Pest Megyi Hírlap, 1975. december (19. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-13 / 292. szám

8 xMiltm 1975. DECEMBER 13., SZOMBAT K 4 HÍREK 4- HÍREK + HÍREK 4 HÍREK -4 H MA: 1975. december 13. Szombat, Luca napja. A nap kél 7.22 — nyugszik 15.53 órakor. A hold kél 12.47 — nyug­szik 1.58 órakor. Változóan felhős^ párás, többfelé ködös idő, néhány he­lyen ködszitálással, ónos szi- tálással. Mérsékelt, időnként megélénkülő délkeleti, keleti szél. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 1 —plusz 3 fok között. — 80 ezer négyzetméterre bővült öt esztendő alatt Pest megye kereskedelmi hálóza­ta. Jó néhány kis és nagy ABC-áruház könnyíti ma már a lakosság vásárlását a megye sok településén. — Kőtár Pomázon. Schif­fer Andor, a helyi Petőfi . Termelőszövetkezet elnöke — a gazdaság vezetősége nevében — felajánlotta, hogy a termelőszövetkezet dolgo­zói kőtárat létesítenek Po­mázon, ahol a most feltárt római kori' szarkofágon kí­vül bemutatnák a nagyköz­ség területén talált s össze­gyűjtött valamennyi római kori kőemléket. KOMJÄT IRÉN KITÜNTETÉSE A Népköztársasáig Elnöki Tanácsa Korúját Irénnek, a MUOSZ ál-elnökének, a Társa­dalmi Szemle szerkesztő bi­zottsága tagjának, a munkás- mozgalomban kifejtett több évtizedes tevékenységé elisme­réséül a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést ado­mányozta. A kitüntetést Ko­son czi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át. Romját Irén 80. születés­napja és kitüntetése alkalmá­ból pénteken bensőséges ün­nepséget tartottak a Magyar Sajtó Házában. A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom, a kommunista újságírás ki­emelkedő harcosát Grósz Ká­roly, az MSZMP KB agitációs és propagandaosztályánalc ve­zetője, dr. Várkonyi Péter ál­lamtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának el­nöke, valamint a Magyar Új­ságírók Országos Szövetségé­nek több vezetője köszöntötte. VERES PALNE SZÁZHATVAN ÉVVEL EZELŐTT, 1815. december 13-án született a Veszprém megyei Láziban Veres Pálné, a magyar nőne velés egyik úttörője, aki 8t éves korában, 1895 szeptembe­rében halt meg a Pest megyei Váchartyánban. Veresné Beniczky Hermin 1839-ben ment férjhez Nógrád vármegye akkori főjegyzőjé­hez, s az 1850-es évekig csak családjának, leánya nevelésé­nek élt. Egyre jobban felfi­gyelt azonban a magyar nőne­velés elhanyagolt ügyére. Ezért 1867-ben megalapította az úgynevezett Nőképző Egyletet, azzal a feladattal, hogy lehető­vé tegye a nők alaposabb kép­zését és vagyontalanok számá­ra különböző kenyérkereső pá­lyák megnyitását. 1869-ben ala­pította nőnevelő intézetét, amely rohamosan fejlődésnek indult, és 1894-ben már nyilvá­nos tanintézet szintjére emel­kedett. A magyar nőnevelés élhar­cosának nagy szerepe volt ab­ban, hogy a társadalom figj^el- mét ráirányította a lányok, asszonyok problémáira. 1868- ban Pesten jelent meg nagy feltűnést keltő röpirata (Néze­tek a női ügy érdekében), ha­lála évében, 1895-ben pedig kö­tetben jelentek meg írásai. Ta­pasztalati lélektan felnőttek számára címmel.-------------------,— — C orvina-est Vácott. De­cember 15-én, hétfőn este 18 órai kezdettel rendezik meg a Corvina Kiadó est­jét a váci járási-városi könyvtárban. Az est vendé­ge lesz Németh Lajos mű­vészettörténész és Barcsay Jenő, Kossuth-díjas festő­művész. IDŐSZERŰ TANÁCSI KÉRDÉSEK Dr. Mondok Pál, a Pest megyei Tanács elnöke teg­nap délelőtt időszerű tanácsi kérdésekről adott tájékozta­tásba megyei tanács osztály- vezetői, a járási hivatalok elnökei és a városi tanács­elnökök részére a * megyei ta­nács épületében. A tanács­kozáson Tuza Sándorné dr.. a MÉSZÖV elnöke a lakás­építő és -fenntartó szövet­kezetek helyzetéről adott tá­jékoztatást. Napirenden sze­repelt még oz idei tanácsi gazdálkodás előzetes értéke­lése, az állampolgárok tö.bb- letingatlanával kapcsolatos feladatok, valamint a Pest megye településhálózatában bekövetkezett változások. — Beruházás. Üj műkő­üzemet épít a Kőfaragó és Épületszobrászipari Válla­lat pilisszentiváni telepén. Az új üzem 1976 őszén kez­di meg termelését A IV. ötéves terv egyik fon­tos szociálpolitikai célja a la­kásépítési program teljesítése volt. A terv 1970 és 1975 között 400 000 lakás felépítését írta elő. A tervezettnél 3Ó ezerre! több lakás készült el, és mintegy 1,5 millió ember jutott új la­káshoz. Egy percre... — Sokat eszik? — kérdi az orvos. — Mint a farkas. — Sókat iszik? — Mint az ökör. — Jól alszik? — Mint a medve. — Alikor menjen állat­orvoshozl — 50 Mer forintért vásá­roltak eddig könyveket Pé- celen a politikai könyvna­pok rendezvénysorozata ke­retében. FÉRFIAK NŐI ÁLLÁSBAN A nők már régebben ostromolják azokat az állásokat, amelyeket korábban kizárólag a férfiak töltöttek be. Mostanában azonban a fér­fiak is forradalmi lépésre szánták el magukat. A statisztikai hivatal kimutatása szerint az Egyesült Államokban 1974-ben 3 200 000 titkári állást töltöttek be. Tíz évvel korábban a tit­károk száma mindössze 1 873 000 volt. És míg 1964-ben csak 13 000 férfi dolgozott titkári munkakörben, 1974-ben számuk elérte a 28 90Q-at. l&. •> -r\i< ri-i, '■! fiL .r-i HÉTVÉGI KALAUZ Táncház Az érdi bukovinai székely pávakör néhány héttel ezelőtt országosan kiválóra minősült rangot vívott ki magának. Az együttes vezetőjének, Káka Rozáliának, a népművészet if­jú mesterének a kezdeménye­zésére indult meg több mint egy esztendővel ezelőtt a táncház az érdi művelődési központban, amelynek legfőbb célja: megismertetni és meg­szerettetni a helyi fiatalokkal az ország különböző tájainak néptáncait. Ma estére ismét a felnőtt táncház invitálja az érdieket. Az este 7 órakor kezdődő program keretében a Rokolya együttes ad műsort. Ez a tánc­ház lesz egyébként az első je­lentősebb programja a napok­ban alakult huszonévesek klubjának. Kiállítások Ezen a hétvégén több ki­állítás nyílik Pest megye kü­lönböző településein. Urban Tamás fotoriporíer tárlata ma délelőtt 11 órától tekinthető meg Aszódon, az Oktatási Mi­nisztérium 2-es számú fiúne­velő intézetében. Megnyitja: László József, az Oktatási Mi­nisztérium gyermekvédelmi osztályának vezetője és Keleti Éva fotóművész. Urbán Tamás éveken át volt lapunk fotoriportere. Most nyí­ló tárlatához több mint léi évig gyűjtötte az anyagot az aszódi intézetben, amelynek szinte hetenként visszatérő vendége volt. Bemutatásra ke­rülő képei az intézet növendé­keinek életével foglalkoznak, híven tükrözve azt a jelentős nevelőmunkát, amelyet az in­tézet pedagógusai folytatnak a fiatalok átnevelése érdekében. A Nagy István képzőművész csoport három tagja: Eöry Emil, Kéry Mihály és Őrei Jó­zsef közös tárlaton mutatko­zik be ma délután 16 órakor az ócsai Egressy Gábor művelő­dési házban. A kiállítást a nagyközségi tanács vb-titkára, Schönweitcz Tamás nyitja meg. A Nagy István képzőművé­szeti csoport mintegy öt esz­tendővel ezelőtt alakult Daba- son, s elsősorban a dabasi já­rás rajztanárait, képzőművé­szeit tömörítette. A csoport te­vékenysége ma már felöleli a nagykátai, monori, ráckevei és a ceglédi járás képzőművész­S rajzpedagógusainak tevékeny­ségét is. Erdőkertesen, a klubkönyv­tárban ma este 18 óraikor nyí­lik Szekeres Erzsébet grafikai és szonyegkiállítása. Az ünne­pélyes megnyitó keretében a klubkönyvt^r irodalmi színpa­da ad műsort. Színház Több érdekgs színházi prog­ramra is sor kerül szombaton és vasárnap. Ma délután 15 órai kezdettel a gombai műve­lődési házban Az erdei tündér című mesejátékot mutatják be gyerekeknek. Holnap az Álla­mi Bábszínház a tatárszent- györgy klubkönyvtárban, ven­dégszerepel Vitéz László ka­landjai című műsorával. Ceg­léden a 25. jubileumát ünneplő Állami Déryné Színház vasár­nap két gyermekelőadást is tart. Délelőtt 11 órakor Sár- mándi Pál: Szervusz Peti cí­mű kétrészes mesejátékát mu­tatják be Csongrádi Mária rendezésében. Délután fél 3- kor a Mátyás király juhásza című mesejáték szerepel a programban. Daliásán, a Gyóni Géza mű­velődési házban a Dankó Pista című zenés, táncos játék kerül bemutatásra vasárnap este fél 7 órai kezdettel. A kecskeméti Katona József Színház együttese szombaton este a Csepel Autógyár műve­lődési központjában mutatja be Ray Henderson: Diákszere­lem című musicaljét. A veresegyházi művelődési ház viszont ezen a hétvégén pesti színházak előadásaira in­vitálják a helyieket. Szomba­ton a fiatalokat a budapesti Bartók Színház Pinoccio című előadására viszi. Vasárnap a felnőttek egy csoportja a Vi­dám Színpadon a Dollárpapát, a József Attila Színházban pe­dig a Sok hűhó semmiért cí­mű vígjátékot tekinthetik meg. _______________________________Túra A KISZ Pest megyei Bizott­ságának diákturiszitikaí bizott­sága és a megyei tanács műve­lődésügyi osztálya vasárnap rendezi meg a megyei középis­kolák ODK túráját. Amint Spirk Tibor, a Pest megyei Természetbarát Szövetség tú- rabizottságának vezetője kö­zölte: Í A fiatalok fél 10-kor talál­koznak a HÉV békásmegyeri állomásán. A túra útvonala: Békásmegyer — Ezüsthegy — Nagykevély — Stromfeld Aurél turistaház — Majdánnyereg — Pomáz. A gyalogtúra távja: 15 kilométer. Reméljük, hogy az időjárás is kedvez majd a részt vevő fiataloknak. Horgászoknak A szombati horgásziskola programjában ezúttal a ponty horgászásáról szóló előadás szerepel. Előadó: Seregélyes Tibor, a MOHOSZ alelnöke. A előadást követően két hor­gászfilmet — Gazsi .és a csel­gáncs, Pontyhorgászok — is vetítenek. Az előadás 17 óra­kor kezdődik a KÉV, Buda­pest, XII. Böszörményi út 20— 22 alatti kultúrtermében. ítélet a kiskunlacházi Petőfi Tsz-ben elkövetett visszaélések ügyében Több hétig tartó tárgyalás után pénteken hirdetett ítéle­tet a Ráckevei Járásbíróság — Pest megyei Bíróságról ki­rendelt — dr. Boros János ta­nácsa Szűcs Bélának, a kis­kunlacházi Petőfi Termelőszö­vetkezet elnökének, valamint társainak perében. Szűcs Bálát egyrendbeli táirstettesként folytatólagosan, jelentős értékben ■ elkövetett csalás, többrendbeli hűtlen ke­zelés büntette miatt egyévi A lottó heti nyerőszáma• A Sportfogadási és Lottóigazga­tóság közlése szerint a Jászbe­rényben megtartott 50. heti lottó- sorsoláson a következő számoltat húzták ki: 1,9,19,23,73. Két öttalálaios A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint az 50. játékhét szelvényeinek ér­tékelése közben két öttalála- tosra akadtak. A szelvények számai: 61 845 302 előfizetéses szelvény és 3 356 674-es. KIVÉGEZTÉK A TATABÁNYAI GYILKOST A különféle bűncselekmé­nyek elkövetése miatt koráb­ban már többször elítélt Hor­váth Kálmán 36 éves tatabá­nyai lakos, segédmunkás, ta­valy november 2-án, a fizetési napot követő éjszakán munka­helyén, egy építkezésen felke- ( reste szolgálatban levő munka­társát, Bcreczki János éjjeliőrt, majd azért, hogy az áldozat pénzét megszerezze, baltával megölte. Az ügyben első fokon eljáró esztergomi megyei bí­róság Horváth Kálmánt nyere­ségvágyból elkövetett ember­ölés bűntettének elkövetése mjatt halálra ítélte. A Legfel­sőbb Bíróság a megyei bíróság ítéletét helyben hagyta. A Népköztársaság Elnöki Taná­csa Horváth kegyelmi kérel­mét elutasította. Az ítéletet pénteken végrehajtották. Tv, 20.00: Szombat este A szombat este változatos műsorából a 21.40 perckor kez­dődő Lord Byron levele című Tennessee Williams-műre hív­juk fel figyelmüket. Tennessee Williams, a világszerte ismert amerikai drámaíró ezúttal rit­kán tapasztalt humorát csil­lantja fel. A jelenet, amelynek felvételei most folynak, egyet­len ötletre épül: két idős hölgy abból él, hogy érdeklődőknek Lord Byron szerelmes leveleit mutogatják némi anyagi jutta­tás ellenében. Idős házaspár a látogatójuk, akik nemcsak a levelet láthatják, hanem az egykori szerelmes idill történe­tét is meghallgatják, mégis fi­zetés nélkül távoznak ... A szereplők: Törőcsik Mari, Temessy Hédi, Makay Margit, és a végig néma szerepet ját­szó Képessy József. KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! A Kossuti rádió reggeli műsora. 8.00: Hírek Időjárásjelentés. 8.05: Műsorisincr tetős. 8.20: A mai nap kulturális programjából. 8.27: Az MRT ének kara orosz szerzők műveiből éne kel. 8.35: Lánj^ok, asszonyok Bé kés megyében. 9.00:A Tiszától ; N'éváig. — Középiskolások játéka 10.00: Hírek. Időjárásjelentés. 10.05 Ben Franklin Párizsban. Részletei Sandrich zenés játékából. 10.39: A; I Mii siói di Roma kamarazeneka] hangversenye. 12.00: Déli Krónika 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30 Magyarán szólva... 12.45: Meló diakoktél. Közben: 13.30: Ké könyv — két országrész. Kérész tényi Nándor jegyzete. 14.00: Hí­rek. Időjárás jelentés. 14.05: Polkák 14.15: A népdalkörök szereplésérő és terveiről. 14.25: Szerkesztőség beszélgetés a Falurádióban. 14.55 Üj Zenei ÜTjság. 15.30: Lili báróní — részletek. 15.55: Rádió Reklán Ritmus. 16.00: 168 óra.. Ipper Pá műsora. Közben: 17.00: Hírek. Idő­járás jelentés. 17.30: Nóták. lő .00 Mozart: C-rfúr szimfónia. 18.25: Ü, könyvek. 38.28: Hallgatóink figyel mébe! 15.30: Hírek. Idő járás jelen­tés. 18 40: Sporthírek. 18.45: Vérei farsang. — Veress Dániel törté­nelmi drámája. 20.2S: Magyar ope­Színházi Album. 11.05: Látókör. A tv politikai vitaestje — 5. 11.50: Az állatvilág titkai. XI. rész: A kicsinyek gondozása. 12.15: Rek­lámműsor. 12.25: A tenger titkai. Francia filmsorozat. II. rész: A la­zacok tragédiája. 13.28: Mátyás király Debrecenben. Tévéjáték. 15.00: Hírek. 15.05: Női kézilabda VB. Döntő. — Közvetítés Kijevből. 16.10: Reklámműsor. 16.15: A nyelv világa. 16.55: Családi kör. 17.45: Tanácskozik a szakszervezetek XXIII. kongresszusa. 18.20: Rek­lámműsor. 18.30: Mező Imre. — Portréfilm. 19.15: Cicavízió. 39.30: Tv-híradó. 20.00: Szombat este... Hogyan viseljük el szerelmi bána­tunkat? — Királyhegyi Pál estje. 21.00: Disneyland. — Lukács Ló­ránt útifilmje. 21.20: Koncz Zsuzsa dalműsora. 21.40: Tennfessee Wil­liams: Lord Byron-levél. 21.55: Szovjet táncművészek az MTV ív­es stúdiójában. 22.05: Tv-híradó, 2. 22.15: Szovjet nemzetiségi filmmű­vészet. — Háromszög. Magyarul beszélő örmény film. — felfüggesztett — szabadság- vesztésre és negyvenezer fo­rint pénz-mell ékb üntetésre ítélte. Az ítélethez fűződő hátrá­nyos jogkövetkezmények alól felmentette. Székely István volt főköny­velőt többrendbeli hűtlen ke­zelésért, sikkasztásért, bűnse- gédi minőségben folytatólago­san elkövetett csalásért más- félévi börtönre és ezer forint pénz-mellékbüntetésre, Sze- csei Gábor főágazatvezetőt bűnsegédi minőségben, folyta­tólagosan és jelentős érték te­kintetében elkövetett csalásért tíz hónapi felfüggesztett sza­badságvesztésre és ötezer fo­rint pénz-mellékbüntetésre ítélték. Kecskeméti László re­pülőgépszerelőt társ-tettesként, folytatólagosan és jelentős ér­ték tekintetében elkövetett csalásért egyévi nyolc hónapi börtönbüntetésre, Tihanyi Endre HUNGAROFRUCT-cso- portvezetőt felbujtói minőség­ben elkövetett hűtlen kezelés bűntettéért, valamint szintén felbújtói minőségben magán­okirathamisítással elkövetett hűtlen kezelés bűntettéért 10 ezer forint pénzbüntetésre ítélték. Az ítélet nem jogerős. Ma 18.30-kor a tévében: Mező Iliire Portréfilm. Mező Imre, a kommunista mozgalom mártír­ja most lenne 70 éves. A film alakja felidézésével tiszteleg emlékének. A szerkesztő, Varga Zsuzsa mondja lapunk szá­mára: — A kiváló harcos életútjának állomásai közismertek: külföldön lépett be a kommunista pártba, 1929-ben, később a nemzetközi brigád tagjaként harcolt a spanyol polgárháború­ban, a háború alatt pedig a francia ellenállás katonája volt. A felszabadulás után több fontos párttisztséget töltött be, utoljára a budapesti pártbizottság titkára volt. Forradalmár hivatását élete utolsó percéig gyakorolta: 1956. október 30-án munkahelyén, a pártbizottságon gyilkolták meg az ellenfor­radalmi banditák. — Kik idézik fel alakját? — Az életutat és Mező Imre emberi vonásait az egykori barátok, harcostársak visszaemlékezéseivel igyekszünk megje­leníteni. A nézők hallhatják-láthatják Mező Imre özvegyét, Me­ző Mariskát, Komját Irént, aki könyvet írt a mozgalom nagy alakjáról, valamint Ráth Károlyt, Vincze Józsefet, Kelen Bé­lát, Csikesz Józsefnét és Kertész Istvánt, aki az utolsó perce­kig vele volt a pártház védői között. Ezekből a visszaemlé­kezésekből rajzolódik ki Mező Imre optimizmusa, embersége, másokat magávalragadó hite, egyszóval mindaz, ami jelle­mezte, s ami felejthetetlenné teszi számunkra. PEST MEGYEI HÍRLAP 1 a Mag var Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: DR. LÖKOS ZOLTÁN Főszerkesztő- helyettes: SÁGI AGNES Szerkesztőség: Postacím: 1951 Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. II. em. Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Kiadóhivatal: vm„ Blaba Lujza tér 3. Postacím: 1951 Budapest. A szerkesztőség és a kiadóhivatal közponil telefonja: 313—1(H) 142—220. Titkárság: 140—447. Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest. Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI) Budapest V., .József nádor tér 1. Távbeszélő: • 80—á50. Postacím: Posta Központ! Hírlap Iroda. 1900 Budapest. Elöfizetéci Ói 1 havonta 20 forint. INDEX: 25 064 430 ezer épület A rádió és televízió műsora raénekesek. Székely Mihály. 21.18: Hírek. 21.23: A Belügyminiszté­rium Duna Művészegyüttesének népi zenekara játszik. 22.00: Hírek. Idöjárásjelentés. 22.15: Sporthírek. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Zenekari muzsika. 24.00: Hírek. Idöjárásjelentés. 0.10: Melódiakok­tél. Közben: 1.00: Hírek. Időjárás- jelentés. 2.00: Műsorzárás. PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. 8.03: A Czerwone Gi- tary együttes műsorából. 5.20: Ku­ba az I. kongresszus évében. II. 8.30: Hírek. 8.33: Nútaesokor. 9.15: Válaszolunk hallgatóinknak. 9.30: Hírek. 9.33: Mozart-áriák. 10.00— 12.00: Szabad szombat a Rákóczi út 22-ben. Műsorvezető: Szepesi György. 12.00: Nyolc rádió nyolc dala. 12.30: Hírek. 12.33: Kamara- muzsika. 13.05: Vendégségben a Ganz-MAVAG-ban. 13.30: Hírek. 13.33: Dunántúli népdalok, nép­táncok. 13.45: Időjárás- és vízállás- jelentés. 14.00: Napraforgó. A Gyermekrádió műsora. 14.49: Éneklő Ifjúság. 15.00: Verbunko­sok, katonadalok. 15.25: Orvosi ta­nácsok. 15.30: Hírek. 15.33: Fiata­loknak! Komjáthy György kíván­ságműsora. 16.15: Robert , Rozs- gyesztvenszkij versei. 16.27: Hang- lemez — MK. 16.30: Hírek. 16.33: örökzöld dallamok. 17.33: Kedvenc kudarcaim. Palotai Boris szerzői estje. 18.30: Hírek. 18.33: A Rádió Dalszínháza. Hét pofon. Zenés já­ték — hét részben. VI. 19.18: Jó estét, gyerekek! 19.28: Zenekari muzsika. 19.56: Sanzonok. 20.30: Hírek. 20.33: Sporthírek. 20.38: Kö­zös tánczenei műsor a pozsonyi rádióval. 21.38: Bartók: V. vonós­négyes. 22.09: Ljuba Welitsch ,és Rudolf Schock operettdalokat éne­kel. 22.30: Hírek. 22.33: Cieányda- lok, csárdások. 23.05: Tizenöt éne­kes — tizenöt sláger. 24.00: Hírek. Idő járás jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 8.00: Hírek. Idő járás jelentés. 8.05: Műsorismertetés. 8.08: Berlioz: Ró­meó és Júlia — dramatikus szim­fónia. 9.41: A hagyományos zene Japánban. — II. 10.00: Hírek. Idő­járásjelentés. 10.05: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. Közben: 1Ó.45: Hollós Korvin Lajos versei. 11.30: Szimfo­nikus könnyűzene. 12.00: Déli Kró­nika. 12.20: A nürnbergi mester- dalnokok. — Részletek Wagner operájából. 13.29: Üj lemezeinkből. 14.00: Hírek. 14.03: Műsorismerte­tés. 14.05: Magyar előadóművészek Haydn-felvételeiből. 15.40: Kemény Zsigmond művészete. — III. (bef.) rész. 15.58: Hanglemez — MK. IC.00: Hírek. 16.03: A Debreceni MÁV Szimfonikus Zenekar hang­versenye. Közben: 16.53: Az Ifjú- , sági Rádió műsora. 18.00: Hírek. 18.03: Dzsesszf elvételekből. 18.36: Az ember tragédiája. Részletek Ránki György operájából. 19.30: Hírek. 19.33: Üj lemezeinkből. 21.01: Rádiószínház. A bújdosók. Vörösmarty Mihály drámájának rádióváltozata. 23.00: Hírek. Időjá­rásjelentés. 23.15: Műsorzárás. ( TELEVÍZIÓ 9.18: Iskolatévé. Kémia (közép- isk. I. oszt.). 9.50: Tévétorna. 9.55: i

Next

/
Oldalképek
Tartalom