Pest Megyi Hírlap, 1975. augusztus (19. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-22 / 196. szám

PEST ME6YO HISH.AP KöliS&liíÁPÁSA XIX. ÉVFOLYAM, 196. SZÁM 1975. AUGUSZTUS 22., PÉNTEK Fontos láncszem Mindennap b Céljuk: a szakma kiváló brigádja cím elnyerése Az ÉVIG III. számú Villa­mos Kisgépgyárának Bartus Szilárd szocialista brigádja az idén nyerte el a vállalat ki­váló brigádja címet. Mi rejlik az elismerés mögött ? A brigádvezető, Mészáros Péter ezt mondja: — Sok éve, 1961-ben nyertük el a szocialista címet, akkor még Petőfi brigád néven. A vállalat kiváló brigádja okle­vél átvételéig hosszú volt az út. Minden fokozatunk meg­van, s ezt, szerénytelenség nél­kül mondhatom, jó munkánk­nak köszönhetjük. A cím elnye­rése azonban nem jelentheti azt, hogy most kényelmesen megülünk a babérjainkon. A szakma kiváló brigádja cím tulajdonosai akarunk lenni. A kéziszerszám-szerelő mű­helyben dolgoznak, ahol első­sorban fúrógépeket gyártanak. A munka elég változatos, elő­készítés és szerelés váltja egy­mást. A brigádnak tíz tagja van, hatan törzsgárdatagok. Januárban négy nő került kö­zéjük, akik gyorsan megtalál­ták helyüket a kollektívában. Házépítés — közösen — Igyekeztünk nőinél többet segíteni nekik, vállaltuk okta­hogy éreztessem, milyen fon­tos láncszem termelésünkben a Bartus Szilárd brigád. Kü­lön meg kell említenem, hogy jó példája a gyár valamennyi brigádját tettekre serkenti. — Két éve, 1973-ban hatá­roztuk el, hogy felvesszük Bar­tus Szilárd, egykori igazgatónk nevét Bartus Szilárd tragikus baleset áldozata lett, így adó­zunk emlékének. Kérésünket írásban benyújtottuk a vezető­ségnek, s azt a választ kap­tuk, hogy a vállalati munka­versenyben legjobb eredményt elért brigád kaphatja meg né­hai igazgatónk nevét. Akkor arra törekedtünk, hogy elnyer­jük, most pedig igyekszünk méltók lenni rá. Valamennyien úgy érezzük, hogy Bartus Szi­lárd neve kötelez. I. J. Nemcsak az íróasfeta’ mellett Gyakran segítenek Hetenkénti látogatás Jó hír járja a Pest megyei Tanács II. számú Sütőipari Vállalatának Dobó Katica bri­gádjáról: egy idős asszonyt patronál, s kötelességeit is je­lesen teljesíti. A brigád üzembeli munkájá­ról kérdeztük Csikós Pál szb- titkárt. — Vállalatunknál huszonöt szocialista br'gád dolgozik, a huszonöt egyike, a Dobó Kati­ca nevet viselő, üzemünk ad­minisztratív teendőit látja el. Jól dolgozó kollektíva, sok a társadalmi munkája is. Igen jelentős például az a felaján­lás, mely szerint más üzemek­ben is segít az adminisztráció­nak a nagyobb termelési cik­lusok idején. A brigádtagok sokszor vállalnak fizikai mun­kát is, irodahelyiség-takarítást, szállítóláda-tisztítást, gyak­ran segítettek a csomagolás­ban. Nekik köszönhető, hogy az üzem fizikai és irodai dol­gozói jobban megbecsülik egymást. Megemlíthetem még, hogy politikai, párt- és KISZ- oktatásra járnak, szinte a bri­gád valamennyi tagja részt vesz valamilyen továbbképzés­ben. A Dobó Katica brigád veze­tője, Osváth Jánosné elmond­ta, hogy a kollektíva 1974-ben alakult, harminc rendes és négy tiszteletbeli tagja van. Kiállításra készülve Kisgraíikák a Ceglédi ősz tárlatán FELKÉSZÜLÉS A MEGYEI BAJNOKSÁGRA Új évad - új remények VÁLTOZÁS AZ EDZŐK KÖZÖTT életben egyaránt a sportem­berhez méltó magatartásit. A vezetőség tévékenységének is javulnia kell. Egyöntetű szem­lélettel, valamennyi játékosra egyaránt vonatkozó követel­ményeket kell megszabni, se­gíteni kell az edző munkáját, támogatni kell törekvéseit. Személyi változások követ­keztek be az edzői garnitúrá­ban és a szakosztály elnöksé­gében is. Vezető edző lett P. Szabó Sándor, segítője La­bor ez Tibor. A II. csapat ed­zője Marton Miháty, az úttö­rőké Pintér István, az ifjúsá­giaké, az országos bajnokság­ban szereplő együttesé Kö­kény István, a megyei bajnok­ságban indulóké Darányi Mik- lós\ A szakosztály elnöke Molnár János maradt, Vanház Endre technikai vezető lett. Tagok: P. Szabó Sándor, V. Tóth János, Száraz Mihály, Junó Ferenc, Józsa István, Szvetenai József. A megyei szövetségben-a Vasutast Haff- ner Vladimir képviseli. U. L. Néhány hetes felkészülés után megkezdődik a megyei labdarúgó bajnokság is. A Ceglédi VSE játékosai újabb nehéz feladat előtt állnak. A Vasutasnak — ezt várja és meg is kívánja a város köz­véleménye — jól kell szere­pelnie, s csak egy célja lehet: visszakerülni az NB III-ba. Az edzéseken úgy kell dol­goznia, hogy ereje, lelkesedé­se harc-képessé tegye. Feltét­lenül szükséges a játékosok közötti ellentétek megszünte­tése is. El kell érni azt, hogy mindenki becsülje a másikat, a csapatszellemnek javulnia kell, s minden pontért min­denkinek foggal-körömmel küzdenie. Intő példák lehet­nek az átszervezés folytán a régi NB III-ból a megyei baj­nokságba visszakerülő együt­tesek, amelyek közül a PSC tovább hanyatlott, kiesett, míg a Szigetújfalu és a Tö­rökbálint is a mezőny végén végzett. Mindenkitől meg kell kö­vetelni, a pályán és a magán­IFJÚSÁGI BIRKÓZÓK Balszerencsés sorsolás BEIRATKOZÁS A SPORTISKOLÁBA Az Ifjúsági Barátságver­senyre (az IBV-re) ezen a nyáron Romániában került sor. A szabadfogású birkó­zók között, a magyar fiata­lok válogatottjában ott volt Kovács Béla, a Ceglédi VSE sportolója is. Mint édzője, Fábián Pál mondta, Kovács, sajnos, nem tudott eredményt elérni. Eb­ben nagy része volt a sorso­lásnak: az első két forduló­ban a végül első és második helyezett ellen kellett sző­nyegre lépnie. A szovjet Sza- piula és a bolgár Aliev nála jóval jobban szerepelt. Kovácsnak, holtversenyben, a 7—8. hely jutott. ★ A Ceglédi VSE birkózó­szakosztálya sportiskolásai­nak, valamint a jelentkezni kívánó fiataloknak, a nyári szünet után, szeptember 1-től újra elkezdődnek az edzé­sek, melyekre a régiekkel együtt új érdeklődőket is vár­nak. Egy frissen érkezett levelet nagy örömmel mutat Nagy László Lázár: nemzetközi kiál­lításom szereplésre kéri fel őt. Most arra is készül, repre­zentatív anyaggal akar bemu­tatkozni. b. 1. Cegléden gycrmekeskeáctt Emlékezés Toldi Ferencire Augusztus 10-én volt 170 éve, hogy Toldi Ferenc, a ma­gyar irodalomtörténetírás jeles mestere született. Gyermek­éveit, magyar szó tanulása vé­gett Cegléden töltötte, váro­sunkban lakott, néhai Bischoff József tiszttartónál, „a közpon­ti szálló Kazinczy utcai részé­nek átellenében”. Halálának századik évfordulója december 10-én lesz. Kő és líra Cegléden, a kórház parkjában kapott helyet Szabó Iván szobrászművész kecses térplasztikája, a Kavics. A környezet­be harmonikusan beleillik a lírai alkotás. Apáti-Tőth Sándor felvétele — A vállalattal kötött szer­ződésünkben egy idős ember támogatását is elhatároztuk. A pártbizottság védencünknek Szelecki Pálnét javasolta. Most, május 27-én kötöttük meg vele a szerződést. Először tartottunk attól, hogy* bizal­matlan lesz hozzánk, de már az első látogatáskor nagyon örült nekünk, blinden héten elmegyünk hozzá, takarítunk, nagymosunk, vagy csak egy­szerűen elbeszélgetünk vele. Gyakran ő keres fel minket a munkahelyünkön, elújságol­ni, ha valami történik az éle­tében, vagy segítségünket kér­ni, ha valami gondja akad. Jú­niusban kirándulni voltunk a Putrisarki erdőben, ő -is ve­lünk jött. Szelecki Paine parányi la­kásában ragyogó tisztaság. A 78 éves asszony szívesen fo­gadja a vendéget. A brigád­beliekről meleg hangon be­szél : — Nagyon örülök, hogy öreg napjaimra mellém álltak. Gyö­nyörűen kitakarítottak min­dent, kimosták a szőnyegeket, a függönyt. Űj szőnyegeket, té­rítőkét kaptam tőlük. Sűrűn betérnek hozzam beszélgetni is. Engem sokan ismernek Cegléden, esténként moziba járok — huncutul megcsillan a szeme — én vagyok a mozis néni, de azért napközben sok­szor unatkozom. — Elvittek kirándulni, az nagyon szép volt. Húst sütöt­tek, még a cicának is hoztam. Azután a fiatalok táncoltak, én meg néztem őket. Csak megköszönni tudom, hogy így törődnek velem. Illás Judit A vállalat támogatásával Pénz - tizeire, iskolnköpenyre A tanév kezdetének közeled­te'sok családnak okoz kisebb- nagyobb gondot. Ott, ahol több gyermeket nevelnek, vagy ép­penséggel egy szülő gondosko­dik gyermekeiről, minden fil­lér számít, ha tankönyvekről, iskolaszerekről, köpenyekről, tornafelszerelésről, ruhadara­bokról van szó. Sok munkahelyen hagyo­mány már, hogy ilyenkor fel­mérik és anyagi támogatással könnyítik a nagycsaládosok helyzetét. A segítőkhöz első ízben most csatlakozik a Pest megyei Zöldség- és Gyümölcs- feldolgozó Vállalat: azoknak a sokgyermekeseknek, vagy gyermekeiket egyedül neve­lőknek, akik legalább öt éve a vállalatnál dolgoznak, 400 fo­rinttól 1200 forintig terjedő összegben adtak segítséget a tanév kezdetére. A ceglédi gyárban a kisegí­tett 18 család összesen 13 200 forintot kapott, iskolaszerek, ruhafélék vásárlására. MOZIMŰSOR Szabadság Filmszínház, Ceg­léd, szombaton és vasárnap: A szórakozott (francia film). Szombat éjszakai műsorban: Kettős bűntény Hamburgban. Vasárnap délelőtt: Egyiptomi történet. A kamaramoziban, szombaton és vasárnap: Fran­cia kapcsolat (amerikai bűn­ügyi film). Abony, szombaton és vasár­nap: A Saturnus nem válaszol, I—II. (színes szovjet film). Szombaton éjszaka: Volt egy­szer egy zsaru. Vasárnap dél­előtt: Muhtár, hozzám! Albert- irsa, vasárnap és hétfőn: A mostohaanya (színes szovjet film). Ceglédbercel, vasárnap: Hyp; .lit, a lakáj (magyar film). Jászkarajenő, szombaton és vasárnap: Nagyezsda (szí­nes szovjet filmalkotás). Tör­tei, szombaton és vasárnap: A négy muskétás (francia film). Vasárnap délelőtt: Az örök fiatalság birodalma. Szövetkezetek a mezőgazdasági kiállításon A 68. budapesti mezőgazda­sági kiállításon a fogyasztási szövetkezetek is az utóbbi 30 év fejlődésének tükrében mu­tatják be sokoldalú tevékeny­ségüket. A dokumentációs anyag egyebek között számat ad arról, hogy az elmúlt há­rom évtizedben az ÁFÉSZ-ek bolthálózatának ruházati for­galma 13-szorosára, a vegyes­iparcikkeké 38-szorosára, a vendéglátásé pedig 37-szeresé- re emelkedett. A kiállítás lá­togatói képet kapnak arról is, hogy milyen mértékben nőtt a boltok, áruházak hálózata, amelyben ma már 7105 élelmi­szerbolt, 259 ÁBC-áruház, 743 ruházati szaküzlet, 252 vegyi- cikk és háztartási bolt, 612 műszaki szaküzlet, 499 kultúr- cikk és 472 egyéb szakbolt szolgálja a szövetkezetek mű­ködési területén élő mintegy 5 millió fogyasztó egyre kul­turáltabb ellátását. CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Nyársapáton tanya le­bontásra is elad:». III. kér. Magyar dűlő 10. Szabó Sándorné. A DÉMASZ V. Ceglédi Kirendeltsége villany­szerelő szakmunkáso­kat és segédmunkáso­kat vesz fel. Jelentke­zési hely: Cegléd Koccnth tt u. *3 Felvételre Keres 1 tö kéziszedőt valamint 1 fő kéziszedő iDari tanulót a Pest megyei Nyomda Vállalat Ceg­lédi Telepe Jelentkez­ni lehet: Cegléd Sza­ba/1s4o tér S c? Bivimpex nyersoör- 2yültő telepe férfi se­gédmunkásokat alkal­maz. két műszak, (öt­napos munkahét) Je­lentkezni lehet: Cea­’«M r 9 Stylus faipari szövet­kezet fatömegcikk részlegébe fiatal dol­gozókat vesz fel. Gép­munkára betanítjuk. Je’entkezés Cegléd. Déli út 59 sz. alatt. Eladó 800 négyszög- öles szőlő, az Örkényi út mellett. Érdeklőd­ni lehet Cegléd, II., ker.^—Mező utca 5. sz. Raktárhelyiség, garázs kiadó. Dorottya utca 2. és József Attila utca 1. Érdeklődni: Dorottya utca 2. _________________ El adó 419 négyszögöles gyümölcsös, Csengeri Közép dűlő. Érdeklőd­ni Szabóéknál.________ 60 0 négyszögöl ken­derföld házhelynek el­adó. Érd.: Cegléd, VI., Török utca 5.__________ 60 1-es Trabant eladó. Cegléd, Géza utca 7. szám. Alsóerdő, Kláris féle szőlő, két hold eladó, megosztva is. Érdek­lődni: Budai úti hobby bolt. _____________ Kö rösi út 31. sz. ház és 800 négyszögöles hobby szőlő eladó. Ér- tekezés: Felszegi út 1 Eladó Cegléd, Kozma Sándor utca 11 B-ép. fsz. 1. sz. öröklakás, beköltözhető. Érdek­lődni 14 órától. Eladó most vizsgázott. 500-as Trabant. Érdek­lődni: Csemő, Bállá dűlő 26. szám. Eladó 250-es JÁWA. Érdeklődni: Cegléd, Szőlő utca 6. szám. Használt ajtók, abla­kok, faanyagok és vá­lyog eladó. Halász utca 19. szám. ______________ Há z és porta sürgő­sen eladó. Lajos utca 1. szám. Eladó Köves út mellett háromszobás. fürdő­szobás családi ház. Zrínyi utca 2, szám. 600- as Trabant felújí­tott állapotban, új 601- es motorral, el­adó. Fürst Sándor utca 39_ ___________\_________ Né gy darab tükörablak eladó. Érdeklődni ■ Thököly út 7. szám. Csemőben, Matuz dű­lőben 1100 négyszög­öles ezerjó szőlő eladó. Ugyanott 800 négyszög­öl szőlő. Érdeklődni: Cegléd, Lúd utca 2. szám. __________________ Pu likölykök eladók Dózsa György utca 47. szám.__________________ Eladó beköltözhető, 2 szoba hallos ház. Ceg­léd, Tükör utca 25. Terméskő eladó! Ceg­léd. Thököly út 1. szám.__________________ El adó 1 db kék baba­kocsi Cegléd, Sarló utca 19, szám._______ El adó külső Jászberé­nyi útban, Berceli út­nál, Tóth féle '.anya. Cegléd, IV. kerület, Thököly út 28. szám. Kisméretű használt ab­lakok eladók. Dózsa György út 31. szám. Eladó 800 négyszögöles szőlő, Zöldhalom, Bo­lyán dűlő 23. Madari- né. CEGLÉD ÉS KÖRNYÉKE HÁZIIPARI SZÖVETKEZET bedolgozókat felvesz gépi varrásra, kézi kötésre és horgolásra. Folyamatos munkát biztosítunk. Jelentkezni lehet a szövetkezet munkaügyi előadójánál, Cegléd, Mészáros Lőrinc utca 1. szám. Eladó Cegléd, Bodrog utca 25. sz. ház. Ér­deklődni lehet vasár­nap. ____________ El adó Vécsei utca 18. sz. fél házrész, három szoba, összkomfort, garázs (telefon van). Érdeklődni naponta 17 órától. tásukait, kicsit többet dolgoz­tunk, amíg ők is elérték a száz százalékot. Ugyanaz a dol­guk, ami nekünk, ugyanolyan jót produkálnak, mint mi — mondja Mészáros Péter. — Az üzemen kívül is jelent va­lamit az, hogy brigádban dol­gozunk. Nemcsak a társadalmi munkákra, a színházlátogató- sokra godolok, hanem például arra. hogy három munkatár­sunk házát közösen építettük fel. A név kötelez Balázs Sándor szb-titkár: — A kéziszerszám-szerelő műhely meghatározó szerepet játszik a gyár életében. Az ÉVIG fő feladata 1959 óta a villamos kéziszerszám gyártá­sa, melyhez később a centri­fuga előállítása járult. Ebben a műhelyben lakatosok dolgoz­nak. Két brigád előkészíti a termékeket, egy szerelőszalag pedig összeállítja őket. Nemrég új típus gyártását kezdtük meg, melyből eddig mintegy 14 ezer darabot adtunk át a bu­dapesti Kisgépért Vállalatnak, s mindössze 50 szorult garan­ciális javításra. Ez az ered­mény nemcsak az új konstruk­ciót, de a jó munkát is dicsé­ri. ■— Azt hiszem, ennyi is elég, Tömött borítékokat visz a postás nap mint nap a kisgra- fikabarátok köre ceglédi cso­portja vezetőjének, Nagy László Lázár grafikusnak. — Ezek a Ceglédi ősz ’75 pályázat és kiállítás anyagai. Számos neves alkotó' munka-' ját láthatja majd a közönség. Természetesen a ceglédi gra­fikus képei is ott sorakoznak majd a tablókon. A nyár Nagy László Lázár­nak nem adott időt a tétlen- kedésre. — Meghívást kaptam megint a keszthelyi kisgrafikai bien- nálera, melyen két alkalmi művel szerepeltem. Augusztus 21-án Egerben, a fegyveres erők klubjában nyílik kamara­kiállítás a metszeteimből. Itt. Cegléden, az őszi eseményekre készülök magam is, mivel a baráti kör a rendezvények te­vékeny részvevője lesz. Az egyik 'gyűjtő, Komáromi Imre kitűnő anyagából a Kossuth Múzeumban rendezünk kiállí­tást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom