Pest Megyi Hírlap, 1976. június (20. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-05 / 132. szám

\ MOHOR»VID£n P E S T -M E G Y E I H I R L AP 1 K Ü l Ö N K I AD A S A XVIII. ÉVFOLYAM, 133. SZÁM 1976. JÚNIUS 5., SZOMBAT Nyolcvanötén, három brigádban Tovább szilárdult a munkafegyelem A vecsési költségvetési üzem feladatai Formás fagyai Monoron a Főtéren, körülbelül 300 méteres szakaszon fagyalsövény teszi hangulatosabbá a község legforgalmasabb részét. Képünkön: Márton László és Orosházi József, a költ­ségvetési üzem kertészei formásra nyírják a sövényt. Ifj. Fekete József felvétele ÚTTÖRŐ-OLIMPIA Az év legnagyobb Bánki Lajos február elsején vette át a tanács költségvetési üzemének vezetését. Azóta sok minden megváltozott. Üj szer­vezeti és ügyviteli szabályza­tot dolgoztak ki, amelyet a tanács végrehajtó bizottsága a legutóbbi ülésén fogadott el. E szabályzat szerint, az üzem tevékenységét három brigád között osztották fel. A kommunális brigád az utakat, tereket, a temetőt és a piac térségét tartja rend­ben, de hozzá tartozik a sze­métszállítás is, a karbantartó az állami házakat folyamatosan fel­újítja, gondozza, a beru­házási brigádra az építke­zések tartoznak. Az üzemben jelenleg nyolc­vanötén dolgoznak, a legtöb­ben kőművesek, de van már az üzemnek — a Damjanich úti telepén — lakatosrészlege és egy asztalosa is. — A legnehezebb a munka­A monori könyvesbolt el­adói vasárnap is nyitva tar­tották az üzletet, várták a vásárlókat, akik mentek is szép számmal. Mint megtud­tuk, jóval nagyobb forgalmat bonyolítottak le a könyvhét megnyitása óta, mint máskor, azonos időszakban. A Szép versek című kötet, a Körkép, a Rivalda és az trószemmel című könyvek mind egy szálig elfogytak, de nagy a kereslet egyéb kiadványok iránt is. ★ Pilisen a könyvhét alkal­mából, író—olvasó találkozót rendeztek a napokban: Fekete Gyulát látták vendégül, aki, miután olvasóival elbeszélge­tett, könyveit dedikálta (ké­pünkön). ★ A monori járási könyvtár­ban — több területi verseny után — e héten rendezték meg az iskolások történelmi vetél­kedőjét. Tizenkilenc diák, ha­todik, hetedik és nyolcadik osztályosok adtak számot a Április 29-én átadták ren­deltetésének a községi közpon­ti konyhát, és nem egészen egy hónapra rá elkészültek a Kisfaludy úti óvoda bővítésé­vel is. Az építők jelenleg az üllői tűzoltószertár és pedagógusla­kás építésén dolgoznak, még­pedig ugyancsak iparkodva, mivel június 15-re szeretnék átadni. Még ebben a hónapban befejezik a Toldi Ferenc úti óvoda bővítését, kor­szerűsítését. Több állami házat felújítanak a Szép, a Bajcsy-Zsilinszky, a Malinovszkij és a Város ut­cákban. könyvtárvezetőkből álló zsűri előtt tudásukról, történelmi ismereteikről. A vetélkedőt Pesti Imre, a járási hivatal művelődésügyi osztályának ta­nulmányi felügyelője vezette, s nem tehetett fel olyan nej­hez kérdést, melyre a gyere­kek ne tudtak volna válaszol­ni. Jól ismerik a magyar tör­ténelmet, sem az évszámok, sem az események nem okoztak nagy gondot a versenyzőknek. Könnyen felismerték a vetí­tett diaképen a számszeríjat, a lovagi páncélt, a magyar koronát, tudták, melyik iro­dalmi idézet mely korhoz kap­csolódik. Különösen az üllői iskolások, Marunák Ferenc ta­nítványai jeleskedtek: övék lett a három első hely. Ren­dek Imre, Karacsi Jenő és Bokros Erika ezzel a győze­lemmel a megyei döntőbe ju­tott, a többiek pedig — az él­ményen túl — díszes oklevél­lel, könyvjutalommal is gaz­dagodtak. K. Zs. A járdák szokatlanul gyor­san készülnek. Az Attila ut­cában már nem taposnak sár­ban az ott lakók, s hamaro­san lesz járda a Magyar ut­cában is. A nyugdíjas brigád jelenleg a strandot festi, meszeli, pa­dokat helyez ki és kaszálja a füvet. i Ebben az évben a Ceglédi Élelmiszerkiskereskedelmi Vál­lalat Zrínyi és Madarász ut­ca sarkán levő boltjának kor­szerűsítését is elvállalták, de még kora nyáron lerakják az alapjait az OTP-lakótelep új óvodájának is. (k. gy.) is. A háziasszony szerepét a Monorvidóki ÁFÉSZ nődoügo- zói vállalták. Béki Ferencné, az Üllői Üj Tavasz Tsz brigádvezetője, a 13. számú választókerület or­szággyűlési képviselője kö­szöntötte meleg- szavakkal a megjelenteket, majd Kozák Sándorné, az MSZMP járási bizottságának titkára, s Dobro- vitz Józsefné, az MSZMP já­rási bizottságának nőreferense az üzemekben és a mezőgaz­daságban dolgozó nők gondjai­ról, életéről beszélt. Családias hangulatban zaj­lott le a találkozó, fehér asz­tal mellett, s a búcsúzás per­ceiben együtt énekeltek az asszonyok a pávakör dalosai­Hagyománynak' számít már, hogy Gyomrán, a nyá­ri hónapokban megrendezik a kulturális napokat. Az idei kulturális program az elmúlt évekéinél is gazda­gabb, színesebb. Oszter Sándor színművész a na­pokban sikerrel mutatta be Hétköznapi utazás című műsorát. A hét elején tar­tott tánczenei műsor, amelynek főszereplője Za- latnay Sarolta volt, már ko­rántsem aratott akkora si­kert. Kedves vendéget fogadott a kulturális napok keretében a művelődési ház, Sellei Zoltán előadóművész személyében. Erre a találkozóra, a rendha­gyó irodalomórára a község ál­talános iskoláinak 7—8. osz­tályosait hívták meg. A Mos­tan emlékezem az elmúlt idők­ről című összeállítás elnyerte a gyerekközönség tetszését. Sellei Zoltán gyö>mrői vonat­kozású eseménnyel kezdte az órát: II. Rákóczi Ferenc a köz­ség határában, a Mánya-réten mondta el híres beszédét, 1703. július 3-án, s erre emlékezett a művész, a mély átérzéssel előadott Rákóczi harangja cí­mű mondával. A Csínom Pal­kó című dalt az előadó együtt énekelte el az irodalomóra résztvevőivel. Gyorsan múltak a percek, a jelenlevők nagy figyelemmel hallgatták Csokonai Vitéz Mi­hály, Kölcsey Ferenc, Vörös­Ülést tartott a KISZ monori járási bizottsága Kibővített ülést tartott a KISZ monori járási bizottsá­ga, amelyen megtárgyalták a KISZ IX. kongresszusának ha­tározatait, a jövő tennivalóit. Az alápszervezetekben szep­tember 30-ig tárgyalják meg a kongresszusi dokumentumo­kat. MŰSOR MOZIK Gomba: Sivatagban őserdő­ben, I—II.. Gyömrő: A brili­ánskirálynő bukása. Maglód: Svejk, a derék katona, I—II. Mende: Puha ágyak, kemény csaták. Monor: Ulzana. Éjsza­kai előadás: Saint Tropezba költöztünk. Pilis: A Sakál nap­ja. Sülysáp: Kopj ások. Üllő: Az idők kezdetén. Vecsés: Pim, Pam és Pumelka. Éjsza­kai előadás: A 22-es csapdá­ja. MŰVELŐDÉSI HÁZAK Gyömrőn, 14 órától: balett- tanfolyam, 20-tól 24-ig: tánc­est az Amphora együttes köz­reműködésével. Péteriben, 20- tól 24-ig: zenés klubest. Ügyeletes orvos Gomba: Sivatagban, őserdő- dr. Pénzes János (Gomba, Bajcsy-Zs. u. 3.),Gyömrőn és Péteriben: központi ügyelet (Gyömrő, Steinmetz kapitány u. 12., telefon: 26.), Monoron és Monori-erdőn: központi ügyelet (Monor, Petőfi Sándor u. 30., telefon: 407.), Maglódon és Ecseren: dr. Holló Mariann Ecsar), Pilisen, Nyáregyházán, Csévharaszton és Vasadon: dr. IUanicz Elemér (Pilis, Rákóczi u. 13.), Sülysápon, Úriban és Mendén: dr. Sass János (Úri), Üllőn: dr. Leyrer Lóránt, Ve- csésen: dr. Németh Gábor tart ügyeletét vasárnap. Ügyeletes gyógyszertár: Mo­noron a főtéri, Vecsésen a HaJmy-telepi. Ügyeletes állatorvos: Dr. Czeglédi László, Csévharaszt, Állami Gazdaság. Beteg állatok bejelentése a járás területén: szombaton 12- től 17 óráig és vasárnap reggel 8-tól 17-ig (13-tól 15-ig ebéd­szünet!) Monoron, a főtéri gyógyszertárban, egyéb idő­pontban az ügyeletes állator­vos lakásán. marty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János verseit. Felcsattant a taps az óra vé­gén, amely rögtönzött villám­vetélkedővel zárult. A vetélke­dők közt a legjobban Kácsándi Vera (1. számú iskola) szere­pelt, aki négy kérdésre is jó választ adott. Az első négy he<- lyezett könyvjutalomban ré­szesült. A kulturális napok program­jának legközelebbi időpontja június 13-a: ezen a napon a művelődési ház és az úttörő­ház kiscsoportjai évadzáró elő­adáson mutatják be az év köz­ben tanultakat. Szocialista bri­gádok — a közművelődésért címet viseli az a tanácskozás, amelyre június 15-én kerül sor: Dr. Mándoki Rózsa, az ELTE tanársegédje tart elő­adást a nagyon is aktuális té­máról. Érdeklődésre tarthat számot a néptánc—népzene bemutató. A véndégek a Marx Károly Köz­gazdaságtudományi Egyetem népi együttesének tagjai, jú­nius 19-én látogatnak Gyömrő- re. Július 2-től 4-ig megyei if­júsági klubtalálkozó színhelye lesz a nagyközség. II. Rákóczi Ferenc 1703. július 3-i híres buzdítóbeszédére emlékeznek a klubtalálkozó (résztvevői, s előadások is elhangzanak A hagyomány és a hazafiság sze­repe a közösség formálásában címmel. A klub találkozó első napján a Magyar Néphadsereg Vörös Csillag Érdemrenddel A közelmúltban rendezte meg az Általános Iskolai Sportbizottság az év utolsó, de egyben legnagyobb versenyét, az atlétika, négytusa és kisdo­bos háromtusa járási bajnok­ságát. A BAJNOKOK NÉVSORA Fiúk, négy tusa, csapat: Mo­nor, Munkásőr úti iskola; há­romtusa, csapat: Monor, Mun­kásőr úti iskola. Négy tusa, II. korcsoport, egyéni összetett: Hajdú János (Munkásőr úti iskola), három­tusa, egyéni összetett: Fegy- verneki László (Mende). kitüntetett Művészegyüttese lép pódiumra, s mutatja be Rákóczi-emlékműsorát. A járási fotóankétra és kiál­lításra július 10-én kerül sor. A TÖVÁL-szoborkertben foly­tatódnak a további programok Idős Pál Mihály alkotásai mél­tó környezetet adnak az elő­adásoknak. A július 17-i Nóta­szóban fellép Vörös Sári, Solti Károly, Holtai Bertalan, Félix Györgyi és Szolnoki Gyula. A vers, a dal mindenkié — ez a címe a Tolcsvay-együttes műsorának, amely július 31-én kerül az érdeklődőik elé. Sólyom Ildikó önálló irodal­mi estjét augusztus 14-én tart­ja meg. Az alkotmány napján, au­gusztus 20-án, a magyar tájak dalaiból nyújt ízelítőt Béres Ferenc, Béres János, Bodza Klári, Pribojszky Mátyás és Szöllős Beatrix. Művésztelepet rendeznek be két hétre a Teleki-kastély te­rületén a Nagy István csoport csaknem húsz tagjának. Az ott született alkotásokat tár­laton mutatják be, ánkéttal egybekötve. Az ankét a gyöm- rői kulturális napok záróprog­ramja lesz, szeptember 11-én. A művelődési ház rendezvé­nyeire a belépő egységesen 15 forint, de kedvezményesen, 50 forintos bérletet is kibocsátó'- tak, amely minden rendez vényre belépést biztosít. G. J. Négytusa, I. korcsoport, egyéni összetett: Lévai Zoltán (Monor, Munkásőr úti iskola). 100 méteres futás: Kovács István (Vecsés, 4. sz. iskola), 1000 méteres futás: Fényes Ferenc (Monor, Ady iskola), magasugrás: Szabó János (Gyömrő, nevelőintézet), tá­volugrás: Kovács István (Ve-' csés, 4. sz. iskola), súlylökés: Fazekas István (Munkásőr úti iskola), kislabdadobás: Guzs- ván István (Vasad), 4x100 mé­teres váltó: Vecsés, 4. sz. is­kola csapata. Lányok, négy tusa, csapat: Monor, Munkásőr úti iskola, háromtusa, csapat: Pilis 1. sz. iskola. Négytusa, II. korcsoport, egyéni összetett: Skrenya Kin­ga (Monor, Munkásőr úti is­kola), háromtusa, egyéni ösz- szetett: Pusoma Tünde (Gyöm­rő, nevelőintézet). Négytusa, I. korcsoport, egyéni összetett: Szabó Erzsé­bet (Munkásőr úti iskola). 100 méteres futás: Halgas Ágnes (Csévharaszt), 500 mé­teres futás: Helik Erzsébet (Csévharaszt), magasugrás: Szabó Erzsébet (Munkásőr úti iskola), távolugrás: Marek Gi­zella (Munkásőr úti iskola), súlylökés: Bartha Edit (Ve­csés, 4. sz. iskola), kislabda­dobás: Kári Erzsébet (Vecsés, 2. sz. iskola), 4x100 méteres váltó: Vecsés, 4. sz. iskola csa­pata. Vasárnapi labdarúgó-mérkőzések Az 1977—78-as labdarúgó Magyar Népköztársasági Ku­pa járási selejtezője: Péteri— Gyömrő 15 óra, Semsei (Jano- schitz, Lusták), Maglód—Men­de 14 óra 30 perc, Fehér (Far­kas, dr. Csenki), Vasad—Ve­csés 15 óra 30 perc, Orbán (Dézsy), Üllő—Nyáregyháza 15 óra, Márk (Hídvégi, Szuda). Járási II. osztályú bajnok­ság: Gyömrő II—Maglód II. 15 óra (Papp M.), Üllő II.—Ve­csés II. 10 óra (Szuda), Ecser II.—Gomba 16 óra (P. Szabó). KISKERESKEDŐK A járás községeiben 119 kis­kereskedőt tartanak nyilván, közülük 111 bolti, 8 vendéglátó. Harmincketten például zöld­ség-gyümölcs boltot nyitottak, heten pedig virágszaküzletet. fegyelem megszilárdítása volt — mondja Bánki Lajos. — Bár még mindig akad tenni­való, a javulás már érezhető. Megszüntettük az addig tör­vénytelenül kiadott, állandó szabad szombatokat, és beve­zettük a 44 órás munkahetet. Hét esetben fegyelmi felelős- 6égrevonásra is sor került. CSALÁDIAS HANGULATBAN Életükről, gondjaikról beszélgettek Harmadízben rendezte meg a héten az MSZMP üllői nagyközségi bizottsága azt a találkozót, amelyen mintegy 160 dolgozó nő vett részt. Je­len volt a találkozón Guba Pál az MSZMP járási bizottságá­nak első titkára és dr. Tuza Sándorné, a MÉSZÖV 'elnöke KÖNYVHETI MOZAIK Történelmi vetélkedő, író—olvasó találkozó Varjú Zoltán felvétele val. Gyömrői kulturális napok Gyorsan múltak a percek Munkásművelődési tanácskozás, néptánc-, népzene-bemutató

Next

/
Oldalképek
Tartalom