­lomerációs övezetben címmel rendeztek meg. A bevezető előadást Herczeg Ferenc, az MSZMP Központi Bizottsága kulturális és tudományos al­osztályvezetője tartotta. A fó­rumon Papp István, a nagy­községi pártbizottság titkára és dr. Ja.ncskás Sándor, a ta­nács végrehajtó bizottságának titkára töltötte be a házigaz­da szerepét Herczeg Ferenc kiemelte, hogy gazdasági feladataink teljesítése mellett kiemelkedő szerepe van a dolgozók eszmei, politikai és kulturális nevelé­sének. A szakmai képzés és to­vábbképzés mellett nem szorulhat háttérbe a poli­tikai nevelőmunka és az általános műveltségi szint folyamatos növelése. Államunk fokozottan igyek­szik biztosítani ennek tárgyi, anyagi feltételeit. Ebben a tervidőszakban a kulturális kiadások a kétszeresére növe­kednek. ezen belül oktatásra mintegy 16 milliárd forintot költünk és a szakmai képzésre KIÁLLÍTÓTERMEKBEN Pest megyei művészek a fővárosban BartI József Rátonyi József kiállítása a Csepel Galériában és a Műcsarnokban A szentendrei Bartl Jó­zsef festményei november­ben tekinthetők meg a Csepel Galériában, hétfő kivételével naponta 1(2-tői T8 óráig, a rác­kevei Hátonyi József szobrai december 5-ig láthatók a Mű­csarnokban, hétfő kivételével naponta ll-től 19 óráig. Bartl József Soroksáron ne­velkedett, Szentendrén alkot, fontos élménye a népművé­szet. Ennek jegyében elemez­te a trombita, mézeskalács, színes babák motívumát fest­mények egész sorában. Most a tulipán a főszereplő. Na­gyított, kicsinyített, bokrosí- tott formáit színekben is át­írja, most ez a fő ösvénye, út­ja, eszköze a képhez. Mert Bartl József minden idegszá­MOZIMŰSOR NOVEMBER 18-TOL NOVEMBER 24-IG DUNAKESZI, Rákóczi CEGLÉD, Szabadság 18—13: A Charlot-k bejárják Snanyolországot 20—21: Cirkusz 22—24: Kísértet Lublón CEGLÉD, Kamara 13—21: Halálos tánc 22—24: A Hiéna utazása GÖDÖLLŐ 18—21: Volt egyszer egy vad­nyugat I—II. 22— 23: Fehér csuklya 24: Maréknyi szerelem** SZENTENDRE 18— 19: A négy muskétás újabb kalandjai 20— 21: Szüzek elrablása 22: Maréknyi szerelem** 23— 24: Ellenintézkedés VÁC, Madách Imre 19— 21: Prémium 22— 24: Csizmás kandúr ABONY 18: a Hiéna utazása 19— 20: Olsen tervez, a banda végez 21— 22: A Charlot-k bejárják Spanyolországot 23— 24: Tibbs és a szervezet BUDAÖRS 18— 19: Én és a tábornok 20— 21: A négy muskétás újabb kalandjai 22— 24: Cirkusz DABAS 19— 20: Száguldás a semmibe* 21— 22: Betyárok 23— 24: Helga és Michael* DUNAHARASZTI 18—19: Az ötödik pecsét 20— 21: Fehér csuklya 22— 23: Előkelő alvilág* DUNAKESZI, Vörös Csillag 18—21: A kék katona** 22—23: Prémium 24: Távoli mennydörgés 17— 18: Fennakadva a fán 20— 21: Pénzt, vagy életet! 22: Prémium 24—25: Nemo kapitány és a víz alatti város ÉRD 18: Jelszó: a puszták an­gyala 21— 22: Lázadás a buszon 23—25: Kölyök — Semmittevők FŐT 18— 19: Bizalmi állásban 20— 21: Csizmás kandúr 22— 23: A Charlot-k bejárják Spanyolországot GYÁL 18: Lázadás a buszon 19— 20: Egy magyar nábob + Kárpáthy Zoltán 21— 22: Drága John* KISTARCSA 18—19: Fehér csuklya 20— 21: Előkelő alvilág* 22— 23: Egy magyar nábob + Kárpáthy Zoltán NAGYKÁTA 18— 21: Éjfélkor indul útjára a gyönyör* 22—24: Legendák lovagja PILISVÜRÜSVÁR 19— 21: Akció az elnök ellen 22—24: Tenkes kapitánya I—II. POMÁZ 18— 19: Előkelő alvilág* 20— 21: Vidám gazfickók 22—23: De hová tűnt a 7. szá­zadi RÁCKEVE 18: Amerikai anzix 19— 21: De hová tűnt a 7. szá­zad? 2?—23: Az ötödik pecsét SZIGETSZENTMIKLÓS 18—19: A kőszívű ember fiai I—II. 20— 21: Az Ötödik pecsét 22—23: Mágnás Miska • Csak 16 éven felülieknek! •* Csak 18 éven felülieknek! Iával arra törekszik, hogy rajzi leírások helyett a kép véglegességét érje eL Ezért nem látványosság, nem bra­vúr a célkitűzése, hanem a lá­tott, tapasztalt, átélt világból az, ami most kizárólagosan az ő kincse, távlata. Ezúttal a tulipán. Fekete, fehér, sárga, piros, zöld, kék, barna tulipá­nok időznek magányosan vagy társasán, egymásba kap­csolódva vagy egyedül a fes­tő által teremtett színes tér- ?: ben, melynek ők az élő szín- központjai, ratjhelyei, végál­lomásai; a valóság és az f álom virágai. Bartl József ed- ; dig is, most is az élet egye- | temességét sűríti a tárgyak és í növények alsó fokú létezésé- nek egyedi formáiba. Csak- | hogy ez a Bartl által kivá- I lasztott alsó fokú virágmo- dell azt szolgálja, hogy utat találjon a létesülő emberi harmónia kifejezésére. Mind­ez egyszerre az ifjúság feltá­madt maradéka, megidézett élmény és a tisztult, tisztí­tott holnap — spelyet Bartl József festményekkel épít te­hetsége és hivatása szerint. Szellemes ötlet, hogy a Cse­pel Galéria hét képét a kira­katban helyezte el, így a ki­állítására érkező csukott ajtó esetén is részben tájékozód­hat az „ablaktárlat” pótlásá­ban. Rátonyi József nagy nevek mellett állította ki részben Ráckevén megálmodott szob­rait; a Műcsarnokban Tóth Menyhért és Paul Klee tár­saságában. Erős a mérték, de ez ilyen fiatal és fejlődőké­pes szobrász esetében nem nyomasztó, hanem szerencsés pillanat, hiszen közönségét és önmagát’ is helyesen méri, orientálja. Mi határozza meg Rátonyi József szobrászi értékeit? El­sősorban az, hogy hiányok nélkül megtanulta a szakmát. Ez megdönthetetlen alap. En­nél a pontnál érdemes el- gondolkodnunik, ugyanis a fő­iskolai képzés szakmai szigo­rúsága nálunk kiemelkedő, kibír minden összehasonlítást, sokkal alaposabb az európai átlagnál, melyet a párizsi ki­állítások sok' elsietett félkész műve is jelez. Rátonyi József és korosztálya saját ambíció­ján és tehetségén túl a mű­vészképzés kollektív energiái­nak is köszönheti azt, hogy már az életmű nyitánya biz­tosított; tudás teszi megalapo­zottá az előrelépéseket Ez Rátonyi József esetében a Rátonyi József: Megkötözött képzelőerő tágasságából adó­dik. Ö a teret is a szobor ré­szének tartja, a természet erőit, elemeit társítja a „Ma­gány"-hoz, mely egyúttal old­ja is az egyedüllétet Fa, égi­test kapcsolódik az emberhez a valóságban is, Rátonyi mű­vészetében szintúgy. A mű oldalszárnya ez, nem kikü­szöbölhető. Számára a jelleg­zetes mozdulat mellett fon­tos rész a könyezet jellemző attribútuma, melyet a szobor­hoz kapcsol. így válik teljessé az „Ünnepi szekér”, a „Hor­gász” és a Ráckevén megfi­gyelt „Tükröződés” is, ahol a szobrászi formák a víz síkjá­tól lefelé, felfelé azonos mé­retű sűrítéssel jelennek meg — egymásba ötvözve a ter­mészet és az ember alakza­tát. E feloldás nemcsak mű­vészi, hanem gondolati — mintegy bejelenti a létezés fény által létrehozott egysé­gét; remeklés a javából. Portréi, köztéri szobrai is azt igazolják, hogy jövője van el­képzeléseinek. s hogy milyen hűség él szűkebb környezeté­hez, mi sem bizonyítja job­ban: több művét minden el­lenszolgáltatás né'kül felaján­lotta a ráckevei Ady Galériá­nak. Losonci Miklós fordított összegek 60 százalék- | kai növekednek. Mindazok­nak, akik részt vesznek az esz­mei, politikai és kulturális ne­velőmunkában, vagy csak köz­vetetten is hatnak erre a te­vékenységre, a „mozgató ru­gó” szerepét kell betölteni, ami felkelti az érdeklődést, fokozza az igényeket. A fórumon elhangzott vala­mennyi hozzászólást három el­különíthető részre oszthat­tunk: a helyi — mármint munkahelyi — színvonal is­mertetésére; néhány, máshol is hasznosítható módszer köz­zétételére, illetve a továbblé­pés feltételeinek körvonalazá­sára. Figyelmet érdemelt Novák Istvánnak, a dunakeszi III-as számú iskola igazgatójának az a felhívása, hogy az oktatási intézményeknek az iskolai jel­leg mellett meg kell teremteni a kulturális légkört is. Pél­dául : meg kell szerettetni, adott esetben meg kell taníta­ni a könyvtárak használatát, el kell vinni — a felnőtt hall­gatókat is — a diákokat mű­vészeti rendezvényekre. Külö­nösen érdekes volt az iskola- igazgatónak az az észrevétele, hogy a rendelkezések a lakos­ság létszámától függően enge­délyezik a dolgozók általános iskolájának indítását. Tehát például egy tízezer lakosú köz­ségben csak 15 jelentkezővel lehet megkezdeni az oktatást. De mi történjen, ha csak 13 hallgató van? Érdemes volna megfontolni, hogy jók-e ezek a keretszámok és kellenek-e egyáltalán. Jelenleg az oktatás akkor is megkezdődik — szeren­csére! —, ha nincs meg a szükséges létszámmini­mum. A házgyár szakszervezeti bi­zottságának képviselője beszá­molt arról, hogy Vállalatuknál 27 dolgozó részvételével folyik az általános iskolai képzés. Budapestről hívtak pedagógu­sokat és a szakszervezet meg­vásárolta az iskolai szemlélte­tő eszközöket is. Ennek tulaj­donképpen örülnünk kellene, de mégis úgy érezzük, hogy ezzel szétforgácsolják az erő­forrásokat. Hiszen a község­ben jól felszerelt iskola van. Az viszont kitűnő ötletnek tű­nik, hogy a bejáró dolgozókat szállító autóbuszokon „Pano­ráma-rádiót” létesítettek: uta­zás közben tájékoztatják a dolgozókat a vállalati esemé­nyekről és színes műsorokat is összeállítanak. Az Alagi Állami Tangazda­ság egyik dolgozójának hozzá­szólásából megismerhettünk egy jó kezdeményezést: a KISZ-fiatalok tanulócsoporto­kat szerveznek az általános is­kolába járók és a szakmun­kásképzésben részt vevők pat- ronálására, segítésére. Tolnai György, a konzerv­gyár pártbizottságának titkára a szocialista brigádok ideoló­giai és kulturális szintjének emeléséről beszélt. „A szocialista tudat erő­sítése a legfontosabb fel­adatunk — mondta —, hi­szen a társadalmi fejlődés tudatosabb fejeket igé­nyelne.” Az üzemekben folyó nevelő­munka eredményességéhez fontos lenne, hogy szociológiai ismereteket szerezzünk a kol­lektívákról. Mert csak a konk­rét helyzet ismeretében lehet megfelelő oktatási-nevelési programot összeállítani. A hozzászólásból kibontakozó legfontosabb gondolat minden bizonnyal az, hogy az eszmei, politikai és kulturális nevelést csak komplex feladatnak sza­bad tekinteni, tehát az egyes képzési formák között biztosí­tani kell az összehangoltságot. Csupán néhány, hozzászólást idéztünk és azokból is inkább az általánosabb érvényű, a szélesebb körben hasznosítha­tó gondolatokat. Ha a Duna­keszin tartott fórum leszűkült is egyetlen község konkrét helyzetére, az agglomerációs fórum gondolatának felvetése már önmagában is érték. Jó volna, ha az ötlet meg­valósítóra találna, ha a Budapest környéki közsé­gek egy fórumon kicserélhet­nék ötleteiket, az eszmei, poli­tikai és kulturális nevelésben alkalmazott módszereiket, amolyan gondolatbörze formá­jában. Kriszt György Mikor mit láthatunk? A Pest megyei Idegenfor- galm; Hivatal számos rendez­vényét láthatták, hallhatták megyénk lakói is az elmúlt nyáron. S hogy miképp lesz jövőre ? A hivatalnál a kö- vetkező tájékoztatást kaptuk: — Június 2-től 24-ig ismét gyönyörködhet a színházked­velő publikum a Szentendrei Teátrum műsorán. Tizen­négy előadás lesz; Shakes­peare Tévedések vígjátéka című darabját tűzik műsor­ra. Jövőre is Czigány György lesz a kalauza a zebegényi zenés hétvégieknek, ahol ha­zánk számos nagy népszerű­ségnek örvendő művészét lát­ja vendégül a házigazda. A kétnapos programokra — me­lyeknek a zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeum ad ott­hont — előzetes jelentkezés alapján szívesen látják a diákcsoportokat is. A műso­rok időpontjai: április végé­től szeptember elejéig. Júliusban és augusztusban tartják majd a két vácrátóti komolyzenei hangversenyt s ugyanebben az időszakban Foton a négy orgcsnahangver- senyt. A kiskunsági Pásztor- és lovas.napok eseménysotrazatá- ra pedig július utolsó két napján kerül sor. Filmre veszik a néptáncokat Filmről tanulmányozzak a tudósok a néptáncokat a Ma­gyar Tudományos Akadémia zenetudományi intézetében: a néptánc osztály munkatársai nyáron hat alkalommal vol­tak néptánc- és népzenegyűj­tésen. Ritka alkalmat kínált a parádíürdői palóc nap, ame­lyen Nógrád, Heves és Borsod megye 23 palócközségéből származó női körtánc-változa­tokat rögzítettek a filmre. Gazdag „lelőhely” az egri já­rás is. A parádfürdői palóc napon a nép íáncoszrtály munkatár­sai több mint 400 táncos elő­adását rögzítették a celluloid­szalagra. Tankönyvcsere, rendszeresen Évtizedesnél régebbi múlt­ra tekint vissza a Tankönyv- kiadó Vállalat és a jugoszláv — újvidéki, zágrábi, belgrá­di és ljubljanai — tankönyv- kiadók együttműködése. Első­sorban a tankönyvkéziratok kimunkálásához nyújtottak és nyújtanak egymásnak segít­séget, kölcsönösségi alapon. Jelentős a két ország kö­zött a tankönyvek átvétele is: eddig mintegy 650—700 féle tankönyvet és jegyzetet cse­réltek. A sokrétű munkát a két ország tankönyvi vegyesbi­zottsága fogja össze, amely évenként felváltva ülésezik hazánkban, illetve Jugoszlá­viában. A bizottság idei, im­már hetedik ülését novem­ber 23—26 között Pécsett tart­ja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom