Pest Megyi Hírlap, 1975. június (19. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-03 / 128. szám

PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA —miy.ly] A CEGLÉDI_____________ XIX. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM 1975. JÚNIUS 3., KEDD Cegléden, Abonyban Első választók fóruma Lányok, fiúk ülik körül a hosszú, alacsony asztalok so­rát a ceglédi Dózsa ifjúsági klubban. Színes dekoráció­ként, mintegy alkalmi kiál­lításként ceglédi üzemek, vál­lalatok sokat mondó tablói díszítik körbe a falakat. Egy- egy klubfoglalkozás alkalmá­val egy-egy vezető ember jön el a fiatalok közé az épp be­mutatkozó munkahelyről, hogy szavakkal egészítse ki a látnivalót, és válaszoljon az elhangzó kérdések sokaságá­ra. Kérdések serege Ezen a délutánon a Haza­fias Népfront ceglédi városi bizottságának titkára, Hege­dűs József ül a fiatalok kö­zött. A Dózsa ifjúsági klub­ba hívták össze azokat a fia­talokat, akik életükben elő­ször a június 15-én sorra kerülő választások idején gyakorolhatják szavazati jo­gukat. Az ÉVIG ceglédi gyá­rából, a PENOMAH-tól, a Május 1. Ruhagyárból, a PEVDI ceglédi üzemeiből, a Nívó Isz-től, a Talajjavító Vállalattól, a Vasipari Isz- től jöttek a gyűlésre a fiúk és lányok. A mindenre kiterjedő tájé­koztatót a fiatalok kérdései követik. Érdeklődnek az or­szággyűlési képviselő j előlit személyéről, kíváncsialt ar­ra, hogy mi a képviselő fel­adata a legfelső tanácskozó és törvényhozó testületben. Hegedűs József válaszai, pél­dái alkalomhoz illőek, kér­dezőkhöz igazodók. Szól az if­júsági törvényről, melyet az országgyűlés hagyott jóvá, szól a képviselők felelősségé­ről, ismerteti a fiatalok ké­résére a ceglédi járás vá­lasztókörzeteinek képviselő­jelöltjeit, megnyugtatja az érdeklődőket: az ország leg­ZENEISKOLÁSOK ZÁNKÁN Népes a vonósok tábora A TANÁROK IS FIATALOK A ceglédi. zeneiskola az idén is azzal zárja a tanévet, hogy lehetőséget nyújt a nö­vendékek és tanáraik évi munkája eredményének be­mutatására. A hangversenye­ket a zeneiskola nagytermé­ben tartják május else»je óta. A legközelebbi bemutatón kedden dr. Kiss Mihályné, szerdán pedig Dávid Sándor tanárok növendékhangverse­nyére kerül sor. Felnőitek is A hangversenyek sorát és a tanévet egyaránt június 8-án a jénai 78 tagú zene­kar előadása zárja. Men­delssohn Hegedűversenyét, és Brahms IV. szimfóniáját ad­ja elő a hangversenyterem­ben. A szülők, ha gyermekük zenét szeretne tanulni, gyak­ran a zongoraoktatást vá­lasztják. így van ez a ceg­lédi zeneiskolában is. Béres Károly, a zeneiskola igaz­gatója elmondta, hogy a zongoratanszakon tanul az iskola 602 tanulójának több­sége. Ebben a félévben fel­duzzadt a vonósok tábora is: egyre többen iratkoz­nak be hegedülni és gordon- kázni. A vonósok száma vár­hatóan továbbra is gyarapo­dik. A zeneiskolába nemcsak iskolás korú gyerekek járnak, hanem felnőtt, dolgozó embe­rek is, akllr érdeklődnek a zene és a hangszerek iránt. Jelenleg 18 felnőtt jár ide, főleg fúvós- és énekszakra. '■ A zeneiskolában a zene­oktatáson kívül élénk kul­turális tevékenység folyik. 1 Évek óta működik a peda- góguskórus, a tanári zene­kar, ezenkívül kamara­együttesek tevékenykednek. Az utóbbi időben igen ak­tívan kamaráznak a klari­nétosok és a fuvolások is. Az ifjúsági vonószenekar abban a megtiszteltetésben része­sült, hogy júniusban 10 na­pos jutalomtáborozáson vehet részt Zánkán, az úttörővá­rosban, ahol az ország 9 fúvós- és 3 vonószenekara üdül, a vezető tanárok pedig szakmai továbbképzésben ré­szesülnek. Az intézmény eredménye­sen szereplő diákjai, gimna­zisták, szakmunkástanulók részt vesznek Egerben a Gárdonyi Géza diáknapokon, ahová hagyományosan az or­szág minden részéből érkez­nek fiatalok, diákok, ifjú ze­nészek, hogy bemutassák tu­dásukat és négy emlékeze­tes napot töltsenek el együtt. Nyári pihenő Ha valaki az esti órákban bekukkant a zeneiskolába, akkor észreveheti: eltűnt ugyan a hegedűtokot és kot­tacsomagot cipelő diákok vi­dám hada, de mégsem vál­tozott tulajdonképpen semmi, a légkör ugyanolyan fiata­los. Nem is lehetne más­képpen, hiszen a tanárok a ceglédi zeneiskolában szin­tén fiatalok. Béres Károly igazgató szerint a tanári kar átlagos életkora nem több, mint 35 év. Nemsokára ideiglenesen be­zárja kapuit a zeneiskola. A vizsgák, a bizonyítványosz­tás után kezdődik a szünidő. K. M. kisebb települése érdekébe* is van, aki 6zót kérhet az or­szággyűlésben. Mivel Ceg­léden három tanácstagi kör­zetben tanácstagválasztásra is sor kerül, a fiatalokat a tanácstagi munka és a je­löltek személye szintén ér­dekli. A Lenin Tsz-ben A Lenin Termelőszövetke­zetben szintén gyűlést tartot­tak az ifjú választók. A Ha­zafias Népfront ceglédi vá­rosi bizottságának elnökségi tagja, dr. Rátonyi Dénes tartott tájékoztatást szá­mukra. A gyűlésen szó ke­rült a legutóbbi országgyű­lési képviselőválasztás óta el­telt időszakról, a város fej­lődéséről, a termelőszövetke­zeti mozgalomról. A fiata­lok véleményéből kitűnt: valamennyien megértik, mi­lyen fontosságú az, hogy sza­vazatukkal ők is szavukat hallathatják a választás ide­jén — hogy igazán nagy­korúként hozzászólhatnak az ország dolgához. Abonyban Abonyban a fiatalokat a nagyközségi KISZ- és nép­frontbizottság hívta össze be­szélgetésre. A megjelenteket Pál Ferenc, a nagyközségi KISZ-bizottság titkára kö­szöntötte, majd Habony Ist­ván, a KISZ járási bizottsá­gának munkatársa mondott beszédet, összehasonlítván a felszabadulás előtti képvise­lőválasztásokat a mostanival, amikor minden polgár jogot nyerhet nemcsak a válasz­táshoz, hanem a megválasz­táshoz is. Az abonyi fiatalok gyűlésén felszólalt dr. So- modi István, a nagyközségi pártbizottság titkára, ismer­tette hallgatóival a szavazás módját. Abonyban szintén sor kerül három, helyi ta­nácstagjelölt megválasztásá­ra is, ezzel kapcsolatban szin­tén tájékoztatást és útmuta­tást kaptak a választójogu­kat életükben először gya­korló fiatalok. E. K.—Gy. F. Kitüntetett pedagógusok A pedagógusnap alkalmá­ból ünnepséget tartattak va­lamennyi ceglédi és ceglédi járásbeli iskolában. Kisdo­bosok, úttörők, diákok és a szülői munkaközösség tagjai köszöntötték a pedagóguso­kat. Szombaton Budapesten, a Fáklya-klubban megrendezett pedagógusnapi megyei ün­nepségen sokan kitüntetést kaptak. Az oktatásügy kiváló dol­gozója lett Varga Sándor, a ceglédi Mészáros Lőrinc Általános Iskola igazgatója, Buresch Vencel, a Várkonyi István Általános Iskola igaz­gatóhelyettese és Utassy Mik­lós, a kocséri általános is­kola igazgatóhelyettese. Ki­váló dolgozó kitüntetést ka­pott Horváth Teréz abonyi gondnok. Miniszteri dicsé­retben részesült Darányi Sán- dorné, a ceglédi központi óvoda óvónője, Szebenyi Mihályné, a ceglédi központi napközi konyhai dolgozója, Berták Lászlóné csemői tanítónő és Trapp Jánosné, a dánszentmiklósi óvoda ve­zető óvónője. AZ EREDMENY: JAVUL AZ ELLÁTÁS Sokféle zöldséget termelnek a tsz-ek 'ÍGÉRETESEN FEJLŐDIK A GABONA Biztatóan ígéretes képet mu­tat a ceglédi széles határ. Az őszi kalászosok, a tavaszi ve- temények igen szépen fejlőd­tek. A városi tanács mezőgaz­dasági és termelésellátás-fel­ügyeleti osztályához érkező je­lentések arról adnak számot, hogy mind a három termelőszö­vetkezet tevékenyen foglalko­zik a szántóföldi növényter­mesztéssel és minden tehetőt megtesz a még jobb eredmé­nyekért. A kalászosoknál 2363 hektáron elvégezték a fejtrá­gyázást, több mint 2600 hektá­ron vegyszeres gyomirtás tör­tént. Kukoricatermesztést a ter­melőszövetkezeti és a ház­táji földekről közel 4 ezer hektárról várnak. A Lenin és a Magyar—Szovjet Barátság termelőszövetkezet­ben nagy teljesítményű gépso­rokkal, gépekkel dolgoznak. A. kukorica vegyszeres gyomirtá­sát több mint 2300 hektáron elvégezték. A vegyszerezés és a talajerőpótlás meglátszik a növénykultúrákon. Az állapot­MÁNGORLÓ ÉS NÁDIGAZ'lTÓ Kincskeresők kiállítása FÉNYKÉPEK A JELENRŐL Cegléden, a Várkonyi Ist­ván Általános Isikola két harmadik osztályának tanu­lói — Petróczi Béláné és Ró­nai Mihályné tanítványai — kincskereső kiállítást ren­deztek. A kiállítások azo­kat a figyelemre méltó és ér­tékes tárgyakat, képeket, könyveket mutatták be, ame­lyeket környezetismeret ta­nulása közben, a kincskereső mozgalomban gyűjtöttek ösz- sze. A bemutatón a gyűjtés­ben élen járt Darányi Laci volt a tárlatvezető. Ö mu­tatta meg a látogatóknak a régi-régi mángorlót, a 180 éves vasalót, a nádigazítót. Sokan gyönyörködtek a bí­borüvegből készült Kossuth- címeres kehely látványában, a 100 éves cseréptálban, a címeres-feliratos tányérban, amelyre Éljen Kossuth! fel­iratot festettek. Értékes da­rabja a gyermekkéz gyűj­tötte bemutatónak az a kö­tet, amely 1879-ben jelent meg és a szabadságharc tör­ténetének állított emléket. Érdekes kiadvány az 1895- ben megjelent képeskönyv, melyet a honfoglalásra em- lékezők készítettek. A nyom­tatott dokumentumok között a gyerekek számára a legbe­csesebb egy megsárgult új­ságlap, a Pesti Napló 1894. évi 80. száma, melynek ve­zércikke a Tuririban elhunyt CEGLÉDI APRÓHIRDETÉSEK Felvételre keresünk szakképzett szaká­csot, kézilányt, taka­rítónőt. Jelentkezni lehet Utasellátó Váll. 86. Üzeme. Cegléd, MÁV Állomás, _______ 12 5 cm3 Csonka-motor 5/4-es szivattyúval el­adó. Cím: XI., Bul­csú utca 2/A. ÍV olt Oncsa-telep.) Érdek- lfHnj 16 óra után Családi ház garazs- zsal, 160 négyszögöl portával eladó. Lovász ut<*a 3. Eladó beköltözhető 2 szoba hallos családi ház. Cegléd, Tükör Lucerna kaszálásra el­adó. Cegléd, X., Ká- t°* ó* 4. Két szoba. Konyha, mellékhelyiségből álló ház eladó. IV. Dohány u. 4. Eladó ház Iakómente­sen. József u. 12. _____ El adó Schwalbe kis­motor. Cegléd, Gém u. 32.____________________ El adó 100 kg-os hízó. Összekötő út 5.________ Kö zpontifűtés-szerelési vállalok. Csurgai Zol­tán kisiparos. Cegléd, Irinvi u. 29.___________ Ke resem olyan egyén ismeretségét, aki ház­ingatlanomért gondvi­selőm tudna lenni. Ér­deklődni: Kossuth F. u. 10. (hirdetésfelvevő- néiy A ceglédi Lenin Mg. Tsz fiatal raktári ad­minisztrátorokat fel­vesz. Jelentkezni le­het a tsz központié­ban, Cegléd, XIII. Jászberényi út 408. Ha bony István sze­mélyzeti vezetőnél. Simson Schwalbe mo­torkerékpár eladó. Cegléd, várkonv1 u. 11. Eladó 3 szobás, Kom­fortos kertes ház, II., frj.ocrvlrrttni ót 37 Eladó MZ—ETS—150-es motorkerékpár. Mikes u 4. Eladó beköltözhetően kis családi ház. Kál­mán u. 3.____________ Ké tszobás OTP örök­lakás eladó. Kohl- mayer Ádám, Köztár­saság út 31. A. ép. II. em. 18. 8—5-ig lehet érdeklődni a 11—696-os telefonon. Este a la­kásom_________________ El adó kétszobás, kom­fortos, kertes családi ház. Görbe u. 47. Ér­1<5 Eladó 1 db MIA Die­sel motor. Érdeklődni este, Kossuth F. út 22. Kossuth Lajos halálát tu­datta. A múlt emlékei mellett a jelen: fényképes tablókon a városiasodó, épülő Cegléd képe. Anyagát szeretettel gyűjtötték a kisdobosok. A kincskeresők kiállítása bizo­nyítéka annak, hogy a gye­rekek ismeretekben gazda­godnak és ügyes irányítás, vezetés mellett méltó őrzői, megbecsülői lesznek az em­lékeknek. (Peresztcgi) minősítés jó véleményt adott a 238 hektárnyi őszi árpáról, a 2261 hektár búzáról, 393 hek­tár rozsról. A termelőszövetke­zetek a tavalyihoz hasonló, vagy még jobb gabonatermést várhatnak, s eszerint készül­hetnek fel a betakarításra. A városi tanács a múlt év őszén tárgyalt a felvásárló vál­lalattal és felmérést készítte­tett Cegléd zöldségigényéről, mivel az utóbbi években egy­re több panasz hangzott el az ellátásra. A termelőszövetke­zetek ehhez a felméréshez tervezték veteményeiket. A zöldségtermesztést szorgalmaz­zák, eszerint 880 hektáron fog­lalkoznak ebben az évben zöldségtermesztéssel fő vetésűként. Emellett másod­vetésű zöldségre is lehet szá­mítani. Várhatóan jobb lesz a paradicsom-, zöldpaprika-, és uborkaellátás. Zöldborsó-ter­mesztéssel, gyökérzöldséggel, sárgarépával és egyébbel az eddiginél nagyobb területen foglalkoznak. A Magyar— Szovjet Barátság Termelőszö­vetkezet palántát nevel és pa­lánták tízezreivel látja el a közös gazdaságokat, amellett, hogy saját kertészetét is meg­felelően betelepíti. Vendégük: Jókai Anna Az ünnepi könyvhét al­kalmából t június 5-én, csü­törtökön 19 órai kezdettel író-olvasó találkozóra kerül sor a ceglédi Városi-járási Könyvtárban. A találkozó vendége Jókai Anna, József Attila- és SZOT-díjas író­nő lesz. A könyvtár a ta­lálkozóra meghívja valameny- nyi törzsolvasóját. Az író­nő műveiből bemutatót és vásárt tartanak az est előtt. A gyűjtőknek Jókai Anna szívesen dedikálja köteteit az ünnepi könyvhét alkalmából. Békéscsabán elsők lettek a ceglédi tornászok TEKE A Honvéd tekézői is befe­jezitek tavaszi szereplésüket. Az utolsó fordulóban idegen­ben léptek pályára, s szoros küzdelemben szenvedtek ve­reséget. Vasas Ikarus—Ceglédi Bem SE 5:3 (2588 — 2522). Jók: Éppel (441), Hollósi (436), Baurer (430). TORNA Jó eredménnyel fejezték be első félévi versenyzésüket a CVSE női tornászai. A terü­leti ifjúsági és felnőtt III. osztályú csapatbajnokságot Békéscsabán rendezték meg. A ceglédiek mindkét számban az első helyen végeztek. Felnőttek: Nagy küzdelem­ben 1 tizeddel sikerült meg­előzni a hazaiakat. 1. Ceglédi VSE 176,2 pont­tal, 2. Békéscsaba 176,1 pont­tal. A CVSE összeállítása: Varga K., Illés, Jónás, Nemes, Vö­rös, Szendey. Ifjúságiak: 1. Ceglédi VSE 174,4 ponttal. A fiatalok Ka­rai, Antal, Monori, Varga É., Csiszár és Zsilka összeállí­tásban versenyeztek. r. l. VÍZILABDA A Ceglédi VSE vízilabdázói a Kecskeméti SC csapatával mérkőztek. Színvonalas já­tékot. nagy küzdelmet hozott az első itthoni találkozó, amely 6:6-os döntetlenre vég­ződött. Ungvári 4, Beck 1. 2 gólt dobott. Ceglédi VSE: Sárköri, Vá­mosi I., Soós, Beck I., Papp, Komáromi, Ungvári, — csere: Pálinkás, Zsíros. Edző: Paál Attila. b. m. Szerdai sportesemények Szerdán, június 4-én bajno­ki mérkőzést játszanak a Bem SE és KÖZGÉP kézi- labdásai, a CVSE labdarúgói pedig barátságos találkozót vívnak. KÉZILABDA: a gerjei sporttelepen: 15 órakor kez­dődik a Ceglédi Bem SE—1M Iklad megyei bajnoki férfi összecsapás. 16.30 órakor: az őszről elő­re hozott mérkőzésen méri össze erejét a KÖZGÉP és Szarvas együttese. Vasárnap Szarvason találkozott a két csapat, a hazaiak a rendkívül sportszerű összecsapáson négy góllal nyertek. LABDARÚGÁS: a Vasutas sporttelepen: 15.30 órakor kezdődik a Ceglédi VSE és az NB II-es Szolnoki MTE elő­készületi mérkőzése. Ezúton mondunk hálás köszö­netét mindazoknak, akik felejt­hetetlen édesanyánk, nagy­anyánk, testvérünk. özv. Orosz Sándorné sz. Tóth Mária te­metésén részt vettek, sírjára virágot koszorút helyeztek. Külön köszönetét mondunk a Városi Kertészet, a Sütőipari V. és az Élelmiszer Kisker. V. dolgo­zóinak. A gyászoló család. MÁJUS 26-TÓL JÚNIUS 28-IG MINDEN FÉRFIÖLTÖNYHÖZ KÉT NYAKKENDŐT, MINDEN FÉRFIZAKÓHOZ ÉS PANTALLÓHOZ EGY-EGY NYAKKENDŐT AJÁNDÉKOZUNK KESZRUHA HOLTUNKBAN CEGLÉD, KOSSUTH TÉR 10/A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom