Pest Megyi Hírlap, 1975. december (19. évfolyam, 282-305. szám)

1975-12-07 / 287. szám

1 Hétfőn kezdődik a magyar szakszervezetek XXIII. kongresszusa HéfszáznyoJevan kilenc kül­dött, valamint a hazai és kül­földi meghívott vendégeli rész­vételével holnap délután 2 órakor, az Építők Rózsa Fe­renc Művelődési Házában kez­di meg tanácskozását a Ma­gyar Szakszervezetek XXIII. kongresszusa. A kongresszus napirendje: — a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának beszámolója a XXII. kongresszus óta végzett munkáról és a magyar szak- szervezetek soron következő feladatai. Előadó: Gáspár Sán­dor, a SZOT főtitkára; — a számvizsgáló bizottság Jelentése. Előadó: Somogyi Miklós, a számvizsgáló bizott­ság elnöke; Több mint ötven országból várnak vendégeket a magyar szakszervezetek XXIII. kong­resszusára. Péntek délutánig megérkezett Budapestre a gha- nai szakszervezeti kongresszus küldöttsége Ben K. Edjah, az ipari és kereskedelmi dolgozók szakszervezetének főtitkára vezetésével. A Guineái Dolgo­zók Szakszervezeti Szövetsé­gének képviseletében Diallo Abdoulaye Léouma admi­nisztratív titkár, Bedan Fah­A szakszervezetek hivatása f ] olnap kezdi meg munkáját a magyar szakszer­vezetek. XXIII. kongresszusa. A dolgozók legszé­lesebb körű tömegszervezeteinek, a négymillió szer­vezett munkást és alkalmazottat — köztük, több, mint 180 ezer Pest megyeit — magába foglaló szaikszerve- ■zeti mozgalomnak legfontosabb kérdéseivel foglalkoz­nak majd a kongresszus küldöttei. Melyek ezek a kér­dések? Nem titok, hiszen a magyar szakszervezetek központi lapjában, a Népszavában nyilvánosságra hoz­tak a SZOT kongresszusi jelentését, és a XXIII. kong­resszus határozatainak tervezetét. Történelmi tapasztalat, hogy a szakszervezetek szerepének helyes meghatározása szorosam összefügg a munkásosztály vezető erejének érvényesítésével. Az MSZMP nélkülözhetetlennek tartja, hogy a szak- szervezetekbe tömörült dolgozókat megnyerje politi­kája gyakorlati végrehajtására, eszmei irányítása pe­dig akikor hatékony, ha a szakszervezetek önállóan, sajátos mozgalmi módszereikkel dolgoznak. Azt szoktuk mondani, a mi társadalmunkban ket­tős hivatást töltenek be a szakszervezetek. Egyrészről fontos feladatuknak tekintik az ország gazdasági erői­nek növelését, a munkásfiatalom politikai és gazda­sági erősítését. Miközben követelményeket támaszta­nak a szocialista állam apparátusának munkájával szemben és társadalmi ellenőrzést gyakorolnak mű­ködésük felett. Másrészről a szakszervezetek képvise­lik a dolgozók érdekeit, hivatásuk szerint gondoskod­nak a munkások és alkalmazottak különféle csoport­jainak, rétegeinek, illetve a szakszervezet minden egyes tagjának érdekvédelméről. J)est megyében él — a főváros után — asz ország valamennyi területe közül o legtöbb munkás: számuk 290 ezer. A politikai jelentőségében és, szá­mában legnagyobb társadalmi tényező érthetően meg­határozza a szakszervezetek tevékenységét is. A szak- szervezetek politikai ne védőmunkájának középpontjá­ban nálunk, a megyében is annak megértetése állt és áll, hogy a szocialista építés és az egyéni boldogu­lás nem választható' el egymástól. Hasonlóan fontos eleme a politikai munkának a munkás-paraszt szö­vetség erősítése. Az ezen a területen elért eredmé­nyekhez hozzájárult a szakszervezeti politikai oktatás fejlődése: a legutóbbi oktatási időszakiban például a megyében 38 ezerre nőtt a hallgatók száma a külön­böző politikai tanfolyamokon. Erőteljesen javult a négy esztendő alatt a dolgozók általános és szakmai képzése. A továbbtanulás érdekében eredményesen tevékenykedik a gazdasági vezetés és a szakszerve­zet egyebek közt Vác és Százhalombatta üzemeiben, a Nagykőrösi Konzervgyárban, a Mechanikai Művek­ben, a Csepel Autógyárban, a Pest megyei Állami Építőipari Vállalatnál. November elején Gáspár Sándor, a SZOT főtit­kára interjút adott a Népszabadságnak, a párt köz­ponti lapjának. Ebben hangsúlyozza, a szakszervezetek ma már össze tudják egyeztetni a társadalmi fejlő­désből rájuk háruló feladatokat a tagság érdekeinek képviseletével, védelmével, erősödnek a szakszerve­zetek szocialista vonásai. Ez elsősorban azt jelenti, hogy elsődleges felada­tuknak tekintik a társadalmi érdekek képviseletét, amelytől elválaszthatatlan a népünk további fejlődé­sét megalapozó termelőmunka. A szakszervezetek ter­melést segítő tevékenysége a tervezésben való rész­vételied kezdődik, s folytatódik a munka megszerve­zésére tett erőfeszítésekkel, a minőség javítására, a tartalékok kiaknázására, a hatékony gazdálkodásra való mozgósítással és befejeződik a technológiai és a munkafegyelem megkövetelésével. Ezek a követel­mények természetesen egyaránt érvényesek beosztot­takra és vezetőkre, munkásakra és alkalmazottakra — minden szinten. Mindebben, eddig is sok kiemelkedő eredményt vallhat magának a szakszervezeti mozgalom. Gondol­junk csak a kongresszusi és a felszabadulási munka­verseny eddigi Pest megyei sikereire, a szocialista brigádmozgalom fejlődésére, a Dolgozz hibátlanul! munkarendszer terjedésére. Érdemben persze csak akkor tudnak hozzájárulni a munkások, a dolgozók az üzemük, vállalatuk problé­máinál!; megoldásához, ha erre szervezett lehetőségük van. Ezért valószínű, hogy a kongresszus vitájában nagy hangsúllyal kerül majd szóba az üzemi, munka­helyi demokrácia továbbfejlesztése. ’Ez fontos eszköz a munkásosztály hatalmának, vezető szerepének gya­korlati — ha úgy tetszik, mindennapi — érvényesí­tésére, egyszersmind hozzájárul, hogy akár a helyi, akár az országos tennivalók, azaz minden kisebb és nagyobb kérdés egyre inkább közüggyé váljon. A mikor a magyar szakszervezetek XXIII. kong­resszusának küszöbén eredményes munkát kívá­nóink a 4 millió szervezett dolgozó küldötteinek, köz­tük 20 Pest megyeinek, jól tudjuk, ez a közéleti hi­vatástudat. a saját munkahelyük, városuk, megyé­jük lokális és az egész szocialista társadalom álta­lános érdekében vállalt felelősségük vezérli mind- annyiukat. Érkeznek a vendégek dil, az Iraki Szakszervezetek Általános Szövetségének főtit­kára. A Kubai Dolgozók Köz­pontjának delegációja, Jose Sobrado Cid, az országos bi­zottság tagja vezetésével. Sri-Lankából Nadesan Sit- hamperam, a Ceyloni Szak- szervezeti Szövetség alelnöke. Szombaton újabb külföldi vendégek érkeztek a magyar szakszervezetek XXIII. kong­resszusára. A délelőtti órákban megérkezett a Ferihegyi repü­lőtérre Karel Hofímann elnök vezetésével a Csehszlovák Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom Központi Tanácsá­nak küldöttsége és Harry Tisch elnök vezetésével a Szabad Német Szakszervezeti Szövet? ség (FDGB) delegációja. Megérkezett a Vietnami Szakszervezeti Szövetség dele­gációja Truong Thi My alel- nök és a Dél-vietnami Felsza­badulási Szakszervezeti Szö­vetség küldöttsége Tran Hoai Nam vb-tag vezetésével. Már Budapesten tartózkodik Szoli­mán Ali Achmed, az Arab Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének főtitkára, Sa- yed El Zeftawy, az Egyiptomi Arab Köztársaság Munkásszö­vetségének vb-tagja; Michel Bere, a felső-voltai Szakszer­vezetek Szövetségének titkára; Salem Achmed al-Issa, a Je­meni Népi Demokratikus Köz­társaság Munkásszövetségének KB-tagja, Hassan Abdulla dl Garas, a Jetneni Általános Munkásszövetség nemzetközi osztályvezetője; Sostenes Gar­da, a Mexikói Munkások és Parasztok Általános Egyesülé­sének főtitkára; Alberto Mino, a San-marinói Munkásszövet­ség titkára. A vendégeket Gáspár Sán­dor, a SZOT főtitkára, és a SZOT vezető munkatársai fo­gadták. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA xix. Évfolyam, 287. szám aha 1 iokim 1975. december 7., vasárnap Korszerűbb technológiával Félautomata hegesztősorok a Csepel Autógyárban A gazdaságos termékszerke­zet kialakításának első nagy lépését az önjárópadlóváz- gyártás bevezetésével tette meg megyénk egyik legna­gyobb iparvállalata, a Csepel Autógyár. Négy esztendő alatt nemcsak az Ikarus rohamosan növekvő igényeit elégítette ki. Az új beruházások nyo­mán modern technológiák is meghonosodtak, létrejöttek a termelékenység növelésének alapvető feltételei. Az időközben jócskán meg­növekedett termelési feladatok — évi több mint tízezer padló­váz gyártása — teljesítése gyakran csak nagy nehézségek árán volt lehetséges, elsősor­ban a kooperációban készülő szekrényvázfenék késedelmes szállítása, gyakran rossz minő­sége miatt. (Tatabányáról és Tétről hármasával, tehergép­kocsival szállítják ezt a fontos szerkezetet, amely a szereidé­ben válik önjáró padlóvázzá, a motor, a futóművek, a kor­mány és a különböző egységek felszerelésével.) A rendszerte­len szállítás a szerelőszalagon dolgozók munkáját is ütemte- lenné teszi, egyszer tétlen vá­rakozásra, másszor túlórázásra kényszeríti őket. Mindenképpen indokolt volt az elhatározás: a Csepel Autó­gyár — mint a padlóvázgyár­tás profilgazdája — gyártsa a szekrényvázfenekeket is. Ez a munka különféle idomvasak dárabolásából és rajz szerinti összehegesztéséből áll, előbb síkelemeket alakítanak ki, amelyekből a kész térelem, vagyis a szerelésre kerülő váz épül fel. Nemzetközi pályázat alapján a svájci Oerlikon-cég kapta a megrendelést: dolgozzon ki modern technológiát a darabo­lásnál kezdve a kész alvázig, készítse el a szükséges bérén-' dezések többségét, és a készü- lékezést is. Az autógyárban december 23-ra befejeződnek a korábban már kiürített 5200 négyzetméteres csarnokban felépülő úgynevezett, B-sor építészeti és gépészeti előké­születei, az egyik félautomata hegesztősor fogadására. Az üzembe helyezés határideje: 1976. július. Alapozzák az új, 3200 négyzetméter területű vasszerkezetes csarnok, benne az A-sor helyét. A jövő év vé­gére ott is üzemelnie kell az Oerlikonnak. Mit tud majd e két, nagy teljesítményű berendezés? Mindenekelőtt egyenletesen jó minőségű hegesztést, olyan ké­szülékekkel, amelyekkel a hi­bátlan első darab után garan­tálják a kifogástalan ezrediket is. A gyártás, az alkatrész-rak­tározás ütemhelyszerű kialakí­Nagyjavítás — t él! esi t és Jó bizonyítványt kapott a vetés Pest megyében Az őszi betakarítás a kuko­ricatöréssel és a cukorrépa­szedéssel — mint azt koráb­ban már hírül adtuk —szin­te mindenütt befejeződött a megyében. Alig akad közös gazdaság, ahol még a termés útójának biztonságba helye­zésével foglalatoskodnának a termelőszövetkezeti tagok. No­ha az időjárás is kedvezett, mégis elsősorban a gondosan szervezett, körültekintő mun­ka, nemegyszer rendkívüli helytállás eredménye á beta­karítás sikere. Örültünk annak, hogy 65 ezer hektáron már hetek óta szépen zöldell a 'búzavetés, éppen ezért a hó nélküli, fa­gyos, hideg napokban volt okunk az aggodalomra; meg- sinylik-e a fiatal növények a kemény időjárást. A megyei tanács mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályán arról tá­jékoztatták lapunkat, hogy mintegy 150 termelőszövetke­zeti szakember és a járási szakfelügyelők befejezték a határszemlét és kedvező mi­nősítést adtak az idei vetés­ről. A gazda szemével vizs­gálták, hogyan kelt a mag, megfelelő-e a tőszám, egyön­tetű, vagy foltos a tábla, mi­KÉSZÜL AZ USZÁLY A sólyatéren az esztendő utolsó, cseh megrendelésre készülő uszá­lyán dolgoznak a MAHART, Hajójavító Igazgatóságának dunaharaszti üzemében. Az 1600 tonnás uszály vízre bocsátására 10-én, végső átadá­sára pedig a már Dunán horgonyzó 9-es számú uszállyal együtt 19-én kerül sor. Gárdos Katalin felvétele lyen mértékű a gyomosodás, szaporodnak-e a kártevők, a betegségek. Nyolcvanhárom­ezer hektárnyi őszi vetésű ga­bonánk 51 százaléka jó, 34 százaléka közepes, 15 százalé­ka gyenge minősítést kapott. A kép kedvezőbb a korábbi éveknél, s a legkedvezőbb ott, ahol időben, jó minőségben végezték el a talajelőkészítést, a vetést és megfelelő minősé­gű vetőmagot használtak. Változatlanul a legfontosabb teendő most, hogy a megye gazdaságaiben gyorsítsák az őszi szántást, hogy lehetőleg a kemény tél beállta előtt befe­jeződjék ez a munka, amely­nek eddig 60—62 százalékával végeztek. A gépek többsége egyéb­ként most már fedél alá vo­nult, s a szerelőműhelyek dol­gozói, a volt traktorosok és a kombájnosok megkezdték a téli nagyjavítást. Érdemes fel­hívni a figyelmet a gépek szakszerű tárolására, téliesíté- sére, hiszen sok helyen a sza­bad ég alatt kell — jobb hí­ján— megoldani ezt, s az idő­járás viszontagságai erősen megviselik a gépeket. Nem árt a tapasztalatokat kicserél­ni, a gödi Egyesült Dunamen- ti Tsz vagy a kosdi Egyesült Lenin váci üzemegységében például mintaszerűen tették rendbe a gépudvart, s ezt bi­zonyára megmutatják az ér­deklődőknek. Ésszerűen cso­portosították a különféle erő- és munkagépeket, biztonságba helyezték az akkumulátoro­kat. Különböző védőbevona­tokkal óvják a rozsdásodástól az értékes gépeket, a kénye­sebb alkatrészeket, gépszíja­kat, láncokat leszerelték. Má­sutt is célszerű nagy gondot fordítani minderre, hiszen ta­vasszal ismét nagy szükség lesz az üzemképes, jó álla­potban l«vő, minden károso­dástól megóvott segítőtársak­ra. K. Gy. A. I tása nemcsak a munkavégzés ütemességét teszi lehetővé, le­rövidül az anyagmozgatás útja is. A termelékenység növeke­dését jól jellemzi a következő adat: ma a szekrényvázfenék gyártási ideje 80 óra, az Oerli- konnal 60 óra lesz, nem kell 100 kilométernyi távolságra szállítani a vázkeretet, mind­össze a szomszédos 22 ezres szerelőcsarnokig, ahol a padló­vázak készülnek. Vannak gondok is az új gyártósorok felépítésével, első­sorban a rövidre szabott határ­idők miatt, de nem kevésbé okoz fejtörést: honnan vegye­nek a sorok kiszolgálásához 300 hegesztő szakmunkást. Az au­tógyárakat dicséri, hogy már tavaly is sok, más szakmában dolgozó, vagy betanított munkást képez­tek ki hegesztőnek, az idén még intenzívebb ez a tevékenység. Kilenc autógyári dolgozó — a termelés leendő irányítói —, a közelmúltban tanulmány­úton vett részt Svájcban. Megismerkedtek a gyártástech­nológiával, s a már ismert CO 2-es védőgázas hegesztés mellett a speciális tompahegesztéssel. Ezek a szakemberek a szerelé­si munkákban is részt vesz­nek, ők oktatják a majd itt dolgozó munkásokat. Az új, félautomata hegesztő­sor üzembe helyezése, a terme­lés megindítása bizonyára még sok vesződséget okoz a Csepel autógyári vezetőknek, műsza-^_ kiaknak, termelésirányítók­nak. Mégis vállalták e munká­val járó nagy feladatokat, rnerr megoldásukkal • a korábbi hiá­nyosságokat számolhatják fel, fő termékük, az önjáró padló­váz gyártása ütemesebbé, ter­melékenyebbé válik. Megéri hát a fáradságot. B. L. KÖZÉLET A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság kikiáltása alkal­mából Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke és Lázár György, a Minisztertanács el­nöke táviratban üdvözölte Szufanuvong köztársasági el­nököt és Keysone Phamvihame miniszterelnököt. Havasi Ferenc hazaérkezett Bukarestből. A magyar—román gazdasá­gi együttműködési vegyes kor­mánybizottság elnökeinek ta­lálkozójára december 5-én és 6-án került sor Bukarestben. Havasi Ferenc, a Miniszterta­nács elnökhelyettesé és Ilié Verdet, a Román Kommunista Párt KB politikai végrehajtó bizottságának tagja, a KB tit­kára, a bizottság társelnökei áttekintették a kormánybi­zottság 11. ülésszakán kitűzött feladatok teljesítésének hely­zetét, és meghatározták a to­vábbi teendőket. Romániai tartózkodása so­rán Havasi Ferencet fogadta Nicolae Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztársa­ság elnöke, valamint Manea Manescu kormányfő. Dr. Simon Pál nehézipari miniszter a jugoszláv szövet­ségi végrehajtó tanács meghí­vása alapján Jugoszláviában folytatott négynapos tárgya­lásról hazaérkezett. — a magyar szakszervezetek alapszabályának módosítása. Előadó: Gál László, a SZOT titkára; | — a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsa és a számvizsgáló | bizottság újjáválasztása.

Next

/
Oldalképek
Tartalom