Pest Megyi Hírlap, 1975. szeptember (19. évfolyam, 205-229. szám)

1975-09-03 / 206. szám

PEST NEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XIX. ÉVFOLYAM, 206. SZÁM 1975. SZEPTEMBER 3., SZERDA Bányadeszkától a szőlőkaróig A Törekvés brigád Erdőszemle, térképtáskával Távolról mintha óriáskí­gyók sziszegnének. Közelebb érve, sivalkodássá válik a hang: fűrészek koncerteznek a mikebudai faluszélen, ahol nyolc éve működik a Nagy­kunsági Erdő- és Fafeldolgo­zó Gazdaság kihelyezett fű­részüzeme, melynek vezetője, Zilah Miklós, az utolsó eliga­zításokat adja a gépkocsive­zetőknek. Oklevelek — Gyakran tartunk efféle „körbe-felállós” megbeszélést. Néhány perc, s meglehet, órá­kat nyerünk, esetleg fölös üresjáratnak vesszük elejét — lép az ajtóhoz, az üzemveze­tő, kívül rekesztve az irodá­ból a gépek zaját, A dekoráció a falon igen látványos, oklevél szinte ok. levelet ér. Az egyiken, fekete tussal írottan, ez áll: A SZEBB ERDŐÉRT! Brigádunk jelszava volt ez egykor. 1947-től, hat évig hordtam Csévharaszton az er­dészgúnyát. A csemői kisvas­út menti Ereklyéibe kerülve lettem brigádvezető. Tizenöt esztendőn át dolgoztam ott, majd váratlan megbízatást kaptunk: megnyílt a mikebu­dai fűrészüzem, s brigádunk itt kapott munkát. Azóta Tö­rekvés néven veszünk részt az erdészek és fafeldolgozók bri­gádversenyében, egyre több sikerrel. A tavalyi munkánk­négy, főként fiatal szakmun­kásra lenne szükségünk. — A műhelyben is sok a tennivaló? — Három 800-as fűrészgép, egy 300-as körfűrész és egy 700-as vándorfűrész működik, ezek a telep legfontosabb munkaeszközei. Ha rászorul­nak, a műhelyibeliek veszik őket kezelésbe. Ök kijavítják a fakitermelő és erdőművelő gépeket is. Hat szovjet gyárt­mányú T—100-as fa- és tus­kószedő dolgozik ellátókörze- tünkben, bolgár rotációs ka­pákkal és más gépekkel együtt. Az oklevelek egyikén, me­lyet 1973-ban kelteztek, mi­niszteri pecsét, s az elismerő sorok Zilah Miklós munkáját illetik, a telep vezetőjéét és a főerdészéét. — Vigasz volt számomra, amikor megtudtam, hogy a telepet vezetve, erdészként is dolgozhatok. Most már hatá­rozottan örülök a fordulat­nak, tudva és érezve, ily mó­don többet tehetek az erdő­gazdaság és a közösség javá­ra. Egy helyett kettőt — Mint főerdésznek, mika teendői? — Irányítás, szakmai ta­nácsadás, ellenőrzés — sorol­ja a hármas feladatkört. — Fában szegény az ország, a ceglédi erdészetnek is ezt szem előtt tartva kell gazdálkod­nia. Egy helyett két fát kell ültetni. Az eredményes erdő­nevelés talán legfontosabb feltétele a kellő talajelőkészí­tés, de szükséges a későbbi munkálatok ellenőrzése is. Az asztalon térképtáska. Sajátos jelkulcsú lapok ke­rülnek elő belőle. — Mindig nálam vannak — teregeti egymás alá, mellé a térképkockákat —, ha erdő- szemlére megyünk. Puszta- vacstól Kocsérig, Törteitől Szentmártonkátáig, s folytat­va a kört Dánszentmiklósig, ismerek minden akácost, töl­gyest és kőrispásztát, adott pillanatban azonban meg­könnyíti a döntést a fák tel* jes életrajza. A gépműhelyből ki-klvillan a hegesztőpisztoly fénye. A fűrészcsamokban és az udva­ron jó étvággyal szeli a fém­lemez a kemény fatörzset. Tölgyszállítmányával teher­autó kanyarodik a bejárat elé. Győri Mária Hatszáz ex libris Kisgrafika-klállítás nyílt vasárnap délelőtt Cegléden, a Kossuth Múzeumban: hat­száz ex libris látható Komáromi Imrének, a ceglédi kísgrafikabarátok köre tagjának gyűj­teményéből. Apáti-Tóth Sándor felvétele ( KISZ-oktatás — sokrétűbben Megkezdődnek a vitákon előadások Gyakorlati, módszertani ismereteket szereznek A városi KISZ-biaottság a Dózsa György ifjúsági klub­ba tanácskozást hívott össze, az alapszervezetek vezető pro­pagandistái részére. Tájékoztató hangzott el az elmúlt néhány hónap aktuális külpolitikai eseményeiről, majd Némedi József, a KISZ városi bizottságának munka­társa bemutatta az új politi­kai képzési osztály tagjait és vezetőjét, Hortobágyi And­rást. Az osztály tevékenysé­gét a KISZ KB politikai képzési határozata szabja meg. Feladata az ifjúsági mozgal­mon belüli oktatás és vezető- képzés irányítása, ellenőrzé­se, továbbá rendszeres to­vábbképzést szervez a politi­kai oktatással foglalkozó pro­pagandisták, az aktivisták és a KISZ-vezetők számára. Hortobágyi András elmond­ta, hogy a városi alapszerve­zetek többségében elkészültek az oktatási és a káderfejlesz­tési tervek. Rövidesen megérkezik a tananyag az Ifjúsági Lap­kiadó Vállalattól, és megtartják az első előadá­sokat az ifjúsági vitakörök­ben. A politikai képzési osz­tály elkészítette a titkárkép­zők és az aktivista vitakörök üléstervét, valamint a propa­gandista konferenciák mun­katervét. Az alapszervezetek az ifjúsági vitakörökbe be­vonják a KISZ-en kívüli fia­talokat is. A foglalkozásokon a hallga­tók megismerkednek az idő­szerű párt- és ifjúságpolitikai célokkal, valamint a ktil- és belpolitikai eseményekkel. A vezetőképzés során a titkárok tájékoztatást kapnak a szocialista épí- ' tés feladatairól, törvény­szerűségeiről, és gyakorlati módszertani is* mereteket szereznek az ifjú« sági szervezetek irányítás ás hoz. A politikai képzési határo­zatot végrehajtva, az eddigi­nél szélesebb körű és sokré­kal kiérdemelt vörös zászlót szeretnénk megtartani. — A félévi teljesítmény? — Nem kell szégyenkez­nünk miatta — hangzik a vá­lasz, melyet százalékos ered­ménymutatók támasztanak alá. Terv és kereslet A telep éves tervében 600 köbméter parkett-fríz és . 80 köbméter hordódongának va­ló anyag kivágása szerepel. A késztermékek listáján a kö­vetkezők állanak: 400 köbmé­ter szőlőkaró, ebből százhét köbméter exportáru, 350 köb­méter bányadeszka, 380 köb­méter bányaféldorong. Az egyéb kategóriába sorolt osz­lopok, mezőgazdasági fűrész­áruk tervszáma ötven köb­méter. A felsoroltak közül a szőlőkarók június végére el­készültek, de a keresletre va­ló tekintettel, a hátra levő hó­napokban is folytatják előál­lítását. A többi termék idő­arányos teljesítésével jól áll­nak, így az előirányzott 4 millió 3Ö ezer forintos terme­lési értéket még az ősz fo­lyamán elérik. — Hány ember igyekezetét dicsérik a számok? — A fűrészcsamok 23 em­bert foglalkoztat. Tizenhárom szállítóeszközünk van. A gép­műhely a telephez tartozik, ott huszonötén dolgoznak. A terv teljesítéséhez elegen va­gyunk, de többedmagunkkal még gazdaságosabbá tehet­nénk a termelést. Három­Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett fér­jemet, édesapánkat, nagyapán­kat. testvérünket. Koncsik Lászlót utolsó útjára elkísérték, sírjára az emlékezés virágait elhelyezték és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönjük a Lenin Mg. Tsz. párt- és gazdasági vezetőinek részvételét. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazok­nak. akik felejthetetlen jó férjem. édesapánk, nagyapánk, Fleckenstein László temetésén megjelentek, sírjára virágot, ko­szorút helyeztek. Külön köszönetét mondunk a Lenin Mg Tsz vezető­ségének és tagságának a küldött koszorúért dzv. Fleckenstein Lászlóné és a gyászoló család. Estéről estére a színpadon A második évadot kezdi A színháziakban nemsokára meglibbennek a vastag kelmé- jű függönyök, kezdődik az évad. Oj darabokat ígérnek a színlapok, új arcok jelennek meg a színpadokon az ismer­tek között, és a közönség gyor­san megtanulja nevüket. Néhány éve nyílt meg Buda­pesten a Huszonötödik Szín­ház, amelynek alig nyolcvan nézőt befogadó termében lép estéről estére a közönség elé a Ceglédről származó Hídvégi Mária. Szabálytalan pályakezdés A világot jelentő deszkákon a művésznek naponta kell bi­zonyítania tehetségét, tudását, felkészültségét, minden elő­adáson meg kell nyernie, ma­gával kell ragadnia közönsé­gét A színészi pályán állan­dóan küzdeni kell a sikerért. Néha még a színpadig vezető út is kanyargós. Hídvégi Mária is a szabály­talan pályakezdők közül való. Ö maga mondja el eddigi évei­nek történetét. — Már kisdiák koromban én voltam a fő komédiás a Fűzfa utca gyerekei között. Egy­szerre voltam színész és ren­dező, komolyan véve a játé­kot. Később a színészképgyüj- tés lett a szenvedélyem. Ki­tartó szorgalommal gyarapítot- tam kedvenceim arcmásait, valahol, egy öreg szekrény mélyén pihen ma is a megőr­zött gyűjtemény. — Akkoriban még szokás­ban volt, hogy az iskolák évenként bemutattak egy szín­darabot. A Táncsics iskola egyik János vitéz előadásán én voltam a nép. Más alka­lommal mesejátékot mutat­tunk be, amelyben már na­gyobb szerepem volt: boszor­kányból tündérré változtam át. Boldog voltam, tetszett a jelmez, a színpad, s az, hogy énekelhettem. Gyerekkorom­ban tanultam zenét. A Kossuth Gimnáziumban a szavalókör tagja voltam. Eddig szabályo­sak a körülmények. A tizennyolc éves lány, mi­után nem került be a színmű­vészeti főiskolára, kitanulta az ötvösszakmát és éveken át a budapesti Pénzverőben dolgo­zott A szakmát szerette, a teendőjét kevésbé. Túl egy­hangúnak találta ugyanazokat a figurákat, tárgyakat gyárta­ni tucatszám. Nem tervezhe­tett, nem készíthetett egyedi darabokat, nem gyakorolhatta az ötvösség művészetét. — Ötvös.éveimben sem let­tem hűtlen a színházhoz. A zuglói amatőr színjátszócso­port tagja lettem, majd 1969- től 1974-ig az Egyetemi Szín­padon léptem fel. A fellépé­seket kedvtelésből vállaltam, kitöltötte éjszakába nyúló es­téimet, szívesen jártam a pró­bákra, ízlelgettem a színészi mesterséget. Ruszt József és Pál István voltak az első ren­dezőim. Jó pedagógusok vol­tak, sokat tanultam tőlük. Emlékezetes szerepe volt Günther Grass Még tíz perc Buffalóig című darabjában, amelyben a fregattkapitánynőt játszotta. Az abszurd darab egyetlen női szereplője volt. Bodnár Sándor, a rendező, bí­zott benne. A siker nem ma­radt el. A Passióban a narrá­tor volt. Kemény, katonás, szigorú professzomőt alakított Mario Moretti Három majom a pohárban című színművé­ben. Kedvére való karakter­szerep volt. Fellépett Romain Rolland Kedd, július 14., a francia forradalmat felidéző darabjában és a Kőműves Ke­lemenben. Az Aristophanes madaraiban Lulu volt, a rossz nő: újszerű megoldású, lzgal-. más produkciót láthatott a kö­zönség. — Ruszt József figyelemmel kísérte munkámat Igyekeztem elsajátítani a helyes mozgás- és beszédtechnikát, ének- és táncórákra jártam. Lassacskán próbáltam összegyűjteni vala­mit abból, amit a főiskola többszöri próbálkozásom elle­nére sem adhatott meg. Az Egyetemi Színpaddal több külföldi fellépésen, fesz­tiválon részt vett, például L’Aquillában a pármai sereg­szemlén, Jugoszláviában és Lengyelországban. A külföldi kritika és a sajtó elismeréssel szólt a magyar diákszínját­szókról, a közönség ünnepelte őket , Színház a padláson Ilyen előzmények után szer­ződtette Hídvégi Máriát, 1974 őszén, a Huszonötödik Szín­ház. Gyurkó László igazgató politikai népszínházát hozott létre a Bajza utca sarkán álló épület, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége székházá­nak padlásán. Ideiglenes he­lyükön Is sikerrel szerepelnek, minden előadáson megtelik a csöppnyi nézőtér. Afféle kísér­letező színház a Huszonötödik, s ez nemcsak szellemében, tö­rekvéseiben, hanem külsősé­geiben Is megmutatkozik. Nincs függöny, a Vörös Zsol­tárban, Hernádi Gyula Jancsó Miklós rendezte darabjában már az előcsarnokban. fo­gadják az érkezőket, s elő­adás közben bonral kínál­ják a közönséget. Volt olyan darab, amelynek előadásakor kereszt alakban elhelyezett palló helyettesítette a szín­padot, máskor a nézőtéren zajlott le a játék egy-egy moz­zanata. — Működésem a repertoár darabokban! beugrásokkal kezdődött. Először a Berek Kati rendezte Don Quijote- ban léptem színre, mint menyasszony. Szép kis epizód- szerep. A Vörös zsoltárban és az Iglódi István—Szigeti Ká­roly rendezte Madáchban a nép soraiban táncoltam, éne­keltem. Szeretem a táncot, szívesen léptem a közönség elé a Vasas Művészegyüttes tán­cosaival. Az egyik legkedve­sebb darabom, a Szerelmem, Elektra, amelyből Jancsó Mik­lós filmet készített. Humor, komikum — Szívesen játszom Szüho- vo—Kobilin Raszpljujev egy napja című színművében a mosónő bugyuta gyerekeinek egyikét, hiszen a komikus sze­repeket szeretem, azokat a helyzeteket és figurákat, ame­lyekben a humor megcsillan. — Az új évadra, Örkény István keretjátékával, Moliére Fösvénye nyomán, a Zsugori uram című komédiát mutatjuk be, amely a mához szól A tel­jes társulat játszik benne. Színházunkra az összmunka jellemző, valamennyien egyen­rangú részesei vagyunk a pro­dukciónak. ★ Megvolt az évadnyitó társu­lati ülés, megkezdődtek a pró­bák. Szeptember végén Borsod megyei tájolásra indulnak, on­nan visszatérve lépnek a fő­városi közönség elé. Hídvégi Mária a második évadot kez­di a Huszonötödik színpadán. Tamasi Tamás tűbb oktatási formák beveze­tésével tovább nő a KISZ tö- megtoefolyása a fiatalok esz­mei, politikai nevelésében. K. D. ASZTALITENISZ Bravúros győzelem, újabb mérkőzés A Ceglédi VSE NB l-es férfi asztal lteniszezői jól kezdték az őszi idényt: kellemes meg­lepetésre, olyan mérkőzést si­került megnyerniük, melyen inkább a vendégek voltak esé­lyesebbek, s nagyon fontos két bajnoki pontot szereztek. Ez a Kaposvár elleni, 15:10-es győ­zelem sokat jelent a bennma­radásért vívott harcban. Az idény még hátralevő négy bajnoki találkozója kivétel nélkül nagyon fontos: amelyi­ken esélyes, azon a CVSÉ-nek mindenképpen nyernie kell. Vasárnap fél 10 órakor, a Mészáros Lőrinc általános iskolában olyan -összecsapás lesz, melyen ismét a ven­dég, most a Pécsi MSC az esélyesebb. Bizonyos remé­nyekre jogosít a Kaposvár el­len mutatott teljesítmény, a küzdőszellem. Karsai — életé­ben először — 5 mérkőzést nyert az NB I-ben, Bodrogi, aki nyáron lelkiismeretesen készült, szintén remekelt A sorban Kudelich volt a har­madik, ő három vetélytársát hagyta maga mögött. Pécs ellen hasonló játékot várunk tőlük, a most gyen­gébbnek bizonyult Réthi dr tói és G. Bírótól pedig javu­lást ü. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom