Pest Megyi Hírlap, 1975. július (19. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-12 / 162. szám

1975. JŰLIUS 12., SZOMBAT "xMdsm Eredményes félév két váci üzemben Sikeres a szocialista brigádok lendületes versenye MHD: kevesebb oldalkocsi, több konténer Miskai Ferenc, a Magyar Hajó- és Darugyár váci gyá­rának igazgatója, jó hírrel fo­gad: 125 millió forint értéket képviselő féléves tervüket 5— 6 százalékkal sikerült túltelje­síteniük. Azonban mindjárt hozzáteszi, — a statisztika szá­mai sok mindent eltakarnak, most bizonyára úgy hiszi az ol­vasó, ebben az üzemben min­den úgy megy, mint a karika- csapás, nem sok gondunk le­het. Az igazság azonban az, hogy a kedvező eredmények mögött, munkások, szocialista brigádok és a vezetők megany- nyi erőfeszítése, gondja-baja húzódik meg. Az első félévben még 9300 oldalkocsit gyártottak, s az év második felében már csak 1200 hagyja el a gyártócsarnokot: augusztusban végleg búcsúz­tatják ezt a terméket. Az új fő profil, a konténergyártás mind nagyobb szerepet kap a gyár életében. A félév mérlege, 600 darab 20 tonnás, amelyből négyszázat tőkés országokba, főként az angol SCI és a svéd VOLVO számára, exportálnak, öttonnás konténerből 120 da­rabot készítettek, többek kö­zött a tejipar és a MÁV meg­rendelésére. Június végén zaj­lott le egy új üzemrész műsza­ki átvétele, ahol a részműve­leteket már technológiai sor­rend szerinti csoportosításban, jobb munkaszervezéssel kon­centrálják. A felszabaduló régi csarnokban új konténergyártó sort rendeznek be. A termék- váltás, megköveteli a dolgozók egy részének átcsoportosítását is, a motorkerékpár oldalkocsi gyártásának megszüntetésével járó átszervezés 140 nőt érint. Űj szakmát új fogásokkal kell elsajátítaniuk a régi, jól be­gyakorlott helyett. — A konténerprogram mel­lett kisebb tételben egyéb munkákat is vállalunk. Vasúti vagonokat újítunk fel a MÁV- nak, s ajtókat, csomagtartókat készítünk ezekhez. — A munkások, a szocialis­ta brigádok helytállása nélkül — amelyet fokozott a kong-, resszusi és felszabadulási mun­kaverseny — aligha érhettük volna el azt, amit elértünk — mondja az igazgató. Kilencszáz dolgozónk zöme tagja az itt működő 35 szocialista brigád­nak, amelyek derekasan kivet­ték részüket a termelésből és a társadalmi munkából. Részt vesznek a brigádok a műszaki fejlesztésben is, például o mó­dosított konténertípusok mű­szaki próbáit rájuk bíztuk. Több összeforrott nagyszerű kollektíva, mint a 16 tagú Al­kotmány brigád, külön elisme­résben is részesül: velük a na­pokban kötöttünk szerződést, amelyben jogot kaptak az ön- meózásra kiemelkedő munká­juk eredményeként. A többszörösen aranykoszo­rút nyert kollektíva nyomaiba lép rövidesen az ifjúsági KISZ-brigádunk is. Taurus: űj kazán érkezik Czinki Imre, a váci Taurus Gumigyár gyárvezető gazdasá­gi helyettese éppen akkor te­szi le a telefont, amikor belé­pünk. — NSZK-partnerünk éppen az itt készülő gumiszőnyegek szállítását sürgette, ugyanis csak néhány napos késéssel tu­dunk most szállítani. Augusz­tustól már nem lesz szükség a sürgetésre, ekkor érkezik meg az új vákuumvulkanizáló ka­zán, amelynek segítségével a korábbinál háromszor több autó gumiszőnyeget készíthe­tünk. — Féléves tervteljesítésünk 105 százalékos s ez 180 milliós termelési értéket jelent. Húsz- huszonkétféle ragasztóoldatból 2 ezer 358 tonnát, autó profil­szalagból — az Ikarus buszok­hoz — 434 tonnát, vulkanizá- latlan gumigyártmányokból 363 tonnát, hő- és hangszigete­lő lemezekből 33 ezer négyzet- métert, vízszigetelő lemezekből 8 ezer négyzetmétert, mező- gazdasági gumipadlóból 31 ezer négyzetmétert készítettünk. Csaknem valamennyi termé­künk fiatal, legfeljebb néhány éves, ezért még nem is tu­dunk annyit gyártani, ameny- nyit legnagyobb partnereink,' a cipőipar, az Autóker, az Ika­rus és az építőipari vállalatok ne tudnának átvenni. Jelentő­sen növeltszik várhatóan a tő­kés export és megbecsült part­nerünk Csehszlovákia is. K. Gy. A. Több ezer látogató Növekszik az érdeklődés a Bolgár Nemzeti Kiállítás iránt A bolgár nemzeti kiállítá­son pénteken a forgalom to­vábbi növekedése jelezte a nagy érdeklődést, a délelőtti órákban már több ezer láto­gatót fogadhattak a vendég­látók. A felhőszakadás el­lenére délután is megtelt a pavilon érdeklődőkkel. A rendezvénysorozat a bol­gár művészet és kultúra nap­jával folytatódott. A rendez­vényt Garamvölffyi. József kulturális miniszterhelyettes és dr. Sztoian Radev, a buda­pesti bolgár kulturális köz­pont igazgatója nyitotta meg. Ezután megtekintették a bol­gár kultúra fejlődését bemu­tató gazdag kiállítási anyagot. A kiállítás egyik grafikonja a magyar—bolgár kulturális kapcsolatok fejlődéséről tájé­koztat. A bolgár művészet és kul­túra napja alkalmából Vla­dimir Videnov, Bulgária bu­dapesti nagykövete a koncert után fogadást adott a vendé­geknek. Lengyel vendégek Pest megyében A Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsának meghívására hétfőn hazánkba érkezett a Lengyel Nemzeti Egységfront tanulmányi küldöttsége, Ta- deusz Krzimowskynak, az egységfront Olsztyn-vajdasági bizottsága elnökének vezeté­sével. A küldöttség tegnap Pest megyébe látogatott. Dél­előtt a Hazafias Népfront Pest megyei Kiállítások, ünnepségek, kitüntetések A jubileumi vasutasnap alkalmából Mint tegnap beszámoltunk róla, csütörtökön kezdődött a vasutasnapi ünnepségek soro­zata a XXV. országos vas­utas képzőművészeti kiállítás megnyitójával. Az országos rendezvénysorozat tegnap folytatódott. A Nyugati-pálya­udvar utasellátó-éttermében a jubileumi, 25. vasutasnap al­kalmából Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi mi­niszter 81 dolgozónak adta át a kiváló vasutas kitüntetést. Ezen kívül 131-en kaptak ér­demes vasutas kitüntetést és 132-en részesültek vezérigaz­gatói dicséretben. A budapesti MÁV-igazgató- ság Pest megyei területén is az elmúlt két napban zajlot­tak le az állomásokon, von­tatási főnökségeken, a pálya- fenntartásnál és a dunakeszi járműjavító üzemben a jubi­leumi ünnepségek, melyeken a termelésben élen járó, példa­mutató dolgozók elismerésére is sor került. A Pest megyei vasutasdol­gozók közül kiváló vasutas kitüntetésben részesült: Nagy Sándor, a ceglédi állomás fő­nöke és Szabó II. József, a dunakeszi járműjavító lakato­sa. Érdemes vasutas kitüntetést vett át Mogyorósi Ferenc, a váci pályafenntartási főnök­ség főellenőre, Szolnoki Já- nosné, a váci szertárfőnökség számadója, Szabó II. László, a szobi vasútállomás ellenőre, valamint Tóth József fémcsi­szoló és Tarkó József műsza­ki vezető, a dunakeszi jármű­javító dolgozói. Vezérigazgatói dicséretet kaptak: Pozsonyi Jenő, a szo­bi állomás váltókezelője, va­lamint Szabó Jánosné köny­velő és Raffa István esztergá­lyos, a dunaiteszi járműjavító dolgozói. A rendezvényeken adták át a kiváló dolgozó kitüntetése­ket is, valamint a törzsgárda- jelvényeket A budapesti MÁV-igazgatóság dolgozói kö­zül 3612-en vehették át arany, ezüst és bronz törzsgárdajel- vényüket, valamint 3 millió 376 ezer forint jutalmat. A dunakeszi járműjavítóban 236 törzsgárdatagot tüntettek ki, és a kongresszusi munkaver­senyben kiemelkedő teljesít­ményt nyújtó kollektívát 250 ezer forint anyagi elis­merésben részesítették. Ma, Szolnokon folytatódik a vasutasnapi rendezvénysorozat, ez alkalommal adják át az új személypályaudvart. Vasárnap a vasutasok Bu­dapesten, a BVSC Szőnyi úti sporttelepén egész napos kulturális és sportprogramon vehetnek részt, amelyről la­punk 8. oldalán a Hétvégi ka­lauzban adunk részletes is­mertetést. székházában Kovács Antalné, a népfront megyei bizottságá­nak titkára, Sófalvi Zoltánná, az SZMT titkára, Tuza Sán- dorné dr., a MÉSZÖV elnöke és dr. Körner Ferenc, a me­gyei tanács titkárságának cso­portvezetője találkozott a vendégekkel, akiket tájékoz­tattak a népfront és a tömeg­szervezetek együttműködésá- ... . nek helyzetéről, a közös mun- Bizottsaganak j-a időszerű, kérdéseiről. A be­szélgetésen részt vett Antálfia Jenő, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának osztály- vezetője is. A vendégek délután Szent­endrét keresték fel, majd el­látogattak a járás néhány községébe, és késő délután a budai járással ismerkedtek. A Pest megyei Tanács ülése Társadalmi üggyé kell tenni a tömegsportot A Pest megyei Tanács teg­napi ülésén — mint lapunk 1. oldalán beszámolunk róla — megtárgyalta a megye testne­velési- és tömegsporthelyzetét. Két éve jelent meg az El­nöki Tanács törvényerejű ren­deleté és a Minisztertanács rendelete, amelynek értelmé­ben a testnevelés és a sport állami feladattá vált, irányí­tása, fejlesztése a tanácsok ha­táskörébe került. Sok szó esett a tegnapi ta­nácsülésen a két év tapaszta­latairól is, de méginkább idő­szerűvé teszi a témát, hogy fejlődő szocialista társadal­munkban a testnevelés és a sport egyre jelentősebb szere­pet tölt be a lakosság, különö­sen az ifjúság életében. A testnevelés és sport társadal­mi jelentőségére az MSZMP XI. kongresszusának határoza­ta is ráirányítja a figyelmün­ket. ♦ Mindennapos szükségletté váljék A megyei tanács ülése elé most első ízben került átfogó beszámoló a testnevelés és a sport Pest megyei helyzeté­ről. A tanácstagok teljes egyet­értésével találkozott dr. Csi- csay Ivánnak, a Pest megyei Tanács elnökhelyettesének megállapítása: — A szocialista társadalom mind több dolgozó számára biztosítja a rövidített munka­időt, ami egyúttal a szabad idő növekedését is jelenti. Hasznos eltöltésében a testne­velés és a sport egyre nagyobb helyet igényel. Társadalmi és egyéni érdek tehát, hogy mi­nél szélesebb rétegeknek le­hetővé tegyük a rendszeres testedzést, hogy elérjük: a testnevelés és a sport az em­berek többségének mindenna­pos szükségletévé váljék. A tegnapi tanácsülésen megfogalmazódott az is, hogy a fiatalok testnevelése, rend­szeres sportolás iránti igényé­nek felkeltése és kielégítése — kulcskérdés. — Sokan nem látják még elég világosan, hogy a test­nevelés nem választható el az oktatásügy, a népegészségügy és a sportmozgalom fejlődésé­től, hogy a testnevelésnek szorosan kapcsolódnia kell az iskolához — hangsúlyozta dr. Csicsay Iván. Természetesen,' kapcsolódik is, és figyelemre méltóak az eredmények. Mind az írásbeli beszámoló, mind felszólalásá­ban Kárpáti György általános Lakótelep munkásoknak iskolai testnevelési szakfel­ügyelő számos jó példát tudott felsorakoztatni, a heti három­órás testnevelés bevezetésétől kezdve a 15 éve fennálló út­törő versenyrendszerig, az újonnan épült tornatermektől az idén megalakult országjáró diákkörökig. Szemléletformálás, nevelés A kétségtelen fejlődés elle­nére sem képes azonban az is­kolai testnevelés és sport ma­radéktalanul betölteni felada­tát. A testnevelési órák gyak­ran a korszerűtlen vezetés és a feltételek hiánya miatt kényszer jellegűek, nem sze­rettetik meg a testedzést, nem alakítják ki a rendszeres moz­gás, a sportolás igényét. A testi nevelés, még nem vált az oktató-nevelő munka szerves részévé. — Mindezekből egyértel­műen következik — mondot­ta dr. Csicsay Iván —, hogy a megye testnevelési és sport­ügyének fejlődésében fontos szerepet kap a sport irányí­tódnak, vezetőinek, a lakos­ságnak, de különösen a fiatal­ság szemléletének formálása, alakítása, s ez elsősorban ne­velési feladat., Csak úgy lehet biztosítani a szocialista társa­dalom megfelelő ütemű fej­lődését, ha a felnövekvő nem­zedéket felkészítjük a társa­dalom mai és holnapi felada­tainak ellátására. Az előrelépés lehetősége Tegyük mindehhez hozzá, ismét kihangsúlyozva: fizikai­lag is! A legtöbb szó tehát a fiata­lokról esett. Erről beszélt a többi között felszólalásában Kurucz János, Nagymaros és Zebegény tanácstagja, dr. Ma- das László, Dunabogdány, Leányfalu és Visegrád megyei tanácstagja, dr. Bencsik Mi­hály, a monori járási hivatal elnöke és dr. Kárpáti Ervin nagykátai megyei tanácstag is. Dr. Kárpáti mint sportköri el­nök és mint orvos is kijelen­tette: a sport, a mozgás köz­szükségleti cikk, ezt azonban sajnos, még kevesen ismerték fel. Arpási Zoltán nem elsősor­ban mint Gödöllő megyei ta­nácstagja, hanem mint a KISZ megyei bizottságának eiső titkára szólalt fel és semmiképpen sem túlzott, amikor azt mondta: az ifjúság egészségügyi-testi állapotáról szóló jelentések — riasztóak. Nem pusztán az anyagi erő­vel, nem is a szellemi kapa­citással, vagy a törekvések­kel van baj, hanem a szem­lélettel és az erők koncentrá­lásával. Különös hangsúly- lyal szólt az ifjúsági turizmus szerepéről, mint olyan moz­gási, sportolási lehetőségről, amely nem igényel különösebb anyagi befektetést, drága sportlétesítményeket. A ter­mészet minden községben, vá­rosban mindenki rendelkezé­sére áll. Kiss Emil, a gödöllői járási pártbizottság első titká­ra bár a városi-járási sport- f elügyelő munkakörülmé­nyeiről szólt, közvetve mégis a hatékonyabb sportolási le­hetőségek mellett állt ki. A tanácsülésen természete­sen szóba került, hogy sok új sportlétesítmény épült az el­múlt években, jelentős társa­dalmi összefogással is, mégis, ami van az kevés. — Pest megye helyzetének alapos ismeretében — dr. Szatmári István, az OTSH el­nökhelyettese rögzítette: — A meglevő eszközökkel is, de helyes szemlélettel Pest megyében is jóval előbbre le­hetne lépni. Meggyorsult a nagyközségek fejlődése Két hónappal ezelőtt kezdték meg Százhalombattán a Pannőnla- lakőtelep építését. Ez a lakótelep az úgynevezett munkáslakás­építési akció keretében épül, azaz az átadásra kerülő háromszáz- kilenc lakás mindegyikét olyan fizikai dolgozók fogják megkapni, akiket munkahelyük is támogat a lakásvásárlásban. Az idekőltözők mindannyian külön állami támogatást és magasabb OTP-hitelt kap­nak. Az első negyvenkét lakás átadására még ez év végén sor kerül. A beruházó: az OTP és a városi tanács, a kivitelező pedig a Budai Építőipari Szövetkezet. Gárdos Katalin felvétele Első ízben került a megyei tanácsülés napirendjére a nagyközségek helyzete, a nagyközségi tanácsok és szer­veik munkája is. A megye la­kosságának mintegy kéthar­mada él ezeken a települése­ken, az ország nagyközségei­nek 18 százaléka — 52 — Pest megyében van. Huszon­három nagyközség Budapest közelében helyezkedik el, sa­játosan agglomerációs telepü­lés, az agglomeráció minden gondjával és előnyével. A la­kosság többsége munkás. A megye párt-, tanácsi és társadalmi vezető szervei a nagyközségek fejlesztésével je­lentőségüknek megfelelően Jci- emelten foglalkoznak, de ma­ga a nagyközséggé nyilvánítás, a gazdasági önállóság, az ál­lamigazgatási hatáskör jelentős bővülése, a városokét megköze­lítő szintre emelése, mind­mind meggyorsította fejlődé­süket. A harmadik és a ne­gyedik ötéves terv kiemelt fejlesztéseinek jelentős része ezeken a területeken valósult meg. A IV. ötéves tervben például 881 tanácsi lakás, több minit 600 kilométer vízvezeték, 35 kilométer csatorna és mintegy másfél száz kilométer villanyhálózat épült a nagy­községekben. Jelentősen ja­vult a kulturális és az egész­ségügyi ellátás is. Az óvodái? megközelítően 6000, a bölcső­dék több mint 300 hellyel, az általános iskolák 200, a közép­iskolák 31 tanteremmel bővül­tek. A szakmunkásképzést se­gíti az Érden megépült 10 tan­termes szakaxnunkásképző is­kola és a 400 személyes duna­keszi szakmunkásotthon. Az anyagi eszközök és lehető­ségek koncentrálása jó alapot biztosított az átgondoltabb te­lepülésfejlesztéshez, a lakosság igényeinek kielégítéséhez — állapította meg tegnap a me­gyei tanácsülés. A nagyközségeknek a megy« településhálózatában elfoglalt fontos helyét jelzi a tanácsok hatósági munkája is. A megye összes tanácsi ügyiratforgal­mának 40 százaléka a nagy­községekben bonyolódik és az évi mintegy 300 ezer ügy inté­zése komoly feladat elé állítja a tanácsokat. A dr. Csalótzky György me­gyei vb-titkár által előterjesz­tett beszámoló általános me­gyei képet festett, de lényegé­ben érvényes ez a kép külön- külön, községenként, járáson­ként is. Igazolták, bizonyítot­ták ezt a felszólalók is. Ifj. Kurtsik Lajosné, Főt megyei tanácstagja a megyei tanács­tagok váci járási csoportjának tapasztalatait tolmácsolta, dr. Polmann Ferenc, a budai já­rási hivatal elnökhelyettese a budai járás, Kohut Pál, Szi- getszentmiklós megyei tanács­tagja pedig a ráckevei járás nagyközségeinek helyzetéről számolt be. Egyetértett a megyei tanács­ülés azzal, hogy a nagyközsé­gek sokoldalú fejlesztése a jö­vőben is kiemelt jelentőségű. D. G. Európai vöröskcrcsztcs találkozó Július 19 és 31 között Bu­dapesten kerül sor az európai fiatalok vöröskeresztes találko­zójára. A nagyszabású nemzet­közi összejövetelre 19 ország­ból mintegy 150 részvevőt vár­nak. A kéthetes programot a balesetmegelőzés, a fiatalok­nak a baleseti veszélyekre tör­ténő felkészítése jegyében ren­dezik meg. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom