Pest Megyi Hírlap, 1975. július (19. évfolyam, 152-178. szám)

1975-07-18 / 167. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM, 167. SZÁM ARA »0 FILLER 1975. JÚLIUS 18., PÉNTEK-------------------------------------------------- J PE ST VIIÁC PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Találkozás az űrben Sikeresen dokkolt a Szojuz és az Apollo A közös űrkutatás hajnala... — Leonyid Brezsnyev üzenete Az amerikai asztronauták vendégségben a szovjet űrhajón' A világűrben és a Földön tegnap minden készen állt az űrhajózás történetének nagy eseményére: a IS éve kezdődött űrkutatás­ban először tett kísérletet az űrtechnológiá­ban eddig külön utakon járó Szovjetunió és MEGYEI NAPIRENDEN A VINNY1CA-AIBERT1RSAKÖZÖTTI TÁVVEZETÉK Felvételek a Szojuz—19 űrhajóból, az összekapcsolási manőver­ről. Felső képünkön: közeledik az Apollo, alsó képünkön: a talál­kozás, a kapcsolóözerkes&etek érintkezésétteik pillanata. méretében nem kételkedik a nemzetközi dokkolás sikeré­ben. Ehhez a művelethez első­sorban az szükséges, hogy mi­vel itt minden az űrpilóták ügyességén múlik, megfelelő hozzáértéssel és a lehető leg­nagyobb nyugalommal végez­zék a közvetlen megközelítést és a kapcsolást. Technikailag két követelménynek kell ele­get tenni. Az egyik a két űrha­jó sebességének rendkívül óva­tos, fokozatos egyeztetése, hi­szen a legnagyobb veszélyfor­rást a rosszul kiszámított se­bességből vagy kapkodásból eredő ütközés jelenti. Nagyon fontos ezenkívül, hogy a találkozás előtt az űr­hajók megfelelően helyezked­jenek el a térben, hogy a kap­csolóberendezés aktív és pasz- szív része azonos szögben kö­zelíthesse meg egymást Mint­hogy a Szojuz az első össze­kapcsolásnál passzív szerepet játszik, Donald Slaytonra vár a felelősségteljes feladat, hogy pontosan rávezesse űrhajóját a Szojuzra. Ennek a művelet­nek a megkönnyítése végett a Szojuz—19 kapcsolószerkezeté­re ráfestették a „célpontot”. Pável Popovics megjegyezte: Slaytonnak már a második vi­lágháború idején volt alkalma bizonyítani, hogy kitűnő cél­lövő. Közeledési manőverek Az Apollo amerikai űrhajó személyzete csütörtökön dél­után közép-európai idő sze­rint 15 óra 50 perckor tette meg az első intézkedést az amerikai és a szovjet űrhajó közelítésére és összekapcsolá­sára. Thomas Stafford, az Apollo parancsnoka bekap­csolta az amerikai űrhajó haj­tóművét, hogy az Apollo rá­térjen a program által meg­határozott szerelési pályára. Leonov és Kubászov ugyan­akkor előkészítette a szkafan­dereket az egyik űrhajóból a másikba történő átszállás el­végzésére, s felkészült arra a „fordulatra”, ami ahhoz szük­séges, hogy összekapcsolt hely­zetben az Apollo antennáit rá lehessen irányítani a Földdel kapcsolatot tartó műholdra. Ennek segítségével közvetítik ugyanis a Földre a két űrhajó összekapcsolását. Az Összekapcsolást megelőző órában az Apollo másodper­cenként 30 méteres sebesség­gel közeledett a Szojuz—19- hez, majd fokozatosan tovább csökkentette Sebességét, egé­szen másodpercenkénti 3 mé­terig. A Szojuz—19 eközben passzív készültségbe helyezte a kapcsolóberendezést, Leonov és Kubászov lezárta a pilóta­fülke és az orbitális fülke közötti átjárót és periszkópon figyelte az Appolót, amely las­san közeledett a szovjet űr­hajó felé. 17 óra 9 perc! Stafíordék először azt jelen­tették a Földnek, hogy szabad szemmel is látják már a Szo­juzt: „Még csak egy pontot látunk, amelyet nehéz megkü­lönböztetni a csillagoktól”. A pont egyre fényesebben ragyo­gott, és az Apollo külső tévé­kameráján látható volt, amint lassan kiemelkedett a világűr sötétkékjéből. A két űrberen­dezés — mint Valeri j Kubá­szov, a Szojuz fedélzeti mér­nöke a kapcsolást követő per­cekben Moszkván át közvetí­tett KOZMOVÍZIÓ-adásban elmondta — ezután ötszáz, kétszáz, ötven méterre közelí­tette meg egymást, és ponto­san 17 óra 9 perckor a Szo­juz—19 kabinjában, kigyulladt á piros lámpa, amely azt je­lezte, hogy a két kapcsoló­szerkezet először érintkezett egymással. „Nagyszerű munka volt Tom” — kiáltotta angolul Alekszej Leonov, amikor a szovjet kozmonauták a lámpa- jejzésből és a könnyű ütődés- ből megbizonyosodták róla, hogy az Apollo pontosan cél­hoz érkezett. Az első érintés után még négy percbe és 30 másod­percbe telt, amíg az ameri­kai asztronauták a kapcso­lóberendezés aktielv része segítségével „egymáshoz iga­zították” a dokkolóberende­zések két részét, a két üt­közőtárcsa stabilizáló szárnyai pontosan egymásba illeszked­tek, majd Stafford bekapcsol­ta azt a mechanizmust, amely nyolc különleges zár segítsé­gével 20 tonnás feszítőerő­vel hermetikusan egymáshoz rögzítette az űrhajókat. Az összekapcsolás végezté­vel a Szojuz—19 legénysége hozzákezdett az űrhajó her- metizálásának újabb ellenőr­zéséhez, amire már az átszál­lás előkészítéséhez van szük­ség. Csütörtökön délután, kö­zép-európai idő szerint 17 óra 20 perckor a szovjet és az amerikai űrhajósok megkezd­ték a felkészülést, hogy átkel­jenek egymás űrhajóiba Az átkelési előkészítő műveletek körülbelül három órát vettek igénybe. (Az űrtalálkozó világvissz­hangjáról a 2. oldalon.) Ülésezett a Minisztertanács Eredményes volt az árvíz elleni védekezés Több segítség a fiatalok családalapításához A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Miniszter­tanács csütörtökön ülést tar­tott A kormány meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette a külügyminiszter tájékoztató­ját az európai biztonsági és együttműködési értekezlet gen­fi szakaszának menetéről, va­lamint a Helsinkiben kezdődő harmadik szakasz előkészüle­teiről. A kormány jóváhagyólag tu­domásul vette a magyar—jugo­szláv gazdasági együttműködé­si bizottság június 9—11. kö­zött Belgrádiján tartott VII. •ülésszakáról szóló jelentést. Utasította a Nemzetközi Gaz­dasági Kapcsolatok Bizottsá­gát, hogy az ülésszak határo­zataiból adódó feladatok vég­rehajtására tegye meg a szük­séges intézkedéseket. A kormány meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette a közgazdasági szabályozó rendszer 1976. január 1-i mó­dosításával kapcsolatos mun­kálatokról szóló jelentéseket és határozatot hozott a további feladatokra. A nehézipari miniszter elő­terjesztésére a kormány meg­tárgyalta és elfogadta a Viny- nyica—Albertirsa közötti 750 kv-os villamoshálózat magyar szakaszára, valamint az ehhez csatlakozó 400 kv-os hazai há­lózat bővítésére vonatkozó be­ruházási javaslatot. A Minisztertanács megtár­gyalta az Országos Vízügyi Hi­vatal elnökének jelentését az 1975. évi júliusi árvíz- és bel­vízvédekezésről. Az árhullám egyes szakaszokon meghaladta az 1965. évi nagy dunai árvíz, illetve a Maroson az 1970-és árvíz alkalmával bekövetkezett maximumokat. Az időben megtett védekezési intézkedé­sek eredményesek voltak. A Minisztertanács a jelentést jóváhagyólag tudomásul vette. A nehézipari miniszter ja­vaslatára a kormány határoza­tot fogadott el a bányászok hűségjutalmi rendszerének módosítására. A hűségjutalom a jövőben beszámít a nyugdíj­alapba. A kormány megtárgyalta és elfogadta az Állami Ifjúsági Bizottság elnökének és a pénz­ügyminiszternek a fiatalok csa­ládalapításának segítésére tett javaslatait. 1976. január 1-tŐl az ifjúsági takarékakció felté­teleinek módosításával össz­hangban, a hosszabb időn át rendszeresen takarékoskodó fiatalok meghatározott esetek­ben az eddiginél nagyobb köl- csöntámogatást kapnak, első­sorban a lakás megszerzéséhez, illetve első berendezéséhez. A kormány ezután egyéb ügyeket tárgyalt. (Árvízvédelmi összefoglalónk a 3. oldalon.) Csütörtökön reggel, a koz­mikus randevú reggelén a Szojuz—19 jelzésű szovjet űr­hajó, fedélzetén Alekszej Leo- nowal és Valerij Kubászov- val, mintegy kétezer kilomé­teres távolságban száguldott az Apollótól. Ezen a napon a szovjet kozmonauták folytat­ták biológiai kísérleteiket, s az esti találkozó előkészítésé­vel kapcsolatos ellenőrző mű­veleteket. A Szojuz már szerdán dél­után rátért arra a végleges „szerelőpályára”, melyen az űrrandevút lebonyolítják. Az Apollo ezt a műveletet csü­törtökön délután hajtotta végre. Csütörtökön, magyar idő szerint 15 óra 50 perckor, a Moszkva környéki földi irá­nyítóközpontból Alekszej Jeli- szejev, az irányítószolgálat vezetője megadta az engedélyt Leonovnak és Kubászovnak a dokkolás végrehajtására. Ezt az utasítást — szokás szerint — mindkét űrhajón ellenőrző műveletek sorozata előzte meg. Ismételten kontrollálták a kapcsolószerkezetek üzem- képességét, a térbeli orientá­lás kézi működtetését, a se­bességi adatokat. Ebben az időpontban az Apollo már mmtegy 250 kilométerre meg­közelítette a szovjet űrhajót. A Szojuz—19 pályaadatai az előzetes számításoknak megfe­lelően alakultak, ideértve, hogy a pálya magassága min­den egyes Föld körüli fordu­latnál valamelyest csökken. Rövidesen befejezik az árpa aratását Kétszáz telepre érkezik Az Inturiszt sajtóközpontban Az Agrártudományi Egyetem gödöllői tangazdaságának kartali kerületében számos hazai és kül­földi kalászossal folytatnak termésktsér.etet, három íektáros parcellákon. Ezeknek az aratása is meg­kezdődött — s a termés alapján állapítják meg: érdemes-e nagyüzemi termesztésük. Koppány György felvétele A legtöbb kombájn már a búzát vágja, hiszen az őszi árpa elfogyott a határból, beta­karították már a tavaszi árpa 80 százalékát is. Ami hátra van; a tsz-ek és az állami gaz­daságok összesen 69 ezer hek­táros búzaterületének 60 szá­zaléka, s még ringnak a kalá­szok a rozsföldek nagyobb ré­szén. A megyei operatív bizottság ügyeletén arról tájékoztatták lapunkat, hogy az idén is — karöltve a három tsz-szövet- séggel — meghirdetik a kombájno- sok versenyét, az eredmé­nyeket a területi Szövet­ségek összesítik, értékelik. Az ügyeletén egyébként csöndesen telt a nap csütörtö­kön, alig-alig érkezett bejelen­tés, segélykérő telefon. Ven- dégkombájnosokat — termé­szetesen gépeikkel — egyelőre csak két gazdaságban várnak, a tahi Kék Duna Szakszövet­kezetben, ahol az árvíz miatt elmaradtak a betakarítással, s a jászkarajenöi Árpád Tsz-ben. Itt szintén természeti csapás nehezíti a munkát: 130 hektáron tört fel a belvíz, el­árasztva a búzatáblát. Segítsé­get még egyetlen termelőszö­vetkezetből sem tudtak fel­ajánlani, hiszen javában tart a munka, így várnia kell a szentendrei-szigeti gazdáknak, a jászkarajenőiek termé­sének megmentésére pedig majd Szolnok megyéből érkeznek — az ügyelet közbenjárására — lánctalpas rizskombájnok. A Budapesti és Pest megyei Gabonafelvásárló és Feldolgo­zó Vállalat kereskedelmi osz- tályvezetőjének, Szamosi Ká- rolynak tegnapi tájékoztatása szerint eddig a megyében fönntartott 200 átvevőhelyre Összesen 3689 vagon kenyérga­bona — ebből 3526 vagon bú­za és 163 vágón rozs — ér­kezett. A legtöbbet — a teljes mennyiség felét — a kiskun- lacházi és a nagykátai körzeti üzem vette át. A ferencvárosi malomban naponta három mű­szakban 28 vagon búzát őröl­nek máris; az ország egyik legnagyobb malma az aratás befejez- téig összesen 1800 vagon kenyérgabonát vesz át, amelynek egyharmadót addig­ra lisztté őrli. Az átvételnél torlódás, fenn­akadás sehol sem volt, ahol szükséges, például a váci kör­zeti üzemben, éjszaka is átve­szik a termést. A prognózis szerint a felvá­sárló vállalat által leszerződött 19 866 vagon gabonából 7000 vagonnal érkezik a magtárak­ba, malmokba hét végéig. A. Z. A moszkvai Intiiriszt sajtó- központban ugyanebben az időben Pavel Popovics szovjet űrhajós ismertette a dokkolás­sal kapcsolatos technikai tud­nivalókat. Popovics avatott szakemberként nyilatkozhatott ezekről a problémákról, hiszen személyében a világ első cso­portos repülésének résztvevő­jét üdvözölhették a sajtó kép­viselői. Pavel Popovics 1962- ben a Vosztok—3 fedélzetén közelítette meg a Vosztok—4 űrhajó kabinjában tartózkodó Andrijan Nyikolajevet. 12 esz­tendővel később, 1974-ben Po­povics űrberendezések össze­kapcsolásában is részt vett; a Szaljut—3 űrállomásra szállt át a Szojuz—14-es szovjet űr­hajó parancsnokaként. Popovics mindenekelőtt kije­lentette, hogy Leonov, Kubá­szov, valamint az amerikai le­génység személyes képességei­nek és űrhajós múltjának is­KÖZÉLET Dr. Trautmann Rezső, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának helyettes el­nöke csütörtökön fogadta Kim Ze Szűk rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövetet, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság új magyarorszá­gi nagykövetét, aki átadta megbízólevelét. A megbízóle­vél átadásánál jelen volt Rácz Pál külügyminiszter-helyettes. Dr. Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke és . .czél György, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese búcsúlátogatáson fogadta Vum Ko Haut, a Burmái Unió rend­kívüli és meghatalmazott nagykövetét, aki július 17-én végleg elutazott 'Budapestről. Batin Dorzs hadseregtábor­nok, a Mongol Népköztársa­ság honvédelmi minisztere — aki Czinege Lajos vezérezre­des, honvédelmi miniszter meghívására katonai küldött­ség élén, hivatalos baráti lá­togatáson tartózkodik hazánk­ban — csütörtökön a magyar néphadsereg egyik dunántúli kiképzőbázisára látogatott. Dr. Bíró József külkereske­delmi miniszter meghívására csütörtökön Budapestre érke­zett a holland gazdasági mi­nisztérium dr. Rudolph F. M. Lubbers miniszter vezette de­legációja. Nagy Mária, a Magyar- Szovjet Baráti Társaság fő­titkára csütörtökön búcsúebé­det adott I. I. Bagyulnak, a budapesti szovjet nagykövet­ség első titkárának, a Szovjet Baráti Társaságok Szövetsége magyarországi képviselőjének távozása alkalmából. I. I. Ba- gyul hét éven át képviselte hazánkban a Szovjet Baráti Társaságok Szövetségét és a Szovjet—Magyar Baráti Tár­saságot. Z. Siedlewski lengyel belke­reskedelem- és szolgáltatás­ügyi miniszterhelyettes Buda­pestre érkezett. az Egyesült Államok, hogy több száz kilomé­terrel a Föld felett összekapcsolja egymással egy-egy űrhajóját, és ezzel megnyissa a kö­zös űrkutatás korszakát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom