Pest Megyi Hírlap, 1975. november (19. évfolyam, 257-281. szám)

1975-11-20 / 272. szám

PRAGA Befejezték tanácskozásukat a Varsói Szerződés iionvédeimi miniszterei Ez év november 18—19-én Prágában megtartotta soron következő ülését a Varsói Szerződés tagállamainak hon­védelmi miniszteri bizottsága. Az ülés munkájában részt vet­tek a Varsói Szerződés tagál­lamainak honvédelmi minisz­terei, az egyesített fegyveres erők főparancsnoka és az egyesített fegyveres erők törzs­főnöke. Az ülésen megvizsgálták az egyesített fegyveres erők csa­patai és törzsei felkészítésével kapcsolatos módszerek további tökéletesítésének kérdéseit, va­lamint az egyesített fegyveres erők vezetői szervei tevékeny­ségével összefüggő időszerű kérdéseket. A honvédelmi miniszterek bizottságának ülése baráti légkörben, valamennyi részt­vevő kölcsönös egyetértésének szellemében folyt le. A megvi­tatott kérdésekben egyeztetett határozatokat hoztak. A honvédelmi miniszterek bizottságának ülésén Martin Dzur hadseregtábornok, a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság nemzetvédelmi mi­nisztere elnökölt. Leonyid Brczsnyev és Mszej Koszip fogadta Leone köztársasági elnököt Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára szerdán találkozott Giovanni Leonéval, az Olasz Köztársaság elnökével. Leonyid Brezsnyev és Gio­vanni Leone megbeszélésük során pozitívan értékelték azokat az eredményeket, ame­lyek az utóbbi időben jöttek létre az enyhülés és a nem­zetközi helyzet javulása te­rén. Megelégedéssel állapítot­ták meg, hogy a szovjet— olasz kapcsolatok továbbra is kedvező irányban és stabil alapon fejlődnek. A kapcsola­tok a kölcsönös tisztelet, a jószándék, az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök elveire épülnek. Az SZKP KB főtitkára és az olasz | köztársasági elnök meg­állapították, hogy a két or­szág közötti együttműködés további elmélyítése megfelel az európai biztonsági konfe­rencia záró okmánya szelle­mének. Ezt az okmányt a Szovjetunió és Olaszország az európai béke megszilárdítását célzó hosszútávú akcióprog­ramnak tekinti. Alekszej Koszigin, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnöke ugyancsak megbeszélést folytatott szerdán Giovanni Leonéval. A kétoldalú kapcso­latok további fejlesztésének kérdéseiről, valamint a kölcsö­nös érdeklődésre számot tartó nemzetközi problémákról tár­gyaltak. Megállapították, hogy az utóbbi időben jó eredmé­nyeket értek el a gazdasági, kereskedelmi és tudományos­műszaki kapcsolatok fejleszté­sében, valamint annak a jegy­zőkönyvnek a megvalósításá­ban, amelyet az 1972-es kon­zultációk során írtak alá a szovjet—olasz együttműködés fejlesztéséről az enyhülés el­mélyítése érdekében és anna.: érdekében, hogy visszafordít­hatatlan jelleget adjanak az enyhülésnek. A felek aláhúzták azt a szán­dékukat, hogy a két ország kö­zötti kapcsolatok előbbrevitele érdekében aktívan kiaknázzák azokat az új lehetőségeket, amelyek az európai biztonsági konferencia sikeres befejezése révén kínálkoznak. A kölcsönös megértés légkö­rében ment végbe a megbeszé­lés. A Kremlben egyébként szer­dán folytatódtak a tárgyalá­sok Nyikolaj Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa elnökségének .elnöke, And­rej Gromiko szovjet külügy­miniszter, valamint Giovanni Leone olasz köztársasági elnök és Mariano Rumor külügymi­niszter között.' PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI« EGYESÜLJETEK f AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, 272. SZÄM AHA SO FILLÉR 1975. NOVEMBER 20., CSÜTÖRTÖK Szombaton: kommunista műszak Pilisszentivánon Márványlapok a Császár uszodába A Kőfaragó- és Épületszob­rász-ipari Vállalat pilisszent- iváni üzemében is gyorsabb ütemet diktálnak a negyedik negyedévi szállítási feladatok. Az már biztos, hogy a 290 munkást foglalkoztató gyár­egység 65 és fél millió forin­tos éves tervét december vé­géig könnyen teljesíti, hisz az első kilenc hónap alatt az elő­irányzott 45,7 millió forint he­lyett 47;7 millió forint árbevé­telt ért el. A márványőrleményből és cementből készülő piros, valamint fehér pili­si lapból eddig 35 ezer négyzetméternél is többet állítottak elő az idén, ez a menyiséig oly sok, hogy hat nagy méretű labda­rúgópályát be lehetne fedni vele. Bruckner Sándor irodaveze­tő és Stifter Ferenc szállítási programozó a gyártmányok belföldi és export értékesítésé­vel kapcsolatban elmondotta: — Immár három éve gyárt­juk a pilisi lapot, amely egyre népszerűbb lesz: a ma­gyar építőipar szinte az ország minden részében alkalmazza reprezentatív középületek kül­ső, belső burkolására. Például 1800 négyzetméter fehér pili­si lap készült a közelmúltban a Császár fürdő új uszodájá­hoz, a mi termékeinkkel bur­kolják HeVízen a Hotel Ter­mált, Debrecenben a vasútál­lomás aluljáróját is. Lengyel exportra 2200 négyzetméter márvány alapanyagú műkő la­pot gyártunk, a második fél­évre kapott megrendelés több mint felét már teljesítettük, s a még hátralevő részt decem­berig leszállítjuk. Bár nagy ré­szét teszi ki profilunknak a lapgyártás, de jelentős meny- nyiségű műkő elemet, lépcső­ket, padlábakat is termelünk. Asztalosüzemünkben a Magyar Televízió stúdiódíszleteit ké­szítjük, míg a lakatosaink gyermekjátszóterek, parkok berendezéseivel foglalkoznak. Ezeken kívül törőüzemünkben különböző méretű zúzalékokat őriünk, osztályozunk saját fel- használásra és értékesítésre. Az irodaépület ablakaiból épülő csarnokra látni. A 26. számú Állami Építőipari Vál­lalat a könnyűszerkezetes rendszerrel készülő üzemrész átadását jövő őszre ígéri. A mintegy 12—15 millió forint értékű beruházás megvalósu­lása annál is inkább sürgős, mivel jelenleg a lap. és mű­kőelem gyártás egy fedél alatt történik, a régi épületben. Ez az összeházasítás nem a leg­szerencsésebb, ugyanis a lap­gyártósor vágóberendezésein a a gyémántkorongok, valamint a vibrálóasztalok fülsértő zajt csapnak, s így a műkövesek is A megyét is érinti a kőolaj- és villamos távvezeték, a vízlépcső építése Új típusú együttműködési formák Befejeződtek a tervegyeztető tárgyalások az európai KűST-országokkal Huszár István, a Minisztertanács elnökihelyettese, az Or­szágos Tervhivatal elnöke és Tadeusz Wrzaszczyk, a Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsának elnökhelyettese, a terv­bizottság elnöke, november 18—19-én Budapesten tárgyaláso­kat 'folytatott a két ország gazdasági együttműködésének fej­lesztéséről. összegezték az 1976—1980. évekre szóló tervegyez­tetés eredményeit, s aláírták az ezeket tartalmazó záró jegy­zőkönyvet. Lázár György, a Minisztertanács elnöke szerda délelőtt hivatalában fogadta Tadeusz Wrzaszczykot, a Lengyel Nép­köztársaság Minisztertanácsának elnökhelyettesét, a tervbi­zottság elnökét. A szívélyes, baráti légkörű eszmecserén részt vett Huszár István, a Minisztertanács elnökhelyettese, az Or­szágos Tervhivatal elnöke és dr. Stefan Jedrychowski, Len­gyelország budapesti nagykövete. Tadeusz Wrzaszczyk szerdán elutazott hazánkból. A magyar—lengyel terv­koordinációs jegyzőkönyv alá­írásával befejeződött hazánk és az európai KGST-országok 1976—80. évi népgazdasági terveinek egyeztetése, sőt az Európán kívüli két KGST- ország közül is aláírták már a záróokmányt Mongóliával, s befejezéshez közelednek a tervegyeztető tárgyalások Ku­bával. Mint ismeretes, a KGST-or- szágok gazdasági integráció­jának folyamatában a terv­egyeztetés az együttműködés alapvető módszere. A terv- koordináció során valameny- nyi KGST-ország olyan komp­lex együttműködési megoldá­sokra törekedett, amelyek magukba foglalják a termelés, a tudomány és a technika legfontosabb, az egyes orszá­gok fejlesztésében leglénye­gesebb területeit. Ez az első olyan tervegyeztetés a KGST- országok között, amely mára komplex programban megba­tározott feladatokat és célo­kat veszi figyelembe. Ily mó­don. nagymértékben segíti az integrációs típusú külgazdasá­gi kapcsolatok kialakítását. A tervegyeztető tárgyaláso­kon az új típusú együttműkö­dési formák, köztük a szako­sítás, a kooperáció, a közös vállalkozások lényeges kiter­250 milliós beruházás a budakalászi határban Hathektáros üvegház épül A hazai zöldségellátás javí­tása érdekében az idén két nagy 60 ezer négyzetméter alapterületű, bolgár importból származó zöldségtermesztő üvegház építését kezdték meg az országban. Az egyik Rákó- czifalván épül — amely Szol­nok zöldségellátását lesz hivat­va segíteni —, míg a másik Budakalász határában. Beru­házója az Öbuda Kertészeti Mezőgazdasági Termelőszövet­kezet. A 250 milliós beruházás kivitelezése az új szentendrei út mellett már megkezdődött. Mintegy 80 ezer köbméter föl­det mozgatnak meg az építke­zésen. A helyszínen van már mintegy 10 vagon üvegházi szerelvény, s megérkezett a különböző kiszolgálóépületek tetőszerkezete is Szolnokról, a MEZÖPANEL gyárból. Az új üvegház, amely jelentősen hoz­zájárul majd Budapest zöld­ségellátásához, 12 félhektáros hajóból áll. Az Óbuda kerté­szeti szövetkezetnek már van egy hasonló üvegháza, amely 1970-ben épült, azonban az csak 46 ezer négyzetméter alapterületű. A tervek szerint — mint Budai István, a ter­melőszövetkezet növényház­építő és energetikai üzemének vezetője elmondotta — 1977 tavaszától már primőrárut: paradicsomot, paprikát és ubor­kát termesztenek it. A gazda­* ■■ f-tk " . ságos kihasználás érdekében nyári idényben különböző vi­rágokat nevelnek benne. Néhány technikai újdonság — amely egyben fűtőanyag- és energiamegtakarítás szem­pontjából igen fontos —, ha nyitva vannak az ablakok, a fűtés automatikusan kikapcsol, amikor viszont becsukódnak az ablakok, a beállított hősza­bályzó szerint megindul a fű­tés. Nyolc hajóban altalaj­fűtést alkalmaznak, négyben pedig asztalit. Az üvegházba mintegy 180 ezer méter fűtő­csövet is beépítenek. Az alta­lajfűtő cső hossza 82 kilomé­ter, míg az elektromos kábe­leké 40 kilométert tesz ki. Sok munkáskezet nem igényel az üvegház, mindössze 60 ember kezeli, köztük számos techni­kus. Többségük a jelenlegi üvegházban már dolgozik, te­hát kevés új munkaerőre lesz szükség. Kép, szöveg: Koppány György j esztésében állapodtak meg. Ezzel a magyar áruk számá­ra stabil piacot, s egyben olyan alapvető fontosságú cikkek beszerzési forrását is biztosították, amelyekre a magyar népgazdaságnak a kö­vetkező években nagy szük­sége lesz. Több fontos nyers­anyagból 1975-höz viszonyít­va is növekszik behozatalunk. Fő energiaszállítónk továbbra is a Szovjetunió, ahonnan, 1980-ban mintegy 60 száza­lékkal több energia és ener­giahordozó érkezik, mint 1975-ben. A Szovjetunió fede­zi vasérc-, fa- és fűrészáru-, cellulózszúkségletünk nagy részét is. A keretmegállapodások ér­telmeiben 5 év alatt mintegy 30—35 százalékkal növeljük a vegyipari termékek import­ját. Főként kooperációs, illet­ve szakosítási alapon érkez­nek majd vegyi cikkek a Szovjetunióból, Lengyelor­szágból, az NDK-ból és Ro­mániából. Együttműködünk a Szovjetunióval vastartalmú nyersanyagok és ferróötvöze- tek, azbeszt- és cellulózter- melő-kapacitások létrehozá­sában, Csehszlovákiával közö­sen építjük az Adria kőolaj- vezeték magyar területen át­vezető szakaszát, a 750 kilo­voltos távvezeték déli ágához csatlakozó vezetékszakaszt, folytatjuk a Nagymaros— Gabcikovó közötti magyar— csehszlovák vízlépcsőrend­szer megépítésének előkészü­leteit. Ezek az együttműködé­sek fontos nyersanyagokhoz, energiához juttatják Magyar- országot. Komplett gyárak építésében és bővítésében is megállapod­tak a tervhivatalok. A Szov­jetunió műszaki közreműködé­sével például Magyarországon több vas- és színesfémkohá­szati, továbbá kőolaj-feldolgo­zó üzem és energetikai komp­lexum épül vagy bővüL Az NDK teljes sikkötőüzemet szállít Magyarországra, míg magyar szakemberek egészség- ügyi kerámiagyárat építenek az NDK-ban. Az ipari. kooperáció főleg a magyar közúti járműipart, a számítástechnikai ipart, a híradástechnikát érinti, de ki­terjed az iparnak szinte vala­mennyi területére. A Szovjet­unióval eddig nem kevesebb, mint 24 egyezményt írtak alá magyar kormányzati szervek, különféle kooperációkról és az ezekhez kapcsolódó kölcsönös szállításokról. A magyar- szovjet tervkoordinációs jegy­zőkönyv külön is kiemeli az autóbuszok, személy- és te­hergépkocsik, traktorok, elekt­ronikus számítógépek, Diesel­mozdonyok gyártásának szako­sítását, illetve kooperációját. Az új típusú együttműködés valamennyi KGST-országgal lényegesen tovább bővíti áru­cserénket. A külkereskedelmi forgalmunknak jelenleg is mintegy egyharmadát repre­zentáló magyar—szovjet áru­csere 1976—1980 között eléri a 14 milliárd rubelt, vagyis mintegy 40 százalékkal lesz magasabb, mint a mostani öt­éves tervidőszakban. A keret­megállapodások értelmében hazánk külkereskedelmi for­galma Csehszlovákiával több mint 50, Lengyelországgal 82, az NDK-val 77, Bulgáriával 45, Romániával pedig több mint 90 százalékkal emelkedik. A tervegyeztetéséknek ezek a prognózisai természetesen nem feltétlenül véglegesek, az ál­lamközi külkereskedelmi tár­gyalásokon rendszerint újabb lehetőségeket is feltárnak, így lehetséges, hogy az áruforga­lom tényleges növekedése az említett mértéket is meghalad­ja. A Szíriái KP küldöttségének látogatásé! A Szíriái Kommunista Párt Központi Bizottságának — Khaled Bagdas főtitkár veze­tésével — hazánkban tartóz­kodó küldöttségének tagjai szerdán Fejér megyébe láto­gattak. Székesfehérvárott, az MSZMP Fejér megyei székhá­zában Takács Imre, az MSZMP Fejér megyei Bizottságának el­ső titkára, Boór Ferenc és Su­dár Iván, az MSZMP Fejér megyei Bizottságának titkára, Závodi Imre, a Fejér megyei Tanács elnöke és Csicsman Jó­zsef, a székesfehérvári városi pártbizottság első titkára fo­gadták. Takács Imre adott tájékoz­tatást a megye politikai, gaz­dasági és kulturális életéről. A vendégek ezután a Videotonba és az Ikarus gyárba látogat­tak Dej Talabhat rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, a Thaiföldi Királyság első ma­gyarországi nagykövetét teg­nap fogadta Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. A diplo­mata átadta' megbízólevelét az Elnöki Tanács elnökének. Je­len volt Cseterki Lajos, az El­nöki Tanács titkára és Garai Róbert külügyminiszter-he­lyettes. Dr. Vitomir Gasparovics rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság új magyarországi nagykö­vetét fogadta Losonczi Pál, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke. A nagykövet átadta megbízólevelét az Elnö­ki Tanács elnökének. Jelen volt Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács titkára és Garai Róbert külügyminiszter-helyettes. Szurdi István belkereske­delmi miniszter és Jerzy Gaw- rysíak lengyel belkereskedelmi és szolgálta tásügyi miniszter szerdán aláírta a jövő évi bel­kereskedelmi választékcsere és műszaki tudományos együtt­működési megállapodás jegy­zőkönyvét. A lengyel minisz­ter a jegyzőkönyv aláírása után hazautazott. ♦ Si érték, addig az idén ez a szám 171 ezer 440 forintra növekedett. Az anyagtakaré­kosságra vonatkozóan különö­sen az importanyagok játsza­nak most nagy szerepet, miivel a hazai iardosi vörös és a ra- kacai szürke márványon kívül Romániából is vásárolnak a márvány tartalmú lapokhoz alapanyagot. Jelenleg a szocialista brigá­dok, az üzem valamennyi dol­gozójának bevonásával e hét végére kommunista szombatot szerveznek. Az idén ez már a második ilyen kollektív megmozdulá­suk: a tavaszi műszak bér­jellegű bevételéiből 43 ezer 400 forinttal járultak hozzá a megyei tanács szociális intéz­ményeinek fejlesztéséhez. A szombati műszak bevételét pedig a pilisszentiváni üzemi dolgozók lakásépítési akciójá- j nak támogatására szánják. H. A. I kénytelenek az egyébként is zsúfolt csarnokban dolgozni. Jövőre szétköltözhet a két gyártósor, addig is a szocialista brigádok vál­lalták, hogy Ideiglenesen hangszigetelő fallal ketté­osztják a belső teret. Az idén a kongresszusi ver­seny hatására megélénkült, so­kat fejlődött a szocialista bri- gádmozgalom. Tizenkilenc szo­cialista, illetve a címért küz­dő brigádból hat az idén ala­kult. 196-an kapcsolódtak be a mozgalomba. Vállalásaik a ta­karékosságon, selejtcsökkanté- sen túl zömmel a termelé­kenység növelésére irányultak. Az üzem termelési1 tervének időarányos túlteljesítése — a kétmillió forint többlet — lé­nyegében a kollektívák érde­me: a jobb munka- és üzieni- szervezés mellett a dolgozók helytállása is eredményezte, hogy míg tavaly az első kilenc hónapban 154 ezer forint volt , az egy személyre jutó termeié- I

Next

/
Oldalképek
Tartalom