Pest Megyi Hírlap, 1976. június (20. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-29 / 152. szám

MEcm w __ xAiUÍíW 1976. JÚNIUS 29., KEDD K * HÍREK - HÍREK + HÍREK + HÍRCK fS| HÍREK M HÍREK + HÍREK + HÍREK t HÍR.­• 1976. június 29., kedd, • Péter, Pál napja. A nap kél 3.49 — nyugszik 19.46 órakor. A hold kél 5.53 — nyug­szik 20.39 órakor. A déli órákra megnövekvő felhőzet, elszórtan zápor, ziva­tar. Gyenge, napközben meg­élénkülő, változó irányú szél. A zivatar idején átmeneti szél­erősödés. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet 29—33 fok között. Távolabbi kilátások péntek reggelig: időnként kissé meg­növekvő felhőzet, szórványo­san záporokkal, esetleg ziva­tarral. Legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 13—18 fok között, legmagasabb nappali hőmér­séklet 24—29 fok között. Je­lentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az ország terü­letének 40 százalékán várható. — Nyelvi tábor — mim- kásgyerekeknek. A száz­halombattai Ságvári Endre Általános Iskola angol, orosz és német nyelvi tá­bort szervezett a gyerekek­nek a Dunai Kőolajipari Vállalat sporttelepén. A kis­diákok vidám, játékos kö­rülmények között gyako­rolhatják magukat az ide­gen nyelvekben a vakáció egy részében. — Nők a közéletben cím­mel rendez baráti találko­zót a Magyar Nők Orszá­gos Tanácsa június 30-án, szerdán délelőtt 11 órakor budapesti székházában. A közéletiség fogalmáról, az asszonyok, lányok politi­kai aktivitásáról Klupp Ju­dit, az MNOT munkatár­sa tart vitaindítót. A Borsod megyei Ernőd kő*- ségben érdekes formájú, néj> hatásra valló, nyolc lakásom társasházat építettek.-­...................................-■ ____________ — K evesebb baleset. Az idén az év első öt hónap­jában 27,7 százalékkal ke­vesebb baleset történt, mint tavaly az esztendő azonos időszakában az Ipari Sze­relvény- és Gépgyár gyá­raiban. Szám szerint is ör­vendetes, hogy a távalyi 47 helyett az idén május 31-ig 34 halasét történt. — Len a divat. Az 1977­ben árusításra kerülő len- ipari kollekcióból tartanak ma és holnap bemutatót a Magyar Divatintézetben. A budakalászi Lenfonó és Szö­vőipari Vállalat kelméiből készült modellek előnyös tulajdonságaik miatt egyre keresettebbek a bel- és kül­földi piacokon. — Kommunista műszakot tartottak a Hazai Fésűsfo- nó- és Szövőgyár pomázi gyárában. Száztíz dolgozó ajánlotta fel munkabérét a szentendrei járás szociális intézményeinek bővítésére. Ä gyászoló család és a Pest— Komárom—Nógrád megyei Élelmi­szer és Vegyiáru Nagykereskedel­mi Vállalat pártszervezete, szak- szervezete és vállalatvezetősége mély megrendüléssel tudatják, hogy váci fi ókuk igazgatója, Né­meth Zoltán elvtárs júnus 21-én elhunyt. A vállalat saját halott­jának tekinti. Hamvasztás utáni búcsúztatása július 6-án 2 órakor lesz a Farkasréti temetőben. MAGYAR, ORVOS A REPÜLÖSZERENCSÉT­lenseg Áldozatai KÖZÖTT A Magyar Szolidaritási Bi­zottság mély megrendüléssel közli, hogy dr. Lévai János, a László Kórház főorvosa az Angolai Népi Köztársaságból hazánkba tartó sebesültek egy csoportjával együtt hiva­tásának teljesítése közben tragikus repülőszerencsétlen­ség áldozata lett. Dr. Lévai János 1932-ben született. 1956- ban szerzett diplomát, majd kandidátus lett. Fáradhatat­lanul, kommunista felelős­séggel gyógyított. Elhunyta felett érzett mély fájdal­munkat tolmácsoljuk családjá­nak. Dr. Lévai Jánost a Ma­gyar Szolidaritási Bizottság saját halottjának tekinti. Te­metéséről később történik intézkedés. — A mezőgazdaság és az ipar időszerű feladatairól tanácskoznak ma délelőtt 9- órakor a megye termelő­szövetkezeti és szakszövet­kezeti elnökei, párttitkárai, az állami gazdaságok, az élelmiszeripari, a feldolgo­zó és a forgalmazó válla­latok igazgatói és párttit- kárái a Pest megyei párt- bizottság székházában,. Egy percre.. Bohi életében először utazik repülővel. Felszáll a repülő, Bobi a légikisasz- szonyhoz fordul: — Mikor osztják ki az ej­tőernyőket? — Az nálunk nem szokás. — Azt hallottam, hogy a hajókon minden utas men­tőövet kap. — Nem a tengeren va­gyunk. — Az igaz, de ha jól tu­dom, többen tudnak úszni, mint repülni. — Gyermek- és ifjúságvé­delem. A pomázi nagyközsé­gi tanács legutóbbi ülésén a gyermek- és ifjúságvédelmi munka eredményeit elemezte és meghatározta az elkövet­kező időszak tennivalóit is. KOSSUTH RADIO 4.25— 7.59: Jó reggelt! Zenés mű­sor. 8.00: Hírek, időjárásjelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.20: A mai nap kulturális programjából. 8.25: Monteverdi: Katonadalok. 8.33: Habitat — ’76. Lipovecz Iván és Simonffy Géza összeállítása az EN SZ települési világkonferenciá­járól. 9.03: Haydn: Aki hűtlen, póruljár. Kétíelvonásos opera. Közben 10.00: Hírek. Idő járás je­lentés. 10.03: Gyermekeknek. 11.12: A Cseh Filharmonikus Zenekar két szimfonikus költeményt ját­szik. 11.40: A fáraó. Epizódok Bo- leslaw Prus regényéből. 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Reklám. 12.35: Melódiákok­tól. Közben 13.10: Törvénykönyv. 14.02: Bende Zsolt énekei. 14.12: Ezeregy délután. 14.50: Éneklő if­júság. 15.00: Hírek. Időjárásjelen­tés. 15.10: Sárai Tibor: II. szim­fónia. 15.34: Az élő népdal. 15.44: Magyarán szólva . .. 15.59: Hall­gatóink figyelmébe! 16.00: A világ- gazdaság hírei. 16.05: Harsan a kürtszó! 16.35: Bogdan Paprocki énekel. 17.00: Hírek. Idő járásjelen­tés. 17.05: Gazdasági elmélkedések. Bácskai Tamás műsora. 17.30: Üj nótafelvételeinkből. 17.57: Üj köny­vek. 18.00: A Szabó család. 18.27: Hallgatóink figyelmébe! 18.30: Esti Magazin. 19.15: A zongoraművészet első aranj^kora. 20.10: Lipovecz Iván külpolitikai műsora. 20.40: Pászti Miklós népdalfeldolgozásai­ból. 21.00: Hírek. 21.05: Kilátó. A Rádió világirodalmi folyóirata. 22.00: Hírek. Idő járásjelentés. 22.15: Tudósítás a KPVDSZ női kosár­labda tornáról. 22.24: A Berlini Rádió szimfonikus zenekarának hangversenye. 24.00: Hírek. Időjá- rásjelentés. 0.10: Idrányi Iván táncdalaiból. 0.25: Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ 4.25— 7.59: A Petőfi Rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. 8.05: Negyedóra há­ZEMPLÉN GYŐZŐ HATVAN ÉVVEL EZELŐTT, 1916. június 29-én halt meg — 37 éves korában — Zemplén Győző fizikus, műegyetem* professzor, akadémikus. Nagykanizsán született, 187S októoerében. 1896-tól az Eötvös- kollégium tagjaként végezte egyetemi tanulmányait Buda­pesten és már 189S-ban a gá­zok belső súrlódásáról írt fel­tűnést keltő tanulmányt. A kö­vetkező esztendőben avatták doktorrá és Eötvös Lorúna mellé került gyakornoknak, majd tanársegédnek. Két év múlva Göttingenbe és Párizsba ment tanulmányútra, s haza­térése után a budapesti Tudo­mányegyetemen magántanár, 1912-től pedig a József mű­egyetemen az elméleti fizikai tanszék professzora lett. Kutatásaiban a relativitás el­méletével és a paradio-aktivi­tással foglalkozott. Egyebek közt új magyarázatát adta az ún. Nichelson-kísérletnek, ami­kor kimutatta, hogy a fény a fényforrástól különböző irá­nyokban különböző sebesség­gel terjed. Előadásaiban a Maxwell-féle elektrodinamikát és a kinetikai gázelméletet is­mertette. Az elméleti fizika külföldön is elismert kutatójá­ról hidrodinamikai tételt ne­veztek el. Fontosabb művei: Az elektromosság és gyakorlati al­kalmazása; A tér és az idő fo­galma a relativitás elméle­tének világításában. KITÜNTETÉS A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Bízó Gyulának, a Magyar Színházi Intézet igaz­gatójának nyugállományba vo­nulása alkalmából eredményes munkája elismeréséül a Mun­ka Érdemrend aranyfokozata kitüntetést adományozta. A ki­tüntetést dr. Orbán László kulturális miniszter adta át. ­— Az autós turizmus biz­tonsága érdekében számta­lan intézkedést tett a KPM Pest megyei Közúti Igazga­tósága. Egyebek között kor­szerűsítette a 12. sz. főköz­lekedési utat Nagymaros és Zebegény között; aszfalt- szőnyeggel és Rcélszalag korláttal, s — ahol erre le­hetőség volt — autóbusz- leálló-sávokkal látta el az utat. — Pinceklub. Már százhúsz tagja van a Nagykőrösi Kon­zervgyár ifjúsági pinceklub­jának. öttagú vezetősége élén ifjú Kecskeméti István áll. aki a közelmúltban a megyei ifjúmunkás szavalóversenyen első helyezést ért el. A klub a fiatalok rendezvényei mel­lett szerdánként a gyár nyug­díjasainak biztosít találkozó- helyet és szórakozást. romnegyed ütemben. 8.20: Ti* perc külpolitika. 8.30: Hírek. 8.33: Nép­zenei Magazin. 9.13: Savanyú Ven­delek. Nóti Ilona jegyzete. 9.23: Délelőtti torna. 9.30: Hírek. 9.33: Olvastam egy novellát. . . Mátyás István műsora. 10.00—11.55: Zenés műsor üdülőknek. 11.55: Látószög. Ifjúsági jegyzet. 12.00: Tedd, ami jólesik. Részletek Porter zenés játékából. 12.30: Hírek. 12.33: Arc­képek a német irodalomból. Franz Fühmann. 12.50: Népszerű muzsi­ka. 13.25: Állatbarátok ötperce. 13.30: Hírek. 13.33: Bárdos Lajos kórusműveiből. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Operasláge­rek. 14.30: Hírek. Körzeti időjárás­jelentés. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért. 15.30: Hírek. 15.33: Műsorismertetés. 15.36: Találkozás a stúdióban. Há­zigazda: Zsoldos Péter. 16.30: Hí­rek. 16.33: Csúcsforgalom. 18.00: Ritmusok Berlinből. 18.30: Hírek. 18.33: Népdalok. 19.10: Reklám. 19.15: A politikai antiszemitizmus Magyarországon. Kubinszky Judit könyvét ismerteti Zelei László. 19.25: Jó estét, gyerekek! 19.30: Csak fiataloknak! 20.30: Hírek. 20.33: A régi magyar irodalom hetei. Albert Zsuzsa összeállítása. 21.0-5: Pompadour. Leo Fall ope­rettjének rádióváltozata. 22.33: Hí­rek. 22.36: Fráter Lóránd 6s Dóczy József nótáiból. 23.15: Balassa P. Tamás szerzeményeiből. 24.00: Hí­rek. Idő járás jelentés. 0.10: Műsof^ zárás. 3. műsor: 14.00: Hírek. 14.03: Műsorismerte­tés. 14.05: A negyedik portré. Ardi Liives rádiójátéka. 13.26: Verdi: A végzet hatalma. Alvaró áriája, je­lenet és kettős a ül. felvonásból. 15.45: Orosz irodalom haladóknak. 16.00: Hírek. 16.03: Külpolitikai klub. 16.35: Miért szép? Janus Pannonius: A narni Galeottóhoz c. verséről beszél Csorba Győző. 16.55: Hangverseny Debussy és „HÁZHOZ VISZIK” A PLAZMÁT A fémvágáshoz alkalmazott plazmagenerátorok általában helyhez kötött, állandó felállítást! berendezések. Ezért a megmunkálandó darabokat a vágófejhez kell szállítani, ami nem minden esetben old­ható meg. A nyugat-szibériai Barnauli műszermechanikai gyár szak­emberei könnyen szállítható berendezést fejlesztettek ki. A plazmát egy erre alkalmas jármű juttatja el a szükséges helyre. Az új félautomata mind a gépesített, mind a kézi megmunkálást lehetővé teszi. A vágási sebesség: 4 méter másodpercenként. A ki­dolgozott berendezés segítségével 5—60 mm vastagságú lemezek is feldarabolhatok. A konstrukcióval a vágási kontúr igen precíz sza- 'bályozása is megoldható. Ez a kontúr lehet egyenes, vagy 180*—1500 mm átmérőjű kör, illetve — kézi megmunkálás esétén — bármilyen más körvonal. A rádió és televízió műsora Semmelweisre emlékeztek a Pest megyei kórházban Koszorúzás — tudományos ülés Pedagógus továbbképzés Mintegy 300 pedagógus, szakszervezeti tisztségviselő részvételével megnyílt hét­főn Budapesten, a Fáklya­klubban a Peragógusok Szak- szervezete egyhetes tovább­képzése. A különböző szintű szakszervezeti szervek vezetői kétévenként szokásos tanács­kozássorozatán a résztvevők megvitatják a szakszervezet káderfejlesztési, gazdasági, kulturális, érdekvédelmi, az üdültetéssel, valamint az élet- és munkakörülményekkel kap­csolatos feladatait. Előadáso­kat hallgatnak az 1972-es ok­tatáspolitikai párthatározat végrehajtásának tapasztala­tairól, szocialista építőmun­kánk időszerű kérdéseiről. A SZOT elnöksége hétfői ülésén megvitatta a kedvezmé­nyes szakszervezeti üdültetés jövő évi tervét. Összesen 357 ezer dolgozó kedvezményes üdültetését tervezik 1977-re. Fokozott gondot fordítanak a családok, főként a nagycsalá­dok, a gyermekgondozási se­gélyben ’részesülő anyák és gyermekeik együttes nyaralta- tására. Jövőre 1730 szülő és 1330 gyermek üdülésére tudnak beutalót biztosítani, ami néhány százzal több mint az idei. 9800 fiatal házast is üdültetnek jövőre 7 és 10 na­pos turnusokban. A külföldi hajóüdültetések keretében 57 utat szerveznek 10 518 dolgozó részvételével, a külföldi csere­üdültetésben több mint 3 ez­ren, a külföldi turistaüdülte­tésben pedig 4800-an vesznek részt. Fokozott gonddal ügyelnek arra, hogy a gyógyüdülőkbe és az üdülő-szanatóriumokba va­lóban a rászorulók kerüljenek. Ezekre a helyekre üzemi or­vos, vagy szakorvosi rendelő- intézet szakorvosának javas­lata nélkül senkit sem szabad beutalni. Jövőre körülbelül 20 fel­nőtt és gyermeküdülőt újí­tanak fel, befejezik a lillafüredi rekonst­rukciót és elkezdik a hévízi szanatórium, a vasas és a park üdülők felújítását. Befejeződik a bükfürdői 300 személyes és folytatódik a hajdúszoboszlói Ravel műveiből. 17.50: Népi mű­emlékházak. Nagy Piroska ri­portja. 18.00: Hírek. 18.03: Száza­dunk zenéje a stúdióban. 19.20: Régi kórusmuzsika. 19.30: Hírek. 19.33: Üj lemezeinkből. 20.49: Diet­rich Fischer-Dieskau összes Brahms-dal felvételei — X. rész. 21.21: Bemutatjuk a Liszt Ferenc Társaság 1975. évi nagydíjával ki­tüntetett hanglemezeket — II. rész. 22.02: A rock mesterei, 22.32: Ivan Petrov énekel. 23.00: Hírek. Idő­járásjelentés. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 17.23: Hírek. 17.35: Sakk-matt. 17.55: Lagics. Szovjet rövidfilm. IS. 05: Harminc év a mikrofon előtt. Portréfilm Körmendy László­Semmelweis Ignác, akit ma a világ joggal nevez az anyák megmentőjének, négy éven át, 1851—1855-ig dolgozott a haj­dani Rókus kórház, a mai Pest megyei kórház falai között. Születésének 185. évforduló­ja alkalmából tegnap délután először a tisztelet és kegyelet koszorúit helyezték el a Pest megyei Tanács Semmelweis kórházánál! dolgozói a nagy tudós intézmény előtti szobránál. Dr. Kővári Ferenc sebészfőorvos mondott beszé­det, majd a kialakult hagyo­mányoknak megfelelően, ez­után kitüntetések és jutalmak átadására került sor. Hárman — Molnár István munkaveze­tő, dr. Farkas Éva adjunktus ugyancsak 300 személyes üdülő építése, s kooperációban meg­kezdődik a balatonszéplaki üdülő második szakaszának építése. i A SZOT elnöksége a szak- szervezetek és a SZOT 1977. évi költségvetésének irányel­veiről és a szakszervezeti segé­lyezés arányának módosításá­ról is tárgyalt. Cegléd határában dr. Kéri György, 29 éves fogorvos, bu­dapesti lakos személygépko­csijával egy jobbra ívelő út- kanyarban áttért a túloldalra, majd a gépkocsi megcsúszott és egy fának ütközött. Az uta­sok közül Popevics Marianna 21 éves tisztviselő és Mocsi József 21 éves meós a hely­színen meghalt. Dr. Kéri György és a gépkocsi harma­dik utasa, Pikk Julianna 18 éves eltartott súlyos sérülése­ket szenvedtek. Sülysápon Nagy István 26 éves villanyszerelő, helybeli la­kos kétfogatú lovas kocsival figyelmetlen vezetés miatt fele borult- Utasa, Sólymos Illés, 39 éves földműves, törteli la­kos a baleset következtében meghalt a helyszínen. Szadán Csabányi Lajos 36 éves szobafestő személygépko­csival elütötte a gyalogosan közlekedő Bajkai Andrásné 80 éves nyugdíjas, helybeli la­kost, aki súlyosan megsérült. Vác határában Honti Zoltán 45 éves főelőadó, budapesti iá­ról. 18.40: Játélt a betűkkel. 19.05: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv-liíradó. 20.00: Kisfilmek a nagyvilágból. Az élő őserdő. Magyar rövidfilm. 20.45: Agostini. Angol rövidfilm. 21.00: A változó Ázsia. Az Olasz Televízió dokumentumfilrn-sorozata, X/10. rész. Pakisztán. 21.35: Gondolatok Ázsiáról. Vitaműsor. 22.05: Üzenet e&y papírhajón ... Portréfilm Szabó Vladimírról. 22.30: Tv-hír- adó, 3. 2. MŰSOR: 20.00: Nyári színházi esték. Schiller: Ármány és szere­lem. Tragédia két részben. A Ma­dách Színház előadása, felvételről. (14 Aven felülieknek!). Közben 21.10: Tv-híradó, 2. Ma 20.00-tól a tv-ben: Kisfilniek a nagyvilágból és Kiss Józsefné főnővér az Egészségügy kiváló dolgozója cím birtokosai lettek. Rozs Er­zsébet takarítónő miniszteri dicsérő oklevelet kapott, és 106-an vették át a törzsgárda- jelvény különböző fokozatait. Évről évre az ünnepi prog­ram szerves része a tudomá­nyos emlékülés. Tegnap dr. Székely Tamás, az orvostudo­mányok kanrdidátusa, a Pest megyei Tanács . Semmelweis kórháza 1. számú onr-fül-gége osztályának vezető főorvosa tartott előadást a Fültőmirigy- sebészet eredményei és prob- Cérnái címmel. Befejeződött a közgazdászok tanácskozása Zalaegerszegen szombaton befejeződött a Magyar Köz­gazdász Társaság XV. orszá­gos vándorgyűlése. Vezető köz­gazdászaink a háromnapos ta­nácskozáson a magyar gazda­sági élet, a hazai gazdasági élet, a hazai gazdasági és mű­szaki előrehaladás alapkérdé­seivel foglalkoztak. A vándor- gyűlés fő témája: a gazdasági növekedés forrásai volt. A szombati záróülésen a szek­cióülések tapasztalatait össze­gezték. A tanácskozáson több döntésre érett javaslatot is ki­dolgozták, amelyek gyorsíthat­kos személygépkocsival el­ütötte az úttesten áthaladó Lakatos Olga 10 éves kislányt, aki súlyos, nem életveszélyes sérüléseket szenvedett. VÍZBE FULLADTAK Dunabogdányban Pénzes Ferenc 10 éves tanuló, hely- .beli lakos a Dunán kijelölt szabadstrandon vízbe fulladt. A balesetet az okozta, hogy a kisfiú a bójákon túl úszott. A gyömrői strandon Bújdosó Ferenc 22 éves tápiószecsői lakos vízbe fulladt. A fiatal­ember halálát feltehetően szív­görcs okozta. MEGÖLTE TESTVÉRÉT Havasi András, 20 éves se­gédmunkás, dabasi lakos, szó­váltás után tettleg bántalmaz­ta és összerugdosta bátyját, Havasi Mihály, 37 éves foglal­kozás nélküli alkalmi mun­kást, helybeli lakost. A sze­rencsétlen férfi olyan súlyo­san megsérült, hogy a hely-' színen meghalt. A rendőrség Havasi Andrást őrizetbe vette. LEÉGETT 10 HEKTÁR BÜZA Dabason, a „Fehér Akác” Termelőszövetkezet területén, a 10-es gabonatáblán 10 hek­tárnyi búza égett le. A tüzet M. T. 9 éves gyerek okozta. Talált egy doboz gyufát, és a búzatábla szélében levő ré­gi kazalszalmáf gyújtotta meg. A keletkezett kár 150 ezer fo­rint. PEST MEGYEI HÍRLAP ( Magvar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztőt DR. LOKOS OLTAN Főszerkesztő-helyettes: SÁGI AGNES Szerkesztőség i Postacím: t951 Budapest vm„ Somogyi Béla u. 6. II. tn, Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Kiadóhivatal: vm„ Blaha Lujza tér S. Postacím: 1951 Budapest. A szerkesztőség és a kiadőbivatal központi telefonja: 843—100 142—220. Titkárság: 140—447. Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest Terjeszt) a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHT). Budapest V., József nádor tér t. Távbeszélő: 180—850. Postacím: Posta Központ) Hírlap Iroda. 1900 Budapest Előfizetési au havonta 20 forint INDEX: 25 064 Az öt kisfilmből álló műsorról a szerkesztő, Surányi Erilca mondja lapunk olvasói számára: — A televízió gyakran mutat be saját készítésű és külföldi rövidfilmeket, ezek egy része különböző országok, népek életét, szokásait hozza közel a hazai nézőkhöz. Ezúttal külföldi produkciók kerülnek képernyőre. — Miről szólnak ezek a filmek? — A címek: Az élő őserdő, Századok sodrában, Agostini, Pakisztán, és a 10 részes sorozatot lezáró Gondolatok Ázsiáról című film. Az utóbbi vetítésére 21.35-kor kerül sor. — Ehhez kapcsolódik a stúdióbeszélgetés is? — Igen. A hatalmas, bonyolult társadalmi és politikai vi­szonyokkal terhes földrész több oldalú bemutatása után célsze­rű, ha összefoglaló igénnyel beszélünk a földrész jövőjéről. — Kik a beszélgetés részvevői? — Riporterünk, Kalmár György beszélget a. műsor vendé­geivel, Bognár József és Tökei Ferenc akadémikusokkal, arról, hogy milyen történelmi, gazdasági és más okok eredménye a mai helyzet, mi okozta Európa ehhez képest jóval gyorsabb fejlődését az elmúlt századokban, s hogy milyen lehetőségei vannak a föld legnépesebb kontinensének az elkövetkező év­tizedekben. A szakszervezeti üdültetés jövő évi tervéről tárgyalt a SZOT elnöksége jak gazdasági életünk előre­haladását. Két halott Cegléd határában f i I I „Falusi” társasház

Next

/
Oldalképek
Tartalom