Pest Megyi Hírlap, 1976. szeptember (20. évfolyam, 206-231. szám)

1976-09-04 / 209. szám

8 1976. SZEPTEMBER 4., SZOMBAT MR* 1976- szeptember 4. Hifi. Szombat, Rozália napja. A nap kél 5.06 — nyug­szik 18.19 órakor. A hold kél 15.50 — nyug­szik 0.43 órakor. VÁRHATÓ IDdJABÚ Általában felhős idő, nyu­gaton felszakadozó felhőzet. Elszórtan záporeső, eső. A haj­nali órákban párásság, néhány helyen köd. Élénk, a Dunántú­lon megerősödő északnyugati szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 19—24 fok között. A Budapesti Történeti Mú­zeum Aquincumi Múzeumát augusztus 26-tól ismét megte­kinthetik a látogatók. Az újjá­rendezett kiállításon a kétezer éves Aquincum polgárvárosá­nak képe elevenedik fel a már korábban és a napjainkban fel­tárt gazdag emlékanyagban. A rendőrség kérése Augusztus 30-án, 21 óra 50 perckor az M 7-es autópálya Budapest felé vezető szaka­szán, a 16-os kilométerkő kö­zelében egy ismeretlen gépko­csivezető tehergépkocsival ha­lálra gázolta Karácsony László, 22 éves budapesti lakost. A gépkocsivezető a baleset után áldozatát cserbenhagyva to­vábbhajtott. A Pest megyei Rendőrfőkapitányság közleke­désrendészeti osztálya kéri a baleset szemtanúit, és azokat, akik az ismeretlen tehergép­kocsira és vezetőjére vonatko­zóan felvilágosítást tudnak ad­ná, jelentkezzenek Budapest VI. kerület, Aradi utca 20 szám alatt, vagy telefonon, a 124—267/344-es mellékállomá­son. KITÜNTETÉSEK A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa Nádas Gáspár­nak, a Mezőgazdasági és Élel­mezésügyi Minisztérium főosz­tályvezetőjének, valamint Var­jú Sándornak, az abádszalóki Lenin Tsz elnökének eredmé­nyes munkásságuk elismeré­séül nyugállományba vonulá­suk alkalmából a Szocialista Magyarországért Érdemrend ki­tüntetést adományozta. A ki­tüntetéseket Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Jelen volt a kitüntetések át­adásánál dr. Romány Pál me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter. ELHUNYT KURDI BÉéANE Kurdi Béláné, a Textilipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke hosszú betegség után, életének 66. esztendejében el­hunyt. Búcsúztatása szeptem­ber 8-án 14 órakor lesz a Far­kasréti temetőben. Elvtársai, barátai és tisztelői 13.30 órá­tól róhatják le kegyeletüket a ravatalnál. Textilipari Dolgozók Szakszervezete — A női szocialista bri­gádvezetó'k országos tanács­kozásán — amelyet szeptem­ber 9-én, 9.30 órai kezdettel rendez meg a Magyar Nők Országos Tanácsa és a TOT nőbizottsága — a brigádok politikai, gazdasági és kultu­rális tevékenységét értékelik a részvevők. Előadó: Fehér Lajosné, a TOT titkára. KLIMM MIHÁLY SZAZHÜSZ ÉVVEL EZELŐTT, 1856. szeptember 4-én született — és 16 éves korábau halt meg — Klimm Mihály vízimérnök, egyetemi professzor, a tiszai árvízclhárítás egyik megszerve zője. Mérnöki oklevelét 1870-ben a Budapesti Műegyetemen sze­rezte, majd Kruspér István mellett a földmérés assziszten seként dolgozott. 1872-ben álla­mi ösztöndíjjal külföldi tanul­mányútra mehetett. Részt vett — többek között — a hamburgi kikötő építésében, majd annak befejeztével 1875-től 1878-ig az Elba szabályozásánál tevékeny­kedett. Ezután német állami szolgálatba lépett, és a Rajna- szabályozási munkálatoknál al­kalmazták. Ezek végeztével hazatért; 1879-ben a Budapesti Műegye­tem külön tanszéket létesített a vízépítésnek, amelyre őt hív­ták meg. Elsőként rendszeresí­tette a vízmérő gyakorlatokat és Nagymaroson megszervezte a műegyetem vízmérő állomá­sát. 1888-ban tevékenyen részt vett a tiszai árvizek elhárításá­ban. Tanulmányai — egyebek között — a Magyar Mérnök és Építész Egylet közlönyében je­lentek meg. Érdekes tanulmá­nyokban számolt be németor­szági vízimérnöki tapasztalatai­ról (Üj kikötők Hamburgban. A Felső-Rajna szabályozásáról stb.). HÉTVÉGI KALAUZ Csepel-szigeti szüreti napok — Politikai vitaköröket szervez — pártonkívüli ér­deklődőknek — az új oktatá­si évadban a Hazafias Nép­front nagykátai nagyközségi bizottsága. A vitakörök te­matikáját a pártszervezetek hasonló oktatási formájáéhoz Igazítják. — Néptáncosfelvétel. A Magyarországi Nemzetiségek Központi Táncegyüttese fel­vételt hirdet a néptáncot ked­velő fiatalok részére. A fel­vétel ideje szeptember 7—8— 9-én este 18-tól 21 óráig a szerb-horvát gimnázium tor­natermében, Bp. VII. kerület, Rózsák tere 6—7. — Halálos megcsúszás. Sze­rencs külterületén Kiss An­dor 38 éves MÁV-alkalma- zott, ceglédi lakos személy­gépkocsijával megcsúszott a vizes úttesten és egy hídkor- látn&k ütközött. A baleset következtében Kiss Andor olyan súlyos sérülést szenve­dett, hogy a helyszínen meg­halt. Ismét nyitva Egy percre... Két barát találkozik. Az egyik' sovány, a másik kö­vér. — Ha az ember téged lát, azt hiszi, hogy éhínség van az országban — mondja a kövér. — Ha meg téged lát az ember, azt hiszi, hogy te vagy az oka! — válaszol a sovány. — „Tóalmás, ahogy én lá­tom” címmel hirdet rajzpá­lyázatot az úttörőcsapat tag­jainak a tóalmási művelődé­si ház és könyvtár. A pálya­munkák beküldési határideje 1977. február 10-e. A község­ben nemrégiben csukta be kapuit az a gyermekrajz- kiállítás, amely az úttörőélet romantikáját mutatta be több mint ezer látogatónak. — Ebédlő a telefongyár­ban. A nagykátai telefon­gyár bővítési programjához tartozik a konyha és a 600 személyes ebédlő megépí­tése is. Jelenleg Jászberény­ből szállítják az ebédet a dolgozóknak, azonban a kö- következő években várható létszámnövekedés után ez már nem megfelelő megol­dás. — Több mint 200 anya­kocát tartanak az üllői Üj Tavasz Tsz háztáji gazdái. Ebből 60-at a tsz-től kaptak a kocákihelyezési akció so­rán. A lottó heti nyerősiá.mii * A Sportfogadási és Lottóigazgató­ság közlése szerint a 36. játékhé­ten Sajószentpéteren a következő számokat húzták ki: 18,21,31,48,61 CSODALATOS CSIZMÁK Ebben a szurkosvászon-csizmában óránként 25 kilométeres sebes- seggel haladhat az ember. A csizmát az Ufai Aviatikái Főiskola diák­jai készítették. A sebesség titka természetesen nem magában a csiz­mában, hanem a szíjjal rájuk csatolt kicsi témgörgőkben rejlik. A húsz-harminc centiméter hosszúságú fémgörgök mindegyiket ponarnyi benzinmotorra! szerelték tel, amelyet a saroknál erősítettek tol. _ A csodálatos csizma működésbe hozásához elég megtenni az első lépést. Ezután a görgőknek a talajjal való érintkezése automatikusan szikrát juttat a motorhengerbe, s egy erős lökés előreviszi a lábat. Ilyen csizmákban a lépés sokkal hosszabb a megszokottnál. A görgők két oldalán elhelyezett lengéscsillapítók simává teszik a talajiogást. Ez a csizma pótolhatatlan szolgálatokat tesz a turistáknak, geológu­soknak. mindazoknak, akiknek nagy távolságokat kell bejárniuk. (APN) Ezúttal negyedik alkalom­mal rendezik meg holnap Szi- getcsépen a. Csepel-szigeti szü­reti napokat. Az egész napos program reggel 8 órakor kez­dődik: ekkor a sziget&zent- mártani fúvószenekar köszönti a község lakosságát. A Csepel-szigeti szüreti napok rendezvényére bárom község­ben kerül sor. A „központ” Szigetcsépen lesz. Az itteni mű­velődési házban kora délelőtt nyílik meg e körzet gazdasá­gainak, termelőszövetkezeteinek munkáját reprezentáló ter­ménybemutató. Ezt követően 9 órakor ugyanitt munkás—pa­raszt találkozó kezdődik: bará­ti beszélgetésen vesz részt a járásbeli üzemek, gyárak mun­kásainak egy csoportja, vala­mint a szigetcsépi Lenin Ter­melőszövetkezet tagsága. Az eszmecserét Klamó József, a ráckevei járási pártbizottság titkára vezeti. Délután 2 órakor kezdődik a látványosnak ígér­kező szüreti felvonulás, 3 óra­kor pedig a főtéri szabadtéri színpadon pódiumra lépnek a meghívott ének- és tánccsopor­tok. Itt bemutatja műsorát a dunabogdányi, a ceglédberceli és a szigetszentmártoni német nemzetiségi egvüttes, a pomázl és a tököli délszláv nemzeti­ségi együttes, a maglódi szlo­vák nemzetiségi együttes, va­lamint a tápiószecsői néni együttes és a kakucsi Röoülj páva-kör. A nap az esti szüreti bállal zárul. A program kereté­ben délelőtt tíz órakor a sziget­szentmártoni művelődési ház­ban kerámiabemutató, a tököli művelődési házban nedig nem­zetiségi könwkiállftás nyílik. niél lantművész, énekel Kiss Mária és Lugosi Melinda. A mai zsámbéki koncert je­lentőségét aláhúzza az a tény, hogy a budai járás e körzeté­ben most első ízben rendeznek komoly zenei hangversenyt. E „késésben” közrejátszott az is, hogy eddig nem volt lebonyo­lításra alkalmas terem. Az aulát kifestették, rendbehozták, akusztikája kitűnően alkalmas erre a célra. Nyilván az sem vé­letlen, hogy a „premierre” a Camerata Hungarica együttest hívták meg vendégszereplésre. Szentendrei kiállítás Szentendrén, a Művésztelepi Galériában (Vörös Hadsereg útja 51.) holnap délelőtt 11 órakor nyitja meg Farkas Ádám szobrászművész, a Pest megyei Képzőművészek Szö­vetségének területi titkára Gy. Molnár István grafikáiból és plasztikáiból összeállított kiál­lítást. Az új szentendrei művészte­lep lakója, Gy. Molnár István — aki 1933-ban született Kun­hegyesen — immár hét eszten­deje alkot a Duna-parti kisvá­rosban. A holnap megnyíló ki­állításnak jelentősége mégis az, hogy ez lesz Szentendrén az első nyilvános tárlata: igényes válogatást láthatnak majd az érdeklődők grafikáiból és plasz­tikáiból. A Fiatal Képzőművé­szek Stúdiójának első díját 1966-ban kapta meg, s az el­múlt években több sikeres tár­lata volt már külföldön. ,;v. Tára Egy évszázad reprodukciókon Érden, a járási művelődési központban — a Rajzpedagó­gus Szövetség szervezésében — vándorkiállítás nyílt: 81 szí­nes reprodukciót mutatnak be az érdeklődőiknek, áttekintést nyújtva az elmúlt száz eszten­dő legfontosabb képzőművé­szeti stílusirányzataiból. Töb­bek közt Van Gogh, Cezanne, Picasso és Chagall remekmű­vei mellett a látogatók megis­merkedhetnek Ék Sándor és Csáki-Maronyák József festé­szetével is. A kiállítás szep­tember 17-ig tekinthető meg. Reneszánsz zene az aulákon E hét végén a ráckevei já­rásba kalauzoljuk túrázni sze­rető olvasóinkat. A közvágó­hídi HÉvVállomásról induló szerelvényekkel bármely köz­ség elérhető. A Csepel-szigeti szüreti napok emlékezetesnek ígérkező programját figyelem­be véve Szigetcsépre invitál­juk az érdeklődőket. S akik felkeresik e vidéket, ne mu­lasszák el megtekinteni a tö­köli parkerdőt sem, amely pi­henésre, kikapcsolódásra kitű­nően alkalmas. Horgászoknak Az időjárás már egyre in­kább az ősz közeledtét jelzi. Ez azonban mást is jelent. El­sősorban azt, hogy a legjobb horgászhónap a szeptember. Balatonra most az menjen, aki még nyugodt vizen, szép időben akar halat fogni. A ve­lencei-tavi pontyozókra is nagyjából ugyanez érvényes. A közelebbi vizeken pedig Délegyházán is most fog iga­zán menni a ponty, csakúgy, mint a Ráckevei-Duna-ágban. Ezekután az elmúlt hét rész­letesebb eredményeit ismertet­jük. Százhalombatta: a dunai ré­szen megy továbbra is jooban a hal. Félúton a Benta torko­lata és a dunafüredi hajóállo­más között rengeteg a pauuc a sóderes partreszen, ahol té­len a horgászok márnázni szok­tak. A torkolathoz közelebb pe­dig, a 2—2,5 méter mély, lassú» ahg forgó, álló vízben hatal­mas déverek borzolják a kedé­lyeket. Mindkettő titka: rend­szeres etetés kenyérrel. Sőt, a dévéres helyeken gyúrt kenyér­rel a halat is jobban meg lehet fogni, mint akár gilisztával, akár légylárvával. Ami a leg­meglepőbb: a kenyérrel csali­zott horogra jön a paduc, a garda és a laposkeszeg is* (Egyébként a battai „gardain­vázió” még tart. ..) Aki pedig nagyobb halra vágyik, az amu- rozzon, moszattal úsztatva* Kedden is fogtak egy 6 kiló fe­letti amurt a Benta beömlése alatt. A süllőzők már kevésbé szerencsések, többnyire 28—29 cm-es halak akadnak a horog­ra. Ez ismét felveti a kérdést: ha már horgászkezelésben van a Benta, és a dunai part is, itt miért nem vezethető be „a 3 süllő — mérét nélkül”, azaz a Ráckevei-Duna-ágban évek óta jól bevált rendszer? Isme­reteink szerint ez a megyei ha­lászati felügyelőn múlik. A horgászoknak sok bosszúságot takarítana ez meg, és jóval ke­vesebb, méret körüli döglött süllő úszkálna a környé­ken ... ; Tass: érdekes módon tovább­ra is a dunai engedéllyel láto­gatható rész, a „C” kilométer­kő alatt az eredményesebb. Nyolc-tíz kiló közepes dévért is foghatott az elmúlt hét végén, aki ügyesen keszegezett. A pontyok már nem jöttek eny- nvire jól, itt sem, és a VI-os vízen sem. Elvétve azért fog­nak a fenekezők, csak sokat kell érte a nadrágot koptat­ni .. . A süllő is újra elindul. Itt is érdekes azonban: kis­halra csak az apraját fogják. A szebbek a leg^V.éoeSzt.obb csalikra kapnak, ^ olyan 1.20 kg-os is, amelvik'- keszegezés közben, légykukac^a fogtak . . . (Igaz, a csukák is hasonlóan raoszodlkusak az V-ös vízen: a k^r^ezozók gilisztán horgára is felakadnak .. .1 összeállította: Falus Gábor Zsámbékon, a gödöllői Ag­rártudományi Egyetem üzem­mérnöki karának aulájában ma este 8 óraikor kezdődik a Camerata Hungarica együttes hangversenye. A program so­rán közreműködik Benkő Dá­AZ OFOTERT ÜZLETEIBEN Javuló ellátás, bővülő választék Javuló ellátásról, bővülő vá­lasztékról, gyarapodó hálózat­ról számolt be pénteki sajtó­Tv, 22.25: Oszlopos Simeon Sarkadi Imre 1948-ban kelet­kezett regényét — a dráma, majd a játék alapjául szolgáló müvet — az irodalomtörténet is ellentmondásosnak ítéli. A tévéjáték hőse Kis János (Kozák András játssza). Cselek­ménye a háború utáni években játszódik. Kis lakásának felét egy fiatal házaspárnak utalják ki, társbérletben. Zsuzsi és fér­je, Bálint, be is költöznek (Zsuzsit Pola Raksa lengyel színésznő játssza). A ház vice­házmestere, Vinczéné hozzálát, hogy az újonnan jöttek életét is megkeserítse. Kis szemlélődő ember; rosz- szul érzi magát a világban és ezért ördögi kísérletet kezd ön­magával. Bosszút áll a világon és ezzel felszabadítani véli ön­magát. Cinkossá lesz a ször­nyeteg Vinczénével, örömét leli abban, ha ronthat, rombolhat. Elcsábítja Zsuzsit, aki azonban még képes lelkiismeret-furda- Iást érezni, még nem szökött ki belőle az emberi érzés. Az érdekes és valószínűleg sok vitára alkalmat adó tévé- filmet Esztergályos Károly ren­dezte. A rádió és televízió műsora vek. 18.28: Hallgatóink figyelmébe! 18.30: Hírek. Idő járás jelentés. 18.40: A főszerepben Latinovits Zoltán. Tőték. 20.27: A magyar rádió nc:3i zenekara játszik. 20.52: Hírek. 20.57: Világhírű vonósnégyesek. 22.00: Hírek. Idő járásjelentés. 22.15: Sporthírek. 22.25: A beat kedvelői­nek. 23.10: XX. századi muzsika. 24.00: Hírek. Idő járásjelentés. 0.10: Melódiakoktél. Közben: 1.00: Hí­rek. Időjárásjelentés. 1.58: Him­nusz. PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. 8.05: Magyar fúvószene. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.30: Hí­rek. 8.33: Népdalok. 9.30: Hírek. 9.38: Nyugdíjasok műsora. 10.38: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.53: Ewa Domarczyk, Bob Dylan, Gig- liola Cinquetti és Jean Forrat éne­kel. 11.30: Hírek. 11.33: Az élő nép­dal. Dr. Manga János műsora. 11.43: Hallelujah, Baby! Részletek Styne zenés játékából. 12.30: ííírek. 12.33: Dvorzsák: Gordonkaverseny. 13.15: A Dunakanyar nyár végén. Dezséri László írása. 13.30: Hírek. 13.33: A vietnami kultúra hete. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Fiataloknak! 14.45: Fekete föld! Epizódok Gerő János kisre­gényéből. 15.01: Szerelmi kettősök népszerű operettekből. 15.25: Or­vosi tanácsok. 15.30: Hírek. 15.33: A Gvermekrádió műsora. 16.?0: Éneklő ifjúság. 16.30: Hírek. 16.33: Népszerű zenekari muzsika. 17.12: ötórai tea. 18.12: Hírek. 18.15: Köz­vetítés az MTK-VM—Ű. Dózsa baj­noki labdarúgó-mérkőzés II. fél­idejéről. 19.05: Artur Schnabel zon­gorázik. 19.46: Jó estét, gyerekek! 19.57: Hírek. 29.00: Közvetítés az FTC—Vasas bajnoki labdarúgó­mérkőzés II. félidejéről. 20.50: Ha meghal a nap .. . Rácz Gvörgy írása. 21.55: Nóták. 22.30: Hírek. 22.33: Oberon. Részletek Weber operájából. 23.10: Slágermúzeum. 24.90: Hírek. Idő járásjelentés. 0.10? Műsorzárás. 3. MŰSOR 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.08: Operahármasok. 8.29: Sebestyén János csembaló- és zongoraestje a Zeneakadémia nagytermében. 10.00: Hírek. Időjárásjelentés. 10.05: Ze­nekari muzsika. 12.00: Déli Króni­ka. 12.20: Üj kóruslemezeinkből. 12.38: A Barrelhouse Jazzband ját­szik. 13.09: Kari Böhm Wagner-fel­vételeiből. 14.00: Hírek. 14.03: Mű­sorismertetés. 14.05: Zenekari mu­zsika. 15.20: Délutáni hangverseny. Közben: 16.00: Hírek. 16.43: Nemes Nagy Agnes versei. 16.48: Az élet lehetőségeiről az űrben. Mati Unt regényének rádióváltozata. 17.36: Otto Klemperer vezényel. Közben: 18.00: Hírek. 18.44: Gluck: Iphige- nia Aullsban. Háromfelvonúsos opera. Közben: 19.30: Hírek. 20.25: Mahler: Vili. szimfónia. 21.41: A Stúdió 11 játszik. 22.06: Kilátó. A rádió világirodalmi folyóirata. 23.00: Hírek. Időjárásjelentés. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 9.28: Tévétorna. 9.35: Nagy ka­landom Északon. Jack London mű­vei alapján készült magyarul be­szélő olasz tévéfilmsorozat. VII 3. rész. 10.05: Radar. 10.45: A sebé­szet évszázada. NSZK tévéfilmso­rozat. xni/3. rész. 11.10: Művészeti Magazin. 15.18: Veszélyes utazás. NDK tévéfilmsorozat. VI/4. rész. Nyomon. 16.10: Hírek. 16.15: Év­gyűrűk. Tuzsér — Mátészalka. 17.00: Reklámműsor. 17.05: Li­mes. Dokumentumfilm. 17.30: Pa­rabola. 17.50: Tanévnyitó. 18.30: Égő türelem. Keresztűry Dezső versei. 18.50: Reklámműsor. 18.55: Egymillió fontos hangjegy. A tele­vízió könnyűzenei sorozata. 19.10: Cicavízió. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Szombat este . .. Drong, a borhóc. 20.55: Csak ülök és mesélek . .. Vitray Tamás mű­sora — I. rész. 22.15: Tv-híradó, 2. 22.25: Sarkadi Imre: Oszlopos Si­meon. Tévéfilm. tájékoztatóján Somogyi Bélát az OFOTÉRT Vállalat vezér­igazgatója. A fotó-optikai cikkek forgal­ma az elmúlt nyolc hónapban élénk volt, az országos nagy- vállalat a tavalyinál 7.5 száza­lékkal több árut értékesített. Kedvező kínálati helyzetüket mutatja, hogy az év hátralevő időszakát a tavalyinál mintegy 100 millió forinttal magasabb készlettel várják. Jobban és gyorsabban ki tudják elégíte­ni az igényeket optikai cikkek­ből. A fotócikkek választéka részben azért is javul, mert a tőkés importból vásárolt cik­kek egy része, némi késede­lemmel, most érkezik be. A vezérigazgató beszámolt arról is, hogy tetemes beruhá­zással javítja a vállalat a vá­sárlási körülményeket, a szol­gáltatások minőségét. Erre a célra az idén saját erőből 65 —70 millió forintot fordítanak. A bolthálózat fejlesztésére 15 millió forint jut. PEST MEGYEI HÍRLAP * Maevjsr Szocialista Munkáspárt Pest megvei Bizottsága é« • Pest megvei Tanács lapja. Főszerkesztő: DU LOKOS ZOLTÁN Fős? erkes7tö-he! vettess SÁGI ÁGNES Szerkesztőség: Postacím: 1951 Budapest vm.. Somogvi Béla u 6. II cm. Kiadja <i Hfrlápkfadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FEKENC Kiadóhivatal: Vili.. Blaha tutza tér &. Postacím: 195) Budapest. \ szerkesztőséé és a kiadóhivatal központi' telei.:..‘a: 343—-IM 142—220. Titkárság: 140—447. Előállítja Szikra l apnyomda. Budapest Terjeszti © Magyar Posta Elő­fizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a oosta hírlap­üzleteiben és a Po«tö R 5? Dont! Mirt-*p Irodánál rKIIT) Budapest V.. József «ádor tér l. Távbeszélő: • 80—850. Postacím: Posta Közoontl Hírlap Iroda. I.90P Budapest. Előfizetési Ili havonta ?0 forint. INDEX: 25 064 Ma, 17.05 kor a tv-ben: Limes KOSSUTH RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! Zenés mű­sor. 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.20: A mai nap kulturális programjából. 8.25: Az innsbrucki Vogel weide kórus énekel. 8.35: Lányok, asszonyok. 9.00: Viszontlátásra, Balaton! Az Ifjúsági Rádió műsora. 10.00: Hí­rek. Időjárásjelentés. 10.05: Szigeti József hegedül. 10.49: A nem bu­dapesti stúdiók vidám műsora. }2.00: Déli Krónika. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva. 12.45: Melódiakoktél. Köz­ben: 13.30: Szemforgatás nélkül. Szemes Piroska írása. 14.00: Hírek. Időjárás jelentés. 14.05: Kóruspó­dium. 14.55: Üj Zenei Üjság. 15.30: Nóták. 15.55: Reklám. 16.00: 168 óra. Közben: 17.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. 17.30: Mi a titka? Meix- ner Mihály műsora. 18.25: Üj köny­A műsorról a forgatókönyv íróját, Lázár Istvánt kérdez­tük: mit jelent az adás címe? — A latin eredetű szó eredetileg birtokok közötti határ­vonalat, mezsgyét jelentett, később, a római császárság ko­rában pedig megerősített birodalmi határvonalat. A műsor erről az utóbbiról szól. Köztudott, hogy hazánk területén régen a rómaiak alattvalói laktak, s az akkor Pannóniának nevezett tartomány keleti határait védték a barbár táma­dások ellen. — Hol húzódott a limes? — Jószerint a Duna vonalát követte a határvonal, s az adás ennek fennmaradt emlékeit mutatja be. A kamerákkal végigmentünk az egykori erődvonalon, Soprontól és Szom­bathelytől kezdve, Visegrádon, Verőcemaroson és Leányfalun folytatva, egészen a mai Dunaújvárosig; ezeken a helyeken mindenütt feltártak már az ásatások őrtornyokat. — A Duna keleti partján is találhatók ilyen tornyok. — Erről is szó lesz, hogy miért építettek hídfőket a bal­parton, hogyan védték ezt a határvonalat, s hogy milyen volt az akkori katonai szervezet, hogyan működött. A nézők lát­hatják a nemrégiben feltárt Gorsiumot is, ahol egykor nagy katonai tábor volt, s később — ennek hatására — keres­kedelmi központ is kialakult.. A műsornak aktuális vonat­kozása is van: a napokban ülésezik Budapesten a két-három évente más-más országban megrendezésre kerülő limes­kongresszus XI. ülésszaka. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom