Pest Megyi Hírlap, 1974. október (18. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-30 / 254. szám

Losonci!Pál Lengyelországban Ismerkedés Varsóval — Látogatás az Olsztyni vajdaságban Az Elnöki Tanács elnöke ma este érkezik vissza a fővárosba Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke és kísérete len­gyelországi hivatalos baráti látogatásának második napján, kedden délelőtt a lengyel fő­város nevezetességeivel ismer­kedett A magyar küldöttség megte­kintette a varsói óvárost, amelynek főterén a „Stary Rynek”-en levő történelmi múzeumban végignézte az „És Varsó mégis ..című híres dokumentumfilmet, amely a lengyel főváros 1939—1944-es pusztulásáról és újjáépítésé­nek megkezdéséről szól. Az út következő állomása az újjá­épülő királyi vár, majd a la- zienski sztráda volt. Ez a mindkét irányban három-há­rom sávos gyorsforgalmi autó­út északi-déli irányban halad­va szeli át a várost, s a jelen­legi lengyel ötéves terv egyik nagy beruházásaként, rekord­idő alatt készült el: július 22- én, a népi állam megalakulá­sának 30. évfordulóján avat­ták fel. Losonczi Pál és kíséretének tagjai megismerkedtek egy új Beosztással, takarékossággal A világ takarékpénztárai ötven évvel ezelőtt, 1924-ben, Milánóban rendezett értekezletükön határozták el, hogy minden év októberének utolsó munkanapján megrendezik a világtakarékossági napot. A felszabadulás után új­jászervezett és az idén megalakulásának huszon­ötödik évfordulóját ünnep­lő országos takarékpénztári és postai betétgyűjtő háló­zat, majd azt követően életrehívott más takarék­betétgyűjtő szervezetek, mint a Kölcsönös Segítő Ta­karékpénztárak és takarék- szövetkezetek a kezdeti ne­hézségek után eredményes takarékbetétgyűjtő tevé­kenységet fejtettek ki. Ez idő alatt az Országos Taka­rékpénztár a lakosság és a tanácsok bankja lett. A holnapi világtakaré­kossági nap alkalmából ez­úttal arra is gondolnunk kell, hogy a beosztó élet­mód, a pénztakarékosság ma már életforma, amely nélkül aligha juthat előbbre az ember. Miként lett ez az alapigazság íratlan törvény a családokban? Egyeseknél a rokon, a barát, a szom­széd példája volt az indí­ték, amikor az talán kisebb jövedelemmel, de beosztó életmóddal többre ment: tartós javakat vásárolt, utazhatott, lakást épített stb. Mások a saját példáju­kon okultak: miután anya­gilag nem gyarapodott a család, esztendőről eszten­dőre egyhelyben topogtak, rádöbbentek a másik, a célravezetőbb útra: a be­osztó gazdálkodásra. És so­kan vannak olyanok, akik éppen a nálunk immár tíz éve meghonosodott vi­lágtakarékossági nap felvi­lágosító hatására ismertek fel, hogy érdemes közelebbi kapcsolatba kerülniük a takarékpénztárral. Érdemes a takarékpénztár ügyfelé­vé válni, rendszeresen fel­keresni a bankfiókot, ott tanácsot kérni, az átmene­tileg fel nem használt pénzösszegeket betétben el­helyezni, és ha a takaré­kossági cél eléréséhez szük­séges, kölcsönt is igénybe venni. Jó alkalom e nap arra is, hogy számot vessünk eddigi munkánkkal, elért eredményeinkkel. Az Or­szágos Takarékpénztár és ezen belül a Pest megyei Igazgatóság fennállása óta igen nagy fejlődésen ment keresztül. Ma már nemcsak takarékbetét-gyűjtésre kor­látozódik feladatköre, ha­nem a lakosság hitelügyeit is bonyolítja, foglalkozik ingatlanvásárlással, totóval, lottóval és a borítékos sorsjeggyel. Részt, vesz a lakosság valutaigényeinek kielégítésében, továbbá a közelmúltban végrehajtott bankátszervezés során vált a tanácsok bankjává is. P est megye takarékpénz­tári hálózata, a posta- hivatalok, a Kölcsönös Segítő Takarékpénztárak és a takarékszövetkezetek a IV. ötéves terv időszakában mintegy másfél milliárd fo­rinttal növelték a lakossá­gi takarékbetét-állományt, ami napjainkban a megyé­ben háromrnflliárd-néev­százmillió forintot tesz ki. A megyében mintegy 265 ezer betétkönyv van forga­lomban. Az egv főre jutó betételhelyezés 3308 forint. A IV. ötéves tervben , a megyében eddig 14 550 la­kás épült fel takarékpénz­tári kölcsön támogatással. A megyei igazgatóság ugyanezen idő alatt saját beruházásban 1700 lakást épített fel és 2700 tanácsi célcsoportos lakás felépíté­sének pénzügyi finanszíro­zását látta el. Igen nagy te­lekértékesítési forgalmat is bonyolított a 11 800 telek eladásával. A megye la­kossága részére másfél milliárd összegű fogyasztá­si hitelt folyósított. A köl­csön nyújtásának lehetősé­ge összefügg a betétállo­mány nagyságával. Maga­sabb betétállománnyal több hitelt vehet igénybe a la­kosság. S ebből adódik, hogy a betétben takarékos­ság közérdek, de ugyanak­kor egyéni érdek is, amennyiben a hitelek je­lentős részét lakásépítésre fordítják. A mindennapi élet kulturáltabb, kényel­mesebb kialakítását szol­gálják az egyéb célokra folyósított kölcsönök is, így tartós fogyasztási cikkek vásárlására, ■ lakáskarban­tartásra, modernizálásra, utazásra. E tények ismeretében mondhatjuk, hogy ha­zánkban, így Pest me­gyében is a takarékoskodás « eredményei biztatók, ked­vezők. Jelzik, hogy az élet- színvonal és a népgazdaság pozitívan alakul. A világtakarékossági na­pon érdemes egyéni szám­vetést is készítenünk gaz­dálkodásunkról. Ebből ki­derülhet, hogy a rendelke­zésünkre álló jövedelemből hogyan gazdálkodtunk, mennyit gyarapodtunk. Be­tartottuk-e a takarékos, beosztó életmódot, ami egyet jelent az anyagi biztonsággal és a jobb élet- körülményekkel. Az egyéni és családi tervek valóra váltásához ugyanis kitartó, rendszeres takarékosságra van szükség. E nap eredményei nem mérhetők le csupán szá­mokban. Nem az a döntő, hogy ez időszakban ki mennyi pénzt helyez el a takarékban. Sokkal inkább az, hogy ismét újabb csalá­dokban érlelődik meg a pénztakarékosság gondola­ta. És ezzel együtt érlelő­dik az a másik gondolat is: hogyan lehetne egy kicsit jobban dolgozni, mert a ta­karékoskodás legfőbb alap­ja, feltétele a jó munka. Örökség, totó- vagy lottó­nyeremény nem tartozik a hétköznapok megoldásai közé. A jó munka, amelyre az állandó és biztos jöve­delememelkedés alapozha­tó. Azon is érdemes elgon­dolkozni, hogy ha újabb pénzkeresők lépnek a csa­lád tagjai közé, miként kapcsolódhatnak tje ők is a közös családi cél mielőbbi elérésébe, a kollektív taka­rékoskodásba. H olnap, a világtakaré­kossági napon min­denkinek érdemes gondolkodnia a takarékos­ságról. Nem kétséges, hogy ennek köszönhetően az előző évekhez hasonlóan tovább növekszik a jól gaz­dálkodó, a beosztó életmó­dot folytató takarékos em­berek száma. kovács gyula. az OTP Pest megyei Igazgatóságának vezetője lakóteleppel, majd a városné­ző séta — az egy hónapja tar­tó szakadatlan esőzések utáni első napsütésben — a varsói Nagyszínházban ért véget. Itt a színház igazgatója üdvözölte a magyar vendégeket, akiknek a többi között bemutatta az énületben működő színháztör­téneti múzeumot is. A művé­szekkel sorra került szívélyes alálkozót rövid kamara- balett előadás zárta. Küldöttségünket a városné­ző körúton Ludomir Stasiak, a Lengyel Államtanács titkára és Jerzy Majewski varsói pol­gármester kísérte. Népköztársaságunk Elnöki Tanácsának elnöke és kísére­te a kora délutáni órákban gépkocsikon vidékre indult. Küldöttségünket vidéki útjá­ra elkísérte Henryk Jablonski, az államtanács elnöke és Lu- bomir Stasiak, az államta­nács titkára. A magyar küldöttség útköz­ben megtekintette az olsztyni vajdaság nádzicai járásában levő kozlowói állami gazda­ságot. Az Olsztyn vajdaság határán a helyi vezetők, élü­kön Józef Buzinski tanácsel­nök és Sergius Rubczewski vajda az ősi lengyel szokás szerint mézsörrel köszöntöt­ték Losonczi Pált. Ez a ta­valy létrehozott mezőgazda- sági nagyüzem mintegy 14 000 hektár termőföldön gazdálko­dik, csaknem 1400 dolgozóval. Szarvasmarha-állományuk je­lenleg meghaladja a 12, ser­tésállományuk pedig a 9 ez­ret. Az idén gabonából hek­táronként 30,7, burgonyából 180, repcéből pedig 26,9 mé­termázsás átlagtermést értek el. Az állami gazdaságban Adam Ogorzelski igazgató adott tájékoztatást a mezőgaz­dasági nagyüzem munkájáról. A nidzicai járásvezetők meghívták a magyar vendé­geket az „Olsztyn” népi együt­tes ének- és táncbemutatójá­ra, amelyet a XIII. századi, nemrég újjáépített nidzicai vár nagytermében rendez­tek. A fiatal művészek mara­dandó . élménnyel gazdagítot­ták delegációnk lengyelorszá­gi tartózkodását. Losonczi Pál, felesége és kísérete az éjszakát a Mazu- ri-tóvidék egyik üdülőhelyén, Lanskban töltötték, a mad na­pot pedig Olsztynban töltik. Ma este érkeznek vissza Var­sóba. Luna—23 Hétfőn, moszkvai idő szerint 17.30 órakor a Szovjetunióban felbocsátották a Luna—23 el­nevezésű automata állomást. A repülés célja az, hogy folytassák a Hold és környe­zetének tudományos kuta­tását. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK I AZ MSZMP PEST MEGYE! BIZOTTSÁGA £$• A MEGYEI TANACS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 254. SZÁM % II % 80 FUJ fill 1974. OKTÓBER 30., SZERDA Befejezés előtt a szüret Pest megye illám! gazdaságaiban Országszerte meggyorsult a betakarítás — Lényegesen meggyorsul­tak a mezőgazdasági munkák a földeken — állapította meg a MÉM keddi operatív bizott­sági ülésén dr. Soós Gábor, mezőgazdasági és élelmezés­ügyi államtitkár. A hét csapadékos időjárása ellenére — a szervezett mun­ka eredményeként — 170 ezer hektáron fejezték be a vetést a gazdaságok s ez az összterület 30 száza­lékát jelenti. Ugyanakkor meggyorsult a betakarítás üteme; a rizsnek 32, a bur­gonyának 94 százalékát szál­lították el a földekről. Fel­szedték a cukorrépa 56 száza­lékát, összesen 170 ezer vago- nos mennyiség elszállításáról kell még gondoskodni. Országszerte a társadalmi erőle segítségével leszüretelték a szőlő 77 százalékát, s elszál­lították a gyümölcstermés 90 százalékát. Kedden reggel újra ködös, borús idő, szemerkélő eső fo­gadta a földekre érkezőket. A Páty és Zsámbék környé­ki cukorrépaföldeken példáid — mint már hetek óta — most Is 400—600-an dol­goznak, köztük százharminc honvéd és a Gödöllői Agrártudomá­nyi Egyetem zsámbaki mező- gazdasági gépészmérnöki ka­rának nyolcvan hallgatója. Itt a katonák sátraikat is ma­gukkal hozták, hogy védekez­zenek az eső ellen. Püspökhatvanban a csalá­di művelésre kiadott cukor­répaföldeken a tsz-tagok és családtagjaik negyven egyete­mistával vállvetve küszködnek a sáros talajon. Bármerre járunk is a me­gyében, mindenütt a helytál­lás rendkívüli példáival ta­lálkozhatunk, annak ellenére, hogy a nehéz terepen etgy- egy ember a szokásosnál jó­val kisebb teljesítményre ké­pes. A nelhéz helyzetre jellem­ző, hogy a betakarítok min­den igyekezete mellett né­Kapta: Százhaloníbatta A Láng Gépgyár gépgyártó gyáregysége sikeres háromnegyedévet zárt. Kilenc hónap alatt több kisebb teljesítményű turbina mellett gyár­tottak két 200 megawattos óriás turbinát a százhalombattai hőerőmű ré­szére. A most átadott gépóriás a gyár történetében az ötödik 200 mega­wattos turbina. hány helyen a cukorrépát szállító járművek rakományá­nak 30 százaléka föld volt, s ez nem kis gondot okozott a cukorgyáraknak. Ezért sok helyütt a gépi rako­dást kézi munkával kel­lett felváltani, hogy kevesebb haszontalan teherrel indulhassanak útjuk­ra a tehergépkocsik. Viszonylag jól halad a be­takarítás a megye 10 állami gazdaságában is. Szőlő és gyü­mölcsfélékből már alig van kertjeikben. Felszedték a 89 hektárnyi burgonyáit, a 297 hektár zöldség majd felét, a 820 hektárnyi cukorrépa 77 százalékát. Csaknem 12 ezer hektár kukoricaterületük 26 százalékáról letörték a tenge­rit. A tervezett 10 ezer hektár búzaterületből eddig 3500 hek­táron került földbe a -mag. Szinte valamennyi állami gazdaság jelentős külső segítséggel végzi a betakarítási munká­kat s a szervezést nem érhe­ti kifogás. E gazdaságok vezetői is jól tudják, hogy jobb időre várni már nem lehet, ezért min­dent megtesznek annak ér­dekében, hogy az adott kö­rülmények között végezzenek a tennivalókkal. K. Gy. A. Kongresszusi verseny az IMI-ben Néhány év alatt megduplázzák a termelést Az Ikladi Ipari Műszergyár párt-végrehajtóbizottsága nem­rég foglalta össze a felszaba­dulási és kongresszusi mun­kaverseny eddigi eredményeit, az esztendő első három ne­gyedének tapasztalatait. A vállalat mintegy 3700 dolgozó­ja azt a célt tűzte maga elé, hogy a jelenlegivel azonos létszám mellett kizárólag a hatékonyság fokozásával érnek el 50 millió forintos termelésnöveked óst. Terveik sorra megvalósuló­ban vannak. Jól szolgálják a kollektív vállalásokat a gyár új, korszerű giópei is. A dol­gozókat anyagilag is igyekez­nek érdekeltté tenni a több­letfeladatok teljesítésében. Ennek eredményeként a kol­lektív szerződésükben terve­zett öt százaléknál jóval ma­gasabb, átlagosan nyolcszáza­lékos bérfejlesztést hajtottak végre az idén. Sorra jönnék létre a külön­féle társadalmi munkaakciók is. Január végén kezdték el például ásni az üzemfenntar­tó gyáregység új gépjavító csarnokának alapjait. A má­jus elsejét már az elkészült szerelőcsarnokban ünnepel­ték. A kollektívának több mint nyolc és fél ezer óra társadalmi munkája ölt tes­tet az új épületben. Másfél hónap sem kellett, és új sze­relőcsarnokot építettek szer­számlakatosaiknak is. Szep­temberben kommunista mű­szakot szerveztek, amelyen több mint 1800-an dolgoztak. A műszak összes bevétele meghaladta az egy és há­romnegyed millió forin­tot. Az év 780 millió forintos tervének az első kilenc hó­napra eső hányadát teljesí­tették az üzemek. Termelésük több mint 80 százalékát a különféle villanymotorok, háztartási, ipari és mezőgaz­dasági készülékek teszik ki. A gyár dolgozói vállalták: mos vállalatok termelési sike­rét úgy segítik elő, hogy bel­földi megrendelőik motorigé­nyeit kielégítik. A dolgozók életkörülmé­nyeinek javítása is mindenna­pos feladat Ikladon. A gyári szakszervezeti bizottság az idén első alkalommal szerve­zett külföldi csereüdültetést. Munkásaikat, szocialista bri­gádjaikat hozza közelebb a főváros színházaihoz és az ipar más vállalataihoz a nyár végén megvásárolt 46 szemé­lyes Ikarus panoráma autó­busz. A jármű a munkásműve­lődés eszköze lett. Tapasztalatcsere-Látogatásokra, kirándulásokra viszik vele a műszergyár dolgozóit. 1968 és 1973 között az Ipari Műszer­gyárban a termelés évenként átlagosan 8.9 százalékkal nö­vekedett. Az idén azonban csaknem 20 százalékkal fog többet termelni a gyár, mint tavaly. A távlati tervek még ennél is nagyabbak, két-há- rom' év alatt kívánják meg­kétszerezni az IMI termelé­sét. , B. P. KÖZÉLET Fock Jenőnek, a Miniszter­tanács elnökének mondott táv­iratban köszönetét Csou En- laj; a Kínai Népköztársaság Államtanácsának elnöke, a kí­nai nemzeti ünnep alkalmá­ból hozzá intézett jókívánsá­gokért. 1 Karakas László, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, munkaügyi miniszter vezeti azt a magyar párt- és kor­mányküldöttséget, amely az algériai forradalom 20. évfor­dulójának alkalmából rende­zett ünnepségekre Algériába utazott. Mártha Ferenc, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, kedden Caracasba utazott, hogy az MSZMP képviseleté­ben részt vegyen a Venezuelai Kommunista Párt V. kong­resszusán. Dr. Heinz Puder, a Német Szocialista Egységpárt Köz­ponti Bizottságának osztályve­zető-helyettese áll annak a pártmunkásküldöttségnek az élén, amely az MSZMP Köz­ponti Bizottságának meghívá­sára kedden Budapestre érke­zett. Fuat Kepenek, a Török Köz­társaság budapesti nagykövete országa nemzeti ünnepe alkal­mából tegnap fogadást adott rezidenciáján, amelyen meg­jelent dr. Dimény Imre mező- gazdasági és élelmezésügyi mi­niszter, dr. Orbán László kul­turális miniszter, valamint a gazdasági, a társadalmi és a kulturális élet több ismert sze­mélyisége. Ahmed Hanincs, a Horvát Gazdasági Kamara építési ta­nácsának titkára vezeti azt a jugoszláv delegációt, amely tegnap tárgyalások folytatásá­ra érkezett Budapestre. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom