Pest Megyi Hírlap, 1974. szeptember (18. évfolyam, 204-228. szám)

1974-09-01 / 204. szám

Rekordtermés búzából Pest megyében jól halad az őszi vetések előkészítése Pest megyében az idei ara­tás végleges számszerű ered­ményeit ezekben a napokban összegezik, a szakemberek vé­leménye azonban az, hogy az Asjti júrpa kivételével az idén valamennyi kalászos többet termett, mint tavaly. Az eddigi jelzések szerint a — 32,7 mázsás hektáronkénti búzatermést az idei átlag mint­egy 10 százalékkal szárnyalja túl. A megyei átlagot is meg­haladó kiemelkedő átlaghoza­mok születtek a budai, a rác­kevei, a szentendrei és a váci járásban, valamint Nagykőrös város környéke közös gazdasá­gainak termőterületein. Számos tsz összesen 3500 hektárnyi területen vég­Kezdődik az új tanév T avaly ilyenkor, az új tanév megkezdése előtti na­pokban — emlékezhetünk még rá — a feladatok sokasága és újszerűsége, a határozottságon felül, hogy tennivalóinkat erőnk szerint megvalósít­juk, bizonytalanságot és kétkedést is okozott. Még a legjobb, a feladatokkal leginkább azonosuló psdagó- gusoknaak is szembe kellett nézniük ezekkel a gyak­ran kínzó érzésekkel. A kérdés, hogy sikerül-e mind­azt a sok tennivalót jól végrehajtani, amit az MSZMP oktatáspolitikai határozata megkívánt, bizony nem volt értetlen kitalálás. A való élet, a realitás, az éppen kezdődő tanév szülte. Mert nemcsak egyszerűen árról volt szó akkor, éppen egy esztendeje, hogy szokatlanul sok a feladat, hanem még inkább arról, hogy az új tanévben másképpen kell majd cselekedni. Iskolának, pedagógusnak, diáknak egyaránt. Sikerül-e mindezzel megbirkózni? Tavaly ilyenkor ez volt a legfontosabb, a legna­gyobb kérdés. S hogy az idén egészen másféle tanévet kezdünk, azt többek között az is bizonyítja, hogy a mostani szeptemberi indulást mar nem előzi meg ha­sonló aggodalom. Az elmúlt tanév örömteljes igennel- válasszal zárult. Most már nincsenek, nem lehetnek kételyeink. Iskolának, pedagógusnak, diáknak sikerült jól megbirkóznia a nagy feladatokkal. Az oktatásügy megtette az első és nem is kis lépést az MSZMP ha­tározatának megvalósításában. Tudj ule, hiszen az illetékesek jó előre közölték, az idei tanévre nem terveznek nagyobb, lényegesebb változásokat. Az iskolai munka a kialakított keretek között halad tovább. Az most a cél, hogy amit jó ered­ménnyel kezdtünk, magasabb színvonalon folytassuk tovább. Természetesen nem maradunk tennivalók nélkül az idén sem. De már, mint mondottuk, kételkedés, bi­zonytalanság nélkül láthatunk hozzájuk. Az eredmé­nyek mindenkit meggyőztek és meggyőzhettek arról, hogy a jó úton haladva közelebb kerültünk céljaink­hoz. Az idén ezt a nagy és fontos munkát, az oktatás- politikai határozat végrehajtását a megteremtett ala­pokon kell folytatni. Azaz az iskolai munka minden ágában magasabb színvonalra, jobb eredményekre kell törekedni, és ahol gondok, bajok jelentkeztek, ott a hibákat ki kell javítani. A tavalyi esztendőnek ugyanis ilyen tapasztalatai is voltak. A tananyagcsökkentést például' általában megnyugtató eredményekkel hajtották végre. De mint a Pest megyei iskolákban is megtartott különféle vizs­gálatok bizonyították, ezzel együtt sem sikerült min- denütt a tananyag mélyebb értelmezéséhez eljutni, a nagyobb összefüggéseket a tanulókkal felismertetni. Pedig nemcsak a tanulói terhek csökkentése, hanem ez is nagyon fontos célja volt a módosításokhak. Ép­pen ezért az idén, a részletkérdések tisztázása után, kellő alappal hívhatjuk fel a pedagógusok és a diákok figyelmét erre a nagyobb horizontra, a szélesebb táv­latokra. A Hasonló tudnivalókkal másutt is találkozhatunk. Ha sorra vennénk az iskolai munka különböző terüle­teit és a tavalyi új feladatokat, a pedagógusok felké­szülésétől a tanítási órák szervezésén, a tanuló teljesít­mények értékelésén át egészen a demokratizmus fej­lesztéséig, számos hasonló tennivalót találhatnánk. Na­gyon sokat tettünk például itt Pest megyében is a munkás-paraszt származású tanulók segítéséért. Az in­tenzívebb egyéni foglalkozásokon felül például közép­iskolákra, egyetemekre előkészítő tanfolyamok egész sorát szerveztük számukra. De hogy még ennek elle­nére is igen sok a munka — fejlesztésre szorulnak egyebek közt az órán kívüli foglalkozások módszerei — aligha kell a kérdésben jártás pedagógusoknak ma­gyarázni. Fontos eredmények várhatók a tavaly bevezetett dokumentumok további tanulmányozásából is, mert itt sem mindenben megnyugtató a helyzet. Itt is a mé­lyebb összefüggések, a célok felismerése és megértése érdekében még sokat kell tenni, többet, mint tavaly ilyenkor képzeltük. Mindezzel és a nem is említett sokféle más tenni­valóval együtt nyomatékosan kell hangsúlyoznunk az iskola nevelési feladatait az új tanévben. Itt határo­zott előrelépést várunk. Különösen azért, mert jó al­kalmat ad ehhez, hogy erre a tanévre esik népünk életének két olyan nagy jelentőségű eseménye, mint az MSZMP XI. kongresszusa és felszabadulásunk 30. évfordulója. Egész népünk készül ezekre az esemé­nyekre; a kongresszusi munka verseny egyre gazdagodó eredményeiről naponta olvashatunk. A felkészülésből a maguk módján az iskoláknak is ki kell venniük a részüket. A két nagy eseménynek, a pártkongresszus­nak és a felszabadulás évfordulójának az iskolák éle­tébe elsősorban mint a szocialista nevelés nagy lehe­tőségeinek kell beépülniük. Ebből a szempontból az új tanévet a hazafiságra és az internacionalizmusra, valamint a szocialista építés eredményeinek megbe­csülésére és a szovjet nép iránti hálára való nevelés jegyében kell, munkatervi feladatként, előrelátóan és gondosan, megszervezni. A mozgalmas tavalyi tanév után nyugodtabb esz­tendő következik. De a felelősség, a tanítók, tanárok és diákok felelőssége most sem csökken. Az idén a ta­nítás és tanulás minden ágában ez eredmények meg­szilárdítására. a hibák kijavítására, azaz a tényleg magasabb színvonalra kell elsősorban ennek a felelős­ségnek irányulnia. ökrös László zett másod-, illetve tarló- vetést: elsősorban takarmány és zöld­ségnövények magvai kerültek a földbe. A hónap közepén még las­san haladt a szalmabetakarí­tás és a tarlóhántás, ezeket a munkákat a gabonatermöterü- leteknek addig mindössze egy- h armadán végezték el. A hét végére azonban már a földek 80 százalékán dolgozlak a gé­pek, s mintegy 20 ezer hektá­ron végeztek a szántással, el­készült az őszi vetések mag­ágya. Az átmeneti lemaradást az okozta, hogy a gazdasá­gok az aratás meggyorsítására összpontosítottak minden erőt, ennek érdekében az erőgépe­ket is felhasználták a gabona szállítására. A talajmunkák ugyan most jó ütemben halad­nak, minden percet ki is kell használni, hogy az őszi beta­karításban ne legyen torlódás. A nagy teljesítményű erőgépe­ket lehetőség szerint minde­nütt két műszakban célszerű üzemeltetni. A Vetőmagtermeltető és El­látó Vállalat pontos ütemezéssel szál­lítja a gazdaságoknak a szükséges tisztított, fémzá­rolt vetőmagvakat. Az őszi árpa vetőmagot — a szerződéseknek megfelelően — már minden gazdaságnak el­küldték, a rozs és a tritikále vetőmagját \ szeptember első felében, az őszi búzáét szep­tember végéig, legkésőbb ok­tóber első napjaiban megkap­ják a termelő gazdaságok. A megye termelőszövetkezetei, állami gazdaságai közül is jó- néhány foglalkozik vetőmag- termesztéssel részben saját szükségletre és a vállalattal kötött termeltetési szerződés keretében. Az esőzések után megye- szerte szépen fejlődik a kuko­rica, s az előzetes termésbecs■ lések szerint hektáronként átlagosan mintegy 35 mázsás májusi morzsolt szemes termény­re számítanak. Ez várhatóan szintén meg­haladja a tavalyi termésátla­gokat. A szárító berendezések karbantartása, előkészítése, he­lyenként a kapacitás növelése azért fontos, mert a nagy ned­vességtartalmú hibridfajták betakarítása, a raktárakban történő elhelyezése csak a szá­rítás után biztonságos. A tér melőszövetkezetekben 80 000, az állami gazdaságokban 11000 hektárnyi területről kell az idén betakarítani a kukoricát. K. Gy. A. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM Ált A I FOHIXT 1914. SZEPTEMBER 1., VASÁRNAP Budapestre érkezett dr. Raul Roa kubai külügyminiszter Púja Frigyes külügyminisz­ter meghívására szombaton hivatalos látogatásra Magyar- országra érkezett dr. Raul Roa, a Kubai Köztársaság külügyminisztere, A kubai külügyminiszterrel együtt Bu­dapestre érkezett felesége is. Fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Púja Frigyes és felesége, Rácz Pál külügyminiszter-helyettes, s a Külügyminisztérium több ve­zető munkatársa. Jelen volt a fogadtatásnál dr, Meruk Vilmos, a Magyar Népköztár­saság havannai nagykövete és Floreal Chomon Mediavilla, a Kubai Köztársaság buda­pesti nagykövete. Dr. Raul Roa a Ferihegyi repülőtéren. Mellette balra Púja Frigye* külügyminiszter. Űj telep Visegrádon A termékek fele: exportra A Visegrádi Faipari Szövet­kezet; dolgozói igazán szép környezetben, egy védetté nyilvánított műemlék épület­ben dolgoznak. Mégis elége­detlenek —- és jogosan — a helyzetükkel, hiszen bővíteni, korszerű gépek­kel felszerelni nem tudják a műhelyeket. Már többféle megoldással kí­sérleteztek, például egy nyi­tott teherautó garázsban he­lyeztek el néhány gépet ideig­lenesen. Szerencsére már a tervek készen állnak: s várha­tóan jövőre a községen kívül felépíthetik — mintegy 20 mil­lió forintos költséggel — új telephelyüket és a korszerű műhelyeket, ahol megszűnik majd a zsúfoltság és a terme­lés növelésére is lehetőség lesz. Mert a visegrádi szövetke­zet termékeit, a kolonial búto­rokat nemcsak hazánkban, ha­nem külföldön is egyre többen keresik. A Salamon-tornyát, vala­mint a Duna-kanyart áb­rázoló VTFA-emblémás bú­toraiknak több mint felét exportálják. Régi, jó kapcsolatuk van Ausztriával és Svájccal, de újabban már a japánok is ér­deklődnek a szép művű búto­rok iránt. Az első szállítmányt néhány hónapja indították út­jára: 124 fehémeműs szék­Új házak, víkendházak: csak színvonalasan Építési ankétra szóló meghí­vókat címeznek a ráckevei já­rási hivatal műszaki osztályán. Ezelőtt két esztendővel már tartottak hasonló összejöve­telt a magánlakóház-építkezé­sek helyzetéről, tervezési és kivitelezési színvonaláról. Az akkori megbeszélések eredmé­nyesek voltak, s azóta sok újabb tapasztalat gyűlt össze. Ezek hasznosítása is célja az összehívott tanácskozásnak. Ezenkívül az október elsejével életbelépő új építkezési előírá­sok is szükségessé teszik a köz­ségi tanácsok műszaki elő­adói munkájának egybe­hangolását, valamint a járás területén te­vékenykedő tervezőkkel és ki­vitelezőkkel szemben támasz­tott követelmények tisztázá­sát. — Az ankét fő témája azon­ban — közli velünk Csapiár István, a járási hivatal mű­szaki osztályának vezetője — a tervezés és kivitelezés szín­vonalának emelése. Szorosan hozzá tartozik ehhez, hogy csak korszerű, funkciójuknak megfelelő, esztétikailag jó, és a település arculatát formáló la­kóházak és hétvégi házak épüljenek. A jogszabályoknak megfelelő terv sem mindig al­kalmas a kivitelezésre, ha nem simul bele a település már ki­alakult képébe. Sokan saját maguk építik házukat, és elég gyakran a már jóváhagyott tervtől eltérő változtatásokat hajtanak végre, egyéni ízlésük, elképzelésük, építkezés közben felmerült ötleteik alapján, ami által rontják a település ké­pét. Megbeszéljük az ankéton azt is, hogyan előzhetők meg az ilyen megengedhetetlen változtatások. Az építtetőknél a helyes vagy helyesbített tervek el­fogadását meggyőzéssel kell elérni. Az ankéton a községi taná­csok műszaki előadóin kívül részt vesznek a járásban mű­ködő tervezők és kivitelezők, de meghívják rá a szomszédos járások műszaki osztályveze­tőit is. Figyelemre méltó, hogy színes diavetítéssel mutatják be a résztvevőknek a járásban található, helytelenül terve­zett vagy rosszul kivitelezett lakó- és hétvégi házakat. De természetesen a jól tervezette­ket és kivitelezetteket is. Sz. E. Még nem búcsúzunk Lassan-lassan vége felé járunk a nyárnak, de a legszebb júliusi na­pokra emlékeztető idő továbbra is strandra csalogatja a vizek, a termé­szet és a napfény barátait. Tegnap, augusztus utolsó napján is mozgat más élet zajlott a nagymarosi strandon, ahol felvételünk készült. Most tehát még nem búcsúzunk a nyártól. Várjuk a további szép napokat, a vénasszonyok nyarát, a szeptemberi napsütést, a jó strandidőt. Koppány György felvétele rényt küldtek a távoli ország­ba. A mostoha körülmények el­lenére a szövetkezet öt eszten­dő alatt megduplázta termelé­sét: idei tervükben már 10 mil­lió forint értékű kolonial bú­tor — szekrények, tálalók, író­asztalok, könyvespolcok — gyártása szerepel. A jelentős termelésnövekedést elsősor­ban a korszerű üzem- és mun­kaszervezésnek köszönhetik. A gépesítés meglehetősen korlá­tozott, hiszen a bútorokat egye­di módon készítik, s alig-alig használhatják fel az előre gyár­tott elemeket. A díszítés, fara­gás aprólékos kézi munka, s termékeik igazi értékét ez ad­ja. A szövetkezetben évente 120 köbméter tölgyfát dolgoznak fel. A jó minőségű farönkök beszerzése évekig zökkenő- mentes volt: a szakemberek a Bakonyba utaztak, ott megje­lölték a frissen kitermelt töl­gyek közül a megfelelőt, majd amikor kiszáradt, vagyis fel­dolgozásra alkalmas lett, el­szállították. Az utóbbi időben azonban gyakran előfordul, hogy a megjelöli rönköket más­nak adják el, a visegrá­diaknak pedig csak nyers, vizes fa jut. Ha ezt felhasználnák, a több évtized alatt kivívott jó hírne­vük szenvedne csorbát. Más megoldás nem lévén, most a kiválasztott nyirkos rönköket az amúgy is szűkös telephe­lyükön tárolják, amíg kiszá­rad, használható lesz. A je­lenlegi helyzeten majd csak az új üzemház felépítése segít, s ehhez számítanak a Pest me­gyei KISZÖV és az OK1SZ anyagi támogatására is. KOZELET Nyikolaj Faggyajev, a KGST titkára szombaton hivatalos tárgyalásokra Budapestre ér­kezett. Fogadására a Ferihe­gyi repülőtéren megjelent dr. Szita János, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok titkár­ságának vezetője és dr. Papp László, a Magyar Népköztár­saság állandó KGST-képvise- lőjének helyettese.

Next

/
Oldalképek
Tartalom