Pest Megyi Hírlap, 1975. június (19. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-05 / 130. szám

MONOMIim A PEST MEGYEI HÍRLAP KU LÓNK I A D,A 5 A XVII. ÉVFOLYAM, 130. SZÁM 1975. JÚNIUS 5., CSÜTÖRTÖK Titkári értekezlet Monoron A párt- és a tömegszervezeti oktatás tapasztalatai a járásiján Javult a propagandisták felkészültsége A járási párt-vb 1975. május 7-én tár­gyalta az 1971/75. évi párt- és tömegszervezeti oktatás tapasztalatait és a következő évek feladatait. Erről esett szó kedden is, a járási rtbizottság nagytermében megtartott érte­kezleten, amelyet a községi üzemi pártbizott- gok, pártvezetőségek és a járási pártbizott­ság irányítása alá tartozó alapszervezeti tit­károk részére tartottak. A megjelenteknek Guba Pál, a járási pártbizottság első titkára tartott bevezetőt, majd Földesi István, az MSZMP Monori Járási Bizottságának osz­tályvezetője adott tájékoztatást az oktatás tapasztalatairól. A párt-vb a május 7-i ülé­sen megáHapítobta, hogy tö­rekedni kell a köizségi, üze­mi pártbizottságokkal, a párt- vezetőségekkel a káderoktatást a fejlesztési tervekkel össz­hangba hozni. El kell érni, hogy a magasabb politikai végzettségű kommunista — ha alkalmas — végezzen propa­gandamunkát. Fontos feladat a propagan­disták megfelelő tájékoztatása a helyi községpolitikai kérdé­sekről. Folytatni kell járási és községi szinten az ellenőr­zést, elsősorban aktívák bevo­násával. A pedagógiai mód­szertani képzésit is hatéko­nyabbá kell tenni a jövőben. Fokozottabb segítséget kell nyújtani a tömeg­szervezeti oktatáshoz — kiemelten a KlSZ-okta- táshoz — egyebek között a propagandisták jó mód­szereinek átadásával. Járási szinten titkári érte­kezleten tárgyalják minden évben az oktatási évek ta­pasztalatait. Ezt követően minden szinten testületi ülésen tárgyalták, értékelték az ok­tatási munkát. A közösen. ki­alakított intézkedések hatásá­ra az 1974/75-i oktatási évben javult az oktatási munka elő­készítése, átgondoltabbá, irá- nyítottabbá vált. Növekedett a propagandisták marxista—le­ninista felkészültsége, jó volt a hallgatók részvételi aránya, akárcsak aktivitása, s a lemor­zsolódás is csökkent az előző évekhez képest. Az 1974/75. évi pártoktatás­ban 3 ezer nyolc fő tanult, az előző 2 ezer 896-tal szemben. Ezen belül a párttagok aránya 71 százalékról 72.5, a fizikai dolgozók aránya 53 százalékról 62,5 százalékra emelkedett. Az idén 69-en jelentkeztek a • marxista—leninista egye­tem kihelyezett tagozatára. Huszonhatan nyertek felvételt, s közülük 17-en párttagok. A felvételnél probléma volt, hogy a jelentkezők egy részének elégtelen a napi politikai tu­dása. Az előző évben 9 marxista középiskola indult, 184 hall­gatóval. A mostani oktatási évben 14 tanfolyamon kezdő­dött meg a képzés 285 fővel. A fizikai dolgozók aránya 51-ről 100-ra emelkedett. Nem meg­felelő viszont a párttagok aránya. A marxista középiskolák­ban 35 propagandista te­vékenykedik, 22 egyetemi, főiskolai végzettségű. Az 1973/74. oktatási évben Monoron, Gyomron és Magló­don nagyfokú volt a lemor­zsolódás. Ebben az oktatási évben a jobb kiválasztással, új propagandisták beállításá­val, fokozottabb ellenőrzéssel sikerült elérni a tanulási fe­gyelem javulását. Az első félévi beszámoló idejére a hallgatók 12 száza­léka lemorzsolódott. A legna­gyobb mérvű lemorzsolódás Vasadon volt, ahol kilencen „fejezték be” idő előtt a kö­zépiskolát. A tömesoropaganda-okta- tásban 5Ö9-en alapfokú, 1691-en továbbképző, 65-en megyei tanfolyamon vettek részt. A legnépszerűbbnek a „szocializmus építésének kér­dései” című tanfolyam bizo­nyult. A továbbképző tanfo­lyamoknál továbbra is nagy az ér­deklődés a gazdaságpoli­tikai, a nemzetközi poli­tikai és a vállalati' gaz­dálkodás kérdései iránt. A megyei tanfolyamok közül kettő valláskritikai (Manor, Sülysáp), egy új párttagok (Monor) tanfolyama volt. A propagandamunka haté­konyságára nagyban hatott a propagandisták munkája, vég­zettsége. E munka megkönnyí­tését szolgálta a járási párt- bizottság által, tartott, felké­szítés, amelyet 7mzí alkalommal tartottak meg. Üj vonás volt, hogy ebben az évben meg­hívták a KlSZ-propagandis- tákat is. A legkiemelkedőb­ben a XI. pártkongresszus feldolgozásával foglalkoztak ezeken a felkészítéseken. Földesi István beszélt a párton kívüli dolgozók oktatá­sáról is. A szakszervezeti ok­tatásban 1110-en vettek részt s ez 578-cal kevesebb az előző évinél A KlSZ-okitatásban részt vevők száma is csök­kent. Népfront-oktatásban 210-en vettek részt. Az 1975/76. oktatási év fő feladatai: O Valamennyi pártszerve­zetben, községi pártbi­zottságnak és pártszervnek öt évre szóló oktatáspolitikai feladattervet kell kidolgozni. © Valamennyi oktatási for­mán a pártunk Xí. kongresszusa által meghatáro­zott feladatok ismertetése, megvalósítására való felké­szítés álljon az oktatás közép­pontjában. O A pártszervezetek adja­nak segítséget a tömeg- szervezeti oktatáshoz, kiemel­ten a KISZ-oktatásh.oz gon­doskodjanak megfelelő pro­pagandistákról. O Lehetővé kell tenni a propagandisták magas színvonalú felkészítését. ® Az oktatási fegyelmet szilárdítani kell minden tanfolyamon. Ha szükséges, felelősségrevonást is kell al­kalmazni a mulasztókkal szemben. Gér József Sülysápon ülésezett a járási párt-végrehajtóbizottság Szerdán Sülysápon tartotta ülését az MSZMP monori já­rási végrehajtó bizottsága, amelyen napirendként szere­pelt a sülysápi Tápióvölgye Tsz pártvezetőségének tevékeny­sége és a pártirányítás eddigi tapasztalatai. Szabad életünk 30 esztendeje Járásunkban is. sokan tekintették meg azt a párttörténeti fotódokumentációs kiállítást, amely a hazánk felszabadulása óta eltelt 30 év fejlődését mutatja be. Képünk a vecsési ki­állításon készült, ahol öt napon keresztül láthatták a gazdag anyagot a látogatók. (If j. Fekete József felvétele) Határjáráson Jó esztendő ígérkezik Kicsit kitisztult az ég, lesi­mítja a nap az ablakról az eső- permetet. Cseng a telefon: — „Üj Élet Tsz, Monor. Van ked­ve kijönni a határba?” A Volga, amibe Nagy And­rás tsz-elnök és Mészáros György főmezőgazdász mellé telepszem, ugyancsak vihar­vert. Sokszor megjárta a na­pokban már a dűlőutakat. — Eddig minden jó eszten­dőt ígér. Jobbat elképzelni sem lehetett volna. Időben jött az eső, habár most pár napig ab­bahagyhatná — mondja az el­nök, és megállítja a kocsit egy emelkedő tetején. Az út két ol­dalán jobbra is, balra is vége­láthatatlan burgonyatáblák. — Ez itt 68, az 64 hektár ... Nagyon szép, egy hónappal előbbre van most, mint, tavaly ilyenkor. Igaz, az idén már fémzárolt burgonyát kaptunk, ez sokat jelent. Desireé, hol­land fajta. Hektáronként leg­alább háromszáz mázsa ter­mést ígér... Kell is! Tisztító­üzemünk raktárában még há­rom vagonra való készlet van, de ma már az újburgonyát is elkezdték feldolgozni. Ügy ter­vezzük, hogy a jövő hónap ti­zedikén ráállunk a szedésre — szeptember elejére be is fejez­el JÁRÁSI LABDARUGÓ-BAJNOKSÁG EREDMÉNYEI Sülysáp nyerte a bajnokságot A járási labdarúgó­bajnokság utolsó előtti fordulójában vasárnap véglegesen eldőlt a baj­nokság sorsa. A legki­egyensúlyozottabban játszó Sülysáp csapata biztosan győzött Űri el­len, s ezzel megnyerték a járási bajnokságot, s jogot szereztek az osz- tályozón való részvé­telre. A gyömrőiek re­mek küzdelemben meg­lepő győzelmet arattak Üllő ellen, míg Vecsés I. meglepetésre az egyik pontot a szomszédvár otthonában, Ecseren hagyta. Sülysáp—Űri 4:1 (1:1) Sülysáp, ötszáz néző, vezet­te: Semsei (Janoschitz, P. Sza­bó). Meglepetésre a vendégek kezdtek jobban, s a 15. perc­ben a vezetést is megszerez­ték. A hazaiak a félidő előtt egyenlítettek Békési révén. (Ez volt egyben a sülysápiak 100. gólja a bajnokságban). A második félidőben már fölénybe került a sülysápi 11, s három, ritkán látható nagy góllal biztosították be győzel­müket, s ezzel a bajnokságot is magukénak mondhatják. Góllövő: Tóth S. (2), Moto- lai. Békési, illetve Kerekes. Jó: Sporléder, Cseri, Tur­csik (a mezőny legjobbja), il­letve Győri, Bakos, Kerekes. Gyömrő—Üllő 4:3 (2:3) Gyömrő, kétszáz néző, ve­zette: Farkas (Dézsy, Nagy .1 ) Zuhogó esőben a hazaiak a 10. percben vezetést szereztek. I Az üllőiek ezután átvették a 1 játék irányítását, s gyors egy­másutánban három gólt sze­reztek. Gyömrőnek még a fél­idő vége előtt sikerült szépí­teni. A második félidő is nagy iramú, helyenként színvonalas perceket hozott. A hazaiak ha­tártalan lelkesedéssel vetették magukat a küzdelembe és hu­száros hajrával vívták ki a megérdemeltnek mondható győzelmet. Góllövő: Oldal A., Tóth J. (2—2), illetve Tótp L. (2, egyet ll-esből), Tóth B. Jó:'Varga, Fitos, Oldal A. (a mezőny legjobbja), Tóth J., Hadi, illetve Tóth L., Dobos, Béky. Ecser—Vecsés I. 1:1 Ecser, száz néző, vezetté: Pethő (Hargittai). A vendégek szerezték meg a vezetést, igaz büntetőből. Ezután feljött a lelkesen és helyenként jól játszó ecseri csapat, s kiegyenlített. Nem sok hiányzott a meglepetéshez sem, a hazaiak akár a győzel­met is megszerezhették volna. Góllövő: Metz, illetve Mla- doneczki (ll-esből). Monor II.—Mende 2:2 Monor, száz néző, vezette: I Márk (Csanaki). A hazaiak végig többet tá­madtak és sok helyzetet ki­hagytak. A mendeiek szeren­csével vitték el az egyik pon­tot. A hazaiak góljait László Gy. és Szundi szerezte. Nyáregyháza—Vasad 5:2 Nyáregyháza, száz néző, ve­zette Somszegi (Papp). A végig jobban játszó nyár­egyháziak akár nagyobb arányban is nyerhettek vol­na. A győztes csapat góljait Fehérvári (3), Bernula és Sás­ka szerezte. Péteri—Maglód II. 6:2 Maglód, száz néző, vezette: Trencsényi (Sárost). A technikásabb vendégcsa­pat ilyen arányban is megér­demelten győzött a gyengén játszó maglódi tartalékgárda ellen. Vecsés II.—Pilis II. 2:0 Vecsés, ötven néző, vezette: Mészáros. . A hazaiak közepes játékkal is biztosan győzték le a to­vábbra is rossz formában ját- szp pilisieket. Góllövő: Földi (2). A bajnoki sorrend: 1. Sülysáp 23 18 2 3 1*3-22 38 2. Péteri 23 IS 2 5 73-33 35 3. Üllő 21 IG 1 7 89-34 33 4. Uri KSK 23 14 5 4 61-26 33 5. Vecsés I. 23 14 4 5 79-22 32 6. Pilis II. 23 1« 3 10 57-61 23 7. Gyömrő 23 IX 1 11 46-57 23 8. Meilde 22 7 5 10 33-52 19 9. Nyáregyháza 23 8 3 12 40-66 19 10. Ecser 22 6 5 11 27-61 17 11. Maglód II. 23 3 5 15 30-70 II 12. Vasad 23 3 4 16 28-99 10 13. Monor II. 23 2 2 19 29-90 6 (Megjegyzés: Vecsés II. eredményei a bajnokságban nem számítanak, így helyezé­sük a tabellán sem szerepel. A Mende—Ecsen elmaradt mérkőzés ügyében a szövetség dönt majd.) IFIEREDMÉNYEK: Sülysáp —Űri 11:1, Gyömrő —Üllő 1:3, Monor II—Mende 5-0. Ecser— Vecsés I. 0:8. Vecsés II.—Pilis II. 2:3, Nyáregyháza—Vasad 10:0. G. J. zük. Tíznaponként kellene még rá egy-egy jó kis eső ... Széthajtjuk a leveleket: nincs sehol egy fia burgonya­bogár sem. Idejében — az első rajzás előtt — vegyszerezték. Embert nem is látni a hatal­mas területen azóta, majd csak a szedésnél lesznek itt újra: négy éve álltak rá a gépi mű­velésre. Végignézek a hatal­mas, sima zöld tengeren: kel­ten^ ide ember, nem is kevés, ha nem lennének a gépek ... A búzatábláknak még a szé­lén sincs pipacs, búzavirág. — Szégyen is lenne — ne­vet Mészáros György, és a ke­zébe fog néhány tömött ka­lászt. Mironovszkaja fajta. Bő termést ígér... — ... hacsak nem jön most í pár hetes aszály ... Amikor ki. kelt, nekem nem nagyon tet­szett a vetés, ragadós volt a ta­laj, a kultivátorok üres sorkö­zöket hagytak maguk után. Az elnök elvtárssal akkor vitat­koztunk is, ő azt mondta: ebből az idén nagyon szép búzánk lesz. És neki van igaza . .. — ... eddig legalábbis! A 153 hektáros kertészetben a káposztaféléket palántázzák — a napokban be is fejezik. Sárgarépa, zöldség, paszter­nák, karalábé, káposzta kerül majd innen a feldolgozó üzembe — s onnan az üzemi konyhák, gyermekintézmé­nyek, kórházak konyháiba. Az Üj Élet Tsz tisztított termé­kei iránt nagy a kereslet. Mindent megtettek, hogy ész­szerű tervezésük kielégíthesse az igényt. — Szóval: jó a közérzetünk! — mondja Nagy András. Van rá okuk. Szép a ha­tár ... (Koblencz) Új szolgál tatás Monoron egyre népszerűbb lesz a piactéri Patyolat-felve­vő. Nemrég új szolgáltatásról adtak hírt: ezentúl expressz- mosásra is vesznek át ruhát. A holmi három napon belül, tisztán visszaérkezik. Úf csapatofiihon Gyomron A napokban avatták fel Gyomron az 1088. sz. Zrínyi Ilona úttörőcsapat csapatott­honát, amely nagyrészt tár­sadalmi összefogással készült. Kovács Sándor csapatvezető köszöntötte a megjelenteket, majd a testvércsapatok szala­got kötöttek a csapatzászlóra. Füstös Edit, az úttörőtanács titkára a pajtások nevében mondott köszönetét az építés­ben élenjáró aktíváknak, akik ez alkalomból oklevelet és emléklapot kaptak. A csapatotthont és a könyv­tárat ezután együttesen' tekin­tették meg az ünnepség részt­vevői. Atlétikai eredmények A Pest megyei középiskolás férfi atlétikai bajnokság elő­döntőjét Dunakeszin rendez­ték meg. Az I—II. évfolyam részére csapat-, a III—IV. év­folyam részére egyéni bajnok­ságot szerveztek. 4x1500 méter váltó: 1. Mo­nor, 4x100 méteres váltó: 2. Monor, 110 méteres gátfutás: 3. Monor. Magasugrás, csapat- bajnokság 161 centiméter át­laggal: 2. Monor, távolugrás, csapatbajnokság 535 centimé­ter átlaggal: 2. Monor. Gerelyhajítás egyéni: 1. Tö­rök Szilveszter 52 méter 50 centivel, 2. (Monor), távolugrás egyéni: Szalai László 605 cen­timéterrel 2. (Monor), hármas­ugrásban ugyancsak 2. Szalai László 12 méter 50 centis átlag­gal. A Pest megyei középiskolás i csapatbajnokság elődöntőjét Cegléden rendezték meg. 4x100 méteres csapatbajnokságban 1. Monor (55,2), magasugrás csapatversenyben ugyancsak 2 Monor 133 centi átlaggal. Az első és második helyezet­tele középdöntőjét Gyulán ren­dezték meg. Gerelyhajításban Török Szilveszter 55 méteres dobásával 1. helyezést ért el, és bejutott a Nyíregyházán meg­tartandó országos középisko­lás bajnokságra. Távolugrásban 13 csapat kö­zül 5. Monor. magasugrásban 12 csapat közül 6. A leánycsa­pat a 4x100 méteres váltófutás­ban 10 csapat közül a 3. A gimnázium sportolói ne­héz hetet hagytak maguk mö­gött. Meg kell említeni Zátrok Károly testnevelő tanár mun­káját, aki nagy szakértelemmel végzi azt, s ez az eredmények­ben is megmutatkozik. Vitéz Imre MŰSOR MOZIK Gomba: Csigalépcső. Monor: Dal a szerelemről. Űri: Szem­besítés. Vecsés: Olsen tervez — a banda végez. MŰVELŐDÉSI HAZAK Ecseren, 15-től 18 óráig: a népi tánccsoport próbája. Gyomron, 19.30-kor: a TÖVÁL Bogdán Flórián ifjúsági klub taggyűlése. Napirenden szere­pel a vezetőség megerősítése, a házirend elfogadása és a második félévi program rög­zítése. Péteriben, 18-tól 22 óráig: klubfoglalkozás, 19-től 21-ig: a sportvezetőség meg­beszélése. ÜTTÖRŐIIÁZ Gyömrőn, 14-től 18 óráig: biológia, 15.30-tól 17.30-ig rá­di óépítő szakkör. Köszönetét mondunk mindazok­nak a rokonoknak, a református nagygyülekezetnek, a vecsési, a monori munkatársaknak és isme­rősödnek akik fértem és édes­apánk, Szurok Sándor temetésén megjelentek, sírjára koszorút, vi­rágot helyeztek, részvétükkel bá­natunkat enyhítették, özv. Szurok Sándorné és családja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom