Pest Megyi Hírlap, 1976. január (20. évfolyam, 1-26. szám)

1976-01-01 / 1. szám

XX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA I FORINT 1976. JANUÁR 1., CSÜTÖRTÖK PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Kétszer J7gy évtizedet átfogó két középtávú terv határpontján állunk; befejeződött a ne­gyedik, s megkezdődött az ötödik ötéves terv végrehajtása. Megkezdődött, mert hisz’ ma éj­féltől a folyamatos üzemű vállalatoknál — így a Dunai Kőolajipari Vállalatnál, a Dunamenti Hőerőmű Vállalatnál, a vasútnál, a hírközlés­ben — már azt teszik, amit holnap mindenütt megkezdenek: az ötödik ötéves terv első ered­ményeit kovácsolják. A magyar népgazdaság fejlődése az 1971. és 1975. közötti időszakban — a váratlan, kedve­zőtlen hatások ellenére is — legfőbb jellem­zőivel megfelelt a tervezettnek, s ez megbíz­ható alapot teremtett az ötödik ötéves terv ki­alakításához. Elöljáróban leszögezhetjük: a mai világgazdasági helyzetben nem lebecsü­lendő eredmény ez, s a szocialista tervgazdál­kodásban rejlő erőkről tanúskodik. A magyar népgazdaság negyedik ötéves tervét 1970. ok­tóber 3-án emelte törvényerőre az országgyű­lés. E törvény első részében — I. fejezet, 2. § (1) — olvashatjuk: „A negyedik ötéves tervidőszakban a gazda­ságpolitika fő irányvonala a társadalmi terme, lés hatékonyságának erőteljes növelése, ame­lyet különösen a munka termelékenységének emelkedésével, a fajlagos anyagráfordítások csökkentésével, az álló-, valamint a forgó­eszköz-állomány kihasználásának javításával, a fejlesztési eszközök hatékonyabb felhaszná­lásával, a termelési szerkezet átalakításának meggyorsításával, a korszerű termékek és ter­melési eljárások bevezetésével, a nemzetközi munkamegosztásban való részvételünk fokozá­sával, a szervezés és a vezetés színvonalának emelésével, a tudományos eredmények haté­kony felhasználásával kell megvalósítani.” E summázó rész feladatok sokaságát foglalta össze, de a gyors, azaz elkerülhetetlenül felüle­tes áttekintés is azt mutatja, hogy valameny- nyi teendőcsoportnál sikerült haladás elérni. Csupán a ra'egye gazdasági életét nézve: a tervtörvényben rögzítetteknek megfelelően ja­vilit ci tinsüdíilmi mind a mezőgazdaságban, mind az iparban —, a munka termelékenységének emelkedése meghaladta a számítottat, s gyorsabb volt, mint bármelyik korábbi szakaszban. A dina­mizmus mellett fontos vonása a megye ipari fejlődésének, hogy az átlagost meghaladó mér­tékben azokon az iparterületeken bővült a termelés — a többi között a járműgyártásban, a kőolaj-feldolgozásban, a villamosenergia- termelésben, a híradás- és a vákuumtechnikai iparban — amelyek meghatározó elemei a szerkezetátalakításnak, s ahol a leggyorsabb a termelőerők fejlődése. Nemcsak az ipar, hanem a mezőgazdaság eredményei is túlhaladják a tervezettet, s ha­sonló irányzat érvényesült a szállításban, a la­kosság kommunális ellátásában. Egyedül _ az építőipar teljesítménye marad el az előirány­zottól, s ez elsősorban a beruházási tevékeny­ség egyenetlenségének tudható be. Bármeny­nyire jelentősek is azonban a negyedik ötéves terv eredményei, pusztán azokat számba venni nagy hiba lenne. A tapasztalatok, tanulságok, semmivel nem állnak hátrább a sikereknél, sőt értő elemzésük a feltétele a további, töret­len gazdasági növekedésnek. Húzzuk alá: minderre azért van szükség, mert az országgyűlés decemberi ülésszakán törvényerőre emelt ötödik ötéves terv feltételezi — és megköveteli! — o mainál ke­ményebb, célratörőbb, az össztársadalmi érde­keknek mindenben utat adó munkát. Azaz, a termelés valamennyi területén nehezebb fel­tételek közepette születhetnek meg az eredmé­nyek, mint eddig. Nincs befolyásunk ugyanis azokra a külgazdasági tényezőkre, amelyek 1974-ben, s 1975-ben is a nemzeti jövedelem növekményének tetemes részét felemésztették, azaz a cserearányromlás miatt érzékeny vesz­teségek érték hazánkat. 1/ órai lenne ma Pest megye ipari, építőipari és mezőgazdasági üzemeinek öt esztendőre terjedő részletes terveiről szólni, hiszen ezek a programok most készülnek. Egyvalamit azon­ban már az eddigi ismeretek birtokában meg­állapíthatunk. Ez pedig az a tervjavaslatokban tükröződő felismerés, hogy a termelési és a ter­mékszerkezet változását gyorsítani kell. Erre az alapkőre építkeznek a Csepel Autógyárban, a Lenfonó- és Szövőipari Vállalatnál, az Ikia- di Ipari Műszergyárban, a Híradástechnikai Anyagok Gyárában, a Mezőgép Trösztnél. S ez azért fontos, mert nem egyszeri, átmeneti eredményekre van szükség, hanem arra, hogy véglegesen polgárjogot kapjon — mind az irányítás munkájában, mind a vállalati tevé­kenységben — a távlatokban, való gondolkodás, s hogy a fejlesztés valóban egyenlő legyen a hatékonyság javításával. A fejlesztési ráfordí­tások hozama ugyanis — s ez a negyedik öt­éves terv rendkívül figyelmeztető tapasztalatai közé tartozik — csökkerit a legutóbbi eszten­dőkben, s legtöbbször azért, mert az eredeti fejlesztési célokat a kész létesítmények — vagy berendezések, eljárások stb. — nem érik el. Bevezetőben idéztük a negyedik ötéves tervtörvényt, pillantsunk most bele az ötödik ötéves tervről elfogadottba, ahol ez áll: „A gazdaságpolitika fő irányvonala a társadalmi termelés hatékonyságának erőteljes növelése legyen. Ennek érdekében gyors ütemben kell fokozni a munka termelékenységét, jobban ki kell használni az álló- és forgóalapokat, s a felhalmozási eszközöket, fokozottan kell taka­rékoskodni az energiával és a termelés anyagi ráfordításaival.” Lényegében azonos feladatok azonos meg­fogalmazását adja a két tervtörvény bevezető szakasza, csakhogy döntően hatnak a megvál­tozott körülmények. Ez utóbbiak érthetően a korábbiaktól eltérő megvilágításban mutatják a teendők legtöbb csoportját. Mert nem csupán arról van szó — egyetlen esetet kiragadva —, hogy a Csepel Autógyárnak a következő öt esztendőben elő kell állítania a 60 ezer 500 da­rab autóbuszhoz az önjáró padlóvázakat, ha­nem ezzel egyidejűleg mind a termelést, mind a terméket is korszerűsítenie kell. A jobb mi­nőségi jellemzőkkel párhuzamosan ugyanakkor mérsékelni szükséges a fajlagos ráfordításo­kat, s már ennyi is érzékelteti, hogy átfogó, a részletek zavartalan összhangját megteremtő intézkedések válthatják valóra azt, amit az autógyáriak középtávú tervük alapjának te­kintenek. Akár a termelő-, akár a nem termelő terü­leteket vesszük szemügyre, előbbiekkel hason­ló követelményrendszert láthatunk. Hiszen jó dolog, hogy a megyében fennmarad a lakás­építés magas szintje — sőt, valamelyest nö­vekszik is a most befejezett tervidőszakhoz mérten —, ám a lehetőség távolról sem egyen­lő a kézzelfogható valósággal. Nagyobb fegye­lemre, szigorúbb szervezettségre éppúgy szük­ség van, mint a beruházók és kivitelezők együttműködésének javítására ahhoz, hogy a célcsoportos lakásépítés számadatai öt eszten­dő alatt új otthonok, lakótelepek alakját ve­gyék fel. Ügy tűnhet, az eddig leírtakból, hogy két tervidőszak határán semmi más nem sorako­zik, mint gazdasági — beruházási, műszaki — feladatok serege. A kétszer öt esztendő társa- HrOrMí vVPozásoit p,:+-1,; ílietvn fe1 vázolni meghaladja lehetőségeinket, ám egyvalamire okvetlenül utalni kell. Ez pedig az a széles kör­ben meglévő tévhit, hogy a központi intézkedő, sek körébe tartozik a gondok enyhítése, a fe­szültségek fokozatos felszámolása. Azaz: hely­ben dolgozzunk úgy, ahogyan eddig!? Ha valamikor, most igazán nagy szükség mutatkozik az általános és a helyi teendők ösz- szekapcsolására, annak megértetésére, hogy az ötödik ötéves tervben foglaltak maradéktalan végrehajtása mindenütt és mindenkitől többet követel. Az emberek kisebb és nagyobb cso­portjai ugyanis általában elfogadják mindazt, amit a terv a jövedelmek és a teljesítmények szorosabb kapcsolatáról, a felhalmozás és fo­gyasztás alakulásáról, a termelékenység emel­kedéséről, az ésszerű munkaerő-gazdálkodásról kimond. A dolgok félreértése lenne azonban, ha az hinnők, hogy előbbivel megegyező mó­don ítélik meg a munka- és a lakóhelyeken az emberek a saját teendőiket, kötelességeiket! Egyetérteni könnyebb, mint cselekedni, s kü­lönösen úgy cselekedni, hogy a terhek növeke­déséből egy-egy részt vállalnunk kell. Márpe­dig a következő hónapokban, években erről van szó. (V v'íltan, mindenféle óvatoskodás nélkül kell tehát megmutatni a középtávú tervidő­szak sikert ígérő céljain túl a buktatókat, a nehézségeket is, mert csak így alakulhat ki a reális mérlegelés a munka- és lakóhelyeken. Tiszta képet alkotni csak olyan közösségek tudnak, amelyek minden szükséges ismerettel rendelkeznek, s nem csupán az ismeretek né­mely darabkáival. Ahol úgy „mozgósítanak” az ötödik ötéves terv sikeres kezdetére, hogy arról beszélnek, mi lehet, s elhallgatják azt, ami van, ott szinte biztosra vehető a kudarc. A szép, de semmitmondó szavak ezeken a he­lyeken a bizonytalankodást, az elemzőkész­ség hiányát takarják, azaz igyekeznek elfödni az alkalmatlanságot. Közösséget és egyént egyaránt önvizsgálatra késztet a kétszer öt esztendő találkozópontja, hiszen végül is egy évtizedet foghat át a'te­kintet, s ez az ember életében nagy idő. Az önvizsgálat alapelve nem lehet más, mint az: megtettük-e mindazt, ami — egyénileg vagy közösen — módunkban állt? Ettől elválaszt­hatatlan a másik kérdés: mit kell tennünk, hogy egyetlen lehetőségünk se menjen veszen­dőbe? Meggyőződésünk ugyanis, hogy végső soron a közösségek és az egyének tudatosságának fo­ka dönti el, miben és hogyan haladhatunk elő­re a következő öt esztendőben, miként haszno­sítjuk a korábbi öt évben felhalmozódott ta­pasztalatokat. E tudatosság a negyedik ötéves terv eredményeinek legfőbb forrása volt. E tudatosság magasabb foka az ötödik ötéves terv sikerének legfőbb alapja. Korszerű termékek: export — Tudatában kell lennünk, annak, hogy külgazdasági kap­csolataink eredményes fejlesz­tése nemcsak rajtunk múlik ugyan, de a kezünkben is van. Ügy kell alakítanunk, tökélete­sítenünk gazdaságunk szerkeze­tét, hogy minél jobban alkal­mazkodhassunk a világgazda­ság változó követelményeihez. Olyan termékek kellenek tehát — a szocialista or­szágokkal legújabban meg­kötött egyezményeink is ezt igazolják —, amelyek konst- rukciooan és technológiában egyaránt megfelelnek a mai nemzetközi színvonalnak — mondotta a legutóbbi or­szággyűlésen dr. Szekér Gyula miniszterelnök-helyet­tes. Megyénk iparvállalatai ed­dig is ebben a szellemben te­vékenykedtek, népgazdaságunk és saját érdekeiknek megfele­lően most is törekednek a minél gazdaságosabb és kor­szerűbb termékek előállításá­ra. MOTOROK IKLADROL Ikladon dinamikusan nőtt a tőfeésexport: az 1974. évi há­rommillió-nyolcvanezer dollár­ral szemben tavaly hárommil- lió-nyolcszáznegyvenezer dol­lár értékű kismotort exportál­tak a Transelektro Külkereske­delmi Vállalaton keresztül. Az export bővítésének üteme az idei. 1976-os esztendőben sem lassul, körülbelül az előző évi­vel azonos színvonalú lesz, s ezzel összes termékeiknek körülbelül harminc százalékát értékesítik külföldön. Mint a vállalat gazdasági igazgatója, Fülemile Béla el­mondta, négyszáznegyvenmil- lió forint úgynevezett konver­tálható árualapot bővítő beru­házási hitelt kapott a vállalat, amelynek ed dg kétharmadát használták fel. Angliából te- kereskészítő és behúzógépso­rokat, Franciaországból prés­gépet, a szocialista országokból különféle megmunkáló gépe­ket, a magyar gépipartól pe­dig szerszámgépeket vásárol­tak. És nemcsak a beruházásra, a rekonstrukcióra fordítottak gondot, termékeiket folyama­tosan korszerűsítették, a vá­lasztékot igyekeztek a vevők igényeihez igazítani. Mindez, s a külkereskedelmi vállalat megfontolt piackutatása ered­ményeként idén újabb 22—25 százalékkal növelheti az IMI tőkés exportját. Egy sor régi partnerük nem bővíti ugyan megrendelését _ (de nem is csökkenti, holott nem egyszer nincs szüksége a korábban vá­sárolt termékekre, helyette új típusú motorok gyártásával bízza meg a vállalatot), NSZK- beli megrendelő j üli azonban tovább fokozza vásárlásait, s a vevők számát gyarapítja egy új angol partner is, aki hűtő- gépkompresszor-motorokat kí­ván beszerezni Ikladról. FOTÓCIKKEK VÁCRÖL A váci Forte december 29- én teljesítette ötéves tervét, azaz hétfőig 42 millió négyzet- méter fotópapírt, s négy és fél millió négyzetméter filmet gyártottak. Az eredeti, 12 mil­lió dolláros exporttervet több mint 20 millió dollárra telje­sítették. Termékeiknek java­részét, 70 százalékánál is töb­bet külföldön értékesítette a CHEMOLIMPEX. Tavaly csaknem 7 millió dollár bevé­telt könyvelhetett el a váci Forte filmjeinek, fotópapírjai­nak eladása révén a külkeres­kedelem 38 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A szocialista országokba körülbe­lül hárommillió rubel értékű fotokémiai terméket exportál­tak. Idén tovább növekszik a termelési érték, méghozzá nem is csekély mértékben: a tava­lyi 635 millió forint helyett 1076-ban 827 millió forint ér­tékű terméket kívánnak elő­állítani, s a tőkésexportot újabb félmillió dollárral kí­vánják emelni. Mint Lenyó László vezérigazgató elmondta, Boldog új évet kívánunk! a következő hetekben több áj csomagológépet helyeznek üzembe, tenmelőberendezése- ket viszont nem vásárolnak, eredményeiket igyekeznek munkaszervezéssel, a takaré­kosság fokozásával növelni. Árammérő gödöllöröl A Ganz Műszerművek gödöl­lői Árammérő Gyára az elmúlt öt év során 123 millió forint értékű géppel, épülettel gazda­godott. Ennék az összegnek több mint 80 százalékát nagy teljesítményű, új gépek meg­vásárlására fordították, s ta­valy készült el a korszerű fes­tőüzem. A következő ötéves tervidőszakban a tőkésexport növelése érdekében további hi­telt vesznek fel, elsősorban az alkatrészgyártó berendezései­ket kívánják kicserélni, s a szerelési munkálatokat akarják megkönnyíteni, kisgépek üzem­be helyezésével. A próbaterem­ben félautomatákkal tervezik korszerűsíteni a szabályozást és a hitelesítést. Ezen elképze­lések megvalósulása esetén öt év alatt 40 százalékkal nőhet­ne a termelés (a létszám növe­kedése nélkül), s 1980-ra a gö­döllői vállalat elérhetné az öt és fél millió dolláros exportot. A gyár 1975-ben 47 országba szállított árammérőket, 3,2 millió dollár értékben. Part­nereik közül a legjelentősebb vásárlók a közel- és közép-ke­leti országok, Algérián. Irakon, Iránon, Kuwaiton kívül fontos piacot jelent Olaszország, Bel­gium, a szocialista országok közül pedig a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztár­saság. Gödöllőn is nagy gondot for­dítanak új konstrukciók kiala­kítására. illetve a régiek to­vábbfejlesztésére. A szovjet­unióbeli vilniuszi Elektromos Mérőműszerek Gyárával né­hány hónapja kötött megálla­podás értelmében megvalósu­lóban van a két gyár kooperá­ciója az egyfázisú fogyasztás- mérők szakosított gyártására. Az öt évre szóló szerződés ér­telmében Gödöllőről alsó és felső csapágyrendszereket szállítanak a Szovjetunióba, ahonnan fékmágneseket és ka­pocstesteket kapnak cserébe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom