Pest Megyi Hírlap, 1975. január (19. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-01 / 1. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA • XIX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁHA I FORINT 1975. JANTJÄR 1., SZERDA Tovább a járt úton J anuár elseje van, 1975. Jókívánságok hangzanak el, s holnap, másodikán kezdődik újra a munka, vége az ünne­peknek. 1974 tizenkét hónapja múlt időbe ke­rül; csináltuk, tettük, elértük, elmulasztot­tuk ... Korai lenne még az aprólékos szám­vetés, hiszen a megye gazdasági egységeiben, intézményeiben az utolsó napokban is sok minden történt — már ahol nem nyújtották meg az ünnepeket ilyen meg olyan prakti­kákkal ... —, azt azonban a legfőbb tények ismeretében biztonsággal állíthatjuk, hogy a nehézségek ellenére 1974 nem tartozik a megye életében a rossz esztendők közé. Fo­lyamatosan bővült az ipari és a mezőgaz­dasági termelés, több lakás épült fel, mint a korábbi évek bármelyikében, gyarapodott a gyermekintézmények, az oktatási létesítmé­nyek hálózata, növekedett a lakosság pénz­bevétele. Megegyező a kép az országossal, s meg­nyugtató, hogy nincsenek szembeszökő el­térések. Rossz gazdák lennénk azonban, ha csupán az eredményeket markolnánk ösz- sze, s hagynánk ujjaink között kiperegni a gondokat, a teendőket, mint amikkel sem­mi dolgunk. Sőt, az eredményekről nem megfeledkezve, elsősorban gondjainkkal, ba­jainkkal kell szembenéznünk, ha azt akar­juk, hogy 1975-ben se torpanjon meg a fejlő­dés ritmusa. Ügy tűnik, megnőtt az aggódók, kétkedők, pesszimisták tábora, akik azt hiszik, minél előbbre jutunk, annál kevesebb lesz a teendőnk. Nem értik azt a nyilvánvaló igaz­ságot, hogy a haladás új és újabb ellentmon­dásokat szül, feszültségeket hoz létre, s hogy ezek feloldása maga a fejlődés. Megriadnak a nehézségek láttán, előbb sopánkodnak, mintsem gondolkoznak. „Bajok vannak”, mondják, bár nem tudják pontosan megfo­galmazni, mit értenek baj alatt. Sem társa­dalmilag, sem gazdaságilag nem lehet arra berendezkedni, hogy csakis és kizárólag elő­nyös hatásokkal találkozzunk, s ne kelljen kedvezőtlenekkel is számolni. Vannak akik ilyesfajta illúziókat dédelgetnek, akik mos­tanában úgy érzik, hogy „változott a vo­nal”. Feleljünk a bizonytalankodóknak, a min­dentől összerezzenőknek — mint legnyomó­sabb érvekkel — tényekkel, a választ is magukban hordó kérdésekkel. Vajon válto­zás lenne, hogy erőteljesebb hangsúly jut a korábbiaknál a takarékosságra? Hogyan ér­telmezik akkor azt a meghökkentő adatot, hogy a megye gazdaságában egy kilogramm hengerelt acélból csupán hatvan deka kerül tovább áruként, termékként, s negyven deka hulladékba jut? Változás követelné, hogy az eddigieknél gyorsabban szükséges nö­velni az egy főre számított termelést, azaz a termelékenységet? Vagy sokkal inkább ar­ról van szó, hogy a megye ipara, mezőgaz­dasága, közlekedése és szállítása, építő­ipara távolról sem használta ki lehetősé­geit, tartalékait? Módosulás írná elő, hogy javítani kell a beruházási tevékenységet, vagy az, hogy tíz beruházásból hatot csak határidő után, s a költségeket túllépve ad­nak át rendeltetésének a megyében? K önnyebb, egyszerűbb „vonal”-ról pa­polni, mint elismerni saját gyengéinket, mulasztásainkat, tehetetlenkedéseinket! Igaz, 1974-ben az Import árszínvonala mint­egy negyven százalékkal növekedett, s mi­vel az export fejében korántsem tudtunk ennyivel többet jövedelemként zsebretenni, nagyobb hazai árutömeget adhattunk a vá- sároltakért. Igaz, bizonyos tipikus kapitalista megszorítások következtében az ipari és me­zőgazdasági üzemek népes csoportja jutott nehéz helyzetbe — a Forte Fotokémiai Ipar- vállalattól a szarvasmarha-hizlaló gazdasá­gokig —, de ki állíthatná azt, hogy a ter­melő tevékenységnek akár egyetlen apró pontján is válságjelenségek mutatkoznak? Holott a baj valahol itt kezdődne... ! A cse­lekvés szigorúbb megkötöttsége, az ésszerű takarékosság nem baj. hanem teendő, esetleg most a korábbinál előbbre álló teendő. Nem a tekintély, hanem az igazság okán idézzük csak a párt Központi Bizottsága irányelveit a XI. kongresszusra: „Egész gaz­dasági tevékenységünket a társadalmi ter­melés hatékonyságának eddiginél erőtelje­sebb növelésére alapozzuk. Ez megköveteli a termelési szerkezet további átgondolt kor­szerűsítését, a műszaki-tudományos haladás gyorsítását, az új technológiák bevezetését, a jövedelmezőség javítását, a belső és külső erőforrások jobb felhasználását." Hol itt az új vonal? Pusztán arról van szó, hogy a vi­lággazdaságban létrejött új helyzet nem útunk megmászására, hanem eszközeink, módszereink tökéletesítésére késztet ben­nünket. Az út a járt út marad! Vannak-e reális lehetőségeink minderre? A megyében jó néhány gazdasági egység eddigi munkája tanúsítja, hogy a tartalékok forrásai nem merülnek ki, hanem — a gaz­dálkodás magasabb színvonalán — újrater­melődnek! Vajon véletlen-e, hogy a Dunai Kőolajipari Vállalatnál a berendezések név­leges teljesítményénél több félkész és kész­árut bocsátanak ki ? A szerencse szülötte len­ne, hogy a Nagykőrösi Konzervgyár idén elérte azokat a gazdasági mutatókat, melye­ket eredetileg 1975-ben vélt megvalósíthatók- nak? Pusztán a baromfitenyésztésnek és -feldolgozásnak köszönhetné a hernádi Már­cius 15. Termelőszövetkezet, hogy országos hírt, rangot szerzett? S mi okozta a Ceg­lédi Építőipari Vállalat sorsának jobbrafor- dulását, a nemrég még fenyegető szanálás­sal szembeállítható dinamikus fejlődést? Az, hogy ezeken s a hozzájuk hasonló helyeken a vezetés éppúgy, mint az emberek terme­lői közössége, fölismerte a megnövekedett követelményeket, azt az alapigazságot, hogy nincs megállás, a gazdálkodás állandósága éppen az örökös változás, mozgás. E föl­ismerés nem maradt elvi tétel, hanem a gyak'orlaltban öltött testet. Üj termékek­ben, üzem- és munkaszervezésben, az élő­munkával való takarékosságban, a termelő­berendezések jobb kihasználásában, az iparszerű termelési rendszerek bevezetésé­ben, a költségek csökkentésében, mindabban, ami sok üzem, vállalat, szövetkezet számára most úgy hat, mint derült égből a villám- csapás. • rj> alálgatás, várakozás, sopánkodás helyett | dolgozni (kell. S keményebben, mint eddig. Lehet, akadnak, akiknek nincs ínyére ez a keményebb munka, akik úgy fogják fel a szocializmust, mint egy'üdülőt,, ahol mások dolgoznak s ők pihennek ., . A keményebb munka indokoltsága az é]£t- .min­den • területén kiütközik, hiszen elfogadhat- juk-e, hogy a,z ipari üzemekben a foglal­koztatottak 15—20 százaléka nem végez érdemi, a termelés, az ügyintézés alapján indokolt munkát? Beletörődhetünk-e abba, hogy a megyei építőiparban a gépkihaszná­lás a naptári Időalap negyedét sem ériéi hogy ott is új beruházásokat tervezgetnek, ahol a meglevő termelőberendezések egy műszakban dolgoznak? Nem szépeket kell mondanunk egymás­nak, hanem az igazat — Százhalombattán, a kőolajipari vállalat kenőolajblokkjának be­számoló taggyűlésén jegyeztem fel e sza­vakat, egy munkás felszólalásának része­ként. Megszívlelendő, köznapian egyszerű figyelmeztetés. S ha igaz általában, akkor még inkább helytálló a gazdasági életben. Valóban nincs szükség szép szavakra, kön­törfalazásra, á . dolgok körülírására, ami­kor nevükön is nevezhetők. Napjainkban a párt- és kormányhatározatok ezt teszik, s furcsa módon azok, akik eddig túl maga­biztosak voltak, egyszeriben a legtétováb­bak közé kerültek. Holott pusztán annyiról van szó, hogy a járt úton célszerűbben kell haladnunk. E célszerűségnek sokféle formája van, s a formák megfelelése, a helyben legjobb meg­találása azok kötelessége, akik ott dolgoz­nak. 1975-ben is folytatódik a megye ipará­ban és mezőgazdaságában a termelés növe­kedése, a tervek szerint átadnák 1800 tanácsi bér- és tanácsi értékesítésű lakást, Nagy­kőrösön befejezik a vízmű, a vízvezeték­hálózat első szakaszának kialakítását, me­gyei támogatással 45 iskolai tantermet hoz­nak tető alá... Van tehát mit sorolni a re­mélt események közül, azaz rossz szemüve­get hordanak azok, akik úgy gondolják, 1975 csak gondokat, nehézségeket, kedvezőtlen intézkedéseket tartogat. Végletek, szélsőségek helyett részesítsük azt előnyben, ami mindig is célhoz vezetett: a józan megfontoltságot, a tényezők sokasá­gát összevető előrelátást. A kiegyensúlyo­zottabb munka némely tekintetben megkö­vetel lemondást, de eredményei kétségtele­nül biztosabbak, a korábbiaknál nagyobb összhangban állnak a társadalmi érdekek­kel. A személyes tervek ritkán ölelnek fel sokesztendős távlatokat, ám az országos ter­veknek alapvető jellemzője. A távlati több esetleg átmeneti áldozatokkal jár, de nem élhetünk úgy, hogy csak az eredményekből részesülünk, a gondokat, teendőket másokra hagyjuk. 1975-ben is az eddig járt úton megyünk. Csak éppen jobban ügyelnünk kell lépte­inkre. Mészáros Ottó KONGRESSZUSI VERSENYBEN Terven felül 30 ezer tonna „...a nemzeti vagyon tetemes részét kitevő termelöberendezé- seket jobban használjuk ki, a műszakszámot neveljék, s ezál­tal beruházásokat takaríthas­sunk meg... Javítani kell a nagy értékű berendezésekkel fel­szerelt ipari nagyvállalatok gaz­dasági feltételeit.” (XI. kongresszus irányelveiből) Rekordévet zárt a Cement­es Mészművek váci gyára A Cement- és Mészművek váci gyára 2 milliárd forint értékű' állóeszközzel rendelke­zők. Így is mondjáík> drága impoTtgyár, mert a berendezé­seket külföldi piacon, szocia­lista" és tőkés import útján vették, annak idején, amikor tizenegy évvel ezelőtt Vácott lerakták a gyár alapkövét. A milliárdos nagyüzem fennállá­sa óta, a mai napig 10 millió tonna cementet adott a ma­gyar építőiparnak. Az épületek, a drága ter­melőeszközök fenntartása, ki­használása nagy kiadásokkal jár, hisz a külföldi gyártmá­nyú gépek javításához, kar­bantartásához import alkatré­szekre van szükség, melyeket a külkereskedelem valutáért szerez be, súlyos összegekért. A fenntartási költségek csök­kentésére takarékossági szem­pontból is kedvező, újfajta el­számolási rendszert vezettek be a gyárban: decentralizálták az alkatrészgazdálkodást. Az idén már nem központi elosz­tással, hanem saját pénzkere­tükből gazdálkodnak az üzem­részek. Eredmény: a szokásos 14*0—150 millió forint éves fenntartási kiadások 10 milli­óval csökkentek. Természete­sen célprémium is ösztönözte az üzemek dolgozóit és mű­szaki vezetőit arra, hogy az importanyagokkal takarékos­kodjanak. Az új anyaggazdálkodási rendszer bevált, a váciak példájára az idén a Cement- és Mészművek valamennyi gyárában bevezetik módsze­rüket. A gyáriján tovább szélese­dett az üzemi demokrácia, ezt bizonyítja az az újabb intéz­kedés is, miszerint tavaly no­vember 15-vel a vállalatnál elsőként vezették be a szak- szervezeti jogsegélyszolgála­tot. A bizottság már eredmé­nyesen működik, a rendszeres fogadónapokon egyre többen keresik fel különböző megol­dásra váró ügyeikkel a dolgo­zók a szakszervezeti jogse­gélyszolgálat megbízottjait. Kimagasló eredményekkel zárult az 1974-es esztendő, s az új évre vonatkozólag is biztatóan nyilatkozott dr. Mi- hócs Ferenc, a váci gyár igaz­gatója, aki egyszemélyiben a CEMÜ vezérgiazgató-helyette- se is: — Egymillió 70 ezer tonna cement volt az éves tervünk, o kongresszusi felajánlásokul dolgozóink 30 ezer tonnával kiegészítették ezt a számot, s így az -év utolsó napjaiban legyártották az egymillió-száz­ezredik tonna cementet is. Mindezt termelékenységnöve­léssel értük el. Nem volt könnyű a' vállalás teljesítése, de a gyár szocialista brigád­jai már ezzel számoltak, ami­kor az ÉVM* Vállalatai között az iparágban elsőként csatla­kozlak a versenyfelhíváshoz. A gyár 1975-ben túl ßkarja szárnyalni a tavalyi rekord­évet; dolgozóink újabb 15 ezer tonna cement előállítását vál­lalták terven felül. A versenyeredményeket ne­gyedévenként értékelik az üze- mekben és a legjobb kollektí­vákat jutalmazzák, eddig 650 ezer forintot osztottak ki az élenjáróik között. — Hogyan hatott a nyere­ségre a kongresszusi munka­verseny? — Nyereségtervünket is túl­teljesítettük, körülbelül 20 millió forinttal, vagyis 60 mil­lió forintos eredménnyel zár­juk az évet. Minden terven felüli egymillió forint után 30 ezer forinttal növeli része­sedésünket a vállalat. — Az ország egyetlen ce­mentzsák gyártó-gépe Vácott van, innen látják el a CJEMÜ többi gyárát is. — Igen, zsákgyártó üze­münkben kizárólag nőket fog­lalkoztatunk, egyh armada gyermekgondozási szabadsá­gát tölti, de még így is 42 mil­lió 500 ezer darab zsákot si­került készíteni, 5—6 millióvá] többet az éves átlagnál. Jö­vőre belép a hejőcsabai gyái is, várhatóan 4 millió dara! zsákot kér majd tőlünk. Min­denképpen teljesíteni akarjuk mert ez népgazdasági érdek Ugyanis, ha külföldről szerez­nék be, forintra átszámítv; 13,50-be kerülne egy zsák, égj tonna cementhez pedig 20 da rab kell belőle. Tehát többlet vállalásunkkal párszázeze dolláros megtakarítást érüru el. Az idén a m észüzem terme lése is csaknem megkétszere ződik majd, a tavalyi 45 eze tonnával szemben a gyár 8 ezer tonna termékkel látja e a hazai piacot. II. A. Eredményes, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves olvasónknak! I

Next

/
Oldalképek
Tartalom