Pest Megyi Hírlap, 1976. február (20. évfolyam, 27-51. szám)

1976-02-01 / 27. szám

- V PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XX. ÉVFOLYAM, 27. SZÄM ARA I FORIJVT 1976. FEBRUÁR 1., VASÄRNAP Célszerűen, gazdaságosan Óvodák, iskolák, lakások Sok múlik o beruházók és a kivitelezők együttműködésén ENSZ-BT Egyhangú határozat Namíbiáról Az ENSZ Biztonsági Taná­csa pénteken este egyhangúlag hozott határozatában előírja, hogy Namíbiában szabad vá­lasztásokat kell tartani a vi­lágszervezet védnöksége alatt. A BT törvénytelennek minő­síti a Dél-afrikai Köztársaság namíbiai jelenlétét és azt, hogy Pretoria támaszpontként hasz­nálja fel az ország területét a szomszéd országok ellen irá­nyuló támadásaihoz. A hatá­rozat felszólítja a Dél-afrikai Köztársaságot, hogy vonja ki fegyveres erőit Namíbia terü­letéről. Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Magyar Népköztársaság kül­ügyminisztere, Nguyen Duy Trinhnek, a Vietnami Dolgo­zók Pártja Politikai Bizottsá­ga tagjának, a Vietnami De­mokratikus Köztársaság mi­niszterelnök-helyettesének és külügyminiszterének a meghí­vására, 1976. január 24 és 31 között hivatalos, baráti láto­gatást tett, a Vietnami De­mokratikus Köztársaságban. Púja Frigyes koszorút he­lyezett el Ho Si Miiül elnök mauzóleumán, ismerkedett a? ország nevezetességeivel, ipa­ri üzemeivel, mezőgazdaságá­val, a vietnami nép kulturális életévei. A magyar külügyminisztert fogadta Pham Van Dong, a Vietnami Dolgozók Pártja Po­litikai Bizottságának tagja, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság miniszterelnöke. Púja Frigyes külügyminisz­ter és kísérete látogatást tett Ho Si Minh városban. Huynh Tan Phat, á DIFK miniszter- elnöke és Nguyen Thi Binh külügyminiszter fogadták a magyar vendégeket és vacso­rát adtak tiszteletükre. Nguyen Duy Tring és Púja Frigyes külügyminiszter tár­gyalást folytatott a két ország, a VDK és az MNK közötti barátság további erősítésének és együttműködésük kiszélesí­tésének időszerű kérdéseiről, továbbá a két felet kölcsönö­sen érdeklő nemzetközi kérdé­sekről. Púja Frigyes külügyminisz­ter őszinte köszönetét mon­dott a testvéri fogadtatásért, amelyben a vietnami nép és a VDK kormánya részesítette, hozzájárulva a Vietnamban tett baráti látogatása sikeré­hez. Púja Frigyes, a Magyar Népköztársaságban teendő hi­vatalos, baráti látogatásra hívta meg a Vietnami Köztár­saság külügyminiszterét, aki a meghívást köszönettel elfo­gadta. ★ 1976. január 31-én Púja Frigyes és kísérete elutazott Hanoiból. A repülőtéri búcsúztatáson jelen volt Nguyen Duy Trinh, a VDK külügyminisztere, Ho­ang Van Lói külügyminiszter- helyettes és a külügyminisz­térium több munkatársa. Ott volt továbbá Karsai Lajos ma­gyar nagykövet és a nagykö­vetség munkatársai. A Hanoiból történő eluta­zást megelőzően Karsai La­jos nagykövet, fogadást adott Púja Frigyes tiszteletére. PORTUGÁLIA Tanácskozás az alkotmányról A portugál fegyveres erők mozgalmának legfelső forra­dalmi tanácsának megbízottai szombaton délután tanácskoz­tak a Portugál KP vezetőivel az alkotmányról. A tanácsko­zás előtti órákban Gomes ál­lamfő a három haderőnem fő- parancsnokaival, a belügymi­niszterrel és a biztonsági erők parancsnokával, Rodrigues tá­bornokkal tárgyalt az orszá­gon végigsöprő terrorhullám megszüntetéséről. — Tervszerűbbé, összehan- goltabbá, hatékonyabbá kell tenni a beruházási tevékeny­séget, rövidíteni a tervezési és a kivitelezési időt — ez az elv vezérelte a Pest megyei Tanács Beruházási Vállalatá­nak vezetőit a IV. ötéves terv­időszakban. Jankó Zoltán igaz­gatót arra kértük, mondja el, melyek voltak az elmúlt öt év tanácsi beruházásainak kedvező, illetve kedvezőtlen tapasztalatait. A kulcsátadásig — A beruházásbonyolítás növekedésének dinamizmusát jól jellemzi néhány számadat — mondta. — 1968-ban válla­latunk még csak mintegy 200 millió forint értékű beruházás­nak volt a gazdája, tavaly már 1 milliárd 700 millió forintra emelkedett ez az összeg, s az idén már csak kevéssel ma­radnak el a kétmilliárdtól. A IV. ötéves tervidőszakban mintegy 6 milliárd forint ér­tékű beruházást bonyolított vállalatunk, ahogy mondani szoktuk: a gondolattól a kulcsátadásig. — A tapasztalatok szerint gyakran nem lehet átadni a kulcsot, mert az épületek nem készülnek el határidőre. — Sajnos, ez is előfordul. Ami bennünket illet, az álla­mi célcsoportos lakások kivé­telével minden ágazatban tel­jesítettük tervünket. Az elma­radás részben beruházási ár­változások, részben az építő­ipari kivitelezők késése miatt következett be. Hadd jegyez­zem meg: Pest megyének min­dig rendelkezésére állt az az összeg, amelyet a befejezett építkezésért kellett fizetni, te­hát ilyen tényező nem akadá­lyozta a beruházások befeje­zését. Ami föltétlenül a pozití­vumok közé sorolható: a IV. ötéves tervben mintegy 10 ezer telepszerű, több szintes lakás- építkezést valósítottunk meg, nagyrészt a városokban, a ki­emelt településeken, többsé­güknél a tervidőszak végére ' megépülnek az alapközművek, energiahordozók, mégpedig úgy, hogy bővítésükkel lehető­vé válik a további építés. Ugyanez vonatkozik a kap­csolódó szociális és szolgálta­tó létesítményekre is. — Hogyan dolgoztak part­nereik, a tervezők, kivitele­zők? — Mintegy 45 generálkivi­telezővel állunk kapcsolatban, ezek állami építőipari, tanácsi vállalatok, termelőszövetkezeti önálló vállalkozások, ktsz-ek, költségvetési üzemek és vá­rosgazdálkodási vállalatok. Többségük jól dolgozott, saját ügyének tekintette a beruhá­zások időbeni megvalósítását. A tervezést Győrtől Debre­cenig mintegy 27 fővállalkozó — azok al- és szubalvállalko- zói — végzik. A nagyobbak: a Pest megyei Tanácsi Terve­ző Vállalat, az Általános Épü­lettervező, a LAKÓTERV, a Tervezésfejlesztési és Típus­terv sző Intézet Általános ér­vénnyel mondom: elégedettek vagyunk a munkájukkal. Partnerként kezelni — Mi a tervezőben, a kivi­telezőben mindig a partnert látjuk, akinek érdeke azonos a miénkkel, tehát a létesít­mények gyors elkészítésére tö­rekszik. Előfordul, hogy néme­lyek a lehetőség szabta anyagi kereteket a tervezői szabadság korlátozásának tekintik, pedig ezt a szabadságot azzal is bizonyítani lehet, hogy az új­szerűséget a rendelkezésre ál­ló — főképpen hazai anya­gokból „megálmodott” épít­ményben valósítják meg, s al­kalmazkodnak a műszaki-gaz­dasági normatívákhoz. Erre kell törekedni. Néhány kivite­lező hajlamos a jogi huza­vonákra, a mit, miért nem le­het megoldani bizonygatására, ahelyett, hogy jó munkaszer­vezéssel, a feladatok gyors el­végzésére törekednének. Rég­óta mondjuk, hogy a kötbér­ből nem lesz új létesítmény, s ha csoportérdekek, vállalati érdekek rejlenek a huza­vona mögött, azt többnyire a népgazdaság sínyli meg. Beru­házást eredményesen Végrehaj­tani csak a tervezők, kivitele­zők és beruházók teljes össz­hangjával, egymás őszinte, korrekt tájékoztatásával, segí­tésével lehet. — Milyen körülmények kö­zött kezdi a Pest megyei Ta­nács Beruházási Vállalata az új tervidőszakot? Melyek a legfontosabb feladataik? S ta­lán még időben tesszük, ha a gondjaikról is szót ejtünk — Az elkövetkező öt év alatt Pest megyében telepsze­rű többszintes beépítéssel több mint 12 ezer lakás épül, több­ségében munkásak és nagy- családosok részére. Említésre méltó, hogy például Sziget- szentmiklóson 800 munkásla­kás felépítését tervezik, de nagy számban jutnak új ott­honhoz a városokban, vala­mint az agglomerációs övezet­ben lakók is. Figyelemmel a nagycsaládosok igényeire, a lakások 20 százaléka 2,5, illet­ve háromszobás lesz. többsé­gük meghaladja az átlagos — 53 négyzetméteres — nagysá­got. Legfontosabb a lakás — Az V. ötéves tervben munkánk vezérfonala a lakás­építés, s már az idén 1600— 1700 tanácsi, OTP és egyéb beruházású lakást kell építe­ni, elsősorban a megye váro­saiban, de még az első félév­ben át kell adni a tavaly be nem fejezett váci, szentendrei, dunakeszi, gödöllői és monori lakásokat is. Jól tudjuk, hogy az idei év indítása és a fel­adatok végrehajtása kihat a további négy esztendőre is, ezért nagy gondot fordítottunk az előkészítésre, s ugyanez szükséges a kivitelezésnél is, főképpen a megfelelő terület előkészítésében, s az építés feltételeinek megteremtésé­ben. Ebben gyakoriak a viták. N émely kivitelező gyakran jelez „akadályt”, holott néha éppen miattuk nem tudjuk le­bontani a régi épületeket. Egy példát erre: Gödöllőn a Sza­badság téri lakótelep építésé­nek előkészítése késik, mert a bontásra ítélt házak lakóit nem tudják átköltöztetni az alsóparki új épületekbe, ame­lyek nem készültek el időben. — Kiemelt beruházásaink közül az első helyre soroljuk a kistarcsai 580 ágyas kórhá­zat, amelyet 1978 végére át kell adni rendeltetésének. Az idén mintegy 100 millió forint értékű építkezés megvalósítá­sa feltétlenül jól szervezett tevékenységet, kifogástalan együttműködést igényed első­sorban a két generálkivitele­zőtől. A magasépítés a PÁÉV, a mélyépítés a gödöllői KKMV feladata. Az idén elkészül a Pest me­gyei Központi Csecsemőotthon Budapesten, a XII. kerületi Szarvas Gábor utcában. Meg­kezdődött a KÖJÁL székház, a monori 22 munkahelyes, a százhalombattai 17 munkahe­lyes rendelőintézet és a gödi gyermekvédő intézet építése is. Az ötödik ötéves tervben 600 iskolai tanteremnek kell felépülnie Pest megyében, fő­képpen a meglevő lakótelepe­ken. Az a cél,' hogy lehetőleg a jelenlegi iskolákat bővítsük, ehhez kedvezőbbek a feltéte­lek is. — Az építendő óvodai férő­helyek számát — amely mint ismeretes, a IV. ötéves terv­időszakban előirányzott 2500 helyett — vállalatok és intéz­mények, társadalmi szervek összefogásával 10 ezerrel nőtt — 6 ezerben jelöli meg az V. ötéves terv, de az előbbiekből ítélve jogos a bizakodás, hogy 10 ezernél is több új férőhely létesül. Közös, poli ikai feladat A terv végrehajtása nem kis feladatok elé állítja a tervező­ket, kivitelezőket, beruházó­kat. Az eddigi tapasztalatok, bár sok jó páddá is van, azt bizonyítják, hogy még jelentő­sek a kiaknázatlan tartalékok. Melyek az előrelépés feltéte­lei? — Javítani kell az együtt­működésen — ezt magunkra is értem. Szervezettebb anyagel­látásra, létszámgazdálkodásra, és sok apróságnak tetsző, gyors, rugalmas intézkedésre van szükség. A folyamatos munka feltételeit kell megte­remteni. Egész tevékenységün­ket a feladat gazdaságos, cél­szerű végrehajtásának szolgá­latába kell állítanunk. Viták, persze, ebben a munkában mindig akadhatnak, de a hangsúlyt arra kell helyez­nünk, hogy a beruházások megvalósulását minden rész­vevő közös ügynek, elsőrangú politikai feladatnak tekintse és ezúttal a közös ügy megfo­galmazást nemcsak tervezők­re, kivitelezőkre és beruházók­ra értem — hanem a megyé­re, az országra is — mond fa Jankó Zoltán igazgató. Baumann László Ismeretek amivel körülbelül másfél N em könnyű a közgaz­dasági igazságokat lefordítani a minden­napok nyelvére. Mert ugyan való, hogy a fo­gyasztói árszínvonal emel­kedése nem azonosítható az életszínvonal csökkené­sével — mert hiszen a jö­vedelmek növekedése fö­lötte áll a változó áraknak —, ámde beláttatni ezt ke­serves dolog. Az asszonyok ugyanis, akikkel beszélge­tek, s akik történetesen a Május 1. Ruhagyár ceglédi gyárának munkásnői, ilye­neket mondanak: „miért kellett a cukorra ennyi hasznot rátenni?” Meg: „pont a húst kell drágíta­ni?” Annak, hogy nem bó­logatnak mindenhez ille­delmesen, csak örülni le­het. Annak már kevésbé, amit, jobb kifejezés híján, hézagos ismereteknek ne­vezhetünk. Meghökkennek, amikor azt kérdezem — hogyan kerül ez ide?! —, vezeték­ből folyilc-e a víz laká­sukban? Négyük közül há­romnak igen. Hitetlenked­ve hallgatják, hogy az ál­lam kétszer annyit tesz — egészen pontosan a fo­gyasztói ár 198 százalékát -r- minden köbméter ivóvíz díjához, mint amennyit ők fizetnek érte. Utaznak autóbuszon? Igen. Gyer­mekük van óvodában? Igen. Mennjn állami forin­tot kapnak észrevétlenül ehhez? Nem tudják. Ahogy azt sem: a cukor árának emelése ellenére az állami költségvetés még mindig 700 millió forintot költ en­nek az egyetlen napi fo­gyasztási cikknek az ártá­mogatására. Némi igazságtalanság persze rejlik abban, ahogy gyors egymásutánban ne­kik szegezem a kérdéseket, de szeretném, ha megérte­nék: a mérlegnek mindig két serpenyője van. S le­gyen helye ott annak is, hogy például a gyárban ta­valy kétszázötven forinttal emelkedett a munkás­átlagkereset. Ami még ak­kor is jelentős összeg, ha tudjuk: a ruházati ipar át­lagbérszínvonala más ipar­ágakhoz viszonyítva arány­talanul elmaradott. 0 ** t esztendő alatt több mint nyolcvan szá­zalékkal növekedtek az állami költségvetésnek a fogyasztóiár-támogatá- sokra fordított kiadásai. Ennek ismeretét ne kérjük számon a ceglédi munkás­nőkön — s társaik tízez­rein sem —, de azt már igen, vajon könnyebben, jobban élnek-e, mint 1970- ben? A megye lakosságá­nak pénzbevételei ugyanis a negyedik ötéves terv idő­szakában hatvan százalék­kal gyarapodtak, s például a takarékbetét-állomány ez idő alatt megkétszerező­dött. Ki tagadná, hogy töb­bet és jobban kellett dol­gozni mindezért? Nem természetes, hogy valamit valamiért? Hiszen — még mindig a gyárnál maradva — a fogyasztói igények változásának logikus kö­vetkezménye, hogy növel­niük kellett a fazonok szá­mát, s így az tavaly már nyolcszáz körül volt. Ez nagyobb terheket rótt az egész közösségre, ahogy az ésszerűbb anyag- és ener­giagazdálkodás szintén, millió forintot takarítottak meg. , Hajiunk arra, hogy hol egyik, hol másik szemün­ket nyissuk csak ki, attól függően, termelőként vagy fogyasztóként ítélkezünk-e. Találóan mutatott rá a vá­ci városi pártbizottság leg­utóbbi ülésén az egyik felszólaló, a Híradástech­nikai Anyagok Gyára igaz­gatója, hogy e kettős szem­lélet nem tartható fenn, mert a legfőbb akadályok egyike a hatékonyság nö­velésének útjában. Az az ember ugyanis, aki nem is­meri fel termelő tevékeny­ségében a saját fogyasztói. érdekeit, képtelen arra, hogy tudatosan kutassa a maga és mások munkájá­ban a tartalékokat, meg­akadályozza a vesztesége­ket. Az ilyen embernek a gyárban — de hozzátehet­jük: bármely más terme­lőhelyen — semmi sem drága, az üzletben, a pia­con viszont mindenre azt mondja, hogy sokba kerül. B izonygassuk, hogy már szép számmal vannak közösségek, melyek nemcsak fölismerik, ha­nem gyakorolják is az egy­séges, termelést és fogyasz­tást szorosan összekapcsoló szemléletet? Minden mun­kahelyen megtalálni őket, s nem kell lámpás felkuta­tásukhoz. Csakhogy ők el­sősorban — és másodsor­ban is — dolgoznak, s oly’ csendben teszik ezt, hogy némelyek hangja felerő­södhet. Azoké, akik — mint az üzemi bölcsesség tartja — szavakkal már régen fölépítették maguk­nak a szocializmust. Azoké tehát, akik fogyasztóként a maximumhoz szeretnének hozzájutni, de termelőként még a fizetésükért sem dolgoznak meg. A cikk elején említett ceglédi munkásasszonyok nem ilyenek, ök becsüle­tes munka mellett töpren­genek, s ha hibáznak, ak­kor csupán abban, hogy töprengéseik közepette nem raknak mindent bele a mérleg két serpenyőjébe, őket — végül is jóízűre sikeredett beszélgetésünk bizonyította — az addig rejtve maradt tények meg­ismerése elgondolkoztatja, s feltehető, belátásra kész­teti. Van azonban a kü­lönböző társadalmi réte­geknek egy-egy csoportja, mely fülét becsukva, sze­mét behunyva, száját azon­ban tágra nyitva minősít és ítélkezik, mely megpró­bálja elhitetni, hogy a jobb élet feltételeit megterem­teni az állam dolga, jobban élni meg az állampolgáré. E képtelenség „feltalálói” azért lármáznak, mert ab­ban bíznak,, hogy a nagy ricsaj közepette elfeledi a többség számonkérni azt, ők mit cselekednek. Ne feledjük el megtenni ezt. Mert igaz, fontosak a hiánytalan ismeretek, hi­szen így alakulhat ki a tisztánlátás. Ám ennél is lényegesebb, hogy először arról kapjunk világos ké­pet, kik azok, akik „fog­juk meg és vigyétek” ala­pon beszélnek közös dol­gainkról, akik nagyokat nyögnek, de váilukat vé­letlenül sem teszik a teher alá. Mészáros Ottó Naponta 60 ezer liter tej Törökbálinton hamarosan átadják rendeltetésének a Budatej Szö­vetkezeti Vállalkozás új, napi SO ezer liter kapacitású tejüzemét, mely besegít Budapest több kerületének és több Pest megyei községnek el­látásába friss tejtermékkel. Képünkön Tóth Zoltán műszerész a boly- gókeverős sajtkád lapátjait szereli. 1 Befejeződött Púja Frigyes vietnami látogatása A magyar külügyminiszter elutazott Hanoiból

Next

/
Oldalképek
Tartalom