Pest Megyi Hírlap, 1975. június (19. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-11 / 135. szám

8 %/äüiav 1975. JŰNIUS 11., SZERDA K + HÍREK -f HÍREK HÍREK + HÍREK. + Hí HÍREK + HÍREK -f HÍREK # HÍREK 4- HÍREK MII. 1975. június ll.Szer- **•*»• da, Barnabás napja. i A nap kél 3.47 — nyug. szik 19.41 órakor. A hold kél 5.27 — nyug­szik 21.01 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS Változóan, főképp a nap­pali órákban időnként erősen felhős idő, elsősorban délután és este sokfelé záporral, zi­vatarral. Változó irányú, mér­sékelt, a zivatarok idején át­menetileg megerősödő szél. Várható legmagasabb nappa­li hőmérséklet: 19—24 fok között. — A fogászati és testápo­lási hónap, amelyet tavaly novemberben rendeztek or­szágszerte, eredményesnek bizonyult — ezt állapította meg a közelmúltban befeje­zett értékelés. A tanulságok, tapasztalatok kicserélésére és az idei hasonló akció felada­tainak megbeszélésére június 12-én, csütörtökön fél 11 órai kezdettel tanácskozást tarta­nak az Egészségügyi Felvi­lágosító Központ Budapest, Népköztársaság útja 82. sz. alatti székházában. — Túlteljesítették. Tököl lakói és a helyi gazdasági egységek dolgozói eredetileg 300 000 forint értékű társa­dalmi munkára tettek fel­ajánlást. Vállalásukat _ 50 százalékkal túlteljesítve, 1 200 000 forint értékű mun­kát végeztek a közösségért. — Csaknem másfél száz — pontosan 143 — kisiparos működik Szigetszentmikló- son. Közülük 25-en új árut állítanak elő, a különbö­ző közéletekkel és üze­mekkel kötött szerződések­nek megfelelően. 118-an pe­dig a szolgáltatási igé­nyeket igyekeznek kielégí­teni. I I Új bélyeg 1 Az Évfordulók — események 1975 elnevezésű bélyegsorozat kereté­ben a Magyar Elektrotechnikai Egyesület megalakulásának 75. év­fordulójáról megemlékező 1 forin­tos bélyeget bocsátott tegnap for­galomba fa posta, Varga Pál gra­fikusművész terve alapján. ELÍTÉLTÉK a péceli GARÁZDÁT * Farkas József 46 éves alkalmi munkás, péceli lakos garázda ma­gatartásával többször megbotrán­koztatta a község lakosságát. Nemegyszer megtörtént, hogy köz­ízlést sértő módon viselkedett az utcákon és a nyilvános helyeken, vagy a boltban a vásárló asszo­nyokat, fiatal lányokat molesz­tálta. Folytatólagosan elkövetett ga­rázdaság bűntette miatt a Pest megyei Bíróság dr. Barnaföldi Já­nos tanácsa kedden nyolchónapi szabadságvesztésre ítélte, és hely­ben hagyta a Gödöllői Járásbíró­ság korábbi ítéletét, amely Farkas Józsefet kényszerelvonó kezelésre kötelezte. CSALÁDI TRAGÉDIA FEüTAVOLSAGON BELÜL — Szocialista munUavcr- senyben. A hernádi Március 15. Tsz tagságának 80 szá­zaléka vesz részt ma már a közös gazdaságban folyó szo­cialista munkaversenyben. A szövetkezetben 24 szocialista brigád küzd a megtisztelő cím valamelyik fokozatáért. Űjabban fellendülőben az újító kedv is, elsősorban a fiatalok körében. — Magyar tájak — a Ba­laton címmel rendeznek ma előadást a nyugdíjas klub tagjainak a pomázi művelő­dési házban. Előadó: Baross Péter. — Helymegváltás, össze­sen 1,8 millió forinttal járul hozzá 1975—77 között az érdi és a diósdi óvoda bővítésé­hez a Magyar Gördülőcsap- ágy Művek diósdi gyára. Ez­zel az összeggel 40 gyári gye­rek elhelyezésének jogát biz­tosítják. — Csaknem 400 ezer kötet­tel gyarapodott a könyvállo­mány 1970 óta a Pest me­gyei könyvtárakban. Az ol­vasnivalók száma — az ön­álló fiókkönyvtárakban — je­lenleg már megközelíti a másfél milliót. TISZA ANTAL NYOLCVAN ÉVVEL EZELŐTT, 1885. június 11-én született Szolnokon — és 46 éves korá­ban, 1941-ben halt meg — Ti­sza Antal, a magyar földmun­kásmozgalom és a KMP ki­váló harcosa. Szegény munkáscsalád gyer­mekeként már fiatalon dolgo­zott; kubikos volt. Tizenhét évesen belépett a Magyaror­szági Földmunkások Országos Szövetségébe; ez akkor egyben a szociáldemokrata párttagsá­got is jelentette. Az első világ­háború után a szolnoki MAv- bognárműhelyben dolgozott, s itt kapcsolódott be a Kommu­nista mozgalomba. A Tanács- köztársaság idején a MAV-mű- helyek tüzérségi ütegének po­litikai . biztosa, a KMP tagja volt, s ezért a proletárdiktatú­ra leverése után az ellenforra- dalmárok az abonyi Vigyázó­kastélyban kegyetlenül megkí­nozták. A fiatal forradalmárt azon­ban nem tudták az általa vá­lasztott úttól eltántorítani. 1921-ben újjászervezte a föld­munkás szakszervezetet, s 1923- ban Gőgös Ignác és Kámán Kató bevonta az illegális kom­munista tevékenységbe. A s z ol n ok i f öld munkása ervez et elnökeként tagja lett az orszá­gos vezetőségnek. Mint kül­dött, 1930-ban. részt vett a KMP II. kongresszusán a szov- jetumióbeii Aprilovkában, s itt beválasztották a Központi Bi­zottságba. Hazatérése után le­tartóztatták, de 1932-ben sike­rült kijutnia a Szovjetunióba; ott halt meg 1941-ben. ELHUNYT KABÓDI ISTVÁN Egy percre. ■— Elt-e valaha férfi, aki tsak egy nőt szeretett? — kérdi a kislány. — Igen szívem, egy. — Oh, drágám, az bizo­nyosan te vagy? — Nem, Ádámnak hív­ták! Kabódi István nyugdíjas, a párt és a munkásmozgalom régi harcosa, a Szocialista Ha­záért érdemrend kitüntetettje június 6-án elhunyt Ham- vasztás utáni búcsúztatása június 13-án délután 3 óra­kor lesz az orosházi alvégi temetőben. — Az MSZMP Gödöllői Városi Bizottsága, Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet, Gödöllő. — A népesedéspolitikai határozat végrehajtása sze­repel — egyebek között — a Magyar Vöröskereszt Pest megyei vezetősége legköze­lebbi — június 17-i — ülé­sének napirendjén. Mint is­meretes, a határozatban rög­zített nevelő-felvilúgoeító fel­adatokból jókora részt vál­laltak a vöröskeresztes szer­vezetek. — Gyermekneurózisok címmel rendez ankétot a TIT Pest megyei szervezeté­nek egészségügyi szakosztá­lya és a nagykőrösi városi szervezet június 12-én 10 órakor az Arany János Mű­velődési Központban. A gyermekkori neurózis okai­ról, következményeiről gyer­mekgyógyászok és pszicholó­gusok tartanak előadásokat A NAPFOLTOK ÉS A HALÄSZAT A La Mn n ehe- cm t óra á b ól ki Imi ás zott hatraennyiség a napfoltok számának változásától függően alakul. A plymouth-i Marine Biologi­cal Association kutatói megfigyelték, hogy a napfoltok és az utóbbi 15 évben kihalászott tőkehal mennyiség között szoros összefüggés van. Sorozatok — kis tételekből PÉNZ ÉS TERV VAN - KIVITELEZŐT NEM TALÁL A PIRUSZ Az ipari szövetkezetek 1974- ben 40 milliárd forint értéket termeltek: az élelmiszeren kí­vül a belkereskedelembe ke­rült cikkek 16 százalékát ők gyártották. Késztermékeik há­romnegyedét belföldön értéke­sítették. A ruházati cikkek mennyisége ezen belül 40 százalék volt. Ennek a ruhamennyiségnek egy kis része a Pilisi Ruhá­zati Szövetkezettől származik. Férfi-női felsőruházati kon­fekcióból 23 millió forint ér­tékű árut készítettek, árbevé­telük meghaladta a 27 mil­liót. A PIRUSZ — 1948-ban — 7 szabómester összefogásával alakult 1970-ben már tizenöt millió forint volt a termelési értékük és száztizenöt dolgo­zójuk éves bérátlaga 16 ezer forint lett. Ma néhány emberrel több dolgozik a szövetkezetben és a bérátlag 25 000 fo­rint. Dolgozóik majd száz százalék­ban nők, s közülük igen so­kan veszik igénybe a szülési szabadságot és a gyermekgon­dozási segélyt. A szövetkezet dolgozói nem akarnak a nagyvállalatokkal versenyezni. Olyan terméke­ket kell készíteniök, ami a nagyüzemek számára nem gazdaságos. Ebbe a körbe tar­tozik az egyedi darabok, a kis és közepes nagyságú szé­riák . készítése, a félkészáruk előállítása.- Ennek jegyében különböző konfekciót árusító nagy- és kiskereskedelmi vál­lalatok rendelik meg náluk a kis tételekből álló sorozatokat. Az év elején és végén át­meneti és télikabátot varrnak, a melegebb időszakban női- férfi nadrágokat. Rendelési körük országos. Budapesten kívül szinte min­den megyébe szállítanak. Évente 55—60 ezer darab ruha hagyja el a műhelyüket. A tavaly befejezett rekonst­rukció során 22, szocialista importból származó gyors- varrógépet vettek. Mindhárom termelőszalagjuk már vasaló­présgéppel dolgozik; ez jelen­tősen megkönnyíti a munkát. A rekonstrukciónak azon­ban csalt a gépesítésre vonat­kozó szakaszát tudták ilyen zavartalanul teljesíteni. Egy kétszintes raktárt, illetőleg szociális helyiséget is akartak építeni, de már két év óta nem találnak rá kivitelezőt, holott pénzük is és kész ter­vük is van. Legújabban a monori TÖVÄL-lal folytatnak talán sikeres tárgyalásokat. 1975-ben 25 millió forintot termelnek. Az első negyedben ennek megfelelően elérték a 6,5 milliót. K. M. Szúnyogirtás hajóról és gyalog A Dunakanyar szúnyoginvá ziója ellen Idén is megindul védekező háború és ahogy ta valy, a megyei tanács most i a Növényvédő Állomásra bízt a hadjáratot. Jövő héten kezdik el had üzenet nélkül a háborút és siker érdekében hajót bérei tek, amit gázcirkálóvá alaki tottak át, felszerelték mére permetező fegyverzettel, nak segítségével lövellik part menti növényzetben ms búvó szúnyoghadosztályokra halált. Ugyanakkor gyalogos a szárazföldön folytatnak had műveleteket. Felkutatnak mir den tocsogót, hogy azokban szúnyoglárvákat semmisíts meg. Külföldi megrendelése A Gyömrői Ruhaipari Sző- j Jusztina gyapjúszövet női ka vetkezet összes termelésének; bálét állít össze NSZK-meg mintegy kétharmadát a bér-1 rendelésre, munka adja, A képen Tóth 1 Tóbiás Irén felvétele Büntető eljárás Súlyos balesetek Súlyos testi' sértést okozó közlekedési vétség miatt a Pest megyei Rendőr-főkapi­tányság közlekedésrendé­szeti osztálya büntető eljárást folytat Papp József 47 éves könyvelő, almásfüzitői lakos ellen, aki Pilisborosjenő ha­tárában — mint megírtuk—, Lugosi József 22 éves mo­torszerelő, paksi lakos hét­főn, késő este felkereste kü- lönváltan élő 18 éves felesé­gét, kérve: békül jenek ki. Az asszony elutasító válaszára nyakon ragadta és megfoj­totta. Ezután önként jelent­kezett a monori rendőrkapi­tányságon. Lugosi Józsefet őrizetbe vették. Tv, 21.30: Művészed Magazin A Művészeti Magazin júniusi száma Szentendrére kalauzolja a nézőt. Az ország általános statisztikai adatai szerint min­den 5000 lakosra jut egy mű­vész. Szentendrén minden 250 Lakosra! Szentendre „a festők városa”. Felsorolni is sok len­ne műemlékeit, művelődési in­tézményeit. A televízió két közvetítőkocsija — mert, mint mindegyik Művészeti Magazin- műsor, ez is élő adás lesz —, a főtéren és az új művésztele- pen helyezkedik el. A főtér kö­zelében bepillantást nyerhet­nek a nézők a Kovács Margit Múzeumba, a Ferenczy Mú­zeumba, a szerb templomba; a másik helyszínen pedig az új művésztelep műtermeibe, a szoborkiállításra, megismer­kedhetnek Papachristosz And- reatsz műveivel. De mindezeken kívül képet kapnak a város művészeti érdeklődéséről is, az új művelődési ház bemuta­tásával, az iskolai rajztanítás érdekességeinek felvillantásá­val. Megszólalnak az itt alkotó művészek, azok, akik hosszú évek óta dolgoznak itt, s az újonnan érkezettek. Mint min­den élő közvetítés, ez is tar­talmaz majd meglepetéseket; olyan helyre is elviszi a néző­ket, ahova „belépés csak tévé­nézőknek”: bemutatja a meg­nyitásra készülődő Czóbel Bé- la-gyűjteményt, amely a mű­vész alkotásainak múzeuma lesz. A rádió és televízió műsora A Gyermekrádió műsora. 15.45: Enescu: I. román rapszódia. 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: A Bu­dapesti Koncertfúvószenekar Lend- vay Kamillő fúvósmüveiből ját­szik. 16.20: IVlagától nem megy. Domány András riportja. I. rész. 16.30: Népdalok. 17.00: Hírek. Idö- járásjeientés. 17.05: Külpolitikai fi­gyelő. 17.20: Üj operalemezeinkből. 17.46: Magától nem megy. n. rész. Domány András riportja. 18.00: Thomas Miaun évei. IH. rész: Pol­gár a művészek között. 18.44: Schubert: D-dúr szonatina. 13.58: Hallgatóink figyelmébe! 19.00: Es­ti Krónika. 19.25: Kritikusok fó­ruma. 19.35: öt esztendő új ma­gyar zenéje. Közben: 20.20: Vas István versei. 21.05: Hírek. 21.08: Egy asztal mellett folytatjuk a beszélgetést a művelődésről, a Ma­gyar Hajó- és Darugyárban. 21.38: Népi hangszeres muzsika. 22.00: Hírek. Időjárás jelentés. 22.15: Sporthírek. 22.20: Bolgár György angliai lítijegyzete. II. rész. 22.ro: Slágermúzeum. 23.17: Berlioz: Ha­rold Itáliában — szimfónia. 24.00: Hírek. Idő járás jelentés. 0.10: Filni- keringők. 0.25: Műsorzárás. PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8JM): Hírek. Idöjá- rásjelentés. 8.05: Népdalcsokor. 8.45: Néhány perc tudomány. 8.50: Bolgár György angliai útijegyzete. I. rész. 9.00: Hírek. 9.03: Az Ifjú­sági Rádió műsora. 10.00—12.03: Ze­nés műsor üdülőknek. 12.03: Zene­kari muzsika. Közben: 12.40: A Falurádió műsora. 13.00: Hírek. Időjárás jelentés. 13.40: Orvosok a mikrofon előtt. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Szórakoztató antikvárium. Közben: 14.30—14.35: Hírek. Körzeti időjárásjelentés. 15.30: Illrek. 15.33: Naplemente után. Emlékezés Ajtay Andorra. 16.30: Hírek. 16.33: Műsorismerte­tés. 16.35: Pásztor Magdolna mű­sora. 17.00: Reklám. 17.03: ötórai tea. Közben: 17.30—18.00: Hírek. Időjárás jelentés. 18.05: Külpolitikai figyelő. 18.20: Verbunkosok, nóták. 19.06: Fél óra sanzon. 19.36: Üj könyvek. 19.39: Bán Róbert írása. 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.00: Hí­rek. 20.05: Közvetítés a Bp. Hon­véd—Innsbruck KK-döntő mérkő­zés n. félidejéről. 20.50: Népi zene. 21.18: Artur Rubinstein zongorá­zik. Közben: 22.03: Fortor András versei. 23.09: Hírek. Időjárásfelcn- tés. 23.15: Daljátékokból 24.00: Hí­rek. Időjárásjelentés. 0.10: Műsor­zárás. kel. 10.45: Ca te rína Valente és Mi­chel Legrand a párizsi Olympia színpadán. 17.03: Hírek. 17.10: Ál­latokról bizalmasan. Angol filmso­rozat. így cl az ezüst sirály. 17.35: Postafiók 250. Takács Mária mű­sora. 17.50: Jogi esetek. Az új tár­sadalombiztosítási törvényről. 18.30: 1461 nap. Dokumentummű­sor. 19.10: A Közönségszolgálat tá­jékoztatója. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-liíradó. 20.00: Pele. Filmsoro­zat. L Lábdakezelés és cse'ezés. 20.20: Művészek a porondon. Fran­cia film. 21.30: Művészeti magazin 75/6. 22.20: Tv-híradó, 3. 22.30: Fér­fi kosárlabda EB. Közvetítés Belg- rádbóü, felvételről. 2. MCSOR: 20.00: Korok, ver­sek . .. Goethe: Vándor éji dala. 20.50: Tv-híradó, 2. 21.10: így tör­tént. Bolgár dokúméntumffim. II. rész. 21.40 : 40 perc könnyűzene. Belga zenés műsor. 3. MŰSOR 18.00: Hírek. Időjárásjelentés. 18.05: Népszerű madrigálok. 18.25: öt esztendő új magyar zenéje. 18.55: Mathis, a festő. Részietek Hindemith operájából. 19.35: A Hungária együttes felvételeiből. 19.56: Mozart-művek. 20.55: Hírek. 29.58: A Szegedi Dzsessz napok fel­vételeiből. 21.33: Zenekari muzsi­ka. 23.00: Hírek. Időjárásjelentés. 23.15: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 9.00: Tévétoma. 9.05: Delta. Tu­dományos híradó. 9.30: Az arany- rablók. Magyarul beszéld angol bűnügyi tévéfilmsorozat, n. rész: A leszállás. 10.2©: Játék a bclűk­Ma 18,30-kor a tévében: 1461 nap Dokumentumműsor. Koós Tamás szerkesztő mondja la­punk számára: — Székesfehérvárra látogattunk el, hogy bemutassuk a nézőknek a városnak az elmúlt ciklusban tevékenykedő há­rom képviselőjét. Az eltelt négy esztendő — egy képviselői megbízatás ideje — sok változást hozott a város életében, s ebben tevékeny szerepe volt dr. Mátai Pál, Tóth József és Kerkai Andor képviselőknek is. — Erre a négy évre utal tehát a műsor címe. — 1461 nap pontosan négy év. Ez idő alatt nagyot fejlő­dött a város, az ipar. Az előzetes tervek azzal számoltak, hogy a város lakossága 1980-ra éri el a 92—94 ezer főt, ám Fehérvárnak már most ennyi lakója van. Ez persze sok gon­dot is okozott a város vezetőinek. A nagy léptű fejlődés indí­téka az iparosodás tempójában keresendő: gz Ikarus, a Szá­mítástechnikai Vállalat gyáregységei kiépülésében, a Video­ton fejlesztésében, a Könnyűfémműben. A gyárak kínálta munkaalkalmak ezreket vonzottak a városba. — A környékről is soltan járnak Székesfehérvárra dol­gozni. — Természetesen, ez minden nagyobb ipari tél épülés esetében így van. A bejáró dolgozók tekintélyes része szo­cialista brigádtag, s ők új módon tettek eleget társadalmi munkavállalásuknak. Eddig ugyanis az volt a jellemző, hogy a vállalt társadalmi munkaórákat a dolgozók az ütemben teljesítették. Az elmúlt években viszont az a forma kapott erőre, hogy a bejárók saját falujukban, a városi dolgozók pe­dig a városban dolgoztak. Az ikaruszosok például az öreg­hegyen építettek fel egy SZTK-rendelőt. KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjelen­tés. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidéki, kuli» uráli® programjából. 8.22: Joost: Keringő harsonára. 8.27: Verdi: Emani. Négyfelvonásos opera. Közben: 10.00: Hírek. Időjárásjelentés. 10.05: Az Iskolára dió műsora. 10.25: A Gyermekrádió műsora. 11.20: Cra- bócz Miklós feldolgozásaiból. 11.30: A Szabó család. 12.00: Déli Króni­ka. 12.20: Játék és muzsika tíz percben. 12.30: Reklám. 12.35: Tánczenei , koktél. 13.20: Nóták 13.50: válaszolunk hallgatóink­nak. 14.05: Az Ifjúsági Rádió mű­sora. 14.30: Nőkről — nőknek. 15.00: Hírek. Időjárás jelentés. 15.10; ' Cegléden, a Kossuth téren Zsiga Baranyi Sándor 37 éves segédmunkás, ceglédi lakos féktávolságon belül lépett egy személygépkocsi elé. Az autó elgázolta. A súlyosan sérült gyalogost a ceglédi baleseti kórházba szállították. személygépkocsijával sza bálytalanul előzött és össze ütközött a szemben haladó te hergépkocsival. A balesetnek mint ismeretes, három sé rültje van, köztük Papp Jó zsef is, akit életveszélyes sé rülésekkel ápolnak. Szintén súlyos testi sértés okozó közlekedési vétsél miatt .Indult büntető eljárd Katona Zoltán 55 éves lel kész, táborfalvi lakos eile: is, mert Ócsán az általa ve zetett UR—96—20 rendszám: személygépkocsival nem biz tosított áthaladási elsőbbsége a védett útvonalon teherautó j val közlekedő Garajszki 1st j ván 20 éves gépkocsivezető dabasi lakosnak, s összeüt köztek. Ezután a lelkész ko csija nekirohant egy szabd lyosan haladó személyautó nak, amelyet Sás Lajos 5: éves eladó, gyulavári lakó: vezetett. Katona Zoltán köny nyű, Sás Lajos viszont sú lyos sérülést szenvedett. Eljárást indítottak Lalik: György 19 éves mezőőr, bu dapesti lakos ellen is, ak Isaszegen motorkerékpárjá­val elgázolta Viktor Margi 16 éves segédmunkás, isasze gi lakost. A gyalogos súlyo san megsérült. ■ ■ ■■■­PEST MEGYEI HÍRLAP a Magyar Szocialista Munkáspár Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács Lapja Főszerkesztő: DR. LOKOs. ZOLTÁN FÖS2 er kész tő-helyettes: SÁGI AGNES Szerkesztőség: Postacím: 1951 Budapest VIIL, Somogyi Béla u. 6. II. cm Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: CSOLLANY FERENC Kiadóhivatal: vm., Blatia Lujza tér 3. Postacím: 1951 Budapest. A szerkesztőség és a kiadóbivala központi telefonja: 343—lfO 14?—220. Titkárság: 140—447« Előállítja: Szikra Lapnyomda, Budapest Terjeszti a Magyar Posta. Elő íizctbetó bármely posta hivatalnál a kézbesítőknél, a posta turlap* üzleteiben és a Posta Központ Hírlap Irodánál (Kill) Budapest V., József nádor tér i. Távbeszélő: 180—«50. Postacím: Posta Központi Hírlap Iroda, 1900 Budapest. Előfizetési díj havonta 20 forint INDEX; 25 064

Next

/
Oldalképek
Tartalom