Pest Megyi Hírlap, 1975. július (19. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-06 / 157. szám

P F S T MEGYEI HÍRLAP KÜIÓNKI A P Á S A, XVIL ÉVFOLYAM, 157. SZÁM 1975. JŰLIUS 6., VASÄRNAP Megvalósuló fejlesztési tervek Egészséges ivóvíz minden gyömrői iskolában Átadás előtt az óvoda A gyömrői nagyközségi ta­Örömmel, elhatározással Felnőttek — is nács az 1974. évi pénzmarad­ványt csaknem az utolsó fil­lérig a községi gyermekintéz­mények fejlesztésére használja fel. Az 1. számú iskolá­ban 89 ezer forintot fordí­tanak új bútorok vásárlására, s néhány hellyel a napközi otthon bővítését is tervezik. A MOZIK Ecser: A nagy érzelmektől jókat lehet zabálni. Gombai Nagyezsda. Gyömrő: Jelbe­széd. H: La Mancha lovagja. Maglód: Anna és a farkasok. H: Bob herceg. Mcnde: Haj­nal a Dráván, I—II. H: Anna és a farkasok. Monor: Mi van, doki? H: Az áruló balegyenes. Nyáregyháza: A lopakodó hold. H: Hogyan mondjam meg a gyermekemnek? Pilis: A gammasugarak hatása a százszorszépekre. H: Halló, itt Iván cár! Tápiósáp: Balsze­rencsés Alfréd. Úri, v-h: Autó. Üllő: Közelharc férfiak és nők között. H: Volt egyszer Nehéz évadot hagyott maga mögött a Maglódi KSK lab­darúgócsapata. A zárás nem a legjobban sikerült, a csapat a következő bajnoki évben egy osztállyal alacsonyabban kénytelen játszani. így áll a tabellán: 14. Maglód 30 9 8 13 28:46 26 Talán még soha nem ala­kult ki ilyen drámaian amag- lódiak számára a bajnokság. Az utolsó fordulóban már egy pont megszerzése is ele­gendő lett volna nekik a bennmaradáshoz. Mivel Szi­getújfalun 2:0-ra kikaptak, bennmaradásuk a Ceglédi Vasutason múlott. Az NB III-as Pest megyei csapat sem tudott megkapaszkodni a harmadik élvonalban, így kettő helyett, háromra emel­kedett a kiesők száma a me­gyei I. osztályban is. Szomorúan írja le ezeket a sorokat a krónikás, aki látta a maglódiak jó néhány mér­kőzését, mert már elöljáróban le kellett szögeznie: a magló­diak, játéktudásuk alapján, akár az első nyolc között is végezhettek volna. Mégis, mi okozta a gyenge szereplést, s következménye­ként a csapat kiesését? Bátran megírhatjuk: a csa­társor nagyon gyenge játéka. A mindössze 28 lőtt gól ön­magáért beszél, annál keve­sebbet csak a sereghajtó Pi- lisvörösvár szerzett. Szinte minden mérkőzésen kimaradt 3—4 biztos gólhelyzet, s ez nem maradt „büntetés” nél­kül. Különösen hazai pályán álltak hadilábon a góllövés­sel a maglódi csatárok, Aszódtól például 1:0-ra kika­pott a gárda, s a csatárok a mérkőzésen öt gólhelyzetet puskáztak el. Fordulópontot jelentett a Szigethalom elleni, tavaszi mérkőzés is, amelyen négy játékos sérült meg súlyosan, s az azt követő találkozókon többnyire tartalékosán vol­tak kénytelenek felállni. A védelemre nem lehet pa­nasz: a legjobb csapatrésznek bizonyult. Különösen Rakita Mihályt illeti dicséret, aki politechnikai teremben min­den munkapad fölé neonvilá- gítást szerelnek fel. A 2. számú iskolában, 50 ezer forintért, korszerű audio­vizuális eszközöket vásároltak, egyebek között egy vetítőgépet is beszereztek. Az egyik tanteremben a bútorokat kicserélik, s egy vadnyugat, I—II. Vecsés: A fej nélküli lovas. H: Özön­víz I. MŰVELŐDÉSI HÄZAK Ecseren, 18 órától: a mun­kásdalkör próbája. Gyomron, 18-tól: általános klub; hétfőn. 17.45-től: az Erkel Ferenc énekkar próbája; 18-tól: mag­nósklub. Péteriben, délelőtt 9-től 12-ig: az MHSZ-klub fog. lalkozása, hétfőn, 19-től 22-ig: a színjátszó csoport próbája. KIÁLLÍTÁS Monoron, hétfőn, 16.45-től 22 óráig látható a Nagy István képzőművészeti csoport tárla­ta, a filmszínház előcsarnoká­ban. szinte minden mérkőzésen a maglódiak legkiválóbbja volt. Laczkó is sokaf fejlődött eb­ben a szezonban. Csalódást okozott viszont Bógyis, aki korántsem játszott úgy, ahogy joggal elvárták volna tőle. Magatartása körül sem volt minden rendben. A kapuban Klim a tőle telhetőt megtet­te. ' A csatársor összetétele elég sokszor változott. Csupán Kemecseit és Szémant di- csérhetjük. Füleki az év nagy csalódása. Ha csak a helyze­tek felét értékesíti, akár a megyei góllövőlista élén vé­gezhetett volna. Több mérkő­zésen indiszponáltan, lélek nélkül játszott, nem tudta magával ragadni társait. Eb­ben a sorban küzdött még Gombkötő, Horváth S., Király, Galambost Ez utóbbi a tava­szi szezonban mindössze né­hány mérkőzést játszott, mert megsérült. Hiányát na­gyon megérezte a csapat. A középpályások — P. Nagy I, Potocska, P. Nagy II — válta­kozó teljesítményt nyújtot­tak. ★ Nagy az elkeseredés a mag­lódi csapat háza táján. Olyan hangok is hallatszottak már, hogy a csapat széthomlik, többen a leállás gondolatával foglalkoznak. Kertész Károly sportköri elnök azonban ha­tározottan mondja: — Mindenki marad, Eger- | vári László edzővel hamaro­san megkezdjük a felkészü­lést a járási bajnokságbani eredményes szereplésre. Azt szeretnénk, ha csak retúrt váltanánk a járási bajnok­ságban. Határozott célunk egy év múlva a megyei baj­nokságban szerepelni. Az idei szezon sok tanulsággal szol­gált számunkra. Okulva belő­lük, feledtetni akarjuk az 1974/75-ös évad keserű per­ceit. ★ A maglódi csapat képes a megújhodásra, s elérheti, hogy csak egy évig szerepeljen ala­csonyabb osztályban. G. J. megkezdték a vízvezeték szerelését is. A szomszédos Kilencfa Ven­déglő rendelkezik mélyfúrású kúttal, az egészséges Ivóvizet onnan kapja majd az intéz­mény. Jelentős fejlesztést tervez­nek, illetve hajtanak végre a 3. számú iskolában. Négy tan­teremben az olajos padlót ha­marosan melegpadló váltja fel. A villanyhálózatot már felújították, s még a nyári szünidőben sor kerül a tető­szerkezet kijavítására is. A 4. számú iskolában 54 ezer forintot fordítanak az egészséges ivóvíz biztosításá­ra, egyúttal az iskola és nap­közi vízellátását is megoldva. Az iskolához tartozó Deák Fe­renc utcai részlegben mellék- helyiséget és szeméttárolót építenek, s két tanteremben a bútort is kicserélik. A káptalanfüredi úttörőtá­bort 60 ezer forinttal támogat­ja a községi tanács. Több mint 700 ezer fo­rintba kerül a táborban a szociális létesítmények megépítése. A községi tanács összehívta a község kisiparosait, akik közül tizenöten ajánlották fel segít­ségüket. A művelődési házban a szé­kek kicserélése 150 ezer fo­rintba kerül majd. Még ebben a hónapban átadják rendelte­tésének a Kossuth Ferenc utcai, tágasabbá tett óvodát, amely hetvenöt új apróságot tud fogadni. Az átadással egy időben a E>aj csy-Zsilinszky ut­cai központi konyhába vázüs­töt szereznek be. Az új óvodá­ba 200 ezer forint értékű bútor kerül. A bölcsődét is kifestik a nyári szünidőben, a festésre húszezer forintot fordíthatnak. Gér József Arra az első látogatásra mindig emlékezni fogok, bár részleteiből nem tudtam min­dent megőrizni. Nem is lehe­tett, hiszen a látnivalók szem­kápráztató sokaságával talál­koztam akkor, ott a monori Tinkel Loránd lakásában. Af­rikai maszkok, zenélő dobo­zok, igen változatos cigaret­tásdoboz-gyűjtemény, külön­leges miniüvegek... A viet­nami kígyópálinka! A sárga folyadékban mintha élne a kí­gyó. A fogyasztás receptje: egy harapás kígyó, egy korty pálinka... A repülőmodellek, a kétszáz éves japán elefánt- csont kard, a zenélő bécsi vö- rüs kancsó... Es igen, a fa­A csévharaszti általános is­kola előcsarnokában már jó­val 8 óra előtt összegyűltek a dolgozók esti iskolájának hallgatói — a tizenhárom he­tedikes és a tizenhét nyolca­dikos —, hogy számot _ adja­nak tanáraiknak felkészült­ségükről. Reggel nyolc orakor Ke- reskényi Ferenc, az iskola igazgatója köszöntötte őket, hangsúlyozva: ha úgy felel­nek, mint ahogy az órákon tették, az eredmény sem ma­rad el. Szavai nyomán fel­oldódott a feszültség, _ a ko­mor arcok derűsekké vál­tak, a tanulók megkönnyeb­bülten mentek be vizsgázni. Megkönnyebbülten Benke Sándorné mosolyog, amikor kilép a tanteremből. A várakozók közrefogják: — Nehéz volt? Milyen kér­dést kaptál? Csak úgy zúdulnak a kér­dések feléje. — Petőfiről kellett beszél­nem, könnyen ment, ne iz­guljatok ... — Melyik tantárgy volt a legnehezebb? — kérdeztük tőle. — A nyelvtan — feleli —, pedig a tanárok mindent el­követtek, hogy tudjuk. . És a többiek? Palotai József honvéd a hetedik osztályt végezte el jó eredménnyel: amit korábban elmulasztott, most pótolta. — Ha felnőtt fejjel vissza­gondolok, milyen nagy hibát követtem el, amikor nem pót- vizs sáztam. ugyanis annak idején megbuktam, nagyon örülök, hogy most alkalmam van a nyolc általánost elvé­gezni. — Milyenek voltak a taná­rok? Melyik tantárgy volt a legnehezebb? — A tanárok minden segít­séget megadtak, ha valamit nem értettünk, kétszer-há- romszor is elmagyarázták. Ne­kem a matematika volt a leg­nehezebb. — Ha elvégezte a nyolc ál­talánost és leszerel, hová megy dolgozni? — Civilben betanított kő­műves vagyok. Leszerelésem után elvégzem a hathónapos előkészítő kőműves tanfo­lyamot, és megkapom a se- gédi oklevelet, amit a nyolc általános nélkül , sohasem kaptam volna meg, és termé­szetesen, a volt munkahe­lyemre megyek vissza dol­gozni. Tanárok dicsérete Suhán Pálné csévharaszti lakos, postai kézbesítő, há­rom gyermek édesanyja, a ládika! Száz forintot rejt, azé, aki ki tudja nyitni, de olyan még nem akadt, akkor sem, ha a házigazda a vendég sze- meláttára nyitotta-zárta. ★ Tinkel Loránd mosolyog, amikor mindig újrakérdezem: ez megvan még? Es at...? Szép, értékes ritkaságok, változatos gyűjtemény. És mindig akad valami új. A mi­niüvegek száma az első láto­gatásom óta nyolcszázra nőtt, s az a jogosítvány, amit ak­kor még megcsodáltam, a köz­lekedési múzeum tulajdonába került, hiszen egyetlen az or­szágban: 1920. március 2-án állították ki, „tulajdonosa 16 nyolcadik osztályt végezte el, jó eredménnyel. — A tanárainknak igen so­kat köszönhetünk, nagyon tü­relmesek voltak velünk szem­ben. Ugyancsak ezt mond­hatom el hivatali főnököm­ről is, aki minden segítséget megadott a tanuláshoz. A földrajz egy kicsit nehezen ment, de sikerült. Horváth Lajos honvéd szin­tén a nyolcadik osztályt vé­gezte el. — Nehezen ment egy kicsit a tanulás, gyakran még este tíz órakor is tanultunk. Pa­rancsnokaink és az érettségi­zett KISZ-tagok is segítettek a felkészülésben. Leszerelé­sem után a debreceni Tisza cipőgyárban! munkahelye­men továbbtanulok, szeretném a cipész szakmából a mes­tervizsgát letenni. Bortuszek József csévha- rasati lakos a nyolcadik osz­tályt közepes eredménnyel fe­jezte be. A Budapesti Textil- műveknél dolgozik már tíz éve, de, amint mondotta, rendőr szeretne lenni, a je­lentkezéssel pedig nyolc ál­talános nélkül még csak nem is próbálkozhat. A többiek, akikkel elbeszél­gettünk, szintén dicsérték ta­náraikat, és örültek annak, hogy ha felnőtt fejjel is, de elvégezhették a nyolc általá­nost. Mindegyiküknek sikerült — Minden dicséretet meg­érdemelnek — mondotta Ke- reskényi Ferenc iskolaigazga­tó. — A tanulók egész napi fárasztó elfoglaltság után, hosszú utat megtéve, a téli időszakban gyalogosan jár­Az egyre jobban terebélye­sedő, fejlődő Üllő községben, a megszálesíieit országúitól az öcsa félé eső részen, epíbása tilalmat ír elő az agglomerá­ciós fejlesztési terv, amennyi­ben a Ferihegyi repülőtér bő­vítését tovább folytatják. Amíg azonban az elképzelés a megvalósulás stádiumába jut, sok víz lefolyik a Hosszúber­ket átszelő, 1-es számú főcsa­tornán. — Lehet tehát még régi épületet lebontani, újat építe­ni azon a községrészen is — tájékoztat Dudinszki László, a tanács műszaki főelőadója. — Bontanak, építenek is. Tavaly ugyanis összesen 133 építési engedélyt adtak ki, eb­ben az évben, június közepén lóerőnél erősebb benzinüzemű automobil vezetésére jogo­sult”. A házi gyűjteményben emléklap került a helyére: „A Magyar Autóklub alapí­tásának 75. évfordulója al­kalmából, meleg szeretettel köszöntjük Tinkel Lorándot, aki hazánkban a legkorábbi években szerezte meg gépjár­művezetői jogosítványát”. ★ Tinkel Loránd augusztus 22-én lesz 77 éves. Fiatal, mert nem akar megöregedni, s mert úgy emlegeti ezt a het- venhetedik esztendőt, mintha a harmincadikról lenne szó. Nemigen pihen: parancs­noka a járási önkéntes rend­őröknek, ott van a közúti el­lenőrzéseken, most tanulja az új KRESZ-t, hiszen oktatnia kell hamarosan ... Néha• panaszkodik a szívé­re, nem a régi már, pedig sok még a tennivaló... Hatvanéves érettségi talál­kozójukon, a Szabadság Szál­lóban, két hete már csak hár­man voltak, említi szomo­rúan. ★ Cigarettára gyújt, aztán be­zárja maga mögött az ajtót. Egymás mellett lépkedünk az utcán. Nincs ember, aki ne kö­szönne neki. (koblcncz) tak be hozzánk, csak az utób­bi időben kaptak tehergép­kocsit, ami több kilométeres gyaloglástól mentette meg őket. Többségük igen lelki- ismeretesen felkészülve jött az órákra. Hiányzás alig- alig fordult elő. Harmin­cán kezdték, és mindannyian vizsgát is tettek, mégpedig si­keresen. Voltak kiemelkedő teljesítményt nyújtók is, de többségük hármas-négyes osz­tályzatot kapott. Csak néhá- nyan feleltek kettesre. A vizsgák befejezése után Suhán Pálné könnyes szem­mel, keresetlen szavakkal kö­szönte meg — társai nevében is — a tanári karnak azt a sok fáradozást és jóindulatot, amit nyolc hónapon át rá­juk áldoztak. Vitéz Imre Legtöbbet művelődési intézményekre költenek A maglódi tanács végrehajtó bizottsága, a múlt évi jó gaz­dálkodás, a megtakarítás és a többletbevételek eredménye­ként, 446 ezer forintot osztott szét a gazdasági, kulturális és igazgatási ágazatok között. A pénzből 100 ezer forintot a tanácsháza felújítására, 72 ezer forintot a 2. számú iskola terembővítésére fordítanak. Sokat áldoznak az utak és hi­dak karbantartására, a másik iskolára és az óvodákra is. A pénzmaradványból a sport tá­mogatásúra szintén jut: ötezer forint. összességében legtöbbet, 288 ezer forintot, a kulturális ága­zat kapott. már 198-nál tartottak. Különö­sen örvendetes, hogy az új há­zak téglából készülnek, 20 százalékuk már kétszintes, fő- pasak, világosak, s valameny- nyiben ott a fürdőszoba is. Az országos építésügyi sza­bályzat szigorúan előírja: 12 négyzetméternél nagyobb alapterületű építmények léte­sítésére építési engedélyt kell szerezni, építkezni csak annak birtokában szabad. Amennyi­ben valaki valamit engedély nélkül hoz tető alá, a lebontás elrendelésén túl, az épület ér­téke 10 százalékának megfele­lő építésrendészeti bírságot ró ki rá az építésügyi hatóság. Az országos építésügyi sza­bályzat ugyancsak kötelezően írja elő, hogy a mellékhelyi­ségek a kútfői, lakástól mi­lyen távolságra legyenek. Ólak, WC, szikkasztó, derítő esetében például az előírt tá­volság 16 méter. A Kartográfiai Vállalat el­készítette a Kisfaludy, Berkes- köz, Mikszáth, László és Öregszőlő utca rendezési ter­vét, az utcák vonalát már ki is jelölték. A tulajdonosok azonban a kerítéseket a kitű­zött vonalra nem helyezték át, az építésügyi hatóság ezért a mulasztókkal szemben, köte­lezve őket az áthelyezés vég­rehajtására, szabálysértési el­járás megindítását kéri. Kiss Sándor Orvosi ügyelet Gombán, Bényén és Káván: dr. Nagy Márta (Káva, tanács­háza), Gyomron és Péteriben: központi ügyelet (Gyömrő, Steinmetz kapitány u. 12., te­lefon: 26), Monoron és Monori- erdőn: központi ügyelet-(Mo­nor, Petőfi Sándor u. 30., te­lefon: 207), Maglódon és Ecse­ren: dr. Móczár István (Mag­lód), Pilisen, Nyáregyházán, Csévharaszton és Vasadon: dr. Czinder Bálint (Pilis, Rákóczi u. 40.), Sülysápon és Űriban: dr. Gáspár István (Sülysáp), Üllőn: dr. Koncz Lajos, Vecsé- sen: dr. Fekete Károly tart ügyeletet. Ügyeletes gyógyszertár: Mo­noron a főtéri, Vecsésen az Andrássy-telepi. Beteg állatok bejelentése a járás területén: vasárnap reg­gel 8-tól 13 óráig, illetve ló­tól 19-ig Monoron, a főtéri gyógyszertárban. MŰSOR LABDARÚGÁS, 7974-75 Maglódi KSK: Várakozáson alul A nyolcvanadik íelé Sok még a tennivaló Kiss Júlia felvétele Kétszintes házak, fürdőszobával Ha valaki nem kér engedélyt... * ♦ I .

Next

/
Oldalképek
Tartalom