Pest Megyi Hírlap, 1975. február (19. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-08 / 33. szám

Bakfark consort Cegléden Február 16-án a ceglédi Er­kel Ferenc Zeneiskola hang­versenytermében a Bakfark consort jöttét várják. Az együttes régi magyar táncokat fog bemutatni, Benkő Dániel lanton, Grillus Dániel block­flőtén, Turcsányi Tibor gor­donkán játszik, a műsort Ben­kő Dániel ismerteti. MOZIMŰSOR Szabadság filmszínház, Ceg­léd: szombaton és vasárnap: Hajdúk (zenés magyar film). Szombat éjszakai előadáson, tizenhat éven felülieknek: Utolsó völgy. Vasárnap dél­előtt: Az emír kincse. A ka­maramoziban: A vizsgálat le­zárult, felejtse el! A bony: szombaton és va­sárnap: Monológ (szinkroni­zált, szovjet film). Szombat éjszakai előadás: Egy szere­lem három éjszakája (ma­gyar film). Vasárnapi mati­né: Bátrak bátrai. Albertir- sa: vasárnap és hétfőn: Nap­sugaras szemek. Ceglédber- cel: vasárnap: A. törökfejes kopja (magyar kalandfilm). Jászkarajcnő: szombaton és vasárnap: Ó, maga rettenetes! (Színes angol bűnügyi film). Törtei: szombaton és vasár­nap: Ne hagyd magad, Pit­kin! (angol film vígjáték). PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA A CEGLEPI JÁRÁS ES CE6LED VÁROS XIX. ÉVFOLYAM, 33. SZÁM 1975. FEBRUÄR 8., SZOMBAT Szolidaritási és FIN-rendezvények Tanácskozás a KISZ akcióprogramjáról Legyen tartalmasabb a politikai képzés Az apukák varázsolták újjá A törteliek óvodái KEDVEZŐBB HELYZETBEN Országos gond, hogy az óvo­dáskorú gyermekek jelentős hányada helyhiány miatt nem kaphat felvételit az óvodákba. Törteién kedvezőbb a helyzet. — Két óvodánk van. Az 1. számúban ötven gyereket tu­dunk elhelyezni, a 2. számú­ban hatvanhármat. A felvétel­kor negyven gyereket kellett elutasítani helyhiány miatt — mondja Nagy Istvánná, a 2. számú óvoda vezetője, járási óvodai felügyelő. — Mi alapján döntik el, hogy ki kerüljön be az óvodá­ba? — Igyékszünk a gyerekek szociális és családi körülmé­nyeit figyelembe venni a fel­vételeknél. Azok a gyerekek vannak előnyben, akiknek édesapjuk, édesanyjuk dolgo­zik. — Milyen munka folyik az óvodákban? — Mint az iskolákban a tan­menet, nekünk is előírt neve­lési tervünk van. Ez külön­bözik a kis- és nagycsoportok­nál. A kiscsoportosokat első­sorban a közösségi élettel kell megismertetni. Ha elértük azt, hogy a gyerekek már az első napokban is szívesen jönnek és nem idegenkednek az új körülményektől, akkor ered­ményes volt a munkánk. Per­sze, ez az eredmény később, az iskolás évek alatt mutatko­zik meg inkább. A nagycso­portosoknál az iskolára való felkészítés folyik. — A gyereket önállóságra keld nevelni, szoktatni, s ez bizony gyakran akadályokba ütközik. Kedvező eredmé­nyeinket az óvónők lelkiisme­retes és szorgalmas munkájá­nak köszönhetjük. Törteién a két óvodában négy szakképzett és két képe­sítés nélküli óvónő vigyáz a kicsikre, tanítják, oktatják, ne­velik a gyerekeket. Szorosan együttműködnek az óvodák az általános isko­lával. Kölcsönös látogatások, ajándékok teszik még szoro­sabbá ezt a kedvező kapcsola­tot. A községi tanács is nagyon sokat segít, ennek köszönhető, hogy a felszerelés minden te­kintetben kifogástalan. A 2. számú óvodát nemrég építették újjá — társadalmi összefogással. Korszerű körül­mények között játszanak, éne­kelnek, rajzolnak a gyerekek. S ha a kifestőkönyv színezé­se során maszatosak lesznek a kipirult arcocskák, a dolgos kis kezek, ott a fürdőszoba, nyoma sem marad a piros, kék, sárga foltoknak. Az udva­ron homokozó, füves terület, színes mászókák. A friss leve­gőn, testmozgással tölthetik a nap nagy részét. A 2. számú óvodát az apu­kák varázsolták újjá, széppé, kellemessé. Sok tennivaló van még az óvodák ügyében, és követendő példa lehet a tör­teliek összefogása. Fehér Anna si megmozdulások és a FIN- rendezvények, védnökségvál­lalások szervezésével. / A mezőgazdaságban és az iparban dolgozó fiatalok kö­rében szakmai vetélkedőket szerveznek. Gondot fordítanak az ifjú­sági törvény további vég­rehajtására is. A bizottsági ülés hozzászó­lásokkal, javaslatokkal egészí­tette ki az akcióprogramot, majd elfogadta a járási bi­zottság 1975. első félévi ülés­tervét, a FIN-rendezvények intézkedési tervét, az alap­szervezeti beszámoló és veze tőségválasztó taggyűlések elő­készítésének tervezetét. Habony István Ismét jönnek a lemezlovasok A gázfűtés szerelése miatt egy idő óta szünetelt a cégié' di Kossuth Művelődési Köz­pontban a lemezlovasok klub- foglalkozása. Ma este az eme­leti nagyteremben ismét sor kerül az összejövetelre. A disc jockey bemutatót Zentai Zoltán vezeti. Február 15-én a budapesti Balogh Péter, 22- én ismét Zentai Zoltán lesz a műsorvezető. Új elnök és vezetőség az Uj Elet Tsz-ben A kocséri Űj Élet Tsz-ben a tagság új elnököt és vezetősé­get választott. Az elnök Ricsii János, a tsz főállattenyésztője és szakosított szarvasmarha- telepének vezetője lett, elnök- helyettesnek Széli Mihályt vá­lasztották. A választás után Ricsii Já­nos elnök szólt a tagsághoz. — Tudjuk, mi a kötelessé­günk, a szocialista erkölcsi normák betartásával biztosít­juk a tagság tisztességes jöve­delmét. A párt és a kormány útmutatása szerint, az anyag- és az energiatakarékosság szem előtt tartósával igyeke­zünk szolgálni termelőszövet­kezetünk gyarapodását és a Mint csiga a házát Garázst hoz a teherautó — szokatlan a látvány: úgy cipe­li a betonból egy darabban öntött építményt, mint a csi­ga a házát. A helyszínre érve megáll, hidraulika segítségé­vel óvatosan leemeli magáról a betonkolosszust, A garázs Szolnokról, a Beton és Vasbe­ton Művek házgyárából érke­zik Ceglédre, a Fáy lakótele­pen készülő garázssorhoz, a 2. Apatt-Tóth Sándor felvétele számú ceglédi garázsszövetke­zet rendelésére, összesen het­venet állítanak fél, február végéig a felét és azt követően a többit is szállítja a házgyár. népgazdaság érdekeit. Ehhez kérjük a tagok segítségét. A termelőszövetkezet múlt évi terveit teljesítette. A to­vábbiakban fejleszteni kíván jak a baromfitenyésztést, i szarvasmarhatelepen a borjú­neveléshez külön istállót épí­tenek. Növelik a cukorrépa­termelést, s a kertészetben bevezetik a fólia alatti, korai sárgadinnye-termesztést. Az ipari melléküzemek élére kép­zett szakembert állítanak. Biz­tosítják az anyagellátást és az áruértékesítést. A tsz zárszámadó közgyűlé­sét február közepén tartják. K. L. EREDMENYHIRDETES MÁRCIUSBAN Vetélkedő magas színvonalon A területi szocialista brigádok kérték Felszabadulásunk 30. évfor­dulója és a XI pártkongresz- szus tiszteletére vetélkedőt rendez a Cegléd és Környéke Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat. A tizenhét brigád 267 tagja részt vesz ezen. A vetélkedőt a vállalat dol­gozói ötletére, kezdeményezé­sére írta ki a párt-, a KISZ- és a szakszervezeti vezetőség. Hasonló, de lényegesen kisebb méretű vetélkedőt szerveztek 1970-ben, amikor a felszaba­dulás 25. évfordulóját ünne­peltük. A dolgozók igen ak­tívan kapcsolódtak be a ver­senybe, és szép eredmények születtek. Erre visszaemlé­kezve most sokkal nagyobb szabásúhoz láttak, a területi szocialista brigádok kérésére. Kétfordulós lesz a vetélke­dő. A brigádok gyűléseken megbeszélték ezt, elfogadták és a naplóba bejegyezték. A verseny rendezősége az első fordulóban tizenegy hé­ten át küldte ki a különle­ges jelzésű borítékokat a megfejtésre váró versenypon­tokkal. A kérdések felszaba­dulásunkkal kapcsolatos po­litikai és katonai események­re vonatkoztak. A II. kérdés- csoportban szakmai kérdések, míg a III. csoportban az álta­lános és irodalmi műveltség­gel kapcsolatos kérdések szere­peltek. Tekintettel arra, hogy a kérdések egy része a vál­lalati szabályzatokat is érin­tette, a vetélkedőkben részt vevőknek át kellett ismétel­niük a kereskedelmi üzletsza­bályzatot, a kollektív szer­ződést, Munka Törvényköny­vét, a munkavédelmi, a ba­lesetelhárítási, a tűzvédelmi, az újítási és más szabályzato­kat is. A verseny kapcsán a brigádok szinte mindennapos vendégei voltak a könyvtá­raknak. Megtörtént, hogy amikor a Rákóczi úti édes­ségbolt Radnóti Miklós szo­cialista brigádja felkereste a könyvtárat, hogy egy irodal­mi kérdéshez könyvet kérjen, közölték velük, hogy épp az imént vitték el az utolsó da­rabot, azt is az ő vállalatuk dolgozói. A vetélkedő első fordulóján első helyezést ért el a vecsési 91-es üzlet szo­cialista brigádja. Második lett a 22-es ceglédi nagy üzlet kollektívája. A harmadik a központi ügyvitel Geisler Eta brigádja. A II. forduló első vetélke­dője a napokban zajlott. Ezen az első forduló első 6 helye­zést elért brigádjai vetélked­tek az elsőségért. A második forduló 30 témája közül kel­lett a feladatokat megoldani. Itt már nem volt elég a lexi­kális tudás, csak azok boldo­gultak a magas színvonalú kérdésekkel, akik figyelemmel kísérték a napi politikai és világgazdasági eseményeket és a szocialista államok gazdasá­gi, politikai eredményeit. A vetélkedő eredményhirdetése március 21-én lesz. Ekkor ad­ják át a jutalmakat. Az érté­kelés még tart. A kiirás szerint az első he­lyezést elért brigád 2 tagja a Szovjetunióba látogat a válla­lat költségén. B. L. \ Tömegsport a Cipőipari Vállalatnál A Ceglédi Cipőipari Vállalat dolgozói a különböző tömeg­sport versenyeken 1974-ben igen szép eredményeket értek el. A vállalat többnyire nőket foglalkoztat. Sikereik ezért is figyelemre méltók. Jelentős lé­pés volt a munkahelyi testne­velés bevezetése, melyre az el­múlt év márciusában került sor. Az ülőmunkát végzők az­óta naponta 10 percet tornáz­nak rendszeresen. — A sport hozzájárul a dol­gozók fizikai képességeinek fejlesztéséhez, egészségük vé­delméhez. A sport ma már el­választhatatlan része a napi munkának. Gazdasági és tár­sadalmi vezetőink ezt az irányelvet magukévá tették, anyagilag és erkölcsileg is se­gítik, támogatják üzemünk sportéletét — mondta a válla­lat sportfelelőse, Détári János. — 1973-ban a dolgozók 19,4 százaléka, 1974-ben pedig már 24,2 százaléka sportolt rend­szeresen, részt vett a külön­böző spartakiádokon, tömeg­sport-versenyeken . Ezután az elmúlt év ered­ményeit elevenítette fel: A szolnoki rádió műsora Február iO-tűl 16>ig Hétfő. 17.30—19.00: Hétfői hullámhosszunk. (Műsoris­mertetés, hírek. Hanglemez- barátoknak. Akik a holnap városképét alakítják. Petri Ferenc riportja. Könnyűzene.) Alföldi krónika. Barangolás a Kunságban. Sport. Hírössze­foglaló, la-pelőzetes. Kedd. 18.00—19.00: Alföldi krónika. Népdalok. Kis győ­zelmek nyomában — Feuer András műsora. Andy Willi­ams énekel. Üzemi lapszem­le. Szerkesztik a hallgatók. Szerda. 17.30—19.00: Műsor- ismertetés, hírek. Háromne­gyed ütemben. 10 perc tudo­mány. Akit régen hallottunk. Alföldi krónika. Könnyű hangszerszólók. Farmer és nyakkendő. Ifjúsági maga­zin. Hírösszefoglaló, lapelő­zetes, műsorzárás. Csütörtök. 18.00—19.00: Al­földi krónika. Kuruc nóták. Szolgáltatni, termelni — ri­port. Pár perc dzsessz, ma­gyar előadókkal. Sporthíradó. Beatparádé. Péntek. 17.30—19.00: Mű­sorismertetés, hírek. Alföldi lapszemle. Vörös Sári nóta- felvételeiből. A tanácselnöké a szó. Alföldi krónika. Opera­részletek. Üzemi négyszög — Kosa Judit riportja. Lemez­album. Brenda Lee énekel. Aktuális jegyzet. Hírössze­foglaló. Szombat. 18.00—19.00: Hét végi kaleidoszkóp — szerkesz­ti: Kutas János. Vasárnap. 9.00—1Ö.00: Va­sárnapi magazin, a hallgatók kívánsága szerint. 10.00— 10.30: Szlovák műsor, szer­keszti: Zelma-n Ferenc. (A tartalomból: Négy község egy közösségben. Feljegyzések a farsangi népszokásokról. Lap­szemle.) Az adások mindennap a 222 méteres középhullámon hang­zanak el. — Vácott rendezték meg a HVDSZ spartakiádot, ahol 7 sportágban 49-en képviseltük színeinket. Nyolc első, tizen­egy második, négy harmadik helyezést értünk el. Verseny­zőink ezenkívül még több ér­tékes, az összetett versenyben beszámító pontot szereztek. Külön is említést érdemel a férfi asztalitenisz-csapat, ame­lyik sorrendben harmadszor nyerte meg á megyei bajnok­ságot, a női labdarúgók pedig a városi szakszervezeti baj­nokságon az élen végeztek. Női kézilabdacsapatunk első lett a városi szakszervezeti bajnokságon, a HVDSZ spar- tákiádon, a területi, majd a megyei munkahelyi spairtaki- ádon. Az országos területi döntőn, Salgótarjánban a má­sodik helyen végeztek. — A váci versenyen az ösz- szetett pontversenyben 180 pontot gyűjtöttünk, ezzel az első helyen végezve olyan vál­lalatokat előztünk meg, me­lyek több ezer dolgozó közül válogathatták ki az induló csapatukat. A sikerek, a tö­megsportban elért eredmé­nyeink köteleznek bennünket, hogy a jövőben még jobb munkát végezzünk, a vállalat minél több dolgozójának ad­junk rendszeres sportolási le­hetőséget. U. L. Vasárnap délután Előkészületi labdarúgó-mérkőzés A Ceglédi VSE sporttelepén vasárnap délután két árakor előkészületi labdarúgó-mér­kőzést rendeznek a CVSE és a Törökszentmiklós csapatai között. Az NB III-as bajnokság március 2-i rajtjára készülő ceglédi labdarúgók az alapo­zás kemény munkája után a hátralevő időben több ed­zőmérkőzést játszanak, hogy ez is segítse a csapat jobb formába lendülését. Ennek egyik állomása a Törökszent­miklós elleni találkozó. mára a politikai képzés szín­vonalának, tartalmának javí­tása, az agitációs és propa­gandamunka fejlesztése. Az idei évben szeretnének túllépni a KISZ- és az útíörőszer- vczet formális kapcsola­tán. Ennek érdekében minden alapszervezetnek nagyobb sze­repet kell vállalni a kisdobo­sok és úttörők irányításában, nevelésében. Szorgalmazzuk, hogy minden kisdobos- és út­törőrajt patronáljon egy-egy szocialista brigád. Járásunk valamennyi alapszervezeténél az úttörő-ifi vezetők számának növelése a cél. A KISZ járási bizottsága foglalkozik a fiatalok műve­lődési és sportolási lehetősé­geinek javításával. Azt sze­retnék, ha valamennyi alap­szervezet tartalmas, rendsze­res kapcsolatot építene ki a területén levő művelődési ház­zal és ifjúsági klubbal. Az alapszervezeteket arra serken­tik, hogy szervezzenek minél több sportrendezvényt, túrát, kirándulást és fordítsanak fi­gyelmet a tömegsport szélesí­tésére. Fontos követelmény az Ifjú Gárdába való mozgósítás. Az 1975. évi szemlére alaposan felkészülnek. Az akcióprog­ram foglalkozik a szolidaritá­A KISZ járási végrehajtó bizottsága a közelmúltban megtárgyalta az 1975—76-os mozgalmi év akcióprogram­ját. Az anyag, néhány módo­sító javaslattal, ezt követően került a bizottság ülése elé. A tanácskozáson Boros Já­nos járási titkár bevezetőjé­ben elmondotta, a jelenlegi akcióprogramban továbbra is a KISZ VIII. kongresszusa ha­tározatainak és a KISZ KB 1974 áprilisi határozatában foglaltaknak kell eleget tenni. — Legfontosabb feladatunk valamennyi ifjúsági réteg szá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom