Pest Megyi Hírlap, 1975. október (19. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-11 / 239. szám

Megemlékezés A Gyömrői Ruhaipari Szö­vetkezetben gyűlésen emlékez­tek meg az NDK fennállásá­nak 26. évfordulójáról. Ünne­pi beszédet Pálinkás Pál, a szövetkezet elnökhelyettese mondott. A liuszonöáödik évfordulón Tanácsülés, ünnepséggel Elismerés és köszönet a jó munkáért SÜLYSÁP Csalódások Az Állami Déryné Színház október 30-án, este 7 órakor Sülysápon, a művelődési ház­ban bemutatja Kisfaludy Ká­roly: Csalódások című vígjá­tékát. MŰSOR MOZIK Gombán: Kard és kereszt. Gyömrő: Mi van, doki? Mag­lód: Szembesítés: Mende: A négy muskétás. Monor: özön­víz, X. Éjszakai előadáson: Bo­szorkánymester. Pilis: A gej­zírvölgy titka. Tápiósáp: Be­kötött szemmel. Üllő: Nemo kapitány és a víz alatti város. Vecsés, első előadás: A lovag végakarata, a második: Ma- tíárijesztő. Éjszakai előadás: A vőlegény 8-kor érkezik. MŰVELŐDÉSI HÁZAK Ecseren, 15-től 18 óráig: a népi tánccsoport próbája. Gyomron, 19-től: az általános klub összejövetele, Péteriben, 18-tól 20-ig: hangstúdió, han­goshíradó, 20-tól 24-ig: az if­júsági klub zenés foglalko­zása. HELYESBÍTÉS Tegnapi számunkban a Megbecsülik, támogatják a fiatalokat című írásunkba sajnálatos nyomdahiba csú­szott, a hozzászólók egyikének ■neve tévesen, jelent meg. He­lyesen: Kozák Sándorné, az MSZMP monori járási bizott­ságának titkára. Megalakulásuk 25. évfor­dulóját ünnepük a tanácsok Monoron tegnap, pénteken délelőtt tartottak tanácsülést, melynek első része ünnepé­lyes keretek között zajlott le, s melyen részt vett Jólesz Sándor, az MSZMP nagyköz­ségi bizottságának titkára, dr. Varga János országgyűlési képviselő, valamint Lelkes Béla és Kováts István megyei tanácstag is. Dr. Zimányi Gyula, a nagy­községi tanács elnöke mondott köszöntő beszédet, majd Sima István, a. járási hivatal titkár­ságvezetője adott át kitünteté­seket. Huszonöt esztendőn át kifejtett, lelkiismeretes, áldo­zatos tevékenységéért a Mi­nisztertanács elismerő okleve­lét öt tanácstag, Morvái Já­nosáé, Haár László, Laborcz Imre, Pásztor Antal és Bencze Endre kapta meg. Hosszú idő óta kiemelkedő .közéleti tevé­kenységéért tizenkét tanács­tagnak nyújtották át a tanács emléklapját: Lelkes Bélának, Hernádi Pálnak, Magócsi Károlynak, Oláh Gyulának, Barna Józsefnek, László 1st vánnak, Magócsi Sámuelnek, Erős Józsefnek, Tinkel Lorándnak, Budai Ferencnek, Barna Imrének és Pauschert Bélának. Gál Jánosné a nagyközségi tanács emlékplakettját érde­melte ki. 1 Minden tanácstagnak — kö­szönetül a közösségért vég­zett, önzetlen munkáért — emléklapot nyújtottak át. (zs.) Rád ó, tv, olvasnivaló Vecsésen jelenleg 3900 rá­dió- és 4800 televízió-előfize­tőt tart nyilván a posta. Az újságok, napi-, heti- és képeslapok előfizetőinek szá­ma évről évre emelkedik, az idén 1 már a háromezret is meghaladta. r~ ~r" .1 A . P' E S T M E G Y E I H Í"R L AT I* Ü l Ö N K 1 A D Á S XVII. ÉVFOLYAM, 239. SZÁM 1975. OKTOBER 11., SZOMBAT Fasgyűjíés, szolidaritási akciók Legnépszerűbbek a vitakörök Politika! képzés a KISZ’űlapszervezet&kMn Orvosi ügyelet Gombán, Bényén és Káván: dr. Nagy Márta (Káva, tanács­háza), Gyomron és Péteriben: központi ügyelet (Gyömrő, Steinmetz kapitány u. 12., te­lefon: 26.), Monoron és Mano- ri-erdőn: központi ügyelet (Monor, Petőfi Sándor u. 30., telefon: 207.), Maglódon és Ecseren: dr. Pápes Tibor (Maglód), Pilisen, Nyáregy­házán, Csévharaszton és Vasa­don: központi ügyelet (Pilis, Rákóczi u. 40.), Sülysápon és Üriban: dr. Sass János (Űri), Üllőn: dr. Balázs László, Ve­csésen: dr. Fodor Etelka tart ügyeletet vasárnap. Ügyeletes gyógyszertár: Mo­noron a főtéri, Vecsésen a Halmy-telepi. Beteg állatok bejelentése a járás területén: szombaton 12- től 19 óráig és vasárnap reggel 8-tól 13-ig, illetve 15-től 19-ig Monoron, a főtéri gyógyszer- tárban. A monori járás több mint hatvan KlSZ-alapszervezeté- ben sem teltek tétlenül az el­múlt hetek. A KISZ KB vas- és fémgyűjtési felhívása meg­értésre talált a járás fiataljai körében is, és az alapszerveze­tek nagy lelkesedéssel fogtak hozzá a gyűjtéshez. Amint Föl­di Károly, a KISZ monori já­rási bizottságának politikai munkatársa elmondta, eddig 150—160 tonna vasat adtak le az alapszervezetek a MÉH-te- lepeken. Különösen kitett magáért a VÍZÉP vecsési gyáregy­sége, ahol a fiatalok 93 tonna vasat gyűjtöttek, de dicséretet érdemelnek a csévharaszti KISZ-esek is, akik 50 tonnával gyarapították a tetemes mennyiséget. A vasgyűjtésen kívül az el­múlt hetekben a szolidaritási akciók is helyet \ kaptak az alapszervezetek munkájában. Először a bebörtönzött chilei hazafiak kiszabadításáért emelték fel szavukat a fiata­lok. Az utakon feliratok hir­dették a monori járás fiatal­ságának tiltakozását a chilei junta bűntettei ellen. A spa­nyolországi Franco-rezsim i gyilkosságait szenvedélyesen | tiltakozó gyűléseken ítélték el. | Ezekben a napokban a leg­nagyobb feladat a felké­szülés a politikai képzésre Senki nem marad adós A kisegítő díjbeszedő JEGYZET Pedig történi vni ami ÜLLŐN, a 4-es számú főútvonal iskola előtti gya­logos átjárója mellett két iskolaköpenyes, táskás kis- lányika álldogál. Nézelődnek erre is,' arra is. Egy-egy tétovázó moz­dulatot is tesznek előre, de gyorsan visszalépnek, mert újabb autó száguld el mel­lettük. Állnak és várnák tovább. Percekig! Sokáig. Mozdulataikból most ar­ra lehet következtetni, hogy elunták az ácsorgást, s mit sem törődve a forga­lommal, nekilódulnak, át­rohannak az úttesten. Meg is fogják egymás kezét. A fékek csikorognak, és egy fehér Zsiguli hirtelen megáll, nő vezetője kiugrik a volán mellől, a kislányok mellé lép, beszél hozzá­juk, majd a válluknál fog­va átvezeti őket a túloldal­ra, aztán beül, és mintha mi sem történt volna, to­varobog. PEDIG történt valami: egy nő, talán maga is édesanya, az esetleges bal­esettől megmentett két kis­gyermeket. (k—gy) A Monor és Pest között közlekedő autóbuszban, a két fiatal lány társaságában utazó fiú élményeiről mesélt, ■útitársainak a teljes autóbuszt betöltő hahotái közepette. A csajok leszólításának új és általa használt módszereit is­mertette, belemerülve a rész­letekbe, különböző pózokat öltve beszélte el éjszakai ka­landozásait. A lányok egy­másra dőltek nevettükben. A mellettük ülő utasok fész­kelődül kezdtek, fejüket csó­válták, és aki tehette, arrébb húzódott a közelükből. A két lány előtt ülő, fehér bajuszú ember hátrahajolt és kelletlen mosollyal, félhango­san így szólt: — Nem illik fiatal lányok társaságában ilyeneket . be­szélni, és főleg autóbuszon. De a fiú, mintha nem is ne­ki beszélnének, még intime’ob részletekbe bocsátkozva foly­tatta. — Állati!... Pokoli! ■.. Meg lehet dögleni! — visongtak a lányok és dobolni kezdtek a lábukkal, majd, amikor meg­unták, az előttük levő ülőke támfalát paskolták, rázták. — Legyen már eszük! — fakadt ki egy kismama. — Olyan ricsajt csapnak, hogy az ölemben alvó kislányom is fel­ébredt. — Beteg vagyok, a kórház­ba megyek ... Hangoskodnak, és még ülni sem hagynak nyu­— Hogy győzi ezt a sok-sok gyaloglási? — kérdezem Schuszter Pálnétól, a vecsési kisegítő díjbeszedőtől. — Nézzen rám! Az ilyen so­ványokra szokták mondani, tégla kell a kezébe, mert elvi­szi a szél... Én tégla helyett táskát akasztottam a nyakam­ba. | Megállunk egy kapu előtt, I megnyomja a csengőt. — Nem hiszem, hogy itthon j vannak. A szülők dolgoznak, i a lányuk pedig valószínűleg tanít, láttam reggel a kicsi­nyeket is iskolába menni... No, majd estefelé benézek, úgyis erre jövök vissza, a buszhoz. A szomszéd kapu előtt: — Itt kiabálni kell, mert nincs csengő, csak harapós ku­tya ... Bartáék, megjött a vil­lanyszámla! Idős asszony ballag nehéz­kesen felénk: — Megdöglött a kutyánk, jöjjön csak nyugodtan. — Kétszáznyolcvanhat fo­rint és hetven fillér lesz, néni. — Hozom, hozom, addig csi­pegessen szőlőt a lugasban. Két üres telek mellett me­gyünk el, jut idő beszélge­tésre: — Az itteni díjbeszedő be­teg. Kispestről járok ki he­lyettesíteni. Voltam mir Ül­lőn és Monoron !s. Ezt a részt már úgy ismerem, mint a te­nyeremet. Volt idő, amikor egy teljes évig én szedtem a pénzt. Itt-ott jólesne egy ki­csit tovább beszélgetnem, de hajt az idő. Szeretnék ma is legalább hatszáz házba betér­ni, de közben be kell ugranom a tanácsra és a vízművek­hez is — Petczék! Itthon van­nak ...? Tessék kikészíteni 600 forintot, amíg leolvasom az órát... És már kattan is a táska zárja. Schuszterné leolvassa a villanyóra állását, beírja a könyvébe, forintokat számol, visszaad, egy-két szót vált, és máris siet tovább. — Nagyon sok pénzt össze­szedek naponta. Néha húsz­harminc kilónyi fémtízest ci­pelek utcáról utcára. — Mindenhol fizetnek? — Alig-alig akad hely, ahol adósak maradnának. Az elő­fordul, hogy a szomszédtól kérnek pénzt, néha meg is lógnak egyesek előlem, vagy úgy tesznek, mintha nem vol­nának otthon, de a legtöbb helyen minden rendben. VILLANYPÉNZ A SZOM­SZÉDBAN — olvassuk egy táblán, melléje meg ezt írták ki: ALMA KAPHATÓ! Van, ahol az ablakba te­szik, vagy a kilincsre akaszt­ják a cédulát, tudatva rajta, hogy kinél a pénz. ★ — Estére nem kell ringat­ni, mint a zsák, úgy dőlök majd az ágyba — jegyzi meg a díjbeszedő, mikor elköszön nők tőle, s távolodva hallom még a kiáltását: — Jánosék! A villanyszámlát hoztam! K. Gy. valamennyi alapszervezetben. A vezető propagandisták és aktivisták részére tanfolyamot szerveztek a sződligeti megyei vezetőképző táborban, ahol tá­jékoztatták őket a politikai képzés legfontosabb tudniva­lóiról. Ezt követően megalakult a 13 tagú járási politikai kép­zési bizottság, amelynek veze­tője Berlinger János lett. örvendetes, hogy az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat a napokban leszállította a szükséges köny­veket, szemléltető eszközöket és így minden készen áll az oktatáshoz. A fiatalok legin­kább az ifjúsági vitaköröket kedvelték meg. Csaknem 1100 fiatal jelentkezett erre az ok­tatási formiára. A vitakörök feladata lesz, hogy a fiatalok­kal ismertesse az aktuális poli­tikai kérdéseket, eseményeket, több mint negyven téma közül válogathatnak a részt vevők. A második forma az aktivis­ták köre, amelybe az alap­szervezetek \*2zetőségi tagjait vonják be. A csaknem 300 fia­tal ezeken az előadásokon ve­zetési és nevelési ismereteket tanul majd. A KISZ monori járási bi­zottsága szervezi meg a titká­ri tanfolyamot, amelynek 70 hallgatója lesz. A havonta tartott előadá­sokon a KISZ legfontosabb feladatait ismertetik majd az alapszervezeti vezetők­kel. A titkárok részére januárbap vagy februárban Szentmártori- kátán, a Monori Állami Gaz­daság kerületében négynapos zárófoglalkozást terveznek. A Kilián-körök feladata, hogy az úttörőket felkészítsék a KISZ-tagságra. Ilyen kör működik a gimnáziumban és az ipari szakmunkásképző is­kola monori kihelyezett rész­legében. Százhúsz fiatal kap­csolódott be munkájukba. A részt vevők felvétele az ifjúsá­gi szervezetbe januárra várha­tó. G. J. Folytatta apja mesterségét Sziták - és modern technika Egy szép mesterség kiveszőben Hoffmann Miklós monori kisiparos 38 évig • készítette a szitákat. Apja is, nagyapja is sőt még a dédapja is szitaké­szítő mester volt. Ö a négy polgári elvégzése után az ap­jához került ■ inasnak. — Már iskolás koromban segítettem édesapámnak ló­szőrt fésülni, elkísértem őt a vásárokra. Akkor az volt a szokás, hogy a fiú az apja mesterségét követte. Követtem hát ón is. Amikor 1936-ban inasból segéd lettem, apám azt mondta, most már boldo­gulj egyedül. Boldogultam. Harmincnyolc évig folytattam a szitakötő mesterséget. — Már apámnak sem volt rajtam kívül inasa, hozzám se jött senki szakmát tanulni. Pedig szép a munkám. Szük­ség volt lisztes, paradicsom­Új étkezde és Iroda A vecsési Ferihegy Tsz központi majorjában az új étkezdét és irodát. nemrég vették birtokukba a dolgozók Mutnéfalvy Adorján felvétele passzírozó, tejszűrő és do- nányszitákra, de azokat már a modern technika mind ki­szorította a háztartásokból. — Emlékszem még a régi vásárokra ... Előző este tízko» elindultam, hogy odaérjek, s helyet tudjak foglalni magam­nak, meg a portékáimnak. A rossz utakon kocsitengelyig ért a sár, sokszor esett az eső. de mennem kellett. Persze, 02 emlékezet még a rosszat is megszépíti ... Sajnálom, hogy kivész ez a szép mesterség. (vitéz) Vasárnapi mérkőzések MEGYEI BAJNOKSÁG: Sülysáp—Gödöllő, Monor— Bem SE, Pilis—Érdi MEDOSZ. A találkozók 14.30 órakor kez­dődnek, előtte a serdülők mér­kőznek 12.30-kor. JÁRÁSI I. OSZTÁLY: Gyömrő—Vecsés, Fehér M. (Margittal, Somszegi), Űri— Üllő, Janoschitz (Farkas, Klentz), Mende—Nyáregyhá­za, Hörömpő (Csanaki), Péteri —Ecser, P. Szabó (Sárosi). Ezek a mérkőzések 14.30, il­letve 13 órakor kezdődnek, a Monor II.—Pilis II., Trencsé- nyi (Orbán) 12, 10.30, Vasad— Maglód, Dézsy (Semsei) 13.30, 12 órakor. II. OSZTÁLY: Maglód II.— Vecsés II. 9.30 (szükség-játék­vezető), Üllő II.—Ecser II. 9.30 (Papp M.) Mai sportműsor NB III-as női kosárlabda­mérkőzés: Monori SE—Gyógy­pedagógiai Főiskola, Motnor, gimnázium, szabadtéri pálya, szombat, 15 óra. GYtíMRÖN A LOCOMOTÍV GT. A Locomotív GT népsze­rű beatzenekar október 13-án, hétfőn este 7 órakor a gyöm­rői művelődési házban ven­dégszerepei. godtan — méltatlankodott most már hangosan a fehér bajuszú aggastyán. — Ide figyelj, öreg — szólt vissza neki fenyegetően a fia­talember, és két ujjával kissé megcsavarta arcán a húst. — Még egy szó és kitépem a ba­juszodat! — Hogy lehet valaki ennyi­re pimasz? — tört ki felhá­borodottan a kismama. — Az én arcomat csavard meg apa, ha mered, és nekem mutogasd a csukáid, hogy rántsam le a mankódról — lé­pett ekkor a középrészben ál­ló fiatalok közül az egyik a nagyhangú fiú elé, és a szemé­be nézett. Az utasok elcsendesedtek, s az autóbusz motorja is leállt. A vezető pillanatok alatt a fiatalok mellett termett. — Szánjanak le — mondta határozottan, és a pimaszkodó fiúra, meg a két lányra mu­tatott. — Kinek beszél ez? — for­dult a megszólított körbe, és mintha nem is róluk lenne szó, az egyik kislány hajába túrt. — No, majd segítünk neki — lépett oda egyszerre több fiatal is, és a hóna alá nyúlva, pillanatok alatt kipenderítet­ték az ajtón. A két lány leforrázva, le- hajtott fejjel somfordáit utána. Kovács György ÚTKÖZBEN

Next

/
Oldalképek
Tartalom