Pest Megyi Hírlap, 1974. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-18 / 218. szám

Törekvés a gondoskodás javítására Mit nyújt az új kórház a rászorultaknak? PEST MEGYEI HÍRLÁP KÜLÖNKIADÁSA A CEGLÉDI JÁRÁS ES CÉGI, XVIII. ÉVFOLYAM, 218. SZÁM 1974. SZEPTEMBER 18., SZERDA « Szabadság posta, Kincskeresők Valamennyien folytatják az expedíciót Októberben: városi úttörőparlamenf „A KÓRHÁZAKNAK minit kiváló egészségügyi intézmé­nyeknek a felállításához bel­ügyminiszteri engedély szük­séges. A felügyelet is a bel­ügyminisztert \ illeti; ugyan­csak ő állapítja meg a napi ápolási díjat az állami és a közkórházakban, amelyek kö­telesek minden jelentkező be- teget_ befogadni, ha van még fekvőhelyük. A magán- vagy egyesületi kórház pedig csak akkor, ha rögtöni életveszély forog fenn.” „Itt, Cegléden, a Törteli út­nál a szülészeti női kórház és mellette a katonai üdülő át­alakításából nyert sebészeti, belgyógyászati és elkülönítő íertőzőpavilonoik 121 felnőttet és 16 csecsemőt képesek befo­gadni. Így aztán az ápolási és gyógyítási állapotok gyak­ran szóbeszéd tárgyai a ceg­lédiek körében, akik közül né­melyek emlegetnek időnként egy régóta húzódó javaslatot, mégpedig hogy a városnak il­domos és szükséges volna egy új kórház felépítése.” A két idézet közül az első a múlt század- végéről egy egész­ségügyi szakkönyvből, a má­sodik a harmincas évekből, égy. a fővárosba küldött fél- hivatalos levélből származik; mindkettő jól jellemzi Cegléd egykori kórházi helyzetét. És most? Éppen a ceglédiek tudják a legjobban, hogy a régi elképzelésnek a jelenlegi ötéves tervbeni megvalósulá­sával 700 ágyas kórházuk van, amely 153 ezer lakosú te­rületről, nemcsak a városból, hanem a ceglédi járás egé­széből és a monori, valamint a nagykátai járás több mint feléből is fogadja az ápolásra szorulókat. Az építés évszázados elma­radásának pótlása és az ágy­szám növekedése azonban ön­magában még nem minden. Lényeges az is, hogy mit nyújt az új kórház a, rászo­rultaknak? MINDEN IGÉNYT e nagy kórház sem tud kielégíteni, egyes beutaltakat néha, bár nem hosszú ideig, kénytele­nek várakoztatni. Sürgős ese­tekben azonban nincs ágy­hiány. Gazdálkodnak a he­lyekkel, de nem mechaniku­san. Az egyik legjellemzőbb; az állandó törekvés a gondosko­dás javítására. Ehhez az egyik eszköz; a szakszervezeti bizottság kérdőíveket juttat el a betegekhez. Hogyan érezte magát ellátás szempontjából? Mi a javaslata, észrevétele az étkezésről? Van-e egyéb meg­jegyzése? Az ápoltak távozás­kor a kitöltött kérdőíveket az előcsarnokban levő postaládá­ba dobják, és az szb észrevé­teleiket összesíti, de az ese­tenkénti megjegyzésekkel is foglalkozik. Vizsgálták pél­dául az egyik távozó egyet­len fürdőszoba takarítására vonatkozó megállapítását, Vagy a látogatási időhöz fű­ződő kívánságokat. A kapcsolat egy másik formája, hogy a kórház veze­tői meglátogatják az üzemek­ben volt betegeiket, és kérik, Utólag is mondják el tapasz­talataikat. Legutóbb jártak a Talajjavító Vállalatnál, rövi­desen az EVIG-be mennek el. ARRÓL MÁR hallottunk inas megyei kórházzal kap­csolatban is, hogy egyik-másik beteg oly jól érezte magát, hogy hűzta-halasztotta a ha­zatérést. Ilyesmi Cegléden is tapasztalható, a különbség ta­lán annyi, hogy a gyógyultak­B. Erzsébet tizenkilenc éves, foglalkozás nélküli csemői la­kos. Mivel keresete nem volt, s pénzre lett volna szüksége, tavaly augusztusban, mikor szülei nem voltak otthon, kö­rülnézett a lakásban, mit le­hetne eladni. Rövid keresés Után, a szalmazsák alatt elrej­tett pénztárcában megtalálta húga havi fizetését, 1250 fo­rintot. Az eltulajdonított pénz­zel Ceglédre jött, vett egy tás­karádiót és egy ébresztőórát, tói megválnak ugyan, de a kapcsolatot nemcsak az üzem­látogatásokkal, hanem más módon is megtartják. A ma­gukat jól érző fiatal lányok közül például a ceglédi kór­házi rend és tisztaság, no meg a személyes beszélgetések és az idén avatott, mindennel el­látott, 52 ágyas, modem nő­vérszállás többeket megnyert az egészségügyi hivatás . szá­mára. Rábeszélésre tulajdon­képpen nem nagyon van szük­ség. A kórház munkáját sok egyéb között a lakosság se­gítsége is könnyíti, például a rendszeres véradásokkal és a rendkívüliekkel is. Egy 16 éves fiúnak átfúródott nyom- bélfekélye volt, következmé­nyeként hasbártyagyulladás- sal. Vérre volt szüksége a rendkívül ritka 0-ás RH negatív vércsoportból. A kórház nyil­vántartásából kiderült, hogy a fiú lakóhelyével szomszédos településen találhatók olya­nok, akiknek azonos a vér­csoportja. Jó délutánra járt az idő, és megindult a hajsza üzenetekkel, telefonokkal, a ritka vérért, a íiú életéért. Aztán a szomszéd községből, a postáról kerékpárral mentek át a véradókért, akik azonnal útnak indultak a kórházba. A fiút megmentették. ÚJSÁGJAINKBAN és be­szélgetések közben — békés időszakunknak megfelelően — ritkábban kerül szóba, hogy mi történne, ha váratlan ese­mény következtében, egy­szerre sokan szorulnának or­vosi segítségre ? A ceglédi kór­házban és bizonyára más na­gyobb megyei, városi, járási intézményekben azonban ez bizonyos formában, a ké­szenlétben, állandó téma. Esetleges tömeges baleset ugyanis, jó órában mondjuk, ritkán történik. És ha mégis? Akkor nem lehet kapkodni, nem akkor kell gondolkodni, hogy miképpen is kellene riasztani, segíteni. A kórház portáján állan­dóan megtalálható az egész­ségügyi mozgósítási terv, amely részben arra alapo­zódik, hogy legalább tíz or­vos mindig szolgálatban van és másik tíz orvosszálláson lakik, miáltal négy-öt per­cen belül értesíthető. MARADJUNK azonban a szokványos hétköznapoknál, amelyek az egészségügyi szak­területhez illően, emberség­ben eltérnek más helyek hét­köznapjaitól. A kórházban ugyanis azt tartják, hogy minden ember baját, amelyre panaszkodik, egyformán nagy gondossággal kell gyógyítani. De mégis, a szem! Ez a fi­zikusok részéről optikailag tökéletlennek mondqtt alkat­részünk, amely azonban so­kak szerint a világ kilenctize­dét adja nekünk, mégis csak a legpontosabbak közé tarto­zik. Ezért tűzték ki célul, hogy új szemészeti osztály létesül­jön, s kezdetként, 18 ágyon, a napokban hozzáláttak a szembetegek gyógyításához. A kórházi fejlesztéssel pár­huzamosan javították a te­rületi szakrendelést is, meg­teremtették a szemüvegek gyorsabb beszerzésének lehe­tőségét. A kórházi szemé­szeti osztály egyébként a szakmai képzés helye is lesz: a megye szemorvosainak egy részét ott képzilj majd. Má$ik nagy feladatuk — a sok között — a terhesgon­dozás és a szülészeti osztály megerősítése, > egyebek között azért is, mert a korábbi 120— a maradék pénzt pedig enni­valóra költötte. A bíróság figyelembe vette az enyhítő körülményt, azt, hogy a lány enyhe fokon nem beszámítható, korlátozott ab­ban, hogy felismerje, tette milyen veszélyes társadalmi­lag, csavargó életmódja vi­szont súlyosbítóként jött szá­mításba: a bíróság nem jog­erősen hathónapi börtönbün­tetést rótt ki rá, és kötelezte a bűnügyi költségek megfizeté­sére. 140 helyett, a nagyobb né­pesedés következtében, ha­vonta 150—180 gyermek szü­letik a kórházban. Növelik a koraszülöttrészleget is, hogy valamennyi kis súlyú újszü­löttet helyben el tudjanak lát­ni. A TOVÁBBIAK alapja? Természetesen a kórház je­lenleg is folyamatban levő továbbfejlesztése, a jó kap­csolat erősítése a területtel, a lakossággal és az a reális szemlélet, amellyel számítás­ba veszik a még megoldan­dó nehézségeket. Például, hogy nem zökkenőmentes a korszerű műszerek beszerzése. A gyorsan növekvő ágy­számhoz , a kellő létszámú szakembergárdát még nem sikerült biztosítani, és a gyógy, szerbeszerzés sem mindig könnyű. A központosított egészségügyi munkahelyek,1 példám a röntgen, a labora­tórium alapterülete szűkké vált. Az eddigiek alapján azon­ban joggal bizakodó a kór­ház vezetősége és törzsgár­dája. Optimizmusukat erő­síti a ceglédi és a hozzájuk tartozó terület lakosságának szeretete és bizalma. Pacsay Vilmos Tiltakozó képeslapok Százával indulnak útnak a ceglédi postahivatalokból ezek- hen a napokban a szokatlan ki­adású képeslapok a messzi Chi­lébe, a város fiataljainak és szolidaritást vállaló valameny- nyi dolgozójának aláírásával. Valamennyi aláíró tiltakozik a katonai jun|a véres terrorja ellen, együttérzésükről bizto­sítják Chile, népét. A szeptemberi első iskola­csengőszóra Cegléd általános iskoláiban nyolc úttörőcsapat több mint háromezer kisdo­bosa és úttörője látott tanu­láshoz, s az ifjúsági mozga­lomban számukra kijelölt iz­galmas, igen szép feladatok megoldásához. A Magyar Út­törők Szövetsége Országos Ta­nácsának felhívása, amely ar­ra buzdít, -hogy folytassák a Nem térkép e táj úttörőexpe­díciót, valamennyiüknek szólt, ésa nagy lelkesedést váltott ki. Munkájuk most a felsza­badulásunk harmincadik évfordulójára felkészülés jegyében zajlik. Az expedíciónak kilenc külön­böző akciója van és a csapa­tokra hárul, hogy lehetőségeik közül melyiknek a megvalósí­tására kapnak leginkább ked­vet a következő hónapokban. A legkisebbek, a kisdobosok a Vörös csillag és a Kincskere­sők címet viselő akcióban tesznek szert fontos ismere­tekre. Az előbbiben részt ve­vők felkeresik a városban azo­kat az intézményeket, helye­ket, melyek homlokzatúkor? vörös csillagot viselnek, s á hagyomány eredetét kutatva, ismerkednek a történelemmel. A kincskeresők őrsük, rajuk, csapatuk, esetleg lakóhelyük történetét kutatják, hagyomá­nyokat gyűjtenek, felfedező utakra indulnak. Az úttörők expediciós ak­cióit, a feladatokat már ezek­ben a napokban kiválasztják, megbeszélik a gyerekek. Min%. den bizonnyal népes tábora lesz az antifasiszta mozgal­makkal foglalkozó, Ember az embertelenségben akciónak, melyhez történelmi adatokat napjaink is adnak: az újsá­gokat olvasva, a világpolitikai eseményeket figyelve igen sok dokumentumot gyűjthetnek össze az úttörők. A Vörös Hadsereg nyo­mában elnevezésű akció­nak már hagyománya van valamennyi ceglédi úttö­rőcsapatban. Sokan készülnek a Miénk az ország, magunknak építjük el­nevezésű akció lebonyolításá­Népszerű sport a nyársapáti fiatalok körében az asztalite­nisz. Már az általános iskolá­sok is szívesen játszanak egy­más közt mérkőzéseket. Az is­kola két felszerelt asztalát ál­landóan „megszállva tartják” a gyerekek. A községi művelődési ház és a helyi sportkör szervezésében, legutóbb a KISZ korosztályú fiatalok mérkőztek a művelő­dési házbeli teniszasztalon. Női egyéniben első lett Serfel Ka­talin, férfi egyéniben Szalai Imre, vegyes párosban a Ser­A legutóbbi fordulóban fele­fele eredménnyel szerepeltek a ceglédi csapatok az NB II-ben. Vasas Ikarus—Bem SE 6:2 3521—2496 Jók: Kovács (437), Batka (426), Szúnyogh (413). Négy egyéni győzelemmel, a hazaiak összesen 25 fával ütöt­tek többet a Bem SE-nél, végig nyílttá téve a mérkőzést. A Bem SE legközelebb vasárnap, itthon játszik: a Debreceni MTE csapatát fogadja. Az NB Ill-ban: Ceglédi KÖZGÉP SE— Gázművek 5:3 2586—2533 Jók: Raffai (473), Sárik (450), Pákozdi R. (430). A ceglédiek biztosabb győ­zelmet arattak az eredmény által mutatottnál. A vendégek a hajrában pótoltak valamit a hátrányukból. Külön említést érdemel Raf­fai, aki hosszabb szünet után állt ismét edzésbe, majd került be a csapatba, s remekül szere­pelt. Sárik továbbra is tartja jó formáját. Az élmezőnyben levő, a má­sodik helyért harcoló KÖZGÉP nagy feladat előtt áll, követ­kező három mérkőzését ide­ra: a felszabadulástól napjain­kig eltelt három évtized ered­ményeit mérik fel lakóhelyü­kön. A Szabadság posta lehe­tőséget ad arra, hogy más or­szágok szocialista ifjúságával kapcsolatot teremtsenek, meg­ismerjék egymás életét, szoká­sait, életre szóló barátságot kössenek. Mások az ifjúsági szövetség harmincéves évfor­dulójára készülnek, beszélge­tést folytatnak azokkal a fel­nőttekkel, akik valamikor el­sőként viselték az úttörők vö­rös nyakkendőjét. Adatokat gyűjtenek: hogyan alakult meg iskolájuk úttörőcsapata, milyen feladataik voltak elő­deiknek? Az ötéves terv cél­jaival alaposabban azok is­merkednek njeg, akik a Har­minc tett a hazáért elnevezé­sű akcióban vesznek részt. A rajok jelentkezését a szeptember 20—28-a közt lezajló csapatparlamente­ken fogadják el. A városi úttörőparlament Ceg­léden október közepén lesz; akkor hozzák meg közös dön­téssel azokat a határozatokat, melyek a város úttörőéletének alapul szolgálnak a tanév fo­lyamán. E. K. fel Katalin—Pólya Miklós pá­ros győzött, férfipárosban a Lévai Imre—Waltner József kettős, nőiben Vermes Ágota és Serfel Katalin lett első. A helyezettek oklevelet kaptak, szép játékuk elismeréséül. Az edzéseket továbbra is folytatják, a versenyt a jövő­ben megismétlik. Közös vágyuk: szeretnének új asztalitenisz-felszerelést a most használt, sok edzést és mérkőzést mégért helyett. (t.) genben vívja, sorrendben Ko- cséron, Budapesten, az Autó­taxival, majd az első helyen ál­ló Kőbányai Porcelánnal. jE három találkozó eredménye döntően befolyásolhatja a vég­eredmény kialakulását. U. L. Birkózás Két verseny, három helyezés Hosszabb versenyszünet után, a Ceglédi VSE birkózói újra szőnyegre álltak. Budapesten, az Olimpiai Csarnokban, a 17— 19 évesek ellenőrző versenyére került sor, és 68 kg-ban, 24 in­duló között, Reznák István a második helyen végzett. Ugyanakkor Cegléden a Pest megyei Birkózó Szövetség or­szágos úttörő szabadfogású versenyt rendezett, melyen csaknem kilencvenen mérték össze tudásukat a különböző súlycsoportokban. A ceglédi fiatalok két helye­zést értek el, 38 kg-ban: 1. Sí­pos Árpád, 45 kg-ban: 3. Boda István. A pénz az ágyban volt Testvére keresetét lopta el ABONY, SÁG VÁRI TSZ Őszi munkák Az abonyi Ságvári Endre Termelőszövetkezetben pár napja 700 hektáron megkezdődött az őszi árpa vetése. Tizen­egy vagon vetőmagot csáváztak a közös gazdaságban. Jól halad a silókukorica betakarítása a téli, tavaszi takar­mányozáshoz. Koppány György felvételei Nyársapáti asztaliteniszezök * Uj felszerelést szeretnének TEKE Szoros mérkőzés volt

Next

/
Oldalképek
Tartalom