Pest Megyi Hírlap, 1975. december (19. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-21 / 299. szám

TELI POLCOK Tüzelő — minden mennyiségben Péter László felvétele A gombai szüretik felső vé­gén, a TÜZÉP-telep nagy for­galmat bonyolít le. Sokan ezekben a napokban szerzik be téli tüzelőanyag-utánpótlá­sukat. Mint Sinkovicz János- né, a telep helyettes vezetője elmondta, tüzelőből mindig bőven van, építőanyag azon­ban, ami az egyre több csa­ládi ház építése miatt igen keresett, gyakran kevésnek bizonyul. Orvosi ügyelet Gombán, Bényén és Káván: dr. Nagy Márta (Káva, ta­nácsháza), Gyömrőn és Péte­riben : központi ügyelet (Gyöm- rő, Steinmetz kapitány u. 12., telefon: 26), Monoron és Mo- nori-erdőn: központi ügyelet (Monor, Petőfi Sándor u. 30., telefon: 207), Maglódon és Ecseren: dr. Holló Mariann (Ecser), Pilisen, Nyáregyhá­zán, Csévharaszton és Vasa­don: dr. Illanicz Elemér (Pilis, Rákóczi u. 13.), Sülysápon és Űriban: dr. Sass János (Űri), Üllőn: dr. Leyrer Lóránt, Ve- csésen: dr. Szebeni Antal tart ügyeletet. Ügyeletes gyógyszertár: Mo­noron - főtéri, Vecsésen a Halmy-telepi. Beteg állatok bejelentése a járás területén: vasárnap reg­gel 8-tól 13 óráig, illetve 15- től 19-ig Monoron, a főtéri gyógyszertárban. MONOMnm BŰD XVII. ÉVFOLYAM, 299. SZÁM 1975. DECEMBER 21., VASÁRP> P Ä magyar szakszervezetek VSÜ. kongresszusa szellemében Megvalósult az intézkedési tervf jó!delgoziak bizottságak A járási hivatal tanácskozó termében ülésezett a közal­kalmazottak szakszervezetének járási küldöttértekezlete. Erdélyi Lajos járási szb-tit- kár beszámolójában elmondot­ta, hogy a járási bizottság, a hivatal és az osztálybizottságok között jó kapcsolat alakult ki az idén is. Jelentősen javultak a dolgo­zók élet- és munkakörülmé­nyei, valamint a nő-, ifjúsági és szociálpolitikai intézkedési tervben foglaltak is megvaló­sultak. Kiváló eredménnyel műkö­dött az üdültetési albizott­ság, 15 SZOT-, 88 bérelt üdülőjegyet osztattak szét a tanácsi dolgozók között. A társadalombiztosítási cso- ort is eredményesen tevékeny­kedett. Megszervezték a terü­letfelelősi hálózatot, melynek révén az szb vezetői és tagjai valamennyi osztálybizottság­gal, bizalmi csoporttal még közvetlenebb kapcsolatot tud­tak kialakítani.. A beszámoló értékelte az osz­tálybizottságok munkáját is. Az idén a vecsési és üllői bizott­ság működött a legeredménye­sebben. Jó munkája jutalmául, aján­dékot kapott Szarvas Endré- ná (Gomba), Csúzi Kálmánná (Üllő), Szabó Lászlőné (Gyöm- rő), Dolgos Károlyné (Maglód), Csorna Józsefné (Nyáregyhá­za), Kovács Károlyné (Vasad), Török Vince és Bakk Gedeon­ná (Vecsés) osztálybizottsági titkár, illetve tag. A járási hivatal három dol­gozója, Lovas Józsefné, Kovács Imréné és Paulik Sándorné is ajándékot kapott, eredményes tevékenysége elismeréseként. Horsik József megyei szb-tag, a járási hivatal elnökhelyette­se is elismeréssel szólt a járási bizottság munkájáról. Különösen a demokratiz­mus kiszélesítésében ért el jó eredményt a járási bi­zottság. Bezzegh Józsefné, vecsési küldött az osztály bizottságok tevékenységéről számolt be, s kérte a jelenlevőket, a jövő­ben is segítsék az osztálybi­zottságokat. A szakszervezetek VIII. kongresszusa szellemében dol­goznak a jövőben az osztály­bizottságok a monori járásban is. A küldöttértekezlet végül jó­váhagyta az idei módosított és az 1976. évi költségvetést, majd a jövő évi program- és munka­tervet vitatta meg. (g. j.) Az iskola konyhája ÓVODÁSOKNAK, IDŐSEKNEK IS Korszerű oktatási intézmény az utóbbi években épült süly- sápi napközi otthonos általá­nos iskola, mely saját kony­hával is rendelkezik. Gál Zoltánné élelmezésveze­tő: — Jelenleg kétszáz étkező­nek főzünk, főként napközi otthonos tanulóinknak. Mi szállítjuk az ebédet a sülyi óvodásoknak és az idős embe­rek nemrégiben megnyílt nap­közi otthonába is. A raktárhelyiségekben meg­felelő mennyiségű élelmiszer, konzervek, száraztészták a polcokon. Konyhai kisgépek­kel ellátott előkészítő és mo­sogató segíti a személyzet munkáját. Nem kevésbé kor­szerű a konyha berendezése, jókora főzőüstökben, nagy mé­retű, olajtüzelésű tűzhelyen készül nap mint nap az ebéd. Mindenhol rend, tisztaság. Miskolczi Lászlóné szakács­nő: — Korábban is konyhában dolgoztam, de itt, az iskolai­ban összebasonlíthataflan*il jobbak a körülmények. Hár­man vannak segítségemre, Vészelik Béláné, Farkas Mi­hály né és Benkó Jánosné ... Mindent megteszünk, hogy ízletesen, választékosán főz­zünk a gyerekeknek. — Mi lesz a mai ebéd? — Szárnyas raguleves, kel­káposztafőzelék, fokhagymás sülttel, alma. J. I. Bányadeszkák, hordódongák Géppel az erdőben Teherautó helyett autóbusz Reggel hét óra előtt már munkában találtuk Malik Ká­rolyt, a csévharaszti erdőgaz­daság vezetőjét. — Az erdőgazdasághoz 5340 hektár terület tartozik — kezdte a beszélgetést. — A dolgozók tervezett létszáma 101. de jelenleg csak nyolc­vankét ten vannak, tizenki­lenccel kevesebben, mint kel­lene. Az idén 50 ezer forint ju­talmat, prémiumot fizet­tek ki a munkásoknak, akiknek többsége csévha­raszti, nyáregyházi és va­sa di, !e sokan járnak át Inárcsról, íakucsról, sőt még Dabasról s. Két teherautóval szállítják íket a munkahelyre és haza. E kedvezmény nagy segítsé­get jelent, hiszen munka után fáradtan, nem kell kerékpár­ral vagy éppen gyalog útnak indulniuk. Igaz, a teherautó nem a legideálisabb közleke­dési esziköz, de a tervek sze­rint, a közeljövőben autóbusz­ra cserélik fel. Malik Károly elmondta, hogy a munka nehézségétől és a dolgozóknak a gazdaság­ban eltöltött idejétől függ a fizetés. Egy ' szakmunkás ha­vonta 3 ezer 500—4 ezer forin­tot keres, egy betanított havi fizetése 3 ezer—3 ezer 500 fo­rint. A munkaerőgondon enyhíte­ne, ha a nyolc általánost vég­zett fiatalok közül többen je­lentkeznének erdészeti szak- középiskolába és szakmunkás- képzőbe. A gazdaság ösztön­díjat adna nekik. A fát gépi erővel termelik ki. Jól működő faüzeme is van az erdősítéssel, faki­termeléssel foglalkozó gaz­daságnak. . Az üzemben, két műszak­ban, hat-nyolc ember dolgozik, munkájukat három, 800-as szalagfűrész segíti. Zömében akácfát dolgoznak fel, szőlő­karókat, bányadeszkát, hordó­dongát készítenek, évente 2 ezer 500—3 ezer köbméter alapanyagból. Vitéz Imre SZERÉNYEBBEN Ki fejlődjön, mi fejlődjön ? piaci lehetőségek változása okozta. A fejlesztési célok kiválasz­tása a vezetői előrelátás leg­markánsabb megnyilvánulása, megvalósítása is gyakran több esztendőt igényel, hatása pedig hosszú távon. érvényesül. A vállalati ötéves tervek készí­tésének ezért is legbonyolul­tabb és egyben meghatározó ré­sze a fejlesztési lehetőségek, irányok, módszerek, források számbavétele. Ennek eredmé­nyeként, módosításra szorul­nak az eddigi elképzelések s az érvényben levő tervek. Va­lószínűleg több, 1976-ra terve­zett beruházás kezdését a vál­lalatoknak a későbbi évekre kell halasztaniuk, sőt, eseten­ként már megvalósulóban levő fejlesztések is módosításra szo­rulnak. Annak ellenére, hogy a vál­lalatok 1976. évi fejlesztési forrásai — pontosabban saját eszközei — még a régi szabá­lyozás szerint képződnek, még­sem költekezhetnek az eredeti tervek szerint. Mert számol­niuk kell a következő eszten­dők szűkülő lehetőségeivel, s a fejlesztési irányok várható módosulásával. Másszóval: nö­velniük kell a rugalmasságot elősegítő tartalékalapokat. SZOLID ÉS MEGALAPO­ZOTT, az ország erőforrásai­val és tényleges szükségletei­vel összhangban álló vállalati fejlesztési politikára van szük­ség. Az új feltételekkel már nem lehet kész helyzeteket előidézve az „Állam nagybá­csi” segítségét kérni. A meg­gondolatlanság, a rögtönzés, az „élelmesség” a felelős válla­latokat, szövetkezeteket sújtja, ahogyan a tervszerű, alapos fejlesztés haszna is a kezde­ményezőket illeti. K. J. A TERMELÉS ÖSSZETÉ­TELÉNEK korszerűsítése, a fejlesztési eszközök előterem­tése a legnehezebb feladat, amivel a középtávú tervezés során a vállalatoknak szembe kell nézniük. A fejlesztés for­rásai a következő esztendők­ben általában szerényebben buzognak majd, mint az 1975- ig érvényes szabályozók sze­rint. S a korlátozott fejlesz­tési lehetőségek feltételezik az eddiginél következetesebb rangsorolást, válogatást, a ha­tékonyság alakulásától függő differenciálást. A szabályozók módosításával magasabbra emelik a jövedelmezőségi kö­vetelményeket. Ami eddig is jó, kifizetődő volt, az haté­konynak bizonyul ezután is. A kevésbé jövedelmező fej­lesztési vállalkozás viszont a jövőben már aligha lesz meg­valósítható. Az intézkedések hatására általában — leg­alábbis átmenetileg — csökken a vállalatok nyeresége, s szű­külnek a fejlesztés saját for­rásai, a hitelfelvételt pedig szi­gorúbb feltételekhez, nagyobb garanciákhoz kötik. Köztudott, hogy a világgaz­dasági változások, a csere­arányromlás eddig szinte ki­zárólag a népgazdaságot súj­totta, növelve a külkereskede­lem és az állami költségvetés hiányát. A gazdasági szabá­lyozás módosítása az egyensú­lyi helyzet javítását célozza, a vállalatok számára is érzékel­hetővé teszi a külgazdasági változásokat. A növekvő kö­vetelményekhez felzárkózni már csak azért sem könnyű mert nem fejlődhet minden vállalat egyformán. Azok amelyek hatékonyan működ­nek s jelentősen hozzájárul­nak a termelés, az értékesítés szerkezetének korszerűsítésé­hez, az egyensúlyi ’ helyzet ja­vításához, fokozhatják is az eddigi tempót. A nem jöve­delmező termelésben viszont sok esetben hanyatlás lesz várható. A fejlesztés differen­ciálását tehát nem csak az anyagi eszközök szűkös volta, hanem a hatékonyság növek­vő követelménye is indokolja. A DIFFERENCIÁLÓDÁS MÁR a saját fejlesztési'ala­pok képzésében is számottevő lesz, amit tovább növel az ár­nyaltabb hitelpolitika. Mert a vállalatok és a szövetkeze­tek csak a leghatékonyabb cé­lok eléréséhez kapnak bank­támogatást. S a fokozódó hitel­versenyben 1976-tól előny­ben részesülnek például az olyan beruházások, amelyek­nek eredrhényeként bővülnek a minden piacon értékesíthető áruk termelési kapacitásai. Még az egyedi termelő nagy- beruházásokban is megszűn­nek az eddigi ingyenes álla­mi támogatások, s a központi forrásból kapott minden esz­közt, hitelt vissza kell fizetni. A különféle fejlesztési hitelek törlesztését, a beruházás ere­detileg tervezett üzembe he­lyezése után, nyomban meg kell kezdeni az előre meghatá­rozott összegekkel, illetve arányban. Az a vállalat, amely határidő előtt a tervezettnél nagyobb jövedelmezőség­gel helyezi üzembe beruházá­sát, többletnyereségre tesz szert. A beruházó viszont, amely nem éri el a tervezett célt időben, vagy rentabilitás­ban, pénzügyi zavarba kerül. Mert az adós ilyenkor is fi­zet, függetlenül attól, hogy a késedelmet, illetve a rosszabb hatásfokot esetleg a tervezők, a kivitelezők hibái, avagy a Helyesbítés December 17-i, szerdai szá­munkban, a Jól halad a vízve­zeték-hálózat építése című írá­sukba sajnálatos hiba csú­szott: Monoron nem tízezer, hanem húszezer méter cső le­fektetését tervezték az idén, s teljesíteni is e tervet sikerült. Készül az ebéd Kókai Ferenc felvétele KosúrlaMa-Mrodá A legjobb huszonnégy között Ceglédi Gimnázium—Mo­nori Gimnázium férfi if- ‘ júsági 41:38 (17:13) A monori csapat kezdő ötö­se: Bagóczky, Szuda, Danyi, Cseh, Kovács. Később pályá­ra lépett Földi és Tanyi is. Reggel fél 9-kor érkezett meg a csapat a csepeli sport- csarnokba, ahol 9-kor kezdő­dött a találkozó. A ceglédiek vezették az első támadásokat, s az 5. percben 8:1 az ered­mény Cegléd javára. A mono­ri csapat álmosan, minden el­gondolás nélkül játszott, játé­kukban nem volt átütő erő. Hiába kért időt Zátrok Károly edző, hogy lelket verjen fiai­ba, semmi sem használt, a fél­időt, öt kosárral, a ceglédi együttes nyerte meg. Szünet után is rosszul kezd­tek a monoriak. A 15. perc­ben 35:23 arányú vezetésre tettek szert a ceglédiek, amit a mérkőzés végéig még csak növeltek. Zátrok Károly edző véle­ménye : MŰSOR MOZIK Ecser: Vörös kányafa. Gom­ba: A gammasugarak hatása a százszorszépekre. Gyömrö: Szerelmi bűntény. H: Két fér­fi a városban. Maglód: Ott­hon, édes otthon. H: 141 perc A befejezetlen mondatból, I— II. Mende: 141 perc A befeje­zetlen mondatból, I—II. H: Szerelmi bűntény. Monor: Huckleberry Finn és a csirke­fogók. H: Mussolini végnapjai. Nyáregyháza: Az lesz majd a nap. H: Jack kapitány. Pé­teri: Bekötött szemmel. Pilis: Olsen tervez, a banda végez. H: Botrány a nyaralóban. Tá- niósáp: Csak semmi szexet, kérem. angolok vagvnk Űri, v—h: Mi van. doki? Üllő: A határon szolgálok. H: Pie- done. a zsaru. Vecsés: Volt ptrvszer egv vadnvugat. I—II. Matiné: Bátrak bátrai. H: Egy tiszt nem adja meg magát. MŰVELŐDÉSI HÁZAK Ecseren, 18 órától: a mun­kásdalkör próbája. Gyömrőn, 10-től 19-ig: képzőművészeti kiállítás, hétfőn, 10.30-tól me­semozi az óvodásoknak, 15-től az iskolásoknak (Dióbél ki­rályfi, Vakonc és a törpe, Peti és a gépember, Télapó itt van), 13-tól 20-ig: zenetanfolyam, 15.30-tól: a gyermekkórus pró­bája, 16-tól: Utazás a zene bi­rodalmában címmel zenei fej­törő, iskolásoknak, 18-tól: az Erkel Ferenc énekkar próbája és magnós klubfoglalkozás. ŰTTÖRŐHÁZ Gyömitön, hétfőn, délelőtt 9-től 15 óráig: vezetőképző tá­borban részt vett pajtások ta­lálkozója, 10-től: karácsonyi ünnepség az állami gondozott gyerekeknek. — Érthetetlen! Ezt a ceglédi csapatot a bajnokságban és a selejtező mérkőzéseken pon­tokkal vertük, meg. Igaz, a gárdámat régen láttam ilyen rosszul játszani. Tíz óra után pár perccel ke­rült sor a Cegléd—Nagykőrös mérkőzésre. A nagykőrösi csa­pat 24 ponttal verte a ceglédi csapatot. Tizenkét órakor kezdődött a mindent eldöntő Nagykőrös— Monor találkozó. Monor kez­dő ötöse: Szalai, Kovács, Tö­rök, Bagóczky, Cseh. Játszott még Szuda és Tanyi is. Monori Gimnázium— Nagykőrösi Gimnázium 72:40 (39:24) A nagykőrösi csapat elbiza­kodva, a monori nagy hajrá­val kezdett. A monori Szalai erőteljes játéka lendületet adott társainak, és a 10. perc­ben 22:12 volt az eredmény. Visszatért a csapat önbizal­ma, Török, Kovács Bagóczky, Cseh dobásai is rendre sike­rültek, így a 15. percben 31:18 arányban elhúzott a monori csapat, s a félidőt 39:24-re nyerte meg. Szünet után Is a monoriak támadtak, mégpedig igen eredményesen. A mérkőzés végén boldogan borultak egymás nyakába a fiúk: bekerültek az ország legjobb 24 középiskolás csa­pata közé. (v. i.) Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy Gyömrőn, a Steinmetz kapitány útja 69—71. sz. alatti RUHÁZATI BOLTUNKAT 1975. december 28-től 1976. jjanuár 5-íg LELTÁROZÁS MIATT ZÁRVA TARTJUK Nyitás: 1976. január 6-án 8 órakor. GYGMRŐ! RUHAIPAR! SZÖVETKEZET

Next

/
Oldalképek
Tartalom