Pest Megyi Hírlap, 1976. április (20. évfolyam, 78-102. szám)

1976-04-27 / 99. szám

Emléktáblát avattak Zsámbokou Április 25-én, vasárnap ün­nepséget tartottak Zsámbo- kon. A főtéren álló szovjet hősi emlékművön felavatták a II. világháború harcaiban, a községben hősi halált halt P. Kanyevszkij gárdaezredes tisz­teletére állított emléktáblát. A szép emléktáblát a buda­pesti, XVI. kerületi úttörők készítették, s avatták fel. Az . ünnepi beszédet dr. Cseri | László, a valkói Egyesült Zöldmező Termelőszövetke­zet pártszervezetének titkára mondott. Délután színes műsorban gyönyörködtek az ünnepség résztvevői. A községi műve­lődési házban fellépett a zsámboki népi együttes, amely bemutatta lakodalmasát, s színpadra léptek — énekkel és tánccal — az úttörők is. Nápfrontbizottsági ülés az időszakos választásról Kedden este Erdőkertesen a tanácsháza épületében ülést tart a Hazafias Népfront er­dőkertes! községi bizottsága. A tanácskozás napirendjén az idei év népfrontmunka-fel- adatai és az időszakos ta- nácstagválasztás teendőinek megbeszélése szerepel. Nyoícvannyolcan a közéletben Díszörség a felavatott emléktáblánál. Zsámboki menyecskék és szovjet katonák a műsor előtt, a művelődési ház udvarán. (Czangár Gyula felvételei) Tanácsadás minden csütörtökön Sikeres pedagógiai napok Nagy érdeklődés mellett rendezték, s tartották meg Gö­döllőn a pedagógiai napokat. Dr. Bakonyi Pál, az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa a Légszesz utcai általános is­kolában tartott előadást, a bu­kással kapcsolatos gondokról. E kérdéssel kapcsolatban Bar­kóért István, a városi tanács művelődési osztályának veze­tője elmondta, hogy Gödöllőn felmérést végeztek, s megálla­pították, hogy sajnos igen ma­gas azok száma, akik nem rendelkeznek általános iskolai végzettséggel!. Sok gondot okoznak az első és az ötödik osz­tályosok, amikor is a tanu­lók válaszút előtt állnak. A pedagógusok véleménye is megoszlik a nevelés tekinteté­ben, akad, aki a rossz tanulók megbuktatása.- mellett kardos­kodik, mások viszont nem egyedül ezt az utat választa­nák. Gödöllőn, a Petőfi Sándor j általános iskolában már rom esztendeje folynak kísér­letek a bukásmentes osztályok kialakítására. Az eddigi ered­mények biztatóak. A városi pártbizottság dísz­termében Csernus László, a Magyar Ü ttör ószövetség titká­ra tartott előadást. A lakóte­lepek úttörőmunkáiáról be­szélt. Erre az előadásra meg­hívták a járási és a városi út­törő vezetőket, s több KTSZ-tit- kárt is. Az előadó elemezte, milyen nagy szerepe is van a gyerekek nevelésében a lakó­telepi játszótereknek és a most kibontakozó kuckómozgalom­nak. Forral Katalin, az Országos Pedagógiai Intézet munkatár­sa a harmadik nap előadója volt. Dalos, játékos nevelés az óvodában címmel az Alsőoark- ban levő 6-os számú óvodában tartott előadást. A pedagógiai naook utolsó előadására a Pe­tőfi iskolában került sor, ahol Daly Lenke a felnőttoktatásról beszélt. Megjegyzendő, hogy Gödöllőn ezen a. téren jelentős eredmények születtek, s ezek­ről a rádióhallgatók a közel­múltban az egész országban értesülhettek. A pedagógiai napok iránti érdeklődést minden bi­zonnyal fokozta, bogy a pedagógusok szólhattak a maguk gondjairól, tapasz­talatairól is. Végezetül közöljük — bizo­nyára sok szülőt érdekel —, hogy a Petőfi iskolában egy öt­tagú tanácsadó bizottság — orvos, pedagógus, gyógypeda­gógus, óvónő — tanácsadó szolgálata minden csütörtökön a szülők rendelkezésére áll. Cs. J. A Gödöllő és Vidéke ÁFÉSZ a város és nyolc község ellá­tására hivatott. A szövetkezeti dolgozók azonban nemcsak üzleti kiszolgálással foglal­koznak; tevékenyen részt vesznek a települések közéle­tében is. A bolti eladók, egy­ségek vezetői közül nyoic- vannyolcan tagjai a különböző községi választott testületek­nek. Szádot kismamáknak Fórum a születésről A szadai művelődési ház­ban hosszú ideje működik a kismamaklub, melyet a íalu védőnője vezet. A klubtagok gyakran találkoznak, majd minden alkalommal valami­lyen, mindnyájukat érdeklő kérdésekről hallgatnak elő­adást. Ezeken az összejövete­leken — az elmaradhatatlan citromos tea mellett — meg­beszélik közös- gondjaikat, tervezgetnek és kicserélik a gyermekkel kapcsolatos isme- reteiket A Születésünk titkai című tévében bemutatott előadás- sorozat kapcsán fórum kere­tében látták vendégül Gö­döllőről dr. Klacsmann László igazgató főorvost, aki a film­mel kapcsolatos kérdésekre válaszolt a legutóbbi, április 26-i foglalkozáson. Kiállítás nyílik Pécclcn A péceli Szemere Pál Mű­velődési Házban május 2-án, vasárnap délelőtt 11 órakor Lázár Ervin író nyitja meg Karsai Zsigmond festőművész kiállítását. A megnyitót követő műsor­ban fellép Budai Ilona és Fa­ragó Laura énekes, a Bartók- táncegyüttes két párja és a Muzsikás együttes. EHsmsück Junda Józsefei Mély részvéttel temették el Zsámbokon Janda Józsefet, aki 1920-tól mint tanító, majd később mint az iskola igaz­gatója, nyugalmazásáig fára­dozott az ifjúság nevelésén. Még a felszabadulás előtt könyve is jelent meg Zsám­boki népszokások címmel. III. ÉVFOLYAM, 99. SZÄM 1976. ÁPRILIS 27., KEDD Dolgos hétvége a KlSZ-kongresszus jegyében 50 ezer forint a városnak - Két napon hulladékvas Szombaton és vasárnap 'já­rás- és városszerte a fiatalok százai dolgoztak. Munkával köszöntötték a KISZ közelgő IX. kongresszusát. Szombaton reggel hat órá­tól délután kettőig dolgoz­tak a Gödöllői Gépgyár fia­taljai. Ezen a reggelen 180-an jelentek meg a munkahelyü­kön, s a munkát úgy szervez­ték meg, hogy jelentős ér­tékű termékeket állíthassa­nak elő azok is, akik egyéb­ként alkalmazotti munka­körben dolgoznak. Ferencz Kálmán, a gyári KISZ-bi- zottság munkatársa elmond­ta, hogy a kongresszusi mű­szak bevételét a fiatalok a börzsönyi úttörővasút épí­tésére ajánlják fel. Alkatrészek az Ikarusnak A gödöllői Építőipari Szö­vetkezet tizenegy tagú KISZ- alapszervezete valamivel ko­rábban: már csütörtökön és pénteken elkezdte a munkát. Kisfaluéi Béla, a szövetke­zet munkatársa arról tájé­koztatta lapunkat, hogy ekét napon a KISZ-alapszervezet fiataljai a telephely környé­két csinosították, parkosítot­ták. Szombaton reggel a Kis­állattenyésztési Kutató Inté­zet valamennyi dolgozója megjelent az intézet telep­helyén. Összesen háromszá­zan szorgoskodtak a telep­helyen, ahol parkosítottak, takarították az utakat és a parkokat. Hétfőn délelőtt már elkészült a szombati mű­szak mérlege is. összesen 50 ezer forint volt a műszak be­vétele, amelyből 20 ezer fo­rintot óvodaépítésre, 10 ezer forintot pedig bölcsődefejlesz­tésre fordít a Kisállattenyész­tési Kutató Intézet. Döntöttek a fennmaradó 20 ezer forint sorsáról is. Ezt — mint Pacs István, az intézet KISZ-tit- kára elmondta — a városi Kisiarcsán volt lakatosinas Évtizedek a munkásmozgalombaa Bucskó Vilmos 1902. június 25-én Budapesten született, röviddel ezután Gödöllőre, az I Árpád utcába, nevelőszülők- i hoz került. Tokár Józsefek fogadták saját gyermekeik mellé. Elvégezte a hat elemit, majd a kistarcsai gépgyárba került lakatosinasnak. Az ipar­iskola három osztályát is si­kerrel fejezte be. A gyár munkáskollektívája a kis Bucskót korán beavatta a politikába. Már mint ifjú­munkás szakszervezeti tag lett, s feladatokat kapott az „idős szakiktól”. Bucskó Vilmos va­lóban elmondhatja, hogy gyer­mekfejjel kezdeti politizálni: 1912. február 6-án lépett a szakszervezetbe. A Tanácsköztársaság idején jelentkezett vöröskatonának. Szívesen emlékszik Staller István kőművesre, aki őrmes­terként vezette a kiképzést, s vezényelt: Vili, húzd ki ma­gad! Erre a felszólításra azért is szükség volt, mert a kis- katona lábát verte a bokáig érő, hosszú puska. Hosszas betegség után, 1920- ban a cinkotai gőzmalom üzemlakatosa lett, majd egy esztendő múlva a BESZKÁRT- nál helyezkedett el, ahol több mint negyvenegy évet dolgo­zott. A felszabadulás Budapesten érte, onnan gyalog jött Gö­döllőre, s a megérkezését kö­vető napon már jelentkezett is a községházán az akkori pol­gármesternél, Czeczulics Já­nosnál. A község vezetője jól ismerte Bucskó Vilmost, és azonnal megtette helyettesévé. Amikor megindult a forgalom és járt a HÉV, jelentkezett ré­gi munkahelyén, a BESZ- KÁRT-nál. A felszabadulás utáni első esztendők tanulás­sal teltek el: a közúti és vá­rosi vasúti tisztképző intézet hallgatójaként sikerrel vizs­gázott, ezt követően főműve­zetőnek, majd osztályvezető­nek, aztán telepvezetőnek ne­vezték ki. Az ellenforradalomkor Gö­döllőn tartózkodott, s neki is bőven jutott elvhűségéárt a fenyegetésekből. A munkásőr­ség megalakulásakor belépett a szervezetbe, melynek 15 éven át aktív, de ma már tisz­teletbeli tagja. Tisztséget is viselt, egy ideig szakaszpa­rancsnok volt. A pártéletben is tevékenyen részt vett: elő ob mint párttitkár, később pedig pártbizottsági tagnak válasz­tották. Hosszú élete során a munkásmozgalom meghatáro­zó élményt jelentett számára. A közlekedési és szállítási dolgozók szakszervezete 1971- ben örökös tagjául fogadta: ekkor nyerte el az ötévenéves szakszervezeti munkáért járó oklevelet. Felesége nemcsak a családi életben, de a politikában is méltó társa. Bucskóné alapító tagja volt a kommunista párt­nak és a nőszövetségnek. Húsz esztendőn át bírósági ülnök­ként tevékenykedett az igaz­ságszolgáltatásban. Bucskó Vilmos munkásmoz­galmi és közéleti tevékenysé­ge elismeréséül megkapta a Munka Érdemrend bronz fo­kozatát, a Felszabadulási Em­lékérmet, a munkásőrség Szol­gálati Érdemérmét. A városi tanács a Pro Űrbe emlékpla­kett arany fokozatával tün­tette ki. Csiba József művelődési központ felépíté­sét támogatandó, a városi tanács folyószámlájára utal­ták át. Munkával telt a szombat a Gödöllői Fémtömegcikkipari Vállalat gödöllői és veres- egyházi telephelyén is. Ösz- szesen hatvanan álltak ezen a napon a munkapadok, a gépek és az öntőberendezé­sek mellett: Ikarus-alkatré­szeket készítettek és munkál­tak meg. A műszak bevételé­ről Nagy Sándort, a válla­lat igazgatóját kérdeztük, s tájékoztatójában elmondta: 50 százalékát a verőce—kisma- rosi úttörővasút építésére ajánlják fel, az összeg másik fele pedig a vállalat KISZ- szervezetének pénzügyi alap­ját növeli majd. Több száz fiatal dolgozott szombaton és vasárnap a já­rás üzemeiben és termelő- szövetkezeteiben is. Parkosítás Versegen és Mogyoródon Szombaton reggel öt szocia­lista brigád — mintegy ki­lencven dolgozó — állt mun­kába Kistarcsán, a Hazai Fé­sűsfonó- és Szövőgyár itteni gyáregységében. Több mint másfélezren dol­goztak Ikladon, az Ipari Mű­szergyárban is az üzemekben, ahol a fiatalok egy részét a motorcsomagoló részlegekbe irányították. Munkával telt a hétvége a budapesti Arany­kalász Mezőgazdasági Ter­melőszövetkezetben is. Itt szá­zan, közöttük huszonkét KISZ-tag dolgozott a földe­ken. A kartali egyesült Ba­rátság Termelőszövetkezet fiatalai közül hatvanan szor­goskodtak szombaton. Egyet­len nap leforgása alatt két vagon hulladékvasat gyűjtöt­tek össze. Serényen szorgoskodtak az aszódi ÁFÉSZ, az aszódi Ve­gyesipari Szövetkezet és a val­kói Egyesült Zöldmező Me­zőgazdasági Termelőszövet­kezet fiataljai is. A Gödöllői Erdőgazdaság tíz KlSZ-fiatal- ja egyetlen nap alatt két és fél ezer facsemetét ültetett el. Vasárnap az egyesült kar­tali Barátság Termelőszö­vetkezet KISZ-esei közül ti­zenöten vasat gyűjtöttek a termelőszövetkezet és a köz­ség területén. A hét utolsó napján 80 mázsa fémhulla­dékot szedtek össze. Nem kedvezett az idő a vérségi fiataloknak, akik azt vál­lalták, hogy a termelőszö­vetkezet székházának, kör­nyékét parkosítják. 'A sza­kadó eső miatt kénytelenek voltak abbahagyni a mun­kát. de elhatározták, hogy a jövő héten tovább folytat­ják a parkosítást. Hasonló munkán vettek részt a tú­rái községi KISZ-szervezet és a helybeli ÁFÉSZ fia­taljai is, akik erdősávot te­lepítettek. Vasárnap több ezer facsemetét ültettek el. Munkával töltötte vasár­napját a szadai területi KISZ-alapszervezet, amely­nek tagsága Mogyoródra, a helybeli termelőszövetkezet­be látogatott és ott dolgoz­tak. A mogyoródi területi KISZ-szervezet tagságának egy része a községben par­kosított, illetve a szadai fia­talokhoz hasonlóan, a ter­melőszövetkezetben. segített. Ikladról a leilei táborba Vasárnap a járás fiataljai közül négyszázan „idegenbe” látogattak. Ök a börzsönyi úttörővasút építésénél segéd­keztek. Pénteken és szomba­ton az ikladi Ipari Műszer­gyár fiataljai közül negyve­nen látogattak el Balaton- lellére, a járási-városi úttö­rőtáborba. A fiatalok a kis­tarcsai szövetkezeti közös Épí­tőipari Vállalat szakemberei­nek irányítása mellett az út­törőtábor szennyvízhálózatát építették. A munka ezzel még termé­szetesen nem zárult le. Ked­den a Gödöllő és Vidéke ÁFÉSZ-nál szerveznek társa­dalmi munkát, május 8-án pedig a Ganz Műszerművek Gödöllői Árammérőgyárában. Berkó Pál Hiteles vallomás a 20-as évek falujáról A közelmúltban járásunk­ban nagy érdeklődésre szá- mottartó kötet jelent meg a könyvesboltok polcain. A vér­ségi íróasszony, Marton Pálné Homok Erzsébet „Igaz mesék” című könyvének bővített ki­adását veheti kézbe az olvasó. A kötet az előbbihez képest két mesével gyarapodott, az új írások főként századunk 20-as éveiről adnak új isme­reteket. Az íróasszony gyer­mekkora elevenedik meg a lapokon. A mesekönyv leg­főbb erénye a korabeli falusi élet hiteles bemutatása. ,A gazdag néprajzi anyag arról tanúskodik, hogy Marton Pál­né az utóbbi időben szokáso­kat, babonákat, régi történe­teket gyűjt. A könyvet a ki­tűnő művész, Reich Károly rajzai illusztrálják. SPORT -I- SPORT + SPORT + SPORT l'ítörő-olimpia — területi döntővel Pénteken délelőtt Gödöllőn, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem sportpályáján ren­dezték meg a városi úttörő­olimpia — s egyben körzeti úttörő-olimpia — röplabda­versenyeit. A találkozón a vá­rost három helybeli iskola: a Légszesz utcai, az Imre utcai és a Petőfi általános iskola képviselte. A körzetből vendégcsapatként a kiskun- lacházi pajtások röplabda­csapata vett részt a verseny­ben. Eredmények a városi baj­nokságban: fiúk: Légszesz ut­ca—Imre utca 0:2, Imre utca —Petőfi iskola 1:2, Petőfi is­kola—Légszesz utca 2:0. A csapatok sorrendje 1. Petőfi, 2. Imre utca, 3. Légszesz utca. A lányok városi\ versenyé­nek eredménye: Imre u.—Pe- főfi általános iskola 2:0, az első helyen az Imre utca csa­pata végzett, a 2. helyre a Petőfi általános iskola csapa­ta került. A magasabb szintű körzeti versenyben megtartott talál­kozón a Kiskunlacháza csapa­ta az Imre utca csapat ellen mérkőzött. A kiskunlacháziak 2:1 arányban nyertek. A kör­zetbajnokságban a kiskunlac­háziak és a Petőfi általános is­kola csapata jutott tovább a megyei döntőbe. B. P, \

Next

/
Oldalképek
Tartalom