Pest Megyi Hírlap, 1976. június (20. évfolyam, 128-153. szám)

1976-06-01 / 128. szám

Mihail Leszecsko Budapesten Megkezdődött a magyar—szovjet együttműködési, kormányközi bizottság ülésszaka Hétfőn szovjet küldöttség érkezett Budapestre a magyar —szovjet gazdasági és műsza­ki-tudományos együttműködé­si kormányközi bizottság 17. ülésszakára, amely plenáris üléssel a Parlament delegációs termében délután megkezdő­dött. A tanácskozáson a két delegációt dr. Szekér Gyula és Mihail Leszecsko miniszterel­nökhelyettesek, az együttmű­ködési bizottság társelnökei vezetik. Dr. Szekér Gyula üdvözölte a tanácskozás résztvevőit, s a szívélyes szavakra Mihail Leszecsko válaszolt. Május utolsó napján járt le az 1954-ben kötött magyar— csehszlovák határvízi együtt­működési megállapodás, s ugyancsak hétfőn írta alá Bu­dapesten az újabb, a korábbi­nál szélesebb körű vízgazdál­kodási kapcsolatokra kiterjedő egyezményt dr. Gergely István államtitkár az Országos Víz­ügyi Hivatal elnöke és Franti- sek Hagara, a Szlovák Szocia­lista Köztársaság erdő és víz­gazdálkodási minisztere. A tíz évre szóló egyezmény a két ország határát érintő fo- lyóknál és egyéb vizeknél ki­terjed minden olyan vízgaz­dálkodási tevékenységre, Hagyjuk a közismert, s a bevezetőként említett min­dennapos eseteket. Próbál­junk mélyebbre tekinteni, a felszín habja mögött föllel­ni a folyam vizét szennye­ző, mérgező anyagokat. A közömbösség porát, mely beivódik a pórusokba, be­mosódik a közös tevékeny, ség folyójába, s mely hagy­ja, hogy készüljön a több százezer forintot fölemésztő elemzés, számítás, helyszíni mintavétel, beruházási elő- program, bár tudja, az egészből már semmi nem lesz, aktualitását vesztette a fejlesztési elképzelés. Em­lítsük a lassúság patakocs­káit, melyek rátelepszenek javaslatokra, ötletekre, munkát könnyítő, megtaka. rító megoldásokra. Míg csordogálnak a patakocskák, s tenyérnyi állóvizekké nő­nek, fölösen ömlik a verí­ték, fárad az izom, haszná­lódik az idegrendszer; em­berek serege dolgozhatna ésszerűbben, hasznosabban, tehát maguknak, másoknak értéket teremtve, de néhány embernek, kiknek igent vagy nemet kellene monda, niuk, ez mellékes. A legyintés, a fölényes ■*"* okítás, a cinikus gri­masz, a vállhuzogatás lát­tán, hallatán a tisztességgel igyekvő ökle összerántjuk Mert neki napjai, hetei tel­nek úgy, hogy keveredik a szükséges a fölöslegessel, s sűrűn nem tudja, amit ép­pen csináltatnak vele, az melyik csoportba tartozik. Lót, fut, de valójában \nem tudja, amit tesz, azzal hasz­nál?! Ikladon, a kohó- és gép­ipari tárcán belül minta- szervezésre kijelölt — s te­kintélyes eredményeket el. ért — helyen, az Ipari Mű­szergyárban hallottam: a szorosabb szervezés ezer mozzanatra vetett fényt, ami fölöslegesen terhelte a munkást és a munkát Húz­zuk alá: rejtett, nem mu­lasztásból, hanem a laza technológiából, az alacso­nyabb szintű szervezésből származó fölösleges mozza­natok voltak ezek. S hol vannak akkor még a felüle­tesség, a mulasztás, a „ne­kem nem fontos” magatar­tás szülte, teremtette, táp­lálta veszteségek? Sok a munka. Rengeteg a dolgunk. Növekednek a fel. adatok. Fokozott követel­ményeknek kell eleget ten­ni. Közhelyszótárunk gaz­dag választékot kínál, s elő­szeretettel élünk azzal. S míg lapjait forgatjuk, sza. vait soroljuk, eszünkbe sem jut műhelyekben és irodák­ban, hogy rákérdezzünk: szükséges munka ez? Kell, értelme, célja van, hasznot hoz, közösséget gyarapít ? Vagy a sokat említett, kár­hoztatott lázas semmitte­véshez, üres gesztusokhoz adjuk nevünket, eszünket, erőnket? Nem bánt bennün­ket? Dehogynem bánt! Csak odáig kell eljutnunk, hogy a fölöslegesség fogalmával a marxi szükséglet , fogalmát ne csupán szembeszegezzük, elvi igazságként, hanem a gyakorlatban érvényesítsük. Elsőként a magunk munká. jában. S azután megkövetel­ve, ha kell, újra és újra kö­vetelve, másokéban. Mészáros Ottó rPársítható-e két olyan x ellentétes fogalom mint az értelmes, alkotó, örömet adó emberi munka s a fölöslegesség, a haszon- talanság, a semmire sem jóság? A tapasztalat tanú­sítja, sajnos, társítható, Halljuk, látjuk, olykor a bőrünkön érezzük. Vannak apróbb, bosszantó, közis­mert jelei. A néhány hete leterített, s újra feltört út­burkolat a megye városai­ban, a festők, tapétázók után érkező padlóburkolók, javítgatásokkal rontó, ron. dító villanyszerelők az új lakótelepeken, a társadalmi munkában kialakított ját­szótér, melyet földmunka- gépek, teherautók taposnak össze, mert így néhány tu­cat méterrel rövidebb az út a szomszédságban megkez­dett építkezéshez. A selejt- be került alkatrész... Fölöslegesen dolgozni? Látni, miként megy kárba órák, napok eredménye? Nemcsak dühítő, hanem le­alázó. Mert a legértékeseb­bet, az emberi tevékenysé­get silányítja semmivé, ér­téktelenné, igazi vagy kép­letes rommá, kacattá, ami­vel mór csak egyvalami te­hető: ki kell lökni. Tavaly az emberi munka akkora nemzeti jövedelmet hozott létre, hogy hazánk egy-egy lakosára majdnem negyven­ezer forint jut. Lehetett vol­na több? Minden bizonnyal. Erről, pontosabban a pártalapszervezetekben zaj­ló egyéni beszélgetések ta­pasztalatairól készítettünk mérleget, a Mechanikai Mű­vekben, s ott hangzott el: sokan szóvá teszik a jobb szervezéssel elkerülhető üresjáratokat, az anyag, és szerszámellátás akadozása miatti szaladgálásokat, ami­nek forrásai természetesen nemcsak gyáron belül, ha­nem azon _ kívül is fölbuk­kannak, az alapanyag- és félkészáru-szállítóknál. Ha csupán a törökbálinti gyár­ban említették volna ezt, talán helyi, elszigetelt je. lenségre gyanakodhatnánk. Ám ugyanerről, a fölösle­ges, mert elkerülhető mun­ka terhei ről beszél a Pest megyei Beruházási Vállalat igazgatója — megnöveke­dett feladatáik különösen ráterelik a figyelmet arra, amit időben, energiában el­vesztegetnek, kivitelezőkkel győzködve —, s a munkás, a Híradástechnikai Anya­gok Gyárában, az ötéves tervet ismertető munkás­gyűlésen felszólalva. Czegezzük szembe a fö. löslegesség fogalmával Marx történelmi távlatokat nyitó megállapítását, azt, hogy a szocializmusban a munka emberi szükségletté válik. Vannak, nem keve­sen, akik ma már így, nem­csak a kenyérért, hanem szükségletből dolgoznak. Örömöt, boldogságot, embe­ri kielégülést találnak tevé­kenységükben. Hisznek an­nak értelmében, rendelteté­sében, amit csinálnak, le. gyen az esztergálás, állat- gondozás, házak tervrajzai­nak elkészítése. S elsősor­ban őket, de a csupán a ke­nyérért dolgozókat is sérti, dühíti, ha látják: kár volt a fáradozásért, mert ha min­denki tisztességgel teljesí­tette volna a kötelességét, fele erőből is kitelik a fel­adat végrehajtása. amely változást idézhet elő a természetes vízviszonyokban. Szabályozták az árvíz, a bel­víz és a jégveszély elleni vé­dekezésben, a határvizek tisz­taságának védelmében érvé­nyesítendő együttműködést is. Az új egyezmény összhangban áll a Felsí-Duna közös ma­gyar—csehszlovák szakaszán tervezett Gábcikovo—Nagy­maros vízlépcsőrendszerrel is, amelynek előkészületi munká­latait a május elején Pozsony­ban aláírt megállapodás sze­rint végzi a két ország. Az egyezmény aláírása al­kalmából nyilatkozott Franti- sek Hagara miniszter. Hangsú­lyozta, hogy a Csehszlovák Kommunista Pártnak a közel­múltban megtartott kongresz- szusa alapján kiemelt feladat­nak tartják a természeti kör­nyezetnek, s ezen belül a vizek tisztaságának. minőségének vé­delmét. Szlovákiában a Vág és a Bodrog a vízgyűjtő- terület két legnagyobb folyója, s így elsősorban ezek mentén fordí­tanak nagy gondot a szennye­zés csökkentésére. EIbben a tervidőszakban több milliárd korona értéltű beruházással lé­tesítenek új ipari szennyvíz- tisztító telepeket, s a megyei tanácsok is intézkedéseket tet­tek, hogy a mezőgazdasági nagyüzemek is saját szenny­víztisztító telepeket létesítse­nek. A miniszter tegnap elutazott Budapestről. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XX. ÉVFOLYAM, 138. SZÁM ARA no fii.ifii 1976. JÚNIUS 1., KEDD A népgazdasági feladatok megoldását segítik Másfélezer Pest megyei fiatal az építőtáborokban Az idén tizenkilencedszer nyitják meg kapuikat az ön­kéntes ifjúsági építőtáborok. Negyven helyen, öt turnusban gyében 11 építőtábort szervez­tek. Ebből a szentmártonkátai csupán egy turnust fogad. Az Eötvös Loránd Tudományegye­tem KISZ-szervezetének fia • taljai hívták életre a tábort, s a munka mellett helyet kap a szórakozás, művelődés is Azonos érdeklődési körű egye­temisták, főiskolások és közép- iskolások lesznek a részvevők. Nagykőrösön az állami gaz­daságban dolgozik majd tur­nusonként 200 fiatal, a Kerté­szeti Egyetem Tangazdasága halásztelki kerületében 150, a budakeszi telepen 140, Török­bálinton mintegy 800, Érden, az elvirapusztai kerületben 100. A Ceglédi Állami Gazdaság 100 KISZ-est fogad egy tur­nusban, de tekintettel a je­26170 egyetemista, főiskolás, középiskolás és szakmunkás- tanuló segíti a népgazdaság előtt álló feladatok megoldá­sát. Elsősorban mezőgazdasági idénymunkán dolgoznak: pa­radicsomot, zöldpaprikát, egyéb más zöldségfélét és gyü­mölcsöt szednek, szőlőt kötöz­nek, kapálnak. A fiúknak ter­mészetesen jut nehezebb fizi­kai munka is: út- és vasútépí­tés, valamint más építőipari feladat. Valamennyi táborba jú­nius 13-án érkezik meg a fiatalok első csoportja, és augusztus 21-én utazik visz- sza az utolsó turnus. Pest me­ESO UTÁN ZÖLDÜL A HATAR Befejezték a tavaszi vetést Pest megyében Május végére befejeződött a megyében a fő szántóföldi ter­mények vetése, s bár a kirán­dulók nem lelkesedtek a bo­rult, esős időért, . az elvetett mag csírázásához elengedhe­tetlenül szükség volt a csapa­dékra. Egyes helyeken még ez is kevésnek bizonyult, a hi­deg éjszakák helyett még több, aranyat érő májusi esőre lett volna szükség. Ahol már ko­rábban végeztek a vetéssel, szépen sorol a kukorica, s vár­ja a meleg, napos időt. Miből mennyit termelnek az idén megyénkben? A kukorica 71 600 hektáron került földbe, ezenkívül 12 ezer hektáron silókukoricát is vetettek a kö­zös gazdaságok. Cukorrépából a tervezettnél 40 hektárral töb­bet, összesen 3700 hektárt. A burgonya vetésterülete 200 hektárral haladja meg a tervezettet, összesen 6300 hektár. Földbe került a napraforgó is 3900, zöldborsó 4200 hektáron. Szójából szintén túlteljesítet­tek gazdaságaink; a tervezett­nél 70 hektárral többet, 580 hektárt vetettek. A szeszélyes tavaszi időjárás ellenére jó termést ígér a lu­cerna. Huszonötezer hektáron kezdték meg május végén az első kaszálást, s mintegy 30 mázsa hektáronkénti átlagter­mésre számítanak. Arról még nem érkezett jelentés a me­A hét végén az utolsó parcellákon vetették a silókukoricát Szent­endre határában a Dunakanyar Termelőszövetkezet dolgozói. Nagy Iván felvétele gyei tanácshoz, hogy az esős, viharos időjárás tett-e kárt a már lekaszált lucernában, s ha igen, mekkora a veszteség. Összesen 700 hektáron fo­lyik a zöldpaprika, 2700-on a paradicsom palántázása. Ez természetesen csak a nagy­üzemi terület, hasonló nagy­ságrend a háztáji és kiskerttu­lajdonosok ültetvénye is. Sajnos a tavaszi fagyok nem Tizenegy vagon baromfi terven felül Kiváló termelőszövetkezet az ácsai Uj Barázda Pest megyében befejeződtek azok az ünnepségek, amelye­ken a tavalyi eredmények el­ismeréseként több tsz vehet­te át a a kiváló termelőszö­vetkezet kitüntetést. A sort az ácsai Űj Barázda Termelőszö­vetkezet zárta. Sági József, a négyezer hek­táron gazdálkodó termelőszö­vetkezet elnöke ismertette az eredményeket. Dicséretes a baromfinevelésük, tavaly 74 vagon csirke helyett 85 vagon- nyit adtak át a hernádi Már­cius 15. Tsz. feldolgozó üzemé­nek. Harminckét mázsa volt az átlagtermésük. Kukoricából 58 mázsás átlagot értek el. Most új takarmánynövény — a cirok —meghonosításán fá­radoznak, a homokos talajon. Megalakult az egyszerű gazda­sági egyesülés, amelynek tíz termelőszövetkezet és egy álla­mi gazdaság az tagja és ebben az évben már háromezer hek­táron termelnek ciroktakar­mányt. Az idei termésből 400 vagonnal exportálnak. A beszámoló említette, hogy a szövetkezet bruttó termelési értéke 1975-ben 52 millió 300 ezer forint volt, nettó bevéte­lük meghaladta a 25 millió 300 ezer forintot. Emelkedett a tagok jövedelme is, amely át­lagosan eléri a 40 ezer forintot. Az elnöki beszámoló után dr. Vágó Ödön, a MÉM nyu­galmazott főosztályvezetője ad­ta át a szövetkezet kollektívá­jának a kitüntető oklevelet. A mezőgazdaság kiváló dolgozója kitüntetést Molnár István fő­könyvelő, miniszteri dicséretet Takács Tibor gépszerelő ka­pott. Huszonketten kaptak ki­váló dolgozó elismerést. Az ünneplő kollektívát a Pest megyei pártbizottság le­vélben köszöntötte. K. Gy. múltak el nyomtalanul, sok kárt tettek a szőlő- és gyü­mölcsöskertekben, a korai pa­lántákban. Az összesen 8300 hektár nagyüzemi termő gyü­mölcsös 55 százalékát, a csak­nem 11 ezer hektár nagyüzemi szőlő felét érte fagykár. A má­jus eleji s közepi erős lehű­lést leginkább a kajszibaracko­sok szenvedték meg: az 1500 hektár termőterület 78,6 százalékán csaknem teljesen tönkrementek a virágok, majd a második hideghullám hatására a termőrügyek. A kertészetekben is megta­lálhatjuk a fagy nyomát. Sze­rencsére ez nem olyan nagy­mérvű, mint a gyümölcsösök vesztesége. A ceglédi járásban a 115 hektáron kiültetett ko­rai paradicsom, saláta, a da- basi és a ráckevei járásban pedig a korai burgonya káro­sodott kisebb mértékben, A fagy némileg hátráltatja a gu­mók fejlődését, késlelteti a szedést. Ha már a zöldségféléknél tartunk, érdemes megemlíteni, hogy az időjárás szeszélye kö­vetkeztében azok jártak job­ban, akik egy kicsit késtek a magvak elvetésével, illetve a palánta kiültetésével. A me­gyei tanács felmérése szerint a MÉM által kívánatosnak tar­tott 19 ezer 700 hektárral szem­ben csak 15 ezer 700 hektáron termesztenek fő vetésű zöld­ségféléket a megye gazdaságai. T/A. L. lentkezők nagy számára, azt latolgatják: nem kellene-e még egy tábort felállítani a gazdaság területén? A pince- gazdaság borkombinátja mel­lett ütik fel Tápiószelén a Pest megyei Állami Pincegazdaság ifjúsági építőtáborát, melyben kéthetenként 60 fiatal váltja egymást. Az előbbiekben felsorolt tá­borok elsősorban lányokat várnak idény­szerű mezőgazdasági mun­kára, az alábbi háromban pedig a fiúk kapnak a nagyobb fizikai erejükhöz méltó munkát. Bia- torbágyon a vasútállomás mel­lett 100-an sátoroznak majd, akiknek a MÁV Budapesti Építési Főnöksége ad munkát. Veresegyházon az M 3-as autó­pálya építését segítik 130-an, Diósdon pedig a Pest megyei Állami Építőipari Vállalat lesz a 80 fiatal munkaadója. Hová mennek a Pest megyei fiatalok? A lányok rhintegy 1100-an a Kállai Éva önkéntes ifjúsági építőtáborba, a Vil­lány—Siklósi Állami Gazdaság gréci kerületébe, ahol elsősor­ban szőlőben dolgoznak, mert az eredetileg tervezett gyü­mölcsszedést és válogatást nagyjából elvégezte helyettük a tavaszi fagy. A fiúk közül 370-en jelent­keztek az idén építőtáborba. Valamennyien Baldtonederics- re mennek vasutat építeni. Miért csak ennyien? Azért, mert a szakmunkástanulók mindössze négy hét szabadsá­got kapnak a nyáron, s a megyei KISZ-bizottság úgy határozott, hogy ezt jobb, ha egyéni progra­mokkal töltik ki. Egyetlen intézet, a váci Ke­reskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző 20 tanulólá­nya vállalta, hogy a kötelező 6 hét üzemi gyakorlat után még két hetet eltölt a gréci táborban. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke a Tunéziai Köz­társaság nemzeti ünnepe al­kalmából táviratban üdvö­zölte Habib Burgiba köztár­sasági elnököt. Dr. Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a KISZ Központi Bizottságának első titkára vezeti a magyar KlSZ-dele- gációt, amely tegnap Ber­linbe érkezett a Szabad Né­met Ifjúság ma kezdődő X. parlamentjére. Dr. Jerzy Bafia, a Lengyel Népköztársaság igazságügy­minisztere, aki — küldöttség élén — hivatalos baráti lá­togatáson tartózkodott ha­zánkban, tegnap elutazott Budapestről. Bondor József, építésügyi és városfejlesztési miniszter vezetésével tegnap Belgrádba utazott a KGST építésügyi állandó bizottságának 41. ülé­sén részt vevő magyar dele­gáció. Nemeslaki Tivadar, kohó­és gépipari miniszter hétfőn delegáció élén Rigába uta­zott a KGST rádiótechnikai és elektronikai állandó bizott­ságának 30. ülésére. Nagy György, a munkás­őrség országos parancsnoká­nak első helyettese, küldött­ség élén, egy hetet töltött a szíriai népi milícia vendége­ként a Szíriai Arab Köztár­saságban. A magyar | delegá­ció vasárnap érkezett haza Budapestre. I Fogalmak Összhangban a Nagymaros-Gahcikovo vízműrendszerrel Aláírták a magyar-csehszlovák határvízi megállapodást

Next

/
Oldalképek
Tartalom