Pest Megyi Hírlap, 1976. február (20. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-14 / 38. szám

Gombán jártunk Sokan állítják: Gomba a monorl járás egyik leg­szebb kisközsége. Két meredek domboldal közt kanya­rog lefelé a „szurdik”, amely a község központjába visz. Sok a műemléképület; a művelődési ház, a termelőszö­vetkezet központja, a tanácsháza, a régi orvosi lakás Is egy-«gy régi kúria, kastély. Kétezer-ötszázán élnek Gombán, a felnőtt lakosság zöme bejáró munkás. Hajnalban kelnek, hogy busszal időben beérjenek Monorra, a onnan vonattal a fővá­rosba. Beszélgetés a tanácselnökkel Igények és lehetőségek Kása Károly, a gombai kö­zös községi tanács elnöke nem egy, hanem három köz­ség gondjainak intézője, gaz­dája. A tanácsok összevoná­sakor Bénye és Káva is az itteni tanács hatáskörébe ke­rült. A terveket, a pénzt is be kell osztani, úgy, hogy mindenhová jusson vala­mi. Az igények persze túlnövik a lehetőségeket, de a tanács igyekszik úgy gazdálkodni, hogy megteremtsék a leg­szükségesebbeket. — Most a vizmű megépí­tése a legfontosabb felada­tunk. A szervezésen, tervezé­sen túl vagyunk, megálla­podtunk a kivitelezővel is. Júliusban kezdik a munkát. Kell az egészséges ivóvíz, a lakosság mellénk állt, megértette ennek fontos­ságát. — A másik gond, ami már régóta foglalkoztat bennün­ket: hogyan oldjuk meg a közétkeztetést? Sokan igény­lik, ez ideig nem sikerült megvalósítanunk elgondolá­sainkat. A termelőszövetke­zet megvásárolta tőlünk a volt orvosi lakást, a rendelőt. Az épület alkalmas arra, hogy mezőgazdasági szakmunkás- képzőt, kollégiumot telepít­senek falai közé. A konyha, amelyre szükség lesz, nem­csak a diákokra főzhet, leg­alább négyszáz ember ellátá­sát biztosíthatja. így hát, re­mélhetőleg a község közét­keztetési gondját is megold­juk a segítségével, még az idén. — Gázcseretelep, kis ABC- áruház kell az itteni la­kóknak. ezek is sürgős megvalósításra várnak. AMonor vidéki AFESZ-szel már tárgyaltunk, különösebb akadálya nem is lesz a mun­ka megkezdésének. — Az iskolával kapcsola­tos gondjainkat utoljára hagytam. Ez ugyanis a leg­súlyosabb. De győződjenek meg róla, milyen fontos len­ne legalább négy tanterem­mel bővíteni az épületet! Hogyan tovább? rpágas a gombai művelődési ház. A kastélyépület szo­bái, s a mellé épített színház­terem igazán alkalmas lenne sokszínű programok rendezé­sére, de egymást váltják az intézmény vezetői. Kudarc, kudarc után. Valami elkezdő­dik, jól indul — aztán abba­marad. Lapunk is többször hírt adott már a ház legutóbbi ve­zetőjének, Fundélius Leónak erőfeszítéseiről. Ifjúsági klu­bot, nyugdíjasklubot, hívott életre, igyekezett gazdag prog­ramot összeállítani. Mint hal­lottuk, ő is távozni készül. De vajon hogyan lesz to­vább? Emlékszik még valaki a né­hány évvel ezelőtti népi tán­cos próbákra, ahol a gombai hagyományokra épített ele­mekből állították össze a mű­sort, s sikert arattak vele a járás több községében? A ron­gyos- és batyusbálokra, a klubestekre, a ,saját” zenekar­ra? Bizonyára igen, hiszen a fiatal pedagógusok is aktív ré­szesei voltak mindennek, s ők még ma is Gombán taníta­nak ... M i lenne, ha megpróbálná­nak segíteni; ne álljon meg az élet ismét hosszú idő­re a művelődési ház falai kö­zött?I Gyerekek és kilométerek Nem illik személyes meg­jegyzéssel kezdeni egyetlen ri­portot sem, de ez a „jellemzés” a gombai iskolára ide kíván­kozik. Kollégám, aki első íz­ben járt itt, s megmutattam neki, hol a tanári szoba, ke­rekre nyitotta a szemét, s azt mondta: „...én azt hittem, az a szerszámos kamra ajtaja . ..” Kívülről valóban olyan, ez tény. Az iskola is szűk, korsze­rűtlen, megérett arra, hogy kőművesek töltsék benne a na­pokat, ne a gyerekek... És mégis: a tantestület mindent megtesz, hogy a termekben zajló oktató, nevelő munka ne legyen rosszabb, mint máshol. Sőt: a szakköri és úttörőfog­lalkozások, a rendezvények is eseményszámba menjenek. is gyalogolnia kell, mire az iskolába vagy hazaér. A távoli községrészekből, a Harcvölgy- böl, Farkasdpusztáról járnak, kilométereket kell gyalogolni­uk térdig sárban, hóban. Olyan nehéz a helyzetük, hogy őket emiatt hátrányos helyzetűeknek kell tekinte­nünk. És nincs napközi otthon, mert nincs hely. Egy tanuló­szobát ugyan létrehoztunk nagy nehezen, segítséggel, de akik nem mennek haza ebé­delni, egész nap étlen-szom- jan kell itt lenniük, ugyanis étkeztetési lehetőség nincs. A négy tanteremben — s a másik kettőben, amely abban a „kisiskolában” van, amely haj­dan Fáy András istállója volt. s amelynek mennyezetéhez a kisiparosok nem mernek hoz­zányúlni, hátha leszakad — 268 gyerek tölti napjait. Rét­vári Gyula, az iskola igazga­tója nem borúlátó. Tárgyila­gosan sorolja a tényeket, s a tények után azokat a tetteket is, amelyek a körülmények el­lenére is „csakazértis” bizta­tóak, serkentők — Reggel nyolctól este hé­tig, „melegváltással” tanítunk. A gyerekek többsége olyan messziről jár be, hogy fél órát — Négy tanterem kellene, ez a legkevesebb, amá segíte­ne rajtunk. A községi tanács­nak ötszázezer forintja van iskolabővítésre... Ez nagyon, nagyon kevés, hiszen a legsze­rényebb térveink megvalósítá­sa is jóval többe kerül. Érzik ezt a község lakói is. Elmond­hatatlanul jó érzés, hogy — anélkül, hogy kérnénk — sor­ra ajánlják fel segítségüket a szülők, az építő kisiparosok, a termelőszövetkezet szocialista brigádjai, az állami gazdaság gombai üzemegységének dol­gozói. Sok száz társadalmi munkaórával segítenének, ha hozzáfognánk az építéshez. De mából...? Rétvári Gyulával sokáig be­szélgetünk. Monori iskolából Rétvári Gyula igazgató biza­kodik. jött ide igazgatni, s bár mosto­hábbak a körülmények, mégis biztató az a határtalan igye­kezet, amit a gombai pedagó­gusok produkálnak vezetésé­vel. A mondat, amivel búcsú zik, talán jobban jellemzi az iskolát a körülményeknél is:: — Igaz, még nincs játszóhe lyük a gyerekeknek, de az út­törőcsapat már megvette a vas alkatrészeket, amiből majd a hinták, mászókák készül­nek.... És el is készülnek! Nem kell utazni Ma: zárszámadás A Fáy András Termelőszö­vetkezet ma, szombaton, 14- én tartja zárszámadó köz­gyűlését. Nemcsak a mérlegkészítés tartozott a téli hónapok fel­adatai közé. Szállítókocsik vitték a feketemustárt az NSZK-ba, a cirokot Jugoszlá­viába. a kukoricát a Szovjet­unióba. Amíg az időjárás engedte, a szőlőterület is benépesült, metszettek a munkások. MOMOB'VIDftl PEST-MEGYEI'HÍR LAP KÜLÖNKIADÁSA xviii. Évfolyam, 38. szám 1976. FEBRUAR 14., SZOMBAT Falugyűlések Cselekvő részvételre számítaná Újjászervezik a helyi népfront bízott Ságokat A monori járásban is min­den előkészület megtörtént a falugyűlések lebonyolítása ér­dekében. A járás valamennyi községében mégrendezik a falugyűléseket, amelyeken két napirendi pont szerepel. A községi népfrontbizottságok vezetője először beszámol az elmúlt négyéves munkáról. Értékelik az elnökségek, bi­zottságok munkáját. Második napirendként a községi tanácsok veze­tői az V. ötéves terv cél­kitűzéseiről tájékoztat­ják a falu lakosságát. Ezenkívül természetesen szó lesz a IV. ötéves tervidő­szakban elért eredményekről is. Ezután kerül sor a községi népfrontbizottságok újravá­lasztására. A hagyományokhoz híven, teljesen demokratikus alapon történik a választás. A jelöltek névsorát a fa­lugyűlések előtt 24 órá­val kifüggesztik a köz­ségi tanácsok. A választás nyílt szavazás­sal történik A bizottság, meg­választása után, tagjaiból el­nökséget alakít. Ezt a vá­lasztást is lehet a falugyűlés résztvevői előtt lebonyolíta­ni. A megyei küldötteket is a falugyűlés választja meg. A falugyűlések előkészíté­se jól halad valamennyi köz­ségben. Az illetékes párt- és tanácsi szervek cselekvő rész­vételre számítanak. Postafiók 51 Üllői kisdobosok farsangja Nemrég izgatott szülők és kisdobosok érkeztek az üllői művelődési házba. A jelmezes felvonulás nem kis meglepe­tést és gondot okozott a zsű­rinek. Nehéz volt elbírálni, ki a legötletesebb, a legszebb jelmaz tulajdonosa. A kisdo­boskarnevál évről évre szebb, színesebb. Bár sokszor láttuk Hamupipőkét és Csipkerózsi- kát, ezúttal meglepetést sze­reztek, mert egy jelenetet is előadtak. Kedvesek voltak az öt világrész babái, a víg mat­rózok, a napraforgók. Nem maradt el a hagyomá­nyos tánc és mulatság sem, a hangulatos farsangi program csak este ért véget. Molnár Ferencné, a szülői munkaközösség elnökhelyettese Villáminterjú Naponta ezer ebéd A MEZŐGÉP Vállalat kony­háját három évvel ezelőtt vette át a monori nagyköz­ségi tanács. Vitéz Imréné fő­szakáccsal beszélgetünk. — Hány személyre főznek naponta? — Ezer ebédet készítünk. Mi látjuk el a napközi ott­hont, és az óvodákat is. Ez utóbbiak részére reggelit, uzsonnát is készítünk. — Mi volt a mai ebéd? — Húsleves, tökfőzelék mar­hafeltéttel. — Elégedettek az ebédelok? — Ügy érzem, igen. Mi is igyekszünk mindent megtenni, hogy elégedetten távozzon mindenki. Előkészítő tanfolyam motorvizsgára A monori művelődési ház­ban nagymotorvezetői vizs­gára előkészítő tanfolyan in­dul február második felében. Érdeklődni és jelentkezni le­het szombat és vasárnap ki­vételével naponta 12-től 20 óráig személyesen vagy a 178- as telefonon. Jelentkezés: a hónap végéig Labdarúgó- tehetségkutatás A Magyar Labdarúgó Szö­vetség — a Magyar Rádió, a Képes Sport és a Népsport közreműködésével — az idén is megrendezik a labdarúgó- tehetségkutató akciót. A tava­lyi sikerekhez nagymértékben hozzájárultak a területi sport­szervek, labdarúgó-szövetsé­gek. Az idei akció célja, hogy fel­kutassák az 1961—62-ben szü­letett tehetséges labdarúgókat, lehetőséget adni a még le nem igazolt fiataloknak tehetségük bizonyítására. Az akcióban részt vehet az a fiú, aki 1961. szeptember 1. és 1962. augusztus 31. között szü­letett és nem igazolt verseny­ző. Jelentkezni lehet a járási lab­darúgó-szövetségnél személye­sen vagy írásban, február 29­A kis, községi gyógyszertárban mindent megtalálnak a gombaiak, nem kell Monorra utazniuk a receptekkel. Ké­pünkön dr. Pelcs Ernőnc, a gyógyszertár megbízott vezetője. A dombok közé települt Gomba épül, szépül, fej­lődik. Minden esztendőben kap valamit — pedagógus­lakást, új utat, közművet, üzletet — hogy egyenrangú legyen más községekkel Vezetői, lakói is azon igyekez­nek, hogy változtassák arculatát. Akik Gombán jártak: Koblencz Zsuzsa és Péter László ig. A cím: Járási Labdarúgó- Szövetség 2200. Monor, Járási Hivatal, Kossuth Lajos u. 78. Ügyeletes orvos Gombán, Bényén és Káván: dr. Nagy Márta (Káva, ta­nácsháza), Gyomron és Péte­riben: központi ügyelet (Gyöm- rő, Steinmetz kapitány u. 12., telefon: 26.), Monoron és Mo- nori-erdőn: központi ügye­let (Monor, Petőfi Sándor u. 30., telefon: 207.), Maglódon és Ecseren: dr. Holló Mariann (Ecser), Pilisen, Nyáregyházán, Csévharaszton és Vasadon: dr. Illanicz Elemér (Pilis, Rákó­czi u. 13.), Sülysápon és Üri- ban: dr. Zolesz László (Süly­sáp), Üllőn: dr. Koncz Lajos, Vecsésen: dr. Fodor Etelka tart ügyeletet vasárnap. — Ügyeletes gyógyszertár: Mo­noron a főtéri, Vecsésen a Halmy-telepi. Beteg állatok bejelentése a járás területén, szombaton 12- től 19 óráig és vasárnap reg­gel 8-tól 13-ig, 15-től 19-ig Monoron, a főtéri gyógyszer- tárban. Ezúton Is kérik a lakos­ságot, hogy vegyenek mi­nél nagyobb számban részt a falugyűléseken, bátran mondják el vélemé­nyüket. Végül ismertetjük a fa­lugyűlések idejét és he­lyét: Úri, február 16-án, 18 óra, művelődési ház; Pé­teri, 21-én, 18 óra, műve­lődési ház; Gomba, 23-án, 17 óra, művelődési ház; Csévbaraszt, 23-án, 17 óra, általános iskola; Ecser, 26-án, 17 óra, művelődési ház; Maglód, március 1-én, 18 óra, művelődési ház; Üllő, 1-én, 18 óra, műve­lődési ház; Vasad, 1-én, 14 óra, művelődési ház; Bénye, 1-én, 17 óra, klub­könyvtár; - Sülysáp, 2-án, 18 óra, művelődési ház; Mende, 4-én, 18 óra, mű­velődési ház; Gyömrő, 4- én, 18 óra, művelődési ház; Pilis, 4-én, 17 óra, 1. számú általános iskola; Vecsés, 8-án, 17 óra, művelődési ház; Nyáregyháza, 8-án, 17 óra, tanácsháza; Káva, 8-án, 17 óra, általános is­kola. * Monoron májusban kerül sor a népfrontbizottság újraválasztására. G. J. Vecsési fórum A Hazafias Népfront vecsési bizottsága, a tanács és a mű­velődési ház közös rendezé­sében Vecsési fórum címmel előadássorozat indult Vecsé­sen. A legutóbbit a Fiatalkorú bűnözés kriminálpszichológiája címmel, Szabó Zoltán nyugdí­jas tanár, meghívott TIT-elő- adó tartotta. Vasárnap: Gyömrő—Monor Barátságos labdarúgó-mérkőzés Vasárnap délután fél há­romkor barátságos labdarúgó­mérkőzés színhelye lesz a gyömrői sporttelep, a hazaiak a Monori SE felnőttcsapatát fogadják. Előtte egy órakor az ifjúsági csapatok mérik ösz- sze tudásukat. MŰSOR MOZIK Gomba: Két amerikai. Gyöm­rő: A négy muskétás újabb Kalandjai. Maglód: Csodabo­garak. Mende: Egy kis előke­lőség. Monor: A Tenkes ka­pitánya, I—II. Éjszakai elő­adás: Liliomfi. Pilis: Enyém, tied, kié? Tápiósáp: A nagy érzelmektől jókat lehet zabái­nk Üllő: Nagyvárosi fények. Vecsés: Nyomorultak, I—II. Éjszakai előadás: Bolondos újoncok. MŰVELŐDÉSI HAZAK Gyomron, 13.30 órától: ba­lett-tanfolyam, magnós tánc­est, Mendén, 16-kor: úttörő­jelmezbál, Monoron, 14-kor: segédmotor-vezetői igazolvány szerzésére jogosító vizsga, 16- tól 18-ig: a gyermekklub; 19- től 22-ig: az ifjúsági klub foglalkozása, Péteriben 20-tól 24-ig: zenés klubdélután. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak es is» merősöknek. akik szeretett édes­apám, Barna József temetésén megjelentek, sírjára koszorút, vi­rágot helyeztek, részvétükkel bá­natunkat enyhítették. A gyászoló család. t i Á

Next

/
Oldalképek
Tartalom