Pest Megyi Hírlap, 1976. augusztus (20. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-01 / 181. szám

v/fe/im um. AUGUSZTUS 1., VASÁRNAP Hét nap krónikája Brezsnyev az európai realitásokról Hogyan maradhat meg Andreotti kormánya ? — Földrengés Kínában A palesztin ütőkártya — Fajüldözők a vádlottak padján Hétfő: Reagan bejelentette, hogy alelnök jelöltjének Ri­chard Schweiker pennsylvaniai szenátort szemelte ki — Bolgár —román kormányfői találkozó, amelyet Ceausescu és Todor Zsivkov várnai eszmecseréje követett Kedd: letartóztatták Tanaka volt japán miniszterelnököt — A Biztonsági Tanács megvitat­ja Zambia panaszát a Dél-afri­kai Köztársaság agressziója miatt. Szerda: Rómában összeült a Spanyol Kommunista Párt Központi Bizottsága — Nagy- Britannia megszakította diplo­máciai kapcsolatait Ugandával. Csütörtök: Mozambik, Tanzá­nia és Zambia államfői Mapu- tóban csúcstalálkozót rendeztek — Földrengés Kínában — Pa­lesztin—szír megállapodás Da- maszkuszban. Péntek: Leonyid Brezsnyev nyilatkozata a Pravdában a helsinki értekezlet évforduló­ján — Megalakult az olasz kor­mány. Szombat: Chirac francia mi­niszterelnök befejezte tokiói tárgyalásait. — Üjabb kísérlet a bejrúti és Teli Zaatar-i pa­lesztin sebesültek elszállítására. A moszkvai Pravda a hé­ten Brezsnyev-interjút közölt: a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak főtitkára válaszolt a lap munkatársának kérdéseire. Az interjú ténye önmagában is figyelmet keltett. Ebből is ki­világlott, mekkora fontossá­got tulajdonítanak a Szovjet­unióban a helsinki értekezlet dokumentumának. Leonyid Brezsnyev igen de­rűlátóan nyilatkozott a Hel­sinkiben elért eredmények to­vábbfejlesztésének lehetősé­geiről. Ugyanakkor rámuta­tott arra, hogy egyes nyugati hatalmak beavatkozása az olasz kormány megalakításá- ii* k folyamatába, éles ellen­tétben áll a tiers inki záróok­mánnyal. Az SZKP Központi Bizott­ságának főtitkára — szokásá­hoz híven — a nyári hónapo­kat a Fekete-tenger mentén, „a krími Kremlben” tölti. Itt fogadta a héten Edward Gie- reket, a lengyel és dr. Gustáv Husákot, a csehszlovák párt itt üdülő vezetőjét. Maradjunk még a szocialis­ta országok diplomáciai ese­ményeinél: a hét elején bol­gár—román kormányfői tár­gyalások folytak, majd köz­vetlenül utána Várnában Tó­dor Zsivkov Nicolae Ceau- sescuval folytatott eszmecse­rét. Több fontos gazdasági kérdés szerepelt a két szom­széd ország vezetőinek talál­kozóin, így a líikopolnál, il­letve Turnu Magurele-nél megépülő vízierőmű ügve, va­lamint a Szovjetunióból Ro­mánián át Bulgáriába menő különböző vezetékek kérdése. Olaszországban megalakult az új kormány. Sorsa attól függ, hogy parlamenti bemu­tatkozáskor a kommunista képviselők tartózkodni fog­nak-e a Szavazástól. Ha elle­ne szavaznának, aligha élne egy napot is az Andreotti-ka­binet ... Az új kormányfő úgy igyekezett összeállítani a miniszterek névsorát, hogy az olasz baloldal kevés kifogá­solnivalót találjon benne. Nincs a kormányban Rumor, aki a Lockheed-botrányba ke­veredett bele és nincs ott Co­lombo sem, aki a reakció ér­dekeit szolgáló, a kisembere­ket sújtó gazdaságpolitikájá­val tulajdonképp az előző kormányt a bukásba vitte. Természetesen nem személyi kérdések döntenek, hanem az, hogy Andreotti kormány­programjában talál-e az Olasz Kommunista Párt aranyi pozi­tívumot, aminek láttán egye- lőre nem fordulna ellene. A Közel-Keleten továbbra Is Libanon, drámája foglal­koztatja a közvéleményt. Meg­szokhattuk már, hogy egy­mást érik a meglepő fordula­tok. Így volt ez ezen a héten is. Damaszkuszban a szíriai külügyminiszter, Khaddam, és a Palesztinái Felszabadulási Szervezet „külügyminisztere”, Faruk Kaddumi megállapo­dást írt alá a szír—palesztin ellentét felszámolására. En­nek alapján számítani lehet a harcok hevességének csitulá­sára, s talán a körülzárt pa­lesztin táborokból a sebesül­tek elszállításának lehetővé tételére. Cserébe a palesztin mozgalom hajlandónak mu­tatkozik a februári megálla­podás végrehajtására, amely­nek alapján Libanonban szin­te az ellenségeskedések előt­ti politikai rend állna helyre. Alig történt meg a megálla­podás, máris új fordulat kö­vetkezett. Damaszkuszban olyan közleményt adtak ki, amellyel a Palesztinái Felsza- badítási Szervezet nem ért­hetett egyet... A damaszku­szi értelmezés célja az volt, hogy a palesztinokat szembe­fordítsa Egyiptommal, miután mostanábain a Palesztinái Fel- szabadítási Szervezetet — Szí­riával szemben! — éppen Szadat Egyiptoma támogat­ta ... Ide illik az Izvesztyija megjegyzése: „Az arab reak­ció szavakban támogatja a palesztinokat, de valójában e problémát ütőkártyaként akarja felhasználni mind az arab országok egymás közti viszonyában, mind pedig az imperialistákkal folyó alku­ban.” A Közel-Kelet után a Tá­vol-Kelet: a hét első szenzá­cióját Tanaka volt japán mi­niszterelnök letartóztatása je­lentette. A korábbi kormány­fő be is vallotta azóta, hogy óriási összegíeket vágott zseb­re az amerikai Lockheed re­pülőgépgyártó cég megbízot­tai tói. Természetesen nem ar­ról van szó, hogy a japán dé- moíkrácia akkora lenne, mint­ha a korrupciót a legmaga­sabb szinten is meg tudná és meg akarná szüntetni és bün­tetni. Nem, főként belpoliti­kai és pártpolitikai okai vol­tak annak, hogy Miki Takeo miniszterelnök leszámolt előd­jével. Az ugyanis, elvbarátai­val együtt, őt akarta megbuk­tatni ... Az ősszel esedékes japán törvényhozási választá­sok előtt Miki Takeo, aki „a megvesztegethetetlen” híré­ben áll, „a rend és törvény” tiszteletben tartásának jelsza­vával próbálja győzelemre vezetni a húsz éve kormány­zó Liberális Demokrata Pár­tot. Viszont minden tokiói hír azt mutatja, hogy Tanaka letartóztatása sokkal nagyobb erkölcsi-politikai megrázkód­tatást okozott, mint Miki Ta­keo agy tröszt je kigondolhat­ta Kínában megrengett a föld. A természeti csapás, amely nyilván kivédhetetlen, s amely keleten vagy nyugaton egy­formán pusztíthat minden po­litikai rendtől függetlenül, Kínában mégis bizonyos poli­tikai megjegyzéseket igényelt. Először is azért, mert koráb­ban a pekingi propaganda éppen azt hirdette meg, hogy megtalálták és alkalmazták a földrengés előrejelzésének biz­tos módszerét. A mostani tra­gédia erre rácáfolt. Másod­szor pedig azért, mert a föld­rengés olyan, időpontban kö­vetkezett be, amikor Csou En-Laj halála után, Teng Hseiao-pertg megbuktatását követően, Mao Ce-tumg be­tegségének elhatalmasodása­kor a „politikai földmozgá­sok” máris előre jelezhetek. Végül néhány szó Afrikáról: a fekete földrész továbbra is a világközvélemény érdeklő­désének középpontjában ma­rad. Fontos esemény volt dr. Agostinho Neto látogatása Kubában: a szocialista sziget- ország és Angola kapcsolatai még szorosabbakká válnak, az angolai nép tovább számíthat a kubaiak segítségére a füg­getlenül égének megvédéséért folyó harcban. Dél-Afrika és Rhodesia fajüldözői az ENSZ Biztonsági Tanácsában éppúgy, mint Mozambik fővárosában három ország csúcstalálkozó­ján a „vádlottak padjára” ke­rülitek. Pálfy József A most kezdődő hét ese­mény naptárából : Hétfő: New Yorkban meg­nyílik az ENSZ 3. tengerjogi konferenciájának ötödik ülés­szaka. — Philadelphiában nem­zetközi eucharisztikus kong­resszust tartanak. Kedd: Kissinger amerikai külügyminiszter hivatalos láto­gatásra Teheránba utazik. — Moszkvában tartja a Nemzet­közi Kartográfiai Szövetség 8. nemzetközi konferenciáját és 5. közgyűlését. Szerda: augusztus 6-ig az atom- és hidrogénbomba betil­tásáért küzdő világértekezlet 22. ülésszakának első részét tart­ják Hirosimában. A második részt augusztus 8-tól Nagasza- kiban tartják. Csütörtök: az OPEC-tagor- szágok pénzügyminiszterei ta­nácskoznak Bécsben. — Gis- card d’Estaing francia államfő háromnapos hivatalos látoga­tásra Gabonba utazik. Péntek: a tömegpusztító fegyverek minden fajtájának betiltásáért vívott harc hete kezdőwlik a BVT felhívására. Szombat: a Latin-Amerikai Szabadikereskedelmi Társulás (LAFTA) augusztus 2í)-ig kon­ferenciát tart. — Bokassa, a Középafrikai Köztáraság elnö­ke Bonnba látogat. — Nemzet­közi fasiszta találkozó Ham­burgban. Teli Zaatar Harmadszor is meghiúsult a Nemzetközi Vöröskereszt mentőakciója Jasszer Arafat nem hagyta jóvá a szíriai—palesztin megállapodást Bejrut külvárosi körzeteiben változatlanul utcai harcok folynak. A jobboldali erők fo­kozták tűzerejűket, gépfegy­verekkel és rakétákkal lőtték a Teli Zaatar palesztin mene­külttábort. Az Arab Liga bej­rúti megbízottja sajtóértekez­letén közölte, hogy a táborban a helyzet egyre romlik. S a menekültek között sokkal több a súlyos sebesült, mint ahogy azt előzőleg feltételezték. A Nemzetközi Vöröskereszt mentőakciója szombaton reg­gel harmadszor is meghiúsúlt. A legújabb tűzszüneti meg­állapodás ellenére a Bejrút környékén. Teli Zaatar palesz­tin menekülttábort ostromló jobboldali fegyveresek újabb feltételeket támasztottak. A Vöröskereszt mentőautói a jobboldaliak követelése ér­telmében nem haladhattak volna át egy bizonyos köze­lebbről meg nem határozott ponton és a mentőszolgálat ilyen körülmények között nem vállalhatta a felelősséget a sebesültek biztonságáért. Eközben a tábor egyik svéd oivosától drámai hangú üze­net érkezett a Teli Zaatar vé­dőinek helyzetéről. „Ha há­rom napon belül nem érkezik meg a segítség, vízhiány miatt a sebesültek belehalnak sérüléseikbe”. — hangzott a rádió felhívás. Camille Cha- moun a libanoni jobboldal egyik vezéralakja cáfolta, hogy az ő irányítása alatt álló fegy­veresek bármiképpen akadá­lyozták volina a Vöröskereszt akciójának végrehajtását. A muzulmán erők rádióadó­ja hangsúlyozta, hogy a Da­maszkuszban elért szíriai—pa­lesztin megállapodás a „csa­tatéren nem változtatta meg a helyzetet”. A Palesztinái el­utasítási front pedig egyenesen „kapitulációnak” minősítette a megállapodást. Jasszer Arafat,. a PFSZ ve­zetője pedig állítólag kijelen­tette, hogy nem hagyta jóvá ezc a dokumentumot sőt, nem is volt előzetes tudomása róla. Ez ügyben Damaszkuszban to­vább folynak a megbeszélések a szíriai kormány és a PFSZ képviselői között. ★ Ahmed Hasszán Al-Bakr, az Iraki Köztársaság elnöke szom­baton kihallgatáson fogadta Tarik Azizt, aki az elnök kü- lönmegbízottjaként a napok­ban Moszkvában járt, és át­nyújtotta Al-Bakr Leonyid Brezsnyevhez intézett üzene­tét. Tarik Aziz tájékoztatta az elnököt a szovjet fővárosban folytatott tárgyalásairól, amelynek középpontjában az arab világ helyzetével és a li­banoni válsággal kapcsolatos kérdések álltak. New-Amsterdam Ä Guyanái Népi Haladó Párt XIX. kongresszusa Szombaton New-Amsterdam elővárosában megkezdődött a Guyanái Népi Haladó Párt XIX. kongresszusa. A Közpon­ti Bizottság beszámolóját Cheddi Jagan főtitkár adta elő. A kongresszus munkájá­ban külföldi testvérpártok kép­viselőinek egész sora vesz részt. A küldöttek és a kongresszus külföldi vendégei lelkesen fo­gadták a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának üdvözletét, amelyet az SZKP küldöttségének vezetője, Koszolapov, a Központi Bi­zottság póttagja olvasott fel. A VIKING—1 markolókarja gyűjtötte talajminta első vizsgálata megerősíti azt a feltevést, hogy a Mars geoló- giailag sokkal kevésbé aktív bolygó, minit a Föld. Az élet­hez szükséges nyomelemek csak nagyon kis arányban mu­tathatók ki. Befejeződött a Spanyol Kommunista Párt Központi Bizottságának római plenáris ülése Santiago Carrillo, a Spa­nyol Kommunista Párt főtit­kára a párt központi bizott­sága Rómában megtartott ple­náris ülésének befejeztével sajtóérkezetelen öszegezte a tanácskozás eredményeit. Kö­zölte: a párt úgy határozott, hogy kibővíti szervezetét, s nemcsak Madridban, hanem más spanyol városokban is irodát nyit. A párt legálissá nyilvánításáig 300 000 tagra tervezik bővíteni a taglétszá­mot. Carrillo tájékoztatott ar­ról is, hogy mostantól kezdve a párt végrehajtó bizottsága 36 tagot számlál majd, s a 142 tagú központi bizottságban többek között 57 ipari és hat mezőgazdasági munkás is he­KINA További földlökések várhatók... A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa a Kínai Népköztársaság Államtanácsához küldött táviratban fejezte ki részvétét az egész kínai népnek, a földrengések károsultjainak és az áldozatok hozzátartozói­nak a Kínai Népköztársaság lakosságát napok óta sújtó pusztító erejű földrengéssel kapcsolatban. A kínai külügyminisztérium szombaton — helyi idő szerint a kora délelőtti órákban — újabb figyelmeztetéssel fordult a Pekingben élő külföldiekhez. A minisztérium tájékoztatás­ügyi osztálya felhívta a külföl­di tudósítók figyelmét arra, hogy az előrejelzések szerint „szombaton vagy vasárnap vi­Miiym is a Szálját—5? szükségesek, köztük a „futó­deszka” is. A kisebb átmérőjű henger­ben található a lakószoba. Itt készíti el a legénység az ételét, itt ebédel, pihen. Két összecsukható ágyon alszanak. Az ebédlőasztalba szerelt vil- lanyfőzőn melegíthetik meg az ételüket. Az űrállomás alkotói gon­doltak az űrhajósok kulturált pihenésére is: rendelkezésükre áll egy diavetítő, egy könyv­tár, amelyben megtalálhatók a klasszikusok. A. Dumas, Stefan Zweig és más írók mű­vei. Az űrhajósoknak van magnójuk és rádiójuk. A lakószoba belső kiképzé­sére szemet nyugtató világos­kék árnyalatú éghetetlen, szintetikus szövetet használ­tak. A különböző színek kel­tik a „mennyezet” és a „padlózat” illúzióját az állo­máson. A súlytalanság állapo­tában ezek a fogalmak meg­szűnnek létezni, és az űrha­jósok előre kiválasztották a saját ízlésüknek megfelelően, hogy melyik falat tekintik majd „mennyezetnek”. A Szál jut—5-ön minden a „maga helyén van”. M. Csernisov szonylag erős, további má­sodlagos földlökésektől lehet tartani. A DPA és az UPI tudósított, hogy a kínai hatóságok a sú­lyos földrengés-katasztrófa miatt számos külföldit felszólí- tottaik, távozzék az országból. Az Aszahi Simbun japán napilap pekingi tudósítója szombaton Tangsanból érkezett menekültekre hivatkozva arról számolt be, hogy a természeti katasztrófában feltehetőleg „tíz- vagy százezrek” vesztet­ték életüket. A földrengés a legsúlyosabb károkat Tangsan- ban okozta. A város állítólag nyolcvan százalékban elpusz­tult. Szemtanúk „reménytelen­nek” minősítették a helyzetet. Súlyos károk keletkeztek Tien- csin kikötővárosban is. Az Üj Kína hírügynökség péntek éjjeli tudósítása szerint a pekingi hatóságok „az igen súlyosan érintett területek la­kosaira” összpontosítják se­gélynyújtásukat, és „ad hoc- különítmények” helyreállítot­ták a Peking és Tangsan közöt­ti vasútvonalat. ★ A Magyar Népköztársaság Pekingi nagykövetségének köz­lése szerint a Kínában tartóz­kodó magyar állampolgárok valamennyien sértetlenek. lyet foglal. Marcelino Cama­cho, a Spanyol Munkásbizott­ságok Országos Titkárságának vezetője a kommunista párt végrehajtó bizottságának tag­ja. Carrilld a spanyol ügyekbe való tűrhetetlen beavatkozás­nak minősítette, hogy Kissin­ger amerikai külügyminiszter ellenezte a spanyol KP legá­lissá nyilvánítását. A főtitkár a pénteken meg­hirdetett amnesztiát határo­zott lépésnek nevezte a nemzeti megbékélés felé vezető úton, ugyanakkor azonban rámuta­tott a rendelet diszkriminá­ciós jellegére is. Mint isme­retes. az amnesztia nem érinti azokat a politikai foglyokat, akiket politikai okokból elkö­vetett merényletek miatt tar­tanak börtönökben. Ez első­sorban a baszk nemzetiségi bebörtönzöttekre vonatkozik. Carrillo ismét síkraszállt az általános amnesztia mellett, majd kifejezte azt a remé­nyét, hogy a részleges amnesz­tia rendelkezései értelmében mind ő, mind Dolores Ibár­ruri, a párt elnöke hamarosan visszatérhet Spanyolországba. A pénteken bejelentett am­nesztiát egyébként a spanyol legális ellenzék köreiben is üdvözölték, újból hangsúlyoz­va azonban a teljes amnesz­tia szükségességét. Az El Pais című spanyol li­berális lap szombati száma révén egyébként nyilatkozatot közölt Dolores Ibarruritól. ★ Manuel Marotival, a spa­nyol munkásbizottságok egyik vezetőjével az élén spanyol küldöttség tartózkodik Moszk­vában. A spanyol vendégek meg­beszéléseket folytatnak szovjet szakszervezeti vezetőkkel, is­merkednek a szovjet emberek életével, ipari és mezőgazdasá­gi vállalatok tevékenységével és a dolgozók pihenését szol­gáló üdülőközpontokkal. Szombaton bombák robban­tak Madridban, Bilbaóban és Sevillában. A robbanások a fővárosban és Bilbaóban megrongáltak egy-egy polgár- háborús emlékművet, Sevillá­ban pedig megöltek két em­bert, feltehetőleg a merénylet végrehajtóit. Értesítjük a kiskert-tulajdonosokat, a zöldség- és gyümölcstermelőket, hogy élelmiszer- és zöldség-gyümölcs boltjaink azonnali készpénzfizetéssel ZÖLDSÉGET ÉS GYÜMÖLCSÖT napi áron felvásárolnak. Felvilágosítást adnak a boltvezetők. Vác és környéke Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, Vác, Erzsébet u. 22. á A L mok megfigyelése szempont­jából. Ahhoz, hogy az űrállo­más jó felvételeket készít­hessen, stabilan kell „állnia”, a „billegés” csökkenti a fel­vételek minőségét. A műszer- és a lakószakasz közötti átjáróban elhelyezett központi vezérlőpultról ellen­őrizhető gyakorlatilag vala­mennyi rendszer és gépcso­port, köztük *az űrállomás külső burkára szerelt műsze­rek is. Innen vezérelhető a tartalék-berendezés is: az űr­állomás egyes fő rendszerei­ből és műszereiből a megbíz­hatóság növelése céljából ket­tő van. A vezérlés centralizálását segíti a fedélzeti számítógép, amelybe betáplálják a repülé­si programot. Ezenkívül az „elektronikus agy” lehetővé teszi azt is. hogy az űrállo­mást használni lehessen auto­matikus repülés közben is. A 4 méter átmérőjű „nagy” hengerben helyezték el a mű­szerszobát. Itt található a tu­dományos készülékek legfon­tosabb része, valamint a kü­lönböző sportszerek és egész­ségügyi berendezések, ame­lyek az űrhajósok edzéseihez Július 7 óta kering röppá- lyán a Szojuz—21—Szál jut—5 komplexum. A nagy méretű űrállomá­sok — számos tudományos és népgazdasági feladat megoldá­sának hatékony eszközei. A világ legelső, hosszan tartó repülést végző űrlaboratóriu­mát, a Szaljutot 1971. áprili­sában bocsátották fel röpoá- lyájára. Ez a mostani űrállo­más a Szaljut-család ötödik tagja. Milyen is hát ezaSzal- jut—5? Ami a legfontosabb, mére­teit és súlyát illeti, az előző űrállomásokhoz képest jófor­mán semmit sem változott. Az űrállomás összsúlya az űrhajóval történt összekapcso­lása után 25 tonna, a herme- tikus szakaszok térfogata kb. 100 köbméter. Hossza össze­kapcsolt állapotban 23 méter, maximális átmérője több mint 4 méter. A Szaljut—5 módosított tá­joló és stabilizáló rendszere révén az űrállomás állandóan a szükséges helyzetben »tart­ható, mégpedig rendkívüli pontossággal. Ez igen fontos számos tudományos kutatás, például asztrofizikai objektu-

Next

/
Oldalképek
Tartalom