Pest Megyi Hírlap, 1975. augusztus (19. évfolyam, 179-204. szám)

1975-08-20 / 195. szám

é VÁCI WAPLÖ A PEST MEGYEI HÍRL ;-.V*."• .'*•«'5 .- • V,„ t .a <V .fS AP KÜLÖN |D:;V \ KIADÁS A i- í; - :'ír ‘v-f ' .-j» V A VÁCI JÁRÁS ES V, ÁC VÁROS RÉSZÉR i w E XIX. ÉVFOLYAM, 195. SZÄM 1975. AUGUSZTUS 20., SZERDA Á fiatalok meghálálják a gondoskodást Ülésezett a párt városi végrehajtó bizottsága Még egy év 1 íúrsuktí viták, műszaki lassítják ff dunakeszi csatemázást Gyárak, intézmények, iskolák segítenek már minden simán megy, csak a jövő év végére vár­ható. Az agglomerációs tervek szerint egyébként később a dunakeszi szennyvíztisztító szűri majd meg Főt és Göd nagyközség szennyvizét is. A fóti tervek már elkészültek. A következő ötéves tervben megvalósulnak Dunakeszi táv­lati csatornázási tervei, mert a most épülő szennyvíztisztító telep csak napi 6 ezer köb­méter víz megtisztítására al­kalmas, és körülbelül annyit adnak a társulat jelenlegi tag­jai, _ nagyközség gyárai, üze­mei, intézményei és iskolái. (—sz—i) ÖTVEN TONNA A NEGYVENEZERBŐL További hétszáz mázsa fémhulladék gyűjtését tervezik Ezerkilencvenöt munkása és alkalmazottja van a Cement és Mészművek váci gyárának. Közülük kétszáztizenketten még nem töltötték be 26. élet­évüket. A párttagok között 38 a KISZ-korú. Az ifjúsági szer­vezet 140 tagot számlál. ★ Az MSZMP Központi Bi­zottságának 1970. február 13— 19-én hozott, s azóta ifjúság- politikai határozatként is­mert programja a DCM veze­tőinek is sok feladatot adott. Intézkedési tervüket minden évben megvitatják. ;A közelmúltban került a párt gyári végrehajtó bizott­sága elé az a jelentés, mely­nek készítői az ifjúságpolitikai határozat végrehajtásának ta­pasztalatairól adtak számok A gyár párt- és gazdasági vezetői időben felismerték, hogy a fiatalok energiáját, lel­kesedését akkor tudják igazán gyümölcsöztetni, a termelés­ben, ha az ifjúság szervezését, mozgósítását nem egyedül a gyári KISZ-szervezet feladatá- vát teszik, hanem maguk is segítik. A mai termeléshez mu- i veit munkásokra van szükség. Különösképpen j vonatkozik a műveltségi követelmény a fiatalokra, ! a 30 éven aluliakra, akik ' még rendkívül fogéko­nyak minden új ismeret iránt. A gyári párt- és tömegszer­vezetek tanfolyamain az elmúlt 5 esztendőben 1369 fiatal vett részt. Negyvenötén fejezték be az esti középiskolát, ketten a Marxizmus—Leninismus Esti Egyetemét, a pártiskolát ket­ten, a KISZ-iskolát nyolcán, a szakszervezeti iskolát ugyan­csak ketten végezték el. A szervezett oktatáson kívül is rendszeresen tájékoztatják a fiatalokat a kül- és belpoliti­kai eseményekről, az üzemek rövidebb és a gyár hosszabb időre szóló terveiről. Tizenhét fiatalokból álló szo­cialista brigád alakult a gyár­ban, ezek közül négy egészen fiatalokból áll, az egyik ebben az éven elnyerte a KISZ KB di­csérő oklevelét. A gyár és az üzemrészek vezetői a fiatalok brigádjainak olyan feladatokat adnak, amelyek képzettségük­nek és tudásuknak leginkább megfelelnek, és lehetővé te­szik, hogy öntevékenységüket, alkotó kedvüket kiélhessék. A KISZ-szervezet ifjúsági klubja és irodalmi színpada körül lelkes közösség tömörül, melynek tagjai szellemi vetél­kedők és szavalóversenyek rendezésével, kiállítások, ki­rándulások, közös múzeum- és színházlátogatások szervezésé­vel vonták be a különböző munkahelyeken dolgozó és kü­lönböző képzettségű fiatalokat munkájukba. A közös programok során gyakran szó esik szakmai kér­désekről is. Minden bizonnyal ezeknek a beszélgetéseknek is szerepe van abban, hogy egy­re többükben érlelődött meg az igény a továbbtanulásra. Az utánpótlást biztositó iparita- nuló-képzésen kivül — az el­múlt öt évben 177 fiatal szak­munkás szabadult fel — rend­szeresen gondoskodnak az if­jú szakemberek továbbképzé­séről is. Gyáron belül rende­zett könnyű- és nehézgépke­zelő, bányabiztonsági és gáz­szakmai tanfolyamaikon kívül a Budapesti Műszaki Egyetem, a Gépipari Tudományos Egye­sület és a Szilikátipari Tudo­mányos Egyesület kurzusain is rendszeresen részt vesznek a DCM ifjú szakemberei. Az elmúlt oktatási évben háromszázharmincöten ta­nultak különböző szintű iskolákban, hatvanan kö­zépiskolát, tizenketten egyetemet és főiskolát vé­geznek, és negyvennyolcán határozták el, hogy meg­szerzik az alapműveltséget adó általános iskola vég­bizonyítványát. A fiatalok anyagi elismeré­sét bizonyítja, hogy 1970-hez viszonyítva, több mint 38 szá­zalékkal emelkedett a munká­sok és csaknem 20 százalékkal az alkalmazottak bére. A. gyár vezetőinek gondoskodása odáig terjed, hogy a szülési szabad­ságról és a katonai szolgálatról visszatértek fizetését kollégái­kéval azonos színvonalra eme­lik, sőt időközben is béreme­lésben részesítik őket. Javult a fiatalok szociális helyzete egyébként is. Az el­múlt öt évben kiosztott 137 vál­lalati bérlakásból száztizenötöt fiatalok kaptak. A családi há­zat építőket 3 millió 650 ezer forint kamatmentes kölcsön­nel segítik. Az elmúlt években kiosztott 1200 üdülő beutaló­Azt már régen tudtuk, hogy a Váci Kötöttárugyárban ki­tűnő könyvbizományos műkö­dik. Forgalma olyan nagy, hogy függetlenített könyvter­jesztőt foglalkoztatnak évek óta, s az érdekesebb újdonsá­gokat mindig túljegyzik a vá­sárlók. Most arról értesültünk Papp Jánosné vállalati szb-titkár jelentéséből, hogy Vác legna­gyobb textilgyára: olvasó üzem. A másfél ezer embert fog­lalkoztató Kötöttárugyárban a közelmúltban köszöntötték Bállá Tamásné vasalónőt, a kikészítőben dolgozó Hunyadi brigád tagját, a szakszervezeti könyvtár 500. olvasóját. Mint brigádtag, kulturális vállalás­ként beiratkozott a könyvtár­ba, és részt vesz a fiatal ol­vasók szervezési versenyében. Elismerésre méltó, hogy a jelenlegi könyvtárlátogatók 80 százaléka fizikai munkás, és a fele 14—29 év közötti fiatal. Tavaly 3311 könyvet kölcsö­nöztek ki az olvasók. Mindebben nem kis része van Feith Lajosnénak, a lel­kes és fáradhatatlan könyvtá­rosnak. A KERÉKPÁRÖRZÖ Minden becsülettel befeje­zett munka fontos téglája a szocialista jövő építésének. Aki kedvvel, lelkiismeretesen látja el feladatát, számíthat a közösség elismerésére. Patai István tisztsége, meg­bízatása a Váci Kötöttáru- gyárban: kerékpármegőrző. Birodalma az a néhány négy­zetméternyi földterület, amely a gyár keleti oldalfala és a bölcsőde épülete között terül el. A kerékpárok őrzője jóval a műszakkezdés előtt elfoglalja j posztját, irányítja az érkező 1 járműveket. Ma már a kerék- j párok között mind több mo- ' torral hajtott is található. Szótlanul, de fejcsóválva ve­szi tudomásul, ha valaki ké­sik, majd a türelmi idő után, bezárja a kaput. Ha jó az idő, botjára tá­maszkodva sétálgat a gyárke­rítés előtt, ha elfárad, vagy ha eső szemerkél, fedél alá húzó­dik, és lepihen a kis széken. Bizonyára korábbi munkahe­lyére, a hajógyári csónakházra gondol, ahol olimpiai bajnok nak csaknem a felével ugyan­csak az ifjabb korosztály pi­henhette ki az egész évi mun­ka fáradalmait. Mindez azt eredményezi, hogy az utóbbi évegben egyre kevesebb fiatal pártol el a DCM-től, annál is inkább, mert lehetőségük van az érvényesülésre, az előlé- pésre. Az utóbbi évek gyakorlata, hogy a megüresedett felső- és középvezetői munkaköröket a szakmailag és politikailag jól képzett, évek óta a gyárban dolgozó, vezetőkészséggel ren­delkező fiatalokkal, közöttük nőkkel töltik be. ★ Az MSZMP váci végrehajtó bizottsága legutóbbi ülésén megvitatta és elfogadta a Ce­ment- és Mészművek váci gyára párt-végrehajtóbizottsá­gának jelentését az ifjúságpo­litikai határozat végrehajtásá­ról. B. H. sportszerét is előkészítette a versenyekre. Műszakváltás. Most van szükség a nagyobb figyelemre. Viszik-hozzák a járműveket. Sok ezer forintos értékre vigyáz a kerékpár­megőrző. Elcelődik egy-egy fiatal lánnyal, asszonnyal, s váltás­kor a jól ellátott feladat tuda­tával adja át az őrhelyét. P. R. Egy múlt évi tanácsülésen Rátki Imre, a Dunakeszi Csa­tornamű elnöke arról számolt be, hogy bár a tervezett 105 millió forintnál többe, 130 millió forintba kerül Dunake­szi csatornázása, ez év május 31-re elkészül, és megkezd­heti próbaüzemelését a csa­tornarendszer, valamint a szennyvíztisztító mű. A költségek emelkedésének a konzervgyár ipari szennyvi­zének rossz minősége volt az oka. Időközben megváltoztak a szabványok is, ezért az eredeti terveket át kellett dolgozni. A tervezett és a várható költsé­gek közötti különbözetre nem volt fedezet, ezért a további terheket a társulat tagjainak kellett vállalniuk. Kidolgoztak egy új rend­szert, amely szerint a csator­nahálózat és a szennyvíztisztí­tó telep költségeit a lubocsá- tott szennyvizek minősége és mennyisége arányában osztot­ták szét, ily módon a társulat tagjainak hozzájárulása 58 millió forintról 96 millió fo­rintra emelkedett. A változás különösen a nagyközségi tanácsot és a konzervgyárat érintette sú­lyosan. A tanácsnak meglett rá a pén­ze, a konzervgyár viszont meg­fellebbezte a társulat döntését. Szakértőket fogadtak, felül­vizsgáltatták a beruházás ter­veit, majd az Országos Vízügyi Hivatalhoz fordultak, mely vé­gül is 1 millió 800 ezer forint­tal csökkentette a gyár hozzá­járulását. A vita egy évet vett igény­be, s noha a társulatnak a be­fejezésre már megvan a pén­ze, a csatornarendszer és a tisztítómű építése lassult. A Vízügyi Építő Vállalat ugyanis, a pénzügyi nehézségek miatt, mindig csak olyan értékű munkát kezdett el és fejezett be, amilyenre a társulatnak fedezete volt. Ez és a közben adódó szá­mos műszaki akadály okozza, hogy az építők véleménye sze­rint, a nagy munka első ütemé­nek befejezése, ha addig A KISZ Kö2ponti Bizottsá- I ga rádióban és televízióban ' elhangzott, hulladékgyűjtésre buzdító felhívása után, más­nap, július 3-án, a Dunakeszi Járműjavító KISZ-bizottsága is felhívást intézett a gyár 11 alapszervezeiéhez, hogy gyűjt­sék össze az üzemben talál­ható fémhulladékot. Az alapszervezetek között felosztották az üzem terüle­tét, és a fiatalok minden fel­lelhető hulladékvasat össze­gyűjtöttek. A vasúti kocsikból kiszereltek ISO kalorifer mo­tort, amit -még fel tudnak használni, de hulladékai szin­tén a vagonokba kerültek, A Madách Imre Művelődé­si Központ munkatársai most készítik elő az 1975—76-os közművelődési évet. Mint elmondták, szeptem­bertől tovább folytatja mun­káját a központ valamennyi szakköre, klubja és művészeti csoportja. Mindazokat szívesen látják, akik részt szeretnének venni a csillagászok, az esz- perantisták vagy a képzőmű­vészek szakkörében, az ifjú­sági és a magmósfklub munká­jában. örömest fogadnak új tagokat a nő- és a pedagógus­klubban is. majd a budapesti nagy MÉH- telepre. Steklik Ferenctől, az üzem KISZ-bizottságának titkárá­tól megtudtuk, hogy eddig 500 mázsa vasat adtak át a MÉH- nek, és tervezik még 700 má­zsa összegyűjtését. A fiatalok szétszereli'k a ro­mos kazánokat is, következés­képp a gyárban bővül a 'tá­roló kapacitás. Az üzemszerte heverő hul­ladék összegyűjtésével lehető­vé vált a gyár területének csi­nosítása, a parkosítás elkezdé­se. A KISZ-esek a parkosítás­ból is kiveszik részüket. (r—i) tanfolyamok Megkezdi a próbát az úttö-, rőkórus, a KISZ-kórus, a fú­vószenekar, a Vox Humana énekkar és a Musica Humana zenekar. ősszel ismét új nyelvtanfo- lyamokat indítanak. Szeptem­ber elseje és tizenötödike kö­zött lehet jelentkezni angol, orosz, német és eszperantó kurzusra, kezdő és haladó fo­kon egyaránt. A hónap elején, 4-én, csü­törtökön este kezdődik az új évad első társastánc tanfolya­ma. Az érdeklődők este 7 óráig jelentkezhetnek Kissné Kékesi Ilona tanárnál. Még júniusban hirdettek felvételt a művelődési köz­pont gyermektánc kurzusaira. Azok a gyerekek, akiket fel­vettek, a hónap első négy napján, délután iratkozhatnak be. A képzőművészeti szakkör diák- és felnőtt csoportjaiba szeptember 15-től lehet je­lentkezni. (b.) A tárgyalóteremből Negyven kiló burgonyáért — három hónap szabadságvesztés A Váci Járásbíróság bün­tetőtanácsa lopás vétsé­gében bűnösnek találta Guba Pál 43 éves váchartyáni la­kost, akit korábban is már el­ítéltek lopás, majd hamis ta­núskodás miatt: a közelmúlt­ban Lisai József földjéről zsákban elvitt 40 kilogramm burgonyát, de mielőtt azt la­kására szállította volna, tet­tét leleplezték. A bíróság, súlyosbításnak véve büntetett előéletét, há­rom hónap szabadságvesztésre ítélte, amit szigorított bör­tönben kell végrehajtani. Az ítélet jogerős. Mit játszik a Madách mozi? Aug. 22—24.: özönvíz, I. A Sienkdewicz regényéből ké­szült, kétrészes monumentális lengyel filmalkotás első ré­sze). — Szombaton délután 3 és este 9 órakor: Két balláb az ezredben (színes, angol film­vígjáték). — Matiné, vasárnap délelőtt: Állami áruház (ma­gyar filmvígjáték). — 25—27.: Piedone, a zsaru (színes, olasz —francia bűnügyi kalandfilm). A 900. évforduló tiszteletére Kettőtől hatig — Vácrói Öt pillanat a 240 percből Erdei Klára és Vériessy Sándor könnyedén, vidáman vezette a műsort a rádió hétfő dél­utáni, Kettőtől hatig című adásában, melyről tegnapi számunkban már részletesen beszá­moltunk. Makiári József, a Vox Humana Liszt-díjas karnagya és Lehotka Gábor orgonaművész a város zenei életéről nyilatkozik a mikrofon előtt. Kép és szöveg: Rózsavölgyi Károly Papp Rezsővel, aki írásai­val negyven éve segíti a váci sajtót, Kovalik Károly be­szélget. Dr. Lukács Ferenc, a váro­si tanács elnöke, a jövő ter­veit ismerteti. Radványi Barna humoristá­nak a Vácrói megjelent könyv szerzői adták a témát szelle­mes csipkelődéseihez. Emberek a Kötöttárugyárból AZ OLVASÓ ÜZEM Szezon előtti készülődés a Madách Imre Művelődési Központban Szakkörök,

Next

/
Oldalképek
Tartalom