Pest Megyi Hírlap, 1976. október (20. évfolyam, 232-258. szám)

1976-10-28 / 255. szám

8 k/(íH<w 1976. OKTÓBER 28., CSÜTÖRTÖK Vészi Endre kitüntetése UR, 1976, október 28. Csü- 11X11 • törtök, Simon napja. A nap kél 6.21 — nyug­szik 16.35 órakor. A hold kél 11.47 — nyug­szik 21.31 ómkor. VÁRHATÓ HU Az ország nagy részén gyengén felhős, száraz idő. A Dunántúlon túlnyomóan felhős idő, elszórtan esővel. Déli, dél­keleti, a Dunántúlon megélén­külő szél. Várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet 6— 11 fok között. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Vészi Endre József ÖREGEK NAPJA Attite-díjas költőnek írónak, ®°- születésnapja alkalmából, usDiviOKOJN irodalmi munkássága eLisme­A Hazafias Népfront közsé- réséül ^ A Szocialista Magyar­gi nőbizottsága nagy sikerű országért Érdemrend kitünte- öregek napját rendezett Cső- adományozta. A kitünte- mörön a helyi művelődési . Fozsgay Imre kulturális házban. Ezen a ma már ha- ,rn‘‘illsz^er szerdán adta át. A gyományos délutánon szépen kitüntetés átadásánál jelen •terített asztal és ajándék vár- Y°,, Dooozy Imre, a Magyar ta a Csömörön egyedül élő *rülii Szovetsegene,c emöke. öregeket. Az ünnepségen a he- lyi általános iskolások adták a műsort. Köszöntőt dr. Szilá­gyi István helyi körzeti orvos, a gödöllői járási pártbizottság tagja mondott. — Szülők tanácskozása. Tegnap Szentendrén, a nép­front városi bizottság meg­beszélésre hívta össze a vá­ros és a járás iskoláiban működő szülői munkaközössé­gek elnökeit. A tanácskozá­son az idei tanév, valamint az iskola és a szülői ház kö­zös tennivalóit beszélték meg. — Tápamyagpótlás. A ter­vezett 260 helyett 270 hek­táron végezték el eddig a szervestráígya kiszórását a tápióbicsfcei Április 4. Tsz- ben. A tápiószentmártoni Aranyszarvas Tsz-ben 200 helyett 220 hektáron pótol­ták így a tápanyagot. — Vendégszereplés. Októ­ber 28-án, 29-én és 30-án a szigetszentmártoni német nemzetiségi népi együttes háromnapos Fejér megyei turnén vesz részt: Balinkán, Móron és Pusztavámon lép­nek színpadra. Kirándulnak Székesfehérvárra és Zircre Indiai papir­és írószer-bemutató A KONSUMEX Kültoreske- äetaii Váililalat és a PXÉB.T szervezésében indiai papír- és [ rószjerbemu tatai nyílt meg a [óvárosi VII. kerületi Landler Jenő utca 24. szám alatti kul­túrteremben. A bemutatót a belkereskedelem szakemberei részére szervezték, hogy tájé­kozódhassanak a jövő évi im~ portlehetőségekrőL ' A KONSUMEX első ízben 1975-ben vásárolt Indiától írószereket. Miután ezek kere­sett cikké váltak hazánkban, az idén már nagyobb mennyi­ségben vásároltunk többek kö­zött grafit- és színes ceruzá­kat, zsírkrétáikat, tollakat síb. Balogh Edgár kitüntetése A bukaresti magyar nagy- követségen, október 27-én, dr. Biczó György nagykövet át­nyújtotta Balogh Edgár ro­mániai magyar írónak, kriti­kusnak és publicistának az Elnöki Tanács által adomá­nyozott „A Magyar Népköz- társaság babérkoszorúval ékesített zászlórendje” kitün­tetést. E magas kitüntetésben a 70. születésnapját ünneplő Balogh Edgár kiemelkedő irodalmi munkássága, valamint a szo­cializmust építő kelet-európai népek közeledését és barátsá­gát szolgáló tevékenysége el­ismeréséül részesült. A Magyar Írószövetség ne­vében Raj fai Sarolta író, az országgyűlés alelnöke köszön­tötte az ünnepeltet, majd át­nyújtotta neki a magyar par­lament plakettjét és egy ma­gyarországi látogatásra szóló meghívását. KOMBAJNOSVERSENÍ A TOT, az AGROTRÖSZT és a TRAKTOREXPORT által meghirdetett 1976 évi orszá­gos kombájnosverseny ered­ményhirdetését szerdán tar­tották Mezőtúron, a Debrece­ni Agrártudományi Egyetem mezőgazdasági gépészeti főis­kolai karán. Az SZK—5-ös és az SZK—6-os kombájnok ka­tegóriájában meghirdetett ve­télkedő iránt nagy érdeklődés nyilvánult meg,. 050-en,. küld­ték el nevezésüket a rendező szervekhez. Az SZK—5-ös kombájnok kategóriájában Kövezsdi Já­nos, az iregszemcsei Egyetér­tés Tsz kombájnosa lett az el­ső, óránként 68 mázsás telejsít- ménnyel, az idényben 1032 tonna szemet takarított be. Az SZK—6-os típusú kombájnok vezetői közül Nagy Lajos, a hajdúszováti Lenin Tsz kom- bájnvezetője bizonyult a leg­jobbnak óránkénti 78 mázsás teljesítménnyel; az általa be­takarított búza mennyisége fe­lülmúlja az 1100 tonnát. A győztesek külföldi jutalom­üdülésben részesülnek, a he­lyezettek pedig értékes jutal­makat kaptak. Egy percre... A Meteorológiai Intézet osztályvezetője a prognó­zist diktálja a titkárnőnek: — Szombaton felhőátvo­nulások, erős szél és eső... — Pedig éppen rande­vúm van... — sóhajt a titkárnő. — Akkor húzza csak ki nyugodtan a szelet és az esőt. Konferencia Pécsett Szocializmus és vallás Pécsett szerdán befejezte munkáját a Szocializmus és vallás című tudományos kon­ferencia, amelyet a pécsi aka­démiai bizottság rendezett. Az eseményről dr. Jóri János egyetemi docens, a filozófiai tudományok kandidátusa, a szervező bizottság elnöke tájé­koztatta az MTI munkatársát. Elmondotta, hogy hazánkban- ez volt az első ilyen jellegű országos tanácskozás. A célja az volt, hogy megvizsgálják a jelenlegi kutatási eredmények alapján a vallás helyét, szere­pét, perspektíváit szocialista társadalmunkban. Az előadásokat a marxista valláselmélet hazai szaktekin­télyei — dr. Lukács József, dr. Csizmadia Andor, Murányi Mihály, dr. Kónya István, Ge­ese Gusztáv — tartották. Az előadók és a vitában részt­vevők három nézőpontból ele­mezték a szocializmus és a vallás kapcsolatát: valláselmé- leti-filozófiai oldalról, a val­lásosság struktúrája, funkciói és a szellemi élet formáihoz való viszonya, valamint a val­lásos etet konkrét formái szempontjaiból. Szigetszentmiklós Húsüzem — saját erőből Rekordidő, mindössze egy esztendő alatt készült el az a sertésvágó és feldolgozó üzem, amelyet a szigetszentmiklósi Szigetfő Szakszövetkezet léte­sített. A tegnapi avatóünnep­ségen részű vett dr. Raffai Béla, a ráckevei járasd hivatal elnöke, dr. Dobray Lajos, a Mezőgazdasági és Élelmezés­ügyi Minisztérium főosztály­Jövőre 30 ezer gépkocsi a Szovjetunióból 6 000 Ikarus autóbusz exportra — Hol fidültek a diósdiak? A főszezonban 517 üdülője­gyet adott dolgozóinak, nyugdíjasainak és a dolgo­zók gyermekeinek a diósdi csapágygyár. Heten részesül­tek jutalom üdülésben, 93-an kaptak SZOT-beutalót, 13-an a vállalat ( miskolctapolcai üdülőjében töltötték szabad­ságukat, 9-en pedig a közel­jövőben indulnak jutalom- kirándulásra a Szovjetunió­ba. A legtöbben Balaton- földváron nyaraltak. Igalra mentek a gyógyvízkedvelők, s aki csak szombat-vasárnap akart pihenni, az a gárdonyi hétvégi házat kereste fel. Teljes kapacitással dolgozik hazánk legkorszerűbb vegyi- üzeme, a TVK olefingyára. Csupán etilénből naponta 720 tonnát állítanak elő. A képen a központi vezérlőterem. — A burgonyaellálásról. Pest megyében összesen 6350 hektáron vetettek őszi burgo­nyát, melynek ezekben a napokban fejezik be a sze­dését. Sajnos, a kedvezőtlen időjárás nagyban befolyásol­ta a terméseredményeket; a legutóbbi becslés szerint összesen 6100—6200 vagon árura számíthat a kereske­delem. — Tanuszoda. A Sárospa­tak városhoz tartozó végar- dói hőfürdőben befejezték annak a tanuszodának a földmunkálatait, amely a Bodrogköz és a zempléni hegyvidék általános iskolá­sainak úszásoktatását szol­gálja majd. A végardói hő­fürdőben az üzemek és tsz- ek által társadalmi munká­val is segített tanuszoda lé­tesítésével együtt az ötödik ötéves tervben megközelítő­leg 250 millió forintot fordí­tanak a történelmi neveze­tességű iskolaváros fejlesz­tésére. VONATOK TENGEREN Hatalmas vasúti kompátltelőhelyet létesítenek a Szovjetunió és Bulgária között. A fekete-tengeri viszonylatban a szállításnak ezt az új ágát a két ország közti különféle szállítások egyre növekvő volu­mene hívta éleire. A vasúti kompátkelés lehetővé teszi továbbá a vas­útvonalak és a tengerjáró hajók ésszerű kihasználását. Megjegyezzük, hogy a rakományoknak kb. 70 százalékát jelenleg minőkét irányban tengeren szállítják. A kompátkelés először Iljicsevszk (Szovjetunió) és Várna (Bulgá­ria) vonalban fekvő kikötőit köti össze. A komphajók feleslegessé te­szik az átrakodást, lényegesen leegyszerűsítik, s ami a legfőbb, ol­csóbbá teszik a szállítást. Jövőre több mint 30 ezer személygépkocsi érkezik ha­zánkba a Szovjetunióból és 6211 Ikarus autóbuszt szállí­tunk szovjet megrendelésre annak a megállapodásnak a keretében, amelyet szerdán írt alá a MOGÜRT székhazában Arányi Sándor vezérigazgató és Ivan A. Pankratov, az AVTOEXPORT Külkereske­delmi Egyesülés elnökhelyet­tese. Az aláírásnál ott volt Vlagyimir F. Vohmin, a Szov­jetunió budapesti kereskedel­mi képviselőjének helyettese, valamint a magyar ipari és kereskedelmi vállalatok több vezetője. CEGLED Szemléltetőeszközök - saját erőforrásból Az általános és középisko­lákba már bevonultak a mo­dern szemléltetőeszközök: rá­diók, televíziók, filmvetítők, írásvetítők. A szemléltetőesz­közöket azonban csak akkor tudják használni rendszeresen, ha a tananyag fontos témáit, részkérdéseit feldolgozzák és az elkészített ábrákat gépi úton mutatják be. A központi szervek — köztük a szemlél­tetőeszközök, ábrák jelentős részét biztosító TANÉRT — nem győzi a munkát, nem tudják kielégíteni a megnöve­kedett igényeket. Helyi kez­deményezésre is szükség van. Pest megye szakmunkás­képző intézeteiben is egy­re sokasodnak a tanulást segítő eszközök. Az elméleti és gyakorlati képzés színvonalának emelése érdekében a központilag ren­delkezésre álló információhor­dozók mellett saját erőforrás­ból is segítik a szemléltetés korszerűsítését. E cél érdeké­ben Cegléden, a 203. sz. Bem József Szakmunkásképző Intézetben oktatástechni­kai lakoratóriumot létesí­tettek. A laboratórium feladata, hogy összehangolja az iskolákból jövő kezdeményezéseket, ér­tékelje a szaktanárok, isko­lák javaslatait és az elfoga­dott ötleteket, szemléltetőáb­rákat elkészítse és minden is­kolához visszajuttassa. E mód­szerrel nemcsak a szemlélte­tés megyei irányítását tudják biztosítani. A laboratórium ál­tal kidolgozott témák az isko­lák eddig még meglevő szín- vonalbeli különbségein is ja­vítanak, hiszen azonos szem­léltetőanyag jüt el minden is­kolához. Ilalmágyi Péter felvétele vezető-helyettese, valamint a járás és a nagyközség több politikai vezetője. Szabó Jó­zsef elnök elmondotta, hogy a mintegy 25 millió forintos be­ruházással készült húsüzem már a jövő esztendőben 8 ezer sertés vágására és fel­dolgozására lesz alkalmas, s az V. ötéves terv végére ez a szám évi 18 ezerre növekszik. Korábban szervizüzemet akartak itt létesíteni, azonban a népgazdasági, de nem utol­sósorban a járási és helyi igé­nyek növekedése azt indokol­ta. hogy módosítsanak elhatá­rozásukon, így a már megle­vő épületet húsüzemmé alakí­tották át, ahol elsősorban a háztáji gazdaságokból és a já­rás közös gazdaságaiból vásá­rolják fel a feldolgozásra ke­rülő állatokat. Az üzemet korszerű beren­dezésekkel szerelték fel, a tervidőszak végére néhány já­rulékos épületet is emelnek, s ezzel lehetővé válik, hogy 1980-ban már évente 90—100 millió forint értékben bocsá­tanak ki húsipari termékeket. Tervezik, hogy a dunaharaszti Ezüstkalász Termelőszövetke­zettel együttműködve évi 10 ezer darabos sertóshizlaló te­lepet építenek, a ráckevei já­rás területén négy húsboltot kívánnak üzemeltetni a lakos­sági ellátás javítása érdeké­ben. A tegnapi avatóünnepségen a saját erőből épített sertés­vágóhíd és húsfeldolgozó üzem létrehozásában kima­gasló munkát végzettek közül hatan a mezőgazdaság kiváló dolgozója, nyolcán kiváló dol­gozó kitüntetésben részesültek. B. L. Virágzik a paradicsom a fólia alatt Cserepes növények Jugoszláviába A ceglédi Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetkezet 50 ezer négyzetméteres üveg­házában és 10 ezer négyzetmé­teres fóliasátrában az idén 5 millió 10Q szál szegfűt ter­mesztenek, amelyből a Hun­Megölte férjét A Pest megyei Rendőrfő- kapitányság letartóztatta Solt Mártonná született Tóth Ka­talin 51 éves, takarítónő, pi- lisszentiváni lakost. Október 25-én, a hajnali órákban elő­zetes szóváltás után a Hársfa utca 13. szám alatti lakásuk­ban konyhakéssel hátbaszúrta férjét, Solt Márton 55 éves leszázalékolt vájárt. A férfi a helyszíneli meghalt. Tv, 20.45: Családi kör A szülők, nevelők magazin­jában ezúttal a fiúk és lányok megkülönböztető neveléséről esik szó. Kezdve attól, amikor az újszülött lányt kevesebbre értékelik, mintha fiúgyerek­kel ajándékozta volna meg családját a fiatal anya. Egé­szen a serdülő kori káros megkülönböztetésekig tartó nevelési elvekig sok mindenről elmondja véleményét a műsor pszichológusa, dr. Ranschburg Jenő. A másik téma -- a családi életre nevelés. Az iskolában és otthon egyaránt tere van a családi életre, a felnőtté vá­lásra, a felelősségteljes párvá­lasztásra való nevelésnek. Divattervezők az őszi gye­rekdivatról, a serdülök öltöz­ködéséről beszélnek, s adnak tanácsot. A rádió és televízió műsora lyóiratokban. Mezei Éva összeál­lítása. 11.30: Két Marenzio-madrl- gál. 11.40: Egy címiró emlékiratai. Barabás Tibor regénye f'.^tatá­sokban. Hl. rész. 12.00: Déli Kró­nika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Reklám. 12.35: Melódiakoktél. Közben: 13.15: Házunk tája. A Fa­lurádió műsora. 14.09: Olvastam egy novellát. Simonffy András: Visszatérés a falvédőre. Mátyás István műsora. 14.39: Vásárhelyi Zoltán saját kórusmüveit vezény­li. 14.49: Az élő népdal. 15.00: Hí­rek. Idő járás jelentés. 15.10: Janá- cek: Kátya Kabanova. — Jelenet az I. felvonásból. 15.58: Ezeregy délután. 15.58t Hallgatóink figyel­mébe! 16.00: A világgazdaság hí­rei. 16.05: Reklám. 16.10: Nóták. 17.00: Hírek. Idő járás jelentés. 17.05: Bábalelte babona. Luby Margit néprajzkutatóval beszélget Rap- csányi László. 17.26: Beethoven összes zongoraszonátái — világhí­rű előadóművészek tolmácsolásá­ban. III. rész. 18.15: Kritikusok fóruma. 18.25: Üj könyvek. 18.28: Hallgatóink figyelmébe! 18.30: Es­ti Magazin. 19.15: Közvetítés a veszprémi Petőfi Színházból. Mi­kor jön Ehrlicher? Rainer Kerndl színműve. 21.01: Hírek. 21.06: Né­pi zene. 21.29: Bartók: II. vonós­négyes. 22.00: Hírek. Idő járás je­lentés. 22.15: Sporthírek. 22.20: Mozart: D-dúr „Prágai” szimfó­nia. 22.50: — Meditáció — az egye­temi felvételek tapasztalatairól. Hermann István írása. 23.00: Ope­rafinálék. 24.00: Hírek. Időjárás­KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! Zenés mű­sor. 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.20: A mai nap kulturális programjából. 8.27: Kársán a kürtszó! 8.57: Zenekari muzsika. 10.00: Hírek. Idő járás je­lentés. 10.05: Iskolarádió. Hétköz­napok kémiája. 10.24: Matematika az ált. isk. felső tagozatának. 10.30: Jan Kubelik. Epizódok a vi­lághírű cseh előadóművész életé­ből. 11.15: Tallózás gazdasági fo­jelentés. 0.10: Verbunkosmuzsika. 0.25: Himnusz. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. Idojá- rásjelentés. 8.05: Neményi Lili operettfelvételeiből. 8.20: Tíz perc külpolitika# 8.30: Hírek. 8.33: Di­xieland Szegedről. 9.30: Hírek. 9.33: Szántás. WLadislaw Stanislaw Reymont elbeszélésének rádióvál­tozata. 10.00—11.55: A zene hul­lámhosszán. 11.55: Ifjúsági köny­vespolc. 12.00: Népdalok. 12.30: Hírek. 12.33: Szolnoki stúdiónk je­lentkezik. 12.55: Kalmár Magda és Begányi Ferenc énekel. 13.25: Édes anyanyelvűnk. 13.30: Hírek. 13.33: Dalok az orosz polgárhábo­rú idejéből. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00—17.00: Szóra­koztató antikvárium. 17.00: Az If­júsági Rádió órája. 18.00: Minden­ki iskolája. Sánta Ferenccel be­szélget Gyertyán Ervin. 18.30: Hí­rek. 18.33: Hétvégi panoráma. Közben: 19.25: Jó estét, gyerekek 1 19.55: Slágerlista. A Magyar Ifjú­ság és a magyar rádió közös mű­sora. 20.30: Hírek. 20.33: Kiván­csiak klubja. 21.25: Fiatal színé­szeink sanzonfelvételeiből. 22.00: Nóták. 22.30: Hírek. 22.33: Tíz perc külpolitika. 22.43: Német fűvósze- ne. 23.09: Tánczene. 23.30: Zenés játékokból. 24.00: Hírek. Időjárás- jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 14.00: Hírek. 14.03: Műsorismerte­tés. 14.05: Zenekari muzsika. 15.22: Barokk muzsika. 16.00: Hírek. 16.03: Magyar zeneszerzők. Az MRT szimfonikus zenekara ját­szik. 16.41: Az Ifjúsági Rádió mű­sora amatőr magnósoknak. 17.01: ötórai tea. 18.00: Hírek. 18.03: Üj lemezeinkből. 19.15: Iskolarádió. Francia társalgás, 19.30: Hírek. 19.33: Versek világít. Balogh László műsora. 19.50: Monteverdi: Pop- pea megkoronázása. Kétfelvonásos opera. 21.39: Dzsesszfelvételeink- ből. 22.00: Esti hangverseny. For­gács Júlia énekel. 23.00: Hírek. Időjárásjelentés. 23.15: Műsorzá­rás. TELEVÍZIÓ 8.54: Tévétorna. 9.00: Iskolatévé. Énekeljünk együtt! 9.05: Környe­zetismeret (ált. isk. 3. oszt.). 10.05: Matematika (ált. isk. 6. oszt.). 11.05: Úszásoktatás. Mell­úszás. 14.00: Iskolatévé. Énekel­jünk együtt! (ism.). 14.05: Környe­zetismeret (ism.). 14.55: Matema­tika (ism.). 15.15: Úszásoktatás (ism.). 17.03: Hírek. 17.10: Perpe­tuum mobile. Ismeretterjesztő műsor kicsiknek. 17.55: Telesport. 18.20: Tévébörze. 18.30: Tanácsko­zik az ipari szövetkezetek VII. kongresszusa. 19.00: Reklámműsor. 19.1-0: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Bel Ami. Magyarul beszélő angol tévéfilm­sorozat. V/4. rész: Virginie. 20.45: Családi kör. Szülők, nevelők ma­gazinja. 21.35: Művészeti magazin. 22.35: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR: 20.00: Zenei cseme­gék. Intervízió-átvétel az NDK te­levízió szórakoztató műsorából. 20.55: Tv-híradó, 2. 21.15: Ren­dezte: Esztergályos Károly. Tár­sasjáték. Tévékomédia Alexander Lernet-Holenia színművéből. garoflor mintegy 3 millió szá­lat exportál. A repülővel és kamionokkal szállított szegfű­ből a legnagyobb vásárló a Szovjetunió, Csehszlovákia és Ausztria Most tovább bővült értékesí­tési körük. A közelmúltban aláírt szerződés alapján év vé­gén megkezdik a cserepes vi­rág és a zöldnövény szállítá­sát Jugoszláviába. Jelenleg, több ezer négyzetméteres terü­leten, fóliasátor alatt már vi­rágzik a paradicsom, amely ka­rácsonyra termőre fordul. PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megye! Bizottsága és a pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: DR. LOKOS ZOLTÁN Főszerkesztő-helyettes: SÁGI AGNES Szerkesztőség: Postacím: 1951 Budapest vni., Somogyi Béla u. 6. H. em. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Kiadóhivatal: VIII.. Blaha Lujza tér 3. Postacím: 1951 Budapest. A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343—100 142—220. Titkárság: 140—447. Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatalnál, 9 kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál <KHJ) Budapest V., József nádor tér 1. Távbeszélő: 180—850. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda, 1900 Budapest. Előfizetési díj havonta 20 forint. INDEX: 25 064 X

Next

/
Oldalképek
Tartalom