Pest Megyi Hírlap, 1975. június (19. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-03 / 128. szám

Enilékplakclt a legjobbaknak Két hangverseny Tallózás a sátornál Mint lapunk 8. oldalán megírjuk, vasárnap Gödöllőn ren­dezték a megyei tűzoltóversenyt. Alábbi képeinken a verseny hangulatából adunk ízelítőt. Negyvenegy esztendős fogorvosi munkásságuk elismeréseképpen a péceíi Rendek fogorvos házaspárnak dr. Makra Csaba a gödöllői fogászat főorvosa jutámat nyújtott át. (Barcza Zsolt felvétele) Mintegy száz meghívott részvételével a gödöllői Vér­ellátó és Transzfúziós Al­központ előadótermében Fó­rum címmel vitát rendeztek fogorvosok számára. A ta­nácskozás napirendjének egyik legfontosabb pontja az volt: milyen módszerek ala­kíthatók ki a korszerű fog­pótlásban. A vitaindító elő­adást Fábiát Tibor kandidátus tartotta. A három órán át tartó vi­tában, amelyet dr. Makra Csaba főorvos vezetett, a rendelők orvosai, a fogtech­nikai laboratóriumok képvi­selői a legkorszerűbb fog­pótlások elméleti és gyakor­lati kérdéseit vitatták meg. MS&itesetek Gyalogosokat gázoltak — Ittasan a volánnál Kistarcsa lakott területén, a 19-es kilométerkőnél Dudás István gödöllői lakos OS 17—11-es forgalmi rendszámú motorkerékpárjával gyalog- átkelőhelyen gázolta el Csong­rádi Sándor helyi lakost. A gyalogost könnyű sérülések­kel szállították kórházba. Dányban, a Pesti út 13-as számú ház előtt EX 49—75-ös forgalmi rendszámú motor- kerékpárjával Kovács Sán­dor helyi lakos elgázolta Sza­SPORT SPORT -f- SPORT -f- SPORT -+- SPORT -I- SPORT Rajtol a galgamácsai önkéntes tűzoltók csapata a motor- fecskendő-szerelés versenyszámban. Sportnap Túrán Ezer néző és feleannyi sze­replő találkozójára került sor május 31-én, szombaton dél­után a túrái sportpályán. Az általános iskola kisdobosai és úttörői kürtök hangjaira vo­nultak be vörös és kék zászlók alatt, hogy megkezdjék hazánk felszabadulásának harminca­dik évfordulója tiszteletére rendezett sportbemutatójukat. A környező iskolák vezetőit, testnevelő tanárait, a szülőket és a részt vevő gyerekeket Kardos Imre, a túrái, iskola igazgatója köszöntötte, majd röviden ismertette a túrái út­törő sportolók ez évi megvei járási sikerei. Várkonyi Erika megyei tollaslabda-bajnok sza­valta el Cubertin sportról írt ódáját. A hatvan kék és vörös zász­ló tisztelgő gyakorlata után száz kisdobos tartott bemuta­tót, majd az ötödikesek és ha­todikosok labdagyakorlata kö­vetkezett. A fegyelem és a kö­zösségi mur.ka erőpróbája volt a Várkonyi József tervezte társas és gúlagyakorlat bemu­tatása. Ezt követte a három A veszprémi országos területi döntőn a túrái tornászok képviselik majd Pest megyét. bó Mihály ugyancsak helyi lakost, aki a baleset követ­keztében súlyos sérüléseket szenvedett. A fentiekhez ha­sonló baleset történt Isasze- gen is, ahol a Rákóczi út 60-as számú ház előtt Laukó György budapesti lakos OI 21—52-es forgalmi rendszá­mú motorkerékpárjával el­gázolta Viktor Margit helyi lakost. A gyalogos ugyan­csak súlyos sérüléseidet szen­vedett. Az isaszegi Rákóczi úton történt egy másik baleset is: Boda Elek helyi lakos itta­san vezette IM 96—15-ös for­galmi rendszámú személy- gépkocsiját, s nekiütközött Gyöngyösi Jánosné helyi la­kos IE 51—69-es forgalmi rendszámú személygépkocsi­jának. Az anyagi kár 10 ezer forintra tehető. Gödöllőn, a Szabadság té­ren UL 64—43-as forgalmi rendszámú gépkocsijával vil­lanyoszlopnak rohant Hagy­mást Iván budapesti lakos, aki ittasan ült volánhoz, s a megengedettnél gyorsab­ban, figyelmetlenül vezetett. Az anyagi kár 40 ezer forint. kisdobosok nyusziugrásban, pékjárásban és bukfencezés- ben küzdöttek az elsőbbségért — no meg egy egész tortáért. A játék után következett a be­mutató legszebb része: négy­száz tanuló beatzenére har­monikus mozgással modern gimnasztikái gyakorlatot mu­tatott be. A sportbemutató zá­róképe a jubileumot ábrázoló harmincassal és a béke fel­irattal kialakított ötkarikás gúla volt. A sportünnepély a DlVSZ-indulóval fejeződött be. Sz. L. Egy nap a Balatonon Balatoni kiránduláson vett részt a Szilasmenti Termelő- szövetkezet feldolgozó üzemé­nek negyven dolgozója. A programban szerepelt többek között siófoki városnézés, a Ti­hanyi félsziget nevezetességei­nek megtekintése. A tsz-dolgo- zók voltak az apátsági temp­lomban, elmentek a néprajzi múzeumba, majd Balatonfü.s- den fejezték be az egynapos ismerkedést. Énekszótól és vidámságtól hangos a gödöllői Szabadság téri iskola környéke. Szoká­sos év végi hangversenyükre készülnek az Imre utcai ál­talános iskola ének-zenei ta­gozatának tanulói. A felké­szülés izgalmát fokozza, hogy ezúttal jubileumot is ünne­pelnek a tanárok és a gye rekek: öt esztendővel ezelőtt alakult meg a tagozat. Az úgynevezett Kodály- iskoiák iránt világszerte nagy az érdeklődés, Japántól Ausztráliáig egymás után hozzák létre a magyar minta alapján az ilyen típusú isko­lákat. A gyerekek igényes zenei nevelése a mindenna­pos énekórák keretében va­lósul meg. Városunkban im­már 1970 óta működik az ének-zenei tagozat, és egyre nagyobb népszerűségnek őr vend a szülők és a gyerekek körében egyaránt. A kis dalosok évenként nyilvános hangversenyen mu­tatják be mit is tudnak, s ezek az előadások már jelen­tős eseményeknek számíta­nak Gödöllő zenei életében. Az ötödik jubileumi hang­versenyt június 7-én délután 17 órakor tartják a Szabad­ság téri iskola udvarán. Az évforduló alkalmából emlék- plaketteket nyújtanak át azoknak akik a tagozat élet- rehívásában, majd munkájá­ban segítettek, s ilyen plaket­tet kapnak azok a tanulók is. akik tanulmányaik, maga­tartásuk és zenei felkészült­ségük alapján a legkiválób-, baknak bizonyultak. Városunk pezsdülő zenei életét igazolva ide kívánko­zik egy másik esemény is. Június 1-én, vasárnap dél­előtt 10 órakor az Agrártudo­mányi Egyetem színházter­mében került sor a gödöllői Körzeti Állami Zeneiskola növendékeinek évzáró hang­versenyére. ii. Évfolyam, 128. szám 1975. JÚNIUS 3., KEDD Határidőn belül! Építtetői dicséret a kistarcsaiaknak Kiváló lakatos, asztalos, főmérnök Mint szombati lapunkban tudósítottunk róla, május 30- án, pénteken tartották meg Kerepesen a Kistarcsai Általá­nos Építőipari Szövetkezeti Közös Vállalat kiváló ünnep­ségét. A Kiváló szövetkezeti vállalat címet dokumentáló oklevelet az Észak-Pest megyei Mezőgazdasági Szövetkezetek Területi Szövetségének elnöke, Kovács László adta át a válla­lat igazgatójának, Pém István­nak. A vállalat munkáját a leg­jobban talán az minősíti, hogy az egy munkásra, illetve fog­lalkoztatottra jutó bruttó tár­sadalmi termék értéke megha­ladja a társulások megyei és országos átlagát, sőt az utóbbi a szocialista építőipar átlagát is. Ismerve az építkezési ha­táridők szinte rendszerré váló módosítását, a közös vállalat tevékenységében az is, nagyra értékelhető, hogy munkájukat kivétel nél­kül mindig határidőre be­fejezik. Mint Pém István igazgató el­mondta, az átadási jegyző­könyvek többsége építtetői di­cséretet is tartalmaz, a minő­sági hiányok értéke mindösz- sze 0,6 ezrelék. Ilyen erédníények termé­szetesen nem egykönnyen születhetnek, a közös vállalat jó hírét dolgozói teremtik meg. A vállalat motorja a szocialis­ta brigádmozgalom. A társu­lást három termelőszövetkezet hozta létre 1968-ban. Működé­sében fontos minőségi előre­lépést jelentett az, hogy 1971- ben vállalattá szerveződtek. Szinte ezzel egy időben indult meg a brigádmozgalom is. 1972-ben még csak három bri­gádja volt huszonkettő taggal, tavaly pedig már tizen­nyolc brigád 233 tagja te­vékenykedett. A dolgozók ez idáig számos kitüntetést kaptak: százhar­mincán büszkélkedhetnek ki­váló dolgozó címmel. A pénteki kiváló ünnepsé­gen is adtak át kitüntetése­ket. A Mezőgazdaság kiváló dolgozója címet kapott Vadász Ferenc lakatos brigádvezető a mezőgazdaság területén vég­zett másfél évtizedes munká­J jáért, Nemes Jenő asztalos a ' különlegesen szép belső építé­szeti feladatok elvégzéséért, dr. Mikecz Tibor főépítésveze­tő gyors és kiváló minőségű munkájáért, Sághelyi Nándor igazgatóhelyettes, a vállalat gazdasági rendjének megte­remtéséért, Makádi Mihály csoportvezető a bér- és lét­számgazdálkodásban kifejtett tevékenységéért. A mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter javaslatára az építésügyi és városfejlesz­tési miniszter az Építőipar ki­váló dolgozója címet adomá­nyozta Zsirkay István terme­lési főmérnöknek. A mezőgaz- sági és élelmezésügyi miniszter dicsérő oklevelét kapta meg Nagy László villanyszerelő brigádvezető és Frankóy Lász­ló osztályvezető. Az ünnepségen Pém István igazgató a vállalat huszonhá­rom dolgozójának nyújtotta át a kiváló dolgozó kitüntetést. Öszigclhy Fórum a fogakról A verseny pillanatai Szinte órák alatt népszerű „zarándokhely” lett a gödöllői Szabadság téren felállított könyvheti sátor. Ez idáig csaknem 24 ezer forint értékben vásároltak a legújabb kiadványokból. Emléktábla Petőfi tanítójának Pedagógusünnep Aszódon TOLDI MIKLÓS RÉZBŐL Pedagógusnapot ünnepel­tek május 31-én, szomba­ton Aszódon. A nagyközség pedagógusait Búzás Pál, a nagyközségi pártbizottság tit­kára köszöntötte. Az egybe­gyűlteknek az ikladi álta­lános iskola tanulói adtak ünnepi műsort. Ez alkalom­mal adta át Kiss Károly, a nagyközségi közös tanács el­nöke a pedagógusoknak a kü­lönböző fokozatú törzsgárda- jelvényeket. Arany fokoza­tot Kovács Istvánná és Ba­ráti Erzsébet, az ezüst foko­zatot Asztalos István, iskola- igazgató, négy pedagógus pe­dig bronz fokozatot kapott. Mint vasárnapi lapunkban hírül adtuk, szombaton tar­tották a Fáklya klubban a Pest megyei pedagógusnapot. Ezen az ünnepségen a nagy­községből hárman kaptak kitüntetést: Turányi Sándor- né, a 2-es számú óvoda ve­zető óvónője az oktatásügy kiváló dolgozója címet kap­ta, Stündl Gábomé, a 2-es számú iskola igazgatóhelyet­tese miniszteri dicséretben részesült, Petrovics Sándorné, az 1-es számú óvoda dajkája kiváló dolgozó lett. Ezután került sor a nagy­község pedagógusai által ál­lított Koren István emlék­tábla leleplezésére. A kis ünnepségen részt vett Koren Istvánnak, Petőfi valamikori tanárának kései leszárma­zottja. Petőfi Sándor taní­tójának életét és munkás­ságát Miklós Róbert, a Pe­tőfi Irodalmi Múzeum tudo­mányos főmujnkatársa ismer­tette. A pedagógusnapi ünnepség folytatásaként az aszódi Pe­tőfi Múzeumban Hónig Antal, a nagyközségi tanács főelő­adója nyitotta meg a fiatal szolnoki ötvösművész, Farkas Miklós kiállítását. Farkas Miklós vörösréz domborításai és fémplaszti­kái irodalmunkból és nép­meséinkből merítik a tar­talmi, formai elemeket. Al­kotásai között megtalálhat­juk a bikát fékező, Toldi Miklós alakját és a János vi­tézt is. Eddigi legnagyobb sikerét a Csongor és Tünde hatalmas vörösréz díszlet­elemeivel aratta. — ethy — A túrái úttörő-tűzoltók időre befejezték a kézi fecskendő szerelését. Barcza Zsolt felvételei sportszakkör bemutatója. Mint erről már a korábbiakban is beszámoltunk, a turaiak kép­viselik Pest megyét leány- és fiútornában, labdarúgásban és fiú kézilabdában a veszpré­mi országos területi döntőn. Bemutatójukra a pálya három színterén került sor;. A torná­szokat Varjú Mihályné és Lendvai Márton, a labdarúgó­kat Várkonyi József, a kézi­labdacsapatot Köles Péter ké­szítette fel. A szakköri bemutatók után derűs versenyre került sor:

Next

/
Oldalképek
Tartalom