Pest Megyi Hírlap, 1976. augusztus (20. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-23 / 198. szám

MONORÍ LÁNYOK GRÉCPUSZTÁN A munkájuk nél Ég a kezük alatt a munka — ez a 2. számú brigád... Esőre hajló, borongós idő fo- Macza Margit és Szucsák Ma­gadott, amikor megérkeztünk i ria brigádja a legjobbak közé a Kállai Éva építőtáborba, j tartozik. Példásan dolgoznak, Grécpusztára, ahol a monori ' s jelentős részük volt abban is, gimnazista lányok is dolgoz- j hogy a névadó tábortűz mű- nak. A tábor csendesen bújt sora — Böszörményi Aliz ve- a fák közé egy hatalmas te- ; zetésével — maradandó él- rületű gyümölcsös szélén, fél- ' ményt jelentett valamennyi tá- úton a Villányi-hegység és a ! borozó leánynak. Mecsek között. Szende Zsuzsanna tanárnő A lányok őszibarackot szed- I a délutáni programokat sorol­tok. Az út mentén teli ládák j ja: filmvetítések, Gábor lla jelezték serény munkájukat. ] műsora, a Kolinda-egyiittes Énekszó, hangos nevetés, jó- | fellépése, harkányi kirándulás, kedvű beszéd irányított ben- I KRESZ-vetélkedő, fórum, jel- nünket a gazdag terméát hozó j mezverseny... A televízió is baraekfák között. 17 brigád, ! meglátogatta a tábort. A Fa- 153 középiskolás szedi a gyű- j lujárók című, augusztusi mű- mölcsöt a szigetvári és a mo- i sorban láthatunk képeket a hácsi konzervgyár részére. Nél- I lányok munkájáról, tábori éle- külük a fákon maradna a ba- j téről. rack. j Két óra. Vége az ebédnek, Közeledve, ismerős arcok ; elhallgat a zene. Csendespi- villannak: monori diákok. A henő van. A tiszta, szépen, ta- 3 monori brigád munkájáról , lálékonyan díszített, tízágyas elismerően szól Kékesi Klára szobákban pihennek a lányok. tanárnő, táborparancsnok. r Levelet írnak, olvasnak, be- Szorgalmasak, fegyelmezettek, ' szélgetnek. Vidámak, jól érzik a tábor életébe aktívan be- , magukat, kapcsolódnak. Pintér Erzsébet, I Koblencz Sándor 1901-1976. Jubileumi dísiküzgyüiést Mait a Mimari SE A monori nagyközségi ta­nácsteremben ünnepi díszköz­gyűlést tartott a Monori Sport­egyesület, amelyen részt vett dr. Bencsik Mihály, a járási hivatal elnöke. Nagy Zsigmond, a Pest megyei Testnevelési és Sporthivatal főelőadója, dr. Zimányi Gyula nagyközségi ta­nácselnök, Hunyadi László já­rási sportfelügyelő. Bihari Imre megbízott sport­köri elnök bevezetőjében em­lékeztetett az elmúlt 75 év eredményeire. ­Idős Haness László régi mo­nori sportvezető ünnepi beszé­dében felelevenítette a 75 éves sportegyesület történetét. Falu Tamás 94 éves költő, ócsai lakos, az egyesület egyet­len élő alapító tagja versekkel I köszöntötte a díszközgyűlés résztvevőit. Szilágyi István hajdani mo­nori labdarúgó arra kérte a fiatalokat, olyan lelkesedéssel, odaadással küzdjenek az egye­sület színeiért, ahogy azt ők tették annak idején. Ezután kitüntetések átadásá­ra került sor. A testnevelés és sport érdemes dolgozója kitün­tetést vehette át Solti László, a Pest—Nógrád—Komárom megyei FŰSZERT monori fiók­jának igazgatóhelyettese, Bi­hari Imre nyugalmazott hon­véd főtiszt az OTSH elnökének dicsérő oklevelét kapta. Oláh Gyula és Vitéz Imre nyugdíja­sokat a Pest megyei Testneve­lési és Sporthivatal emlékpla­kettjével jutalmazták. G. J. SPORT A pálya széléről MONOR—TÖRÖKBÁLINT 2:2 (2:0) Az 1976/77 évi szezonnyitó megyebajnoki mérkőzésen a megfiatalított monori csapat a következő összeállításban lé­pett pályára: Ignát, Jarábik, Gergely, Somodi, Burján, Be- leki, Halápi, Deák, László S., László Gy., Búzás. Az első támadást a monori csapat vezette. László S. elé került a labda és az erős lö­vést a vendégkapus védte. Továbbra is a monori csapat maradt támadásban, de a ven­dégvédelem jói hárított. A 13. percben korszerű monori tá­madás futott a pályán, Lász­ló Gy. átadását László S. ér­tékesítette, 1:0. A 35. percben Halápi hozta fel a labdát, át­adását Búzás kapta, aki nem hibázott, 2:0. A 38. percben László S. megsérült és a hát­ralevő időben már csak sta­tisztált a pályán. Szünet után László S. he­lyett Ocelka jött be, de a mo­nori csatársor nagyon meg­érezte egyik legjobbja hiá­nyát. A 47. percben, a vendé­gek támadása után egy távo­li lövést Ignát elnézett és a keze között csurgóit be a lab­da, 2:1. Az 51. percben Somo- ái erős szabadrúgását a ven­dégcsapat hátvédje bravúrral hárította szögletre. A 65. perc­ben a játékvezető büntetőt ítélt a monori csapat ellen és a vendégcsapat egyenlített, 2:2. A gól után feljöttek a vendégek, de a monori véde­lem Jarábik, Burján, Somodi, Gergely önfeláldozóan verte vissza a meg-megújuló roha­mokat. A monori csapat az első félidőben ügyesen, hasz­nosan játszott. László S. ki­válásával szünet után a csa­pat játéka nem volt olyan fo­lyamatos, mint az első félidő­ben. A monoriak biztos győ­zelmet engedtek ki kezükből. Jók; Jarábik, Burján, Somo­di, László S. Monori serdülők—Török­bálinti serdülők 3:1. Göllővő: Szűcs, Hajdú, Ka­cséra. IGAZSÁGOS DÖNTETLEN Monori öregflúk—Pest megyei játékvezetők válogatott 3:3 (1:1) Monor, 1000 néző, vezette: Bende (Horváth — Temesvá­ri). Az öregfiúk támadásaival kezdődött a találkozó. Az el­ső percben Bokros viharzott el a jobbszélen (fiatal korára emlékeztetőén), beadását a védők ha nehezen is, de hárí­tották. A 3. percben Kécskei I. könnyelműsködése miatt Jeszenszky megszerezte a ve­zetést, a játékvezetőknek 1:0. A 8. percben K. Nagy lövése a kapufán csattant. A 15. percben Hűvé szépen szöktet­te I vádit aki szorongatott helyzetben kapu mellé rúgta a labdát. A 30. percben Pet­XVIII. ÉVFOLYAM, 198. SZÁM 1976. AUGUSZTUS 23., HÉTFŐ A vásárlók jobb ellátása érdekében Együttes ülést tartott a MÉSZÖV elnöksége és az Alsó-Tápió menti ÁFÉSZ igazgatósága Őszi tanácsülés Ebben a hónapban tartja őszi nyilvános ülését a vecsési tanács. A lakosságot érzéke­nyen érintő kereskedelmi hely­zetet tárgyalják meg, s hatá­rozatot hoznak a jobb ellátás érdekében. Tanévkezdés előtt Vecsésen több ezer tanuló tiszta iskolában kezdheti meg; a tanévet szeptember 7-én, bár a Kun Béla téri épületben; még dolgoznak a villanyszere- lök. A közelmúltban Ecseren tar­totta együttes ülését a MÉ­SZÖV elnöksége és az Alsó- Tápió menti ÁFÉSZ igazgató­sága. Az ülésen jelen volt Tú- za Sándorné dr., a MÉSZÖV elnöke, Kádár István, a SZÖ- VOSZ vezető-továbbképző in­tézetének igazgatója, Kiss Jó­zsef, a Pest megyei Tanács ke­reskedelmi osztályának mun­katársa, továbbá Lippai József, a KPVDSZ képviselője és Ko­zák Sándorné, a monori járási pártbizottság titkára. Az első kedvező jel Spanits Gyula igazgatósági elnoK megnyitó szavai után Nagy Gábor MESZuV ÁFÉSZ szaK titkárhelyettes a bolti kis­kereskedelemről szólva elmon­dotta, hogy a megyei ÁFESZ- ek élelmiszer-forgalmának nö­vekedési üteme 1974. évtől visszaesett, az alapellátás szín­vonala jelentős mértékben el­maradt mind a tanácsi, mind az országos szövetkezeti átlag­tól. A szaktitkár — figyelembe véve az Alsó-Tápió menti ÁFÉSZ vizsgálatait, valamint a MÉSZÖV elnökségének a FŰ­SZERT Vállalat közös megfi­gyeléseit — a fontosabb ta­pasztalatokat így foglalta ösz- sze: — Bár az ÁFESZ-ek és a FŰSZERT Vállalat kapcsolata az utóbbi negyedévben ugrás­szerűen javult, azonban ezt az előrelépést még csak az első kedvező jelnek lehet tekinteni, mert még mindig gyakoriak a túraelmaradások és a késések. Az ecseri 3. sz. boltból például két és fél hónapig nem vitték el a göngyöleget, végül is az ÁFÉSZ saját gépkocsijával szállította vissza a raktárba. A lisztes áruk közül a Pa- rány és az Othello keksz, & va­níliás karika csak korlátozott mennyiségben érkezik a bol­tokba. Gyakran hiányoznak az ételízesítők. Tésztafélékből rendszertelen az ellátás. Mag­lódon hónapokig nem volt 2— 4—8 tojásból készült tészta a kisvendéglőkben. Ezt elsősor­ban a nyugdíjasok reklamál­rics, Krencsán, Petrányi tá­madásait Szentkúti, Boros könnyedén szerelték. A 34. percben ismét K. Nagy-bom­ba, amit Csányi szögletre há­rított. A 43. percben Petrányi egyenlített, 1:1. Szünet után dr. Bencsik, Szalai, Simonovics, Retter, Paus erősítette a monori csa­patot. A 49. percben Petries megszerezte a vezetést, 2:1. Az 52. percben Retter ügyesen ugratta ki dr. Bencsiket, aki a kis rést is megtalálta és nö­velte csapatának előnyét, 3:1. A 70. percben Kovács lőtt gólt, 3:2. A 76. percben Kiss egyenlítési alkalmat hagyott ki. A 88. percben Ivádi egyen­lített 3:3. Bende játékvezető kifogás­talanul vezette a mérkőzést. Jók: Dimof, Retter, dr. Ben­csik, Simonovics, illetve Tol­di (a mezőny legjobbja), Ivá­di, Kiss E., Szentkúti. (vitéz) KÉZILABDA-Váci Kötött—Gyömrő 25:17 (13:4) A váci—gödöllői járási ösz- szevont bajnokság első fordu­lójában a gyömrőiek Vácra látogattak. Tavasszal ottho­nukban is egygólos vereségét szenvedtek a Kötöttől, most szerettek volna visszavágni. Az első félidő egyenlőtlen küzdelmet hozott, a hazaiak 9 gólos vezetésre tettel; szert. Szünet után jobban játszott a gyömrői csapat, de ez csak a hátrány csökkentésére volt elég. A gyömrőiek legeredménye­sebb játékosa Novak volt, aki kilencszer talált hálóba. ták. Pótkávé, cikória, maláta szinte állandóan hiánycikk. A készételek közül főképpen az olcsóbbak, például a töltött paprika, a pacalpörkölt és a szalontüdő az, amit hiába ke­resnek a vásárlók. Több étel, mint ital... A marha- és a sertéshús ará­nya a forgalomban a 20, illetve 80 százalékról az utóbbi idő­ben 33—65 százalékos arányra változott, amely gondokat oko­zott az ellátásban. Valamelyest javították az ellátást a hurka­készítmények és a fejhúsok. A kielégítő tej- és tejter­mékellátás érdekében az Alsó- Tápió menti ÁFÉSZ-nél három szállító is közreműködik. A Ceglédi Tejipari Vállalattól ka­pott tej csomagolása sajnos még mindig nem felel meg a követelményeknek. A Gyomron és a Gödöllőn sütött kenyér minősége nem kielégítő: sokszor égett, lapos, szalonnás és súlyhiányos. Á péksütemény térfogata nem fe­lel meg az előírásoknak. A na­pi második kenyérszállítás { gyakran 3—4 órát késik. Nem- j rég Ecseren a szállítók a víz­hiányra panaszkodtak, ennek ellenére saját boltjaikat kitű­nően ellátták áruval. Ezek a körülmények az ÁFÉSZ üzle­teiben kiszámíthatatlan for­galomhullámzást okoztak. A kenyér rossz minősége követ­keztében az Alsó-Tápió menti ÁFÉSZ-nél az 1975-ös adatok szerint 69 mázsáról 146 mázsá­ra nőtt a száraz kenyér, ponto­sabban az eladhatatlan pékáru mennyisége. Gyenge a zöldség—gyümölcs- forgalom is. Az ÁFÉSZ-ek sa­ját boltjai háztáji gazdaságok­ból, a ZÖLDÉRT Vállalattól és a budapesti piacokról igyekez­nek elegendő árut vásárolni. Ennek ellenére nem tudják a megfelelő ellátást biztosítani. A szövetkezeti vendéglátás 1976 első félévében a bázishoz képest 111 százalékos emelke­dést ért el. örvendetes, hogy az előfizetéses, és az egyéb ételíorgalom gyorsabban növe­kedett, mint az italforgalom. Célszerű lenne több ofyan bisztró létesítése, amelyeknek az egytálételek főzése lenne a feladatuk. Az ételválaszték kibővítése, valamint az egészségesebb táp­lálkozás érdekében az ÁFÉSZ titkársága 82 hal- és húspótló étel receptjét gyűjtötte össze és nyomtatásban elküldte mind­egyik megyei ÁFÉSZ-nek. A kulturált vendéglátásért Az előadás után felszólalá­sok hangzottak el, majd a MÉ­SZÖV elnöke határozati javas­latot terjesztett elő. A jelenlevő vezetőségi és igazgatósági tagok többek kö­zött kérték, hogy az ÁFÉSZ-ek titkársága, a megyei tanács vb kereskedelmi osztályának se­gítségével tegyen intézkedése­ket a sütőipari ellátás megja­vítása érdekében. A kulturáltabb vendéglátás megvalósításáért a szövetkeze­tek megtárgyalják a gyárak, üzemek, hivatalok, iskolák ve­zetőivel a konyhák, éttermek ÁFÉSZ-kezelésbe való átadá­sát. Az ÁFÉSZ-ek titkársága mindehhez biztosítja a pénz­ügyi fedezetet és a berendezé­sek beszerzéséhez is segítséget nyújt. A határozat leszögezi: a konyhák kapacitásának kihasz­nálása és a lakosság rendsze­res szórakoztatása érdekében a szövetkezetek jelöljék ki azo­kat a vendéglátóipari üzlete­ket, amelyek alkalmasak mű­soros rendezvények megtartá­sára. Készítsenek éves, féléves terveket, és jelöljék ki azokat, akik felelősek lesznek azért, hogy a terv valósággá váljon Krátky László Hírős napok Az idén szeptember 2—5-e között rendezi.-; meg a hagyó-, mányos „hírős napokat” Kecs­keméten. A programban, amelynek előkészületei már megkezdődtek, kiállítások, tu­dományos tanácskozások és. szakember-találkozók szere­pelnek. Ez alkalommal kerül sor az országos kertészeti kon­ferenciára, ahol átadják a Mohácsy Mátyás-emlékérme­ket, a Mathiász-díjakat a me­zőgazdasági termelés kiválósá­gainak. Mozi statisztika Gyömrő a legjobbak között Elkészült a Pest megyei mo­zik félévi statisztikája. A járás filmszínházai közül a tervet a legjobban a gyömrői teljesítet­te. Tizenhat és fél ezren néz­ték meg a filmelőadásokat a nagyközségben, így a bevételi­tervet is túlteljesítették. A’ megyében egyébként mindössze hét mozi teljesítette túl a fél­éves tervet. MŰSOR MOZIK Gyömrő: Babaház. Maglód: Front szárnyak nélkül, I—II. Mende: És hamarosan a sötét­ség. Monor: Fehér farkasok. Nyáregyháza: Fegyverek Prá­gának. Pilis: A zeppelin. Űri: Két pont között a legrövidebb/ görbe. Üllő: Robinson Crusoe. Vecsés: Bizalmi állásban. MŰVELŐDÉSI HÁZ Mendén, 19-től 20 óráig: az énekkar próbája. NYÁR VÉGE GYULÁN ismerősökkel Erkel szülővárosában Egyre többen keresik fel já­rásunkból és az ország más ré­széből is a barátságos Békés megyei várost, Gyulát, amely­nek épületei, műemlékei a múltat idézik. Szinte vala­mennyi háza — természetesen az újakat kivéve — műemlék. A falakon kis márványtáblák jelzik, melyik ház mikor épült, milyen stílusban. A vár a tö­rökök elleni harc egyik fontos védőbástyája volt. Nagyon so­kan látogatják meg a vármú­zeumot, de érdemes felkeresni az Erkel Ferenc Múzeumot is, ahol a zeneszerző dolgozószo­báját láthatjuk — ... még to­vább lehetne sorolni a gyulai nevezetességeket. Először a városban Most azonban inkább ejt­sünk szót az ide látogató já­rásbeliekről. A várfürdőben találkoztunk össze Földváry Györggyel, a pilisi nagyközségi tanács vb- titkárával és feleségével. — Mi tavaly is itt töltöttük a nyár egy részét — mondta Földváry György. — Nagyon jól érezzük magunkat. Sajnos, holnap már utazunk. Megnéz­tük a várat, sokat sétáltunk a városban. Csak azt mondha­tom: érdemes Gyulára láto­gatni. A gyömrői Ruhaipari Szö­vetkezet ötszobás nyaralót bé­rel Gyulán. Kardos Vincéné is a szövetkezetben dolgozik, már tizenöt éve. Ö így vall a gyu­lai nyaralásról: — Először jöttem Gyulára, de örömmel mondhatom, nem bántam meg. A várfürdőnek szinte minden medencéje a gyógyulást szolgálja, hiszen termálvízzel töltötték fel. Akad látnivaló is bőven, úgy hogy nem unatkoztam a két hét alatt. Ha hazamegyek, kolléga­nőimnek sokat mesélek majd a városról. Bizonyára ők is ked­vet kapnak, s jövőre ellátogat­nak ide. ★ A PENOMAH pilisi hizlal­dájának negyvenöt tagú cso­portja négy napot töltött a vá­rosban. Autóval érkeztek, s a kempingben szállásolták el őket. — Először járunk Gyulán, nagyon jól szórakozott a társa­ság. Most éppen a népművé­szeti boltba igyekszünk, a kis­lányunknak veszünk egy népi hímzéssel díszített blúzt. ★ Eredeti módon oldja meg dolgozói nyaraltatását a Gyöm­rői Vas- és Fémipari Szövet­kezet. Egy lakókocsit vásárol­tak, s azt az ország különböző helyein állítják fel. Miskolc­tapolcáról a kocsi Gyulára ér­kezett. Most Simon József, a szövetkezet elnöke és családja nyaral Gyulán. Gépkocsival jöttek. így a város környékét is meglátogathatják. Színes nyári program Találkoztunk gyulai tartóz­kodásunk idején más ismerő­sökkel is. Jártak itt monoriak. gyömrőiek. pilisiek, vecsésiek A gyulai nyár gazdag prog­ramját is sokan láthatták. A Várszínházban Keresztúry De­zső: Nehéz méltóság című da­rabját mutatták be, Zrínyi Miklósról. A darab rendezője Marton Endre kétszeres Kos- suth-díjas, kiváló művész volt. Bemutatták Illyés Gyula: Dá­niel az övéi között, avagy a mi erős várunk című komédiáját is, amelyet Sík Ferenc érde­mes művész rendezett. Az Állami Népi Együttes az Ecseri lakodalmassal mutatko­zott be, ezzel is a kitűnő, nem­régiben elhunyt Rábay Miklós koreográfusra emlékezve. Sorolhatnánk tovább a szí-- nes kulturális programot. A sportesemények sem hiányoz­nak a gyulai események közül. Most folyik például a Magyar- ország—R,ománia nemzetek kö­zötti női válogatott sakkmér­kőzés. A húskombinát szerelői Most már monori járási vo­natkozása is van a városnak, Az épülő húskombinátnál a MEZŐGÉP Vállalat monori gyáregysége is dolgozik. A több mint ötven személyt fog­lalkoztató részlegben főleg he­lyiek és környékbeliek dolgoz­nak, a vezetők azonban a mo­nori gyáregységből jöttek. Ök irányítják a technológiai be­rendezések szerelését. Amint hallottuk, eddigi munkájukkal elégedettek a húskombinát ve­zetői. ★ A Körös menti város évente több tízezer vendéget fogad. Évről évre többen fedezik fel Gyulát, a monori járásból is. Nem kétséges, aki egyszer el­látogat ide, később ismét visz- szatér... Gér József L i

Next

/
Oldalképek
Tartalom