Pest Megyi Hírlap, 1974. október (18. évfolyam, 229-255. szám)

1974-10-03 / 231. szám

Márianosztra XVIII. ÉVFOLYAM, 231. SZÄM 1974. OKTÓBER 3., CSÜTÖRTÖK Pártfogolt kezdeményezés Kereskedő úttörők - úttörő kereskedők Voltaképpen csak évek vagy évtizedek vannak kö­zöttük. Mindegyik kereskedő, csak az egyik fehér inget és piros nyakkendőt, a másik fehér köpenyt visel. Mind­ketten a pult mögött állnak, értékesítéssel foglalkoznak, csak az egyik most tanul, kós­tolgatja a szakma, a hivatás ízét, a másik már tapasztalt, és szakiskolát véglett. Polcokkal, mérleggel Az országban több iskolá­ban működnek szakszövetke­zetek. Van egy csöpp helyük, polcokkal, mérleggel, és órák közötti szünetekben' vagy is­kolai ünnepségeken gondos­kodnak üdítő italról, iskola­tejről, cukorkákról, több he­lyen fűzőtekről is. A Vác és Környéke Élel­miszer Kiskereskedelmi Vál­lalat csak nevet adott ötleté­vel az eddigi sok helyen jól érvényesülő gyakorlatnak. Érvek, előnyök ' Izsó Tibor, a vállalat ta­nulmányi előadója: — Már évtizedek óta szépen működnek a postás, a vas­utas, a közlekedési, a folyami úttörőőrsök. Arra gondoltunk, miért ne lehetnének kereske­dő úttörőőrsök és KISZ ér­deklődési körök is? A keres­kedelem egyik legnagyobb gondja a megfelelő munka­erő-utánpótlás biztosítása. Túl azon, hogy a gyerekek az őrsi és szakköri foglalkozásokon bizonyos alapvető tudást elsa­játítanának, és a szakiskolák­ban vagy a főiskolán már bi­zonyos előnnyel indulhatná­nak, megoldanák a gyermek- élelmezéssel, iskolatejjel kap­csolatos feladatok egy részét, és őrsi pénztáruk is gyarapod­Szakelőadók segítenek A Vác és Környéke Élelmi­szer Kiskereskedelmi Vállalat patronálja a kereskedőőrsö­ket és szakköröket. Felaján­lotta, hogy az őrsi és szakköri foglalkozásokra szakelőadókat küld, akik megtanítják a fia­talokat az áruismeretre, a ke­reskedelmi, a közgazdasági is­meretekre, így a fiatalok el­sajátítják a megrendelés, az átvétel, az értékesítés és az elszámolás mikéntjét. Az is­kolák környékén levő boltok szocialista brigádjai vállalták az őrsök és szakkörök patro- nálását. A városi KISZ-bizottság/az KÉZILABDA PENOMAH-győzelem, Fonó-vereség A kézilabda NB II őszi for­dulójának soron következő mérkőzései, a városi sportna­pok rendezvényeinek keretén belül, a Híradás-pályán kerül­tek lebonyolításra. A PENOMAH a Budapesti VM Közért, a Váci Fonó a lis­tavezető Szolnoki Olajbányász csapatát látta vendégül. PENOMAH—VM KÖZÉRT 12:10 (3:5) PENOMAH: Sluch, Aranyo­siné, Papp (1), Klucsár, Csá­szár (3), Kucsa, Bonifert (1), Rétiné, Erdélyiné (5), Tóth (2). Már az első percekben 2:Q-ás vezetést szerzett a PENOMAH. Gólzáporos győ­zelmet ígért játéka, azonban percek múltán a vendégek ki­egyenlítettek, sőt a szétesően mozgó védelem ellenére a má­sodik félidő közepéig megtar­tották vezetésüket. A jó napot kifogó Aranyosiné, valamint Erdélyiné sorozatos góljai összeroppantották az ellenfél védelmét. Szolnoki Olajbányász—Váci Fonó 23:20 (12:10) Váci Fonó: Cseszár, Králik, Szabó, Pápa (5), Veres (1), Török (10), Oroszi (2), Kova- csics, Danyi (2), Molnár, Ma­yer. A listavezető szolnoki csa­pat játéka szép számú nézőket is elismerésre ihlette. A tava­szi forduló harmadik mérkő­zése óta a t.áblázat első helyét foglalja el a szép, korszerű játékot nyújtó szolnoki együt­tes. A Fonó az első tíz perc­ben egyenrangú ellenfél volt, azonban, mint a játék képe is mutatta, a nagy iramot a mérkőzés végéig nem győzte. A vereség ellenére a Fonó idei legjobb játékát nyújtotta. (t. s.) Két e//entétes félidő Váci Híradás—Tiszavas­vár 18:16 (7:10) Vác, 800 néző. Váci Híradás: Seres, Váci, Szalontai, Kohlmann (6), Sári, Székely, Petrányi (4), Kis (1), Berczelly (6), Illés, Nyári, Kozma (1). Óriási érdeklődés előzte mgg a tabella második és har­madik helyezettjének össze­csapását. A váciak indították útnak a labdát, a kezdeményezést azonban a vendégek vették át, és pillanatok alatt 4:0-ra majd 8:1 -re vezettek. Tágra nyílt szemekkel és megrökönyödve nézte a hazai közönség a Hír­adás vergődését. A Tiszavas- vár gyors indításokkal és egy­szerű lezárás-leváltás figurá­val tetszés szerint érte el gól­jait. A huszadik perctől kezdve azonban változott a kép. Az edző több cserét hajtott végre, pihentette a lövőket, rendbe­szedte a sorokat, ami meghoz­ta az eredményt. A félidő be­fejezésekor már 10:7-re fel­jött a hazai csapat. A második játékrészben az egyre inkább fáradni látszó vendégek ellen fergeteges ira­mot diktált a Híradás, és fo­kozatosan dolgozta le hátrá­nyát. Feljavulva a védelem, és Seres kapussal az élen, mozgó betonfalat vont a kapu elé. Ékes bizonyítéka ennek az eredmény alakulása: 16:11, majd 18:12 a váciak javára. A mérkőzés végére újra alábbhagyott a lendület, és ezt jól használták ki a vendé­gek. Végeredményben két ellen­tétes félidőt, remek , küzdel­met, igazi kézilabda-csemegét láthatott a lelkes hazai kö­zönség. A hazaiak közül elsősorban Kohlmann, Székely, Seres és Sári játszott kiemelkedően, küzdeniakarásból viszont mindenki jelesre vizsgázott. Második csapatunk egygólos vereséget szenvedett a nagy­szerű, „öreg” játékosokkal te­letűzdelt Verőce csapatától. A váciak közül Virágh, Adamcsek, Belányi, a vendé­gek közül Vámos, Hlaván és Kocsis nevét emelhetjük ki. Ifjúsági ' csapatunk 30:7 arányban győzött Gyomron, a helyi ifik ellen. Végig nyomasztó fölényben voltak a váciak, Nyolcas egy­maga 14 gólt lőtt. a többin Balogh (6), Modróczki (7), Aradi—Pintér—Kőrös oszto­zott. (b—y) ajánlattal kapcsolatban már megbeszélést is tartott a csa­patvezetőkkel és KlSZ-titká- rokkaL Az ötlet ötletet szül. Han­got kapott már az az elképze­lés is, hogy komplett reggelire — iskolatej, két kifli, esetleg egy sajt — az üzemi konyhá­kon rendszeresített, előre fize­tendő heti jegyeket adjanak ki, melyek révén biztosítva látja a szülő is gyermekének mindennapi friss tízóraiját. M. Gy. MA: lngysnss jogi tanácsadás Vácott, a szakmaközi bi­zottság szervezésében ma, október 3-án, délután 5 órá­tól ingyenes jogi tanácsadás lesz a párt- és tömegszerve­zeti székház (Lenin út 45.)' el­ső emeletén: a Váci Járási Ügyvédi Munkaközösség ügye­letes tagja ad felvilágosítást a hozzá fordulóknak. A márianosztrai fegyház pa­rancsnoksága és pártszerveze­tének vezetősége nyugdíjas­találkozót szervezett. A klubhelyiségben a pa­rancsnok üdvözölte a megje­lenteket, s az üdvözlést jóleső érzéssel köszönték meg a nyugdíjasok. A belső élet megtekintése, a fegyház konyháján finom ebéd, ebéd után hivatalos ün­nepség következett, melyen a község párttitkára, valamint tanácselnöke köszöntötte a fegyház parancsnokságát és személyi állományát, a fegy­veres erők napja alkalmából, majd az általános iskolások műsorát nézték meg a találko­zó résztvevői. Az ünnepély után is együtt maradtak a nyugdíjasok: té­vét néztek, ultiztak, sakkoz­tak a szépen berendezett pin­ceklubban. a disznótoros va­csora után i>edig Bársonyt Pál zenekara gondoskodott a jó hangulat fokozásáról. í(zsibrita) Évnyitó előadás a zenekedvelők klubjában A zenekedvelők klubja év­nyitó előadását hétfőn, októ­ber 7-én, délután 5 órakor tartja a tömegsizervezeti szék­ház olvasótermében (Lenin út 45., I. emelet). A lemezekkel illusztrált elő­adás címe: A magyar operaze­ne klasszikusai. Klubvezető: Gábry György zenetörténész. JEGYZET A téren álldogálva A kad sok látnivaló ezek- ben a napokban Vác egyik legrégibb s egyben leg­kedvesebb terén, a Géza ki­rály téren. A napokban elhelyezték az 5-ös számú, műemlékjellegű épület előtt a város legújabb szobrát: két női alakot ábrá­zol, porköpenyben. Először arccal a járásbíróság felé for­dították, másnap, bizonyára szólt valaki, megfordították a gimnázium irányába. A templom oldalára rajzos, szöveges táblát helyeztek. Le- és felemelhető megoldással: esős időben beviszik az épü­letbe, jó időben az arra járók olvashatják a tér 900 éves történetét. Sajátos, érdekes színfoltja a jubileumi előké­születeknek. Szokatlan, hogy sehol nincs felbontva az érdekes mintájú kövezet, pedig tavasztól őszig nem egy alkalommal fektettek le itt csatornát, villanykábelt. Ebben a tanévben először hirdették meg a középiskola levelező tagozatát. Hatvan­négyen jelentkeztek. Egyelőre egy osztályban foglalkoznak velük. Ha nem sokan hagyják abba, később két osztály lehet a létszámból. IVf négy óra tájban benépe- 1 * sült a tér — gépkocsik­kal. Jöttek az öregdiákok, Zsi­gulival, Skodával, Fiattal. Egy tanár is feltűnt a Már­tírok útjai kanyarban. Ő gya­log érkezett, esernyőt tartva a feje fölé. (papp) Mire megkezdődik a fűtési szezon... Próbaüzem a hőközpontban Megkezdődött a Földvári téri új hőközpont berendezései­nek próbaüzemeltetése. Most épp az egyik 4 G. cal/óra telje­sítményű kazán nyomáspróbája van soron. A fűtési szezon kezdetére előreláthatólag a másik két kazánt is átadhatják, s a Földvári tér valamennyi központi fűtésű épületében télen is melegek lesznek a helyiségek. Horváth József kazángépész a műszerekéi ellenőrzi. .Rózsavölgyi Károly felvételei Puscsizna József búcsúztatása A váci Löwy Sándor Gép­ipari Szakközépiskolában a tanári testület baráti összejö­vetelen búcsúzott el Puscsizna József igazgatótól, aki négy évig vezette a Konstantin, té­ri tanintézetet, és sokat tett annak korszerűsítéséért. Űj munahelye: a fővárosi tanács művelődésügyi osztálya. A szakközépiskola megbí­zott igazgatója Szentpéteri Imre lett. Veszély a hozzá nem értőnek Az orvos segítői Az ókori orvostudomány legnevesebb alakja, Hippok- ratesz, 2300 évvel ezelőtt 236 növényi eredetű gyógyszert is­mert, míg napjainkban a gyógyszertárak a világ min­den táján a gyógyszerek tíz­ezreit hozzák forgalomba. A XIX. század közepén már gőzhajók szelték a vizet, de még komolyan tárgyalták a német orvosoknak azt a né­zetét, mely szerint a gyógy­szerek hatása független a be­adott anyag mennyiségétől. Ma már szinte nincs olyan háztartás, ahol valamelyik fiók ne rejtegetne néhány gyógyszeres dobozt, üveget. Hozzátartozik mindennapi életünkhöz, de még sokan nem ismerték fel azt, hogy a gyógyszer a szakember kezé­ben életet, a hozzá nem értő számára pedig veszélyt jelent. Hazánkban — és a világ számos országában — egye­temen oktatják a gyógysze­részetet. Az egyetemisták az államvizsga előtt féléves gya­korlaton vesznek részt va­lamelyik gyógyszertárban. A váci központi gyógyszer- tárban két fiatal dolgozik: az egyik két éve végzett, a má­sik most tölti gyakorlatát. Az utolsó kontroll Kucsera Máriát az érettsé­gi után rögtön felvették az egyetemre. — Miért lett gyógyszerész? — Mindig érdekelt a kémia. Az egyetemen megtanultuk, hogyan lehet az emberi szer­vezet bonyolult működését befolyásolni. Nincs ugyanis olyan gyógyszer, amely kizá­rólag egyetlen módon hatna a szervezetre. Legtöbbjük még a gyógyításhoz szükséges mennyiségben fa enyhébb vagy figyelemre méltóbb mellékhatásokat vált ki, na­gyobb adagokban pedig 'szin­te kivétel nélkül mindegyik mérgező, még a látszólag ár­talmatlan készítmény is, pél­dául a Kalmopirin és né­mely vitamin is. — Mi a munkája, feladata? — A gyógyszer készítésén és kiadásán túl, az ellenőrzés és a pontos használati utasí­tás megadása. Mi vagyunk az utolsó kontroll az orvos után, mert az orvos ugyan felírja a gyógyszert, de az adagolást általában nem jelöli meg. He­tenként egyszer ügyelek hét­köznap és havonta egyszer szombat-vasárnap. — A gyógyszerészek közül sokan az egyetem befejezése után kutatónak mennek. Nin­csenek ilyen ambíciói? — De igen. Érdekel a toxi­kológia. Továbbképzésekre fa járok, de még nem döntöttem véglegesen, maradok-e, vagy kutató leszek. — Szabad idejét mivel töl­ti?. — Gyakran járok színházba, és szeretek kirándulni. Híven az eskühöz Juhász Cecilia február vé­gén államvizsgázik. A csa­ládjában akad már orvos és gyógyszerész. — Milyenek voltak a gya­korlat első napjai? — Nagyon sokat jelent a gyakorlati munka a megisme­résben. Megtanultam árazni, kiadni, mert az is külön tu­domány. Csodálkozva nézek rá. — Nagyon sok a falusi vá­sárló, és a vény nélküli gyógy­szereket a népies nevükön kérik. Szerencsére, van egy úgynevezett szinonim szótá­runk, mely segít kitalálnunk, hogy mit fa szeretnének kap­ni. — Felsorolna néhány ilyen gyógy szeme vet ? — Először azt mondom, hogyan kérik, és azután, hogy mi is valójában. Huszárzsír: higanykenőcs. Köldökpor: der- moforin. Rózsaméz: glicerin­bóra. Plajbászzsír: ólomke­nőcs. Repülősó: ammonium carbonicum. Ferencpálinka: gyomorkeserű. Szüzek anyja: kamillatea. És még sorolhat­nám tovább. — A diploma után gyógy­szertárba megy, vagy a kuta­tói munkát választja? — Még nem döntöttem vég­legesen, de mind a két he­lyen dolgozók, esküjükhöz hí­ven a betegek gyógyulását segítik elő. Én is azt teszem majd, bárohvá megyek. Puskaporoshordó Palotai Ferenc, a központi gyógyszertár vezetője. — Pár mondatban mit tud­na tanácsként vagy kérésként elmondani a betegeknek, a vásárlóknak? — Először is számolják fel a házipatikát, azt a kicsi, de veszélyes puskaporoshor­dót. Furcsa, hogy az ember, ha elromlik a televíziója vagy a gépkocsija, szerelőt hív, de nyugodtan nyúl a leg­kisebb kellemetlenség érezte- kor is a gyógyszeres dobozba. Másodszor, az ügyeleti idő­tartamban csak a sürgős gyógyszerekért jöjjenek. Meg­figyeltük, hogy a vasárnapi ügyeletek óráiban egyhetes receptekkel jönnek, mert olyankor kevesebben van­nak, nem kell annyit vár­niuk. ★ A patikából gyógyszertár lett, a patikusból gyógysze­rész. Ök az orvos segítői a gyógyításban. Könnyen meg­feledkezünk arról, hogy éle­tük végéig kemény munká­val igyekeznek lépést tartani a tudománnyal, a gyógyítás fejlődésével, míg mi könnyel­műen bevesszük a legkülön­bözőbb gyógyszereket. Ne tegyük, mert jóhiszemű, de szakszerűtlen használa­tukhoz még mindig nagyon sok szomorú esemény és sze­rencsétlenség fűződik. Hajnal László Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom