Pest Megyi Hírlap, 1974. augusztus (18. évfolyam, 178-203. szám)

1974-08-27 / 199. szám

Hajnali négy órától A monori főtéren nagy gondot fordítanak a környék tisztántartására. Kálmán József és Pndics Mihály, a nagy­községi tanács költségvetési üzemének dolgozói már hajnali 4 órakor megkezdik munkájukat, nehogy később a gépko­csik forgalma megakadályozza őket a takarításban. Ifj. Fekete József felvétele Postafiók 51. Emberségből jeles Augusztus 1-én kerékpár­baleset ért, sípcsonttöréssel a ceglédi kórházba kerültem. Ott-tartózkodásom egy hete alatt több munkatársam láto­gatott meg, ezzel Is enyhítve munkaképtelenségem miatti rossz hangulatomat. Aztán — saját kérésemre — jobb lába­mon gipsszel, hazakerültem. Ezután ért az igazán nem várt, kedves meglepetés: a pilisi hizlalda igazgatója, Göbölyös Ferenc és két munkatársa: Visnye József és Füredi Ist­ván még aznap meglátogat­tak. Mástól pedig segítséget is kaptam: amíg ágyhoz köt a betegségem, a vállalat gondos­kodik a bevásárlásról, ebé­demről, a lakásom takarításá­ról. Megjegyezni kívánom, hogy bár egyedülálló vagyok, a vál­lalatnál huszonkét éve meg­szakítás nélkül dolgozom, fi­zikai munkakörben, e segítség, úgy érzem, ez jóval több, mint „kötelességszerű” gondoskodás. Stcfanyó Anna Pilis Heti négy előadás Terv: új mozi épül Gyömrő központjában, a Táncsics Mihály úti kopottas ruházati bolt mögött szégyen­lősen bújik meg a mozi. Van oka a szégyenlősségre: még a ruházati bolttól is kopot- tabb,‘ szürkébb épület, ( vagy hatvan éves is megvan, na­gyon eljárt felette az idő. Prekler Károlyné üzemve­zető szavait kicsit megle­pődve hallgatjuk: — Az első féléves nézőter­vünket 105 százalékra telje­sítettük, s remény van rá, hogy a második félévben sem maradunk le. Népszerű bérletek Az első félév összesítését lapozgatva kiderül: a májusi hónap nézőszáma volt a leg­magasabb: az Ordasok között, a Rend gyilkosai, Csendesek a hajnalok, Betörés, Kis nagy ember és a Hyppolit, a lakáj című filmek voltak a legláto­gatottabbak. A 240 ülőhelyes moziban hatente négy estén vetíte­nek, szombaton, kedden egy- egy előadást, vasárnap, hét­főn két-két előadást tarta­nak. — Néhány hónapja módosí­tottuk a kezdési időponto­kat, korábban, fél hatkor kezdünk. Ekkor tértünk át a hétfői vetítésekre. Közön­ségünk kedvezően fogadta a változást, emelkedett a néző­szám. hijovák Margit pénztáros is bekapcsolódik beszélgetésünk­be.^ — Sok nyugdíjasbérletet el­adtunk, ha jó a film, gyakor­ta megesik, hogy másnap is eljönnek megnézni az idő­sebbek. Közönségünk nagyobb része természetesen a fiatal korosztályhoz tartozik. Nép­szerűek a különféle ifjúsági bérletek, az utóbbi hónapok­ban 300 darab fogyott el be­lőlük. Egy bérlet nyolc film megtekintésére érvényes. Ha egy-egy különösen nagy si­kerű filmet vetítünk, azt megelőzően sok esetben ott­hon felkeresnek, utcán meg-' állítanak a fiatalok: „Manci néni tessék nekem jegyet biztosítani!...” Korszerűsítés — belülről Ami kívülről nem látszott, az belülről azonnal szembe­tűnik: néhány héttel ezelőtt a moziüzemi vállalat teljesen átépítette az épület villany­vezeték-hálózatát, modern lámpatestek kerültek az elő­csarnokba, nézőtérre. Igaz, a mostani erősebb fényben viszont még inkább csúfnak látszanak a málladozó, fes­tésre szoruló falak. Remélhe­Péteriben láttuk Rangos események színhe­lye lesz ezután a péteri lab­darúgópálya. A megyei osz­tályból kiesett csapatok, Ve- csés, Üllő stb. látogatnak el a kis sportpályára, amelyet a sportkör vezetői, hogy nö­veljék a bevételt, bekerítettek. Ezt minden sportbarát csak helyeselni tudja, hiszen is­meretes a járási labdarúgó­bajnokságban szereplő labda­rúgócsapatok nem éppen ró­zsás anyagi helyzete. zott, kilakkozott bormérő kül­seje sem javít. (-Ő-) főleg a festésre is mielőbb sor kerül. — Jó, jó, de azért mégis­csak a nagyon várt új mozi lenne az igazi, méltó a nagy­községhez — mondják a gyömrőiek. Jogosan. Hiszen néhány év­vel ezelőtt már-már úgy látszott, sikerül megoldást találni, amely szerint a mozi a művelődési házba költözött volna. Az akkori tervből nem lett semmi. Annyi évi hallgatás után „mozi ügyben” jó hírrel szol gálhatunk. Értesülésünk sze­rint a Pest megyei Mozi­üzemi Válla’at a Művelő­désügyi Minisztériummal egyetértésben és segítségével tervbe vette egv új, modern filmszínház építését Gyom­ron. Anélkül, hogy valami­féle időpontot említenénk, most csak annyit: a nem tá­voli jövőről van szó. Ami .biztos: egy új mozi megérdemelt, szép ajándéka lenne a 11 ezer lakosú Gyom rőnek. Jan dó István MŰSOR Mozik Gyömrő: Némó kapitány és a víz alatti város. Maglód: Mese Szálfán cárról. Mende Áldd meg az állatokat és a gyermekeket. Monor: A bosz- szúállók újabb kalandjai. Pi­lis: Hideg pulyka. Üllő: Csen­desek a hajnalok I—II. Ve- csés: A fekete herceg. ' A. PEST M E GY'EÍ HI-RIAP KÜ LONK1 A,_D A;S XVI. ÉVFOLYAM, 199. SZÁM 1974. AUGUSZTUS 27., KEDD Tanévnyitás előtt Javultak a tárgyi feltételek Áltssláms iskolai igazgatók értekezle te A járási hivatal tanácskozó- termében évnyitó értekez­letet tartottak a minap az ál­talános iskolai igazgatók és vezető óvónSk részére, ame­lyen részt vett Király János, a megyei pártbizottság mun­katársa, Kozák Sándorné, a-z MSZMP monori járási bizott­ságának titkára és Horsik Jó­zsef, a járási hivatal elnök- helyettese. Magó esi Károly, a járási hivatal művelődésügyi osztály vezetője bemutatással kezdte beszámolóját. Bemutatta a hi­vatal két új szakfelügyelőjét: Kovács Évát és Pesti Imrét, valamint Pokorny Róbertét, az üllői és Rétvári Gyulát, a gombai általános iskola . új, kinevezett igazgatóját. Az osztályvezető elmondot­ta, hogy sikeresen fejeződött be az 1973—74_es tanév az ál­talános iskolákban. Tovább javult a tanesz­közellátás, az utóbbi évek­ben 3 millió forintot fordí­tottak erre. Most már csak 20 százalékos a hiány. Jelentősen csökkent a bukások száma is, alig két­százalékos, s ez jobb a megyei átlagnál is. A tananyagcsök­kentéssel járó problémákat jól oldották meg az iskolák­ban. Ezután rátért az új tanév­vel kapcsolatos feladatok is­mertetésére. Szeptember else­jével bevezetik a munkaidő­csökkentést a pedagógusoknál is. A 44 órás munkahét ked­vezménye a felsőtagozatos ta­nárokat és a technikai dol­gozókat érinti. A rövidített munkahét bevezetése ugyan­akkor nem teszi lehetővé új tanerő beállítását. Megnövekszik a feladata az igazgatóknak, akiknek az eddiginél jobban kell segíteni az oktató-nevelő munkát, nagyobb gondot kell fordítaniuk az órák ellenőrzésére, látogatásá­ra. Javult az óvodák felszerelt­sége is. A községi tanácsok egyre több gondot fordítanak a tárgyi feltételek javításá­ra. A nagycsoportosoknál be­vezetésre került az új nevelési program, amely máris ked­vezően érezteti hatását. Magócsi Károly ezután a to­vábbképzések fontosságát hangsúlyozta. Az eddiginél színvonalasabbá kell tenni eze­ket, különösen a képesítés nélküliek érdekében. Még mindig sok a képesí­tés nélküli pedagógus a mo­nori járásban. Előrelépés vi­szont, hogy többségük beirat­kozott már valamelyik felső­fokú intézmény levelező ta­gozatára. Kozák Sándorné hozzászó­lásában elmondotta, • hogy az oktatáspolitikai határozatot eredményesen hajtják végre a monori járásban is. Többet kell foglalkozni — mint hangsúlyozta — a képe­sítés nélküli nevelőkkel, ha­tékonyabb segítséget kell ad­1 ni munkájukhoz. Ugyanúgy a technikai dolgozók bérének j javítása égető gond, ezt a kö- I zeljövőben feltétlenül ren­dezni kell. Király János a közoktatás­politikai határozat megyei végrehajtásának értékelését tárta az igazgatók elé. Többi között kiemelte, hogy nagy fel­adat hárul a pedagógusokra is hazánk felszabadulásának 30. évfordulója méltó meg­ünneplésének előkészítésében. Marton János, a pedagógus­szakszervezet járási titkára bejelentette, hogy a nevelők számára ismeretterjesztő elő­adást szerveznek. A korsze­rű oktatási eszközök címmel. Kérte, hogy a rendezvényen minél többen vegyenek részt. Gér József AJANDEKKOSAR AZ ELSŐNEK Vége a hőskorsz? BEAT-ZENEKAROK VETÉLKEDŐJE ÜLLŐN Pálycszéli jsgyzet Győzelem helyeit - döntetlen... Az előzményekről. Nem valami jól kezdődött az 1974/75-ös labdarógú-baj- nokság a maglódiak számá­ra. A tavaly még NB III-as Iklad otthonában 4:0 arányú vereséget szen­vedtek. Hét közben sérülé­sek akadályozták a felké­szülést a Bem SE ellen, így erősen tartalékosán állt fel a maglódi csapat. Hiány­zott Rakita, Galambos és Horváth S. A mérkőzésről. Kezdet­ben egy cseppet sem lát­szott meg a hazaiak játé­kán, hogy tartalékosán áll­tak ki. Füleki révén több veszélyes támadást vezet­tek, de a vendégek védelme jól állta útját a csatársor­nak. Füleki így is betalál­hatott volna kétszer is, de lecsúszott lábáról a labda. A vendégcsapat védői he­lyenként durván igyekez­tek szerelni, de a bíró be­érte egy-két „gyengéd” fi­gyelmeztetéssel. Ügy tűnt, mindkét csapat a második félidőre tartogatja erejét. A második félidőben a hazaiak vették át a játék irányítását Négy perccel a kezdés után egy előrevá­gott labdát Gombkötő ügyesen a kapus felett a hálóba emelt. Az utolsó ne­gyedóra kétségtelenül a vendégeké volt. Hét perccel a mérkőzés befejezése előtt egy labda irányt változta­tott a maglódi védő lábán, s a vendégek jobbösszekö­tője, Darányi, a kimozduló kapus mellett a hálóba lőtt. így alakult ki az l:l-es döntetlen. Ennél az esetnél a partjelző, Bodnár lest jelzett, de Hűvé játékveze­tő felülbírálta őt. A helyenként hősiesen küzdő tartalékos maglódi csapat balszerencsés körül­mények között vesztette el az egyik pontot. Győzel­met érdemeltek volna A játékosokról. A mag­lódi kapus, Klim, jól vé­dett, a gólról nem tehet. A védelem legjobbja Potocs- ka, a csapat és egyben a mezőny legjobbja ezen a mérkőzésen Szémann Ta­más volt. Jól szerelt és in­dításai is rendre jó helyre mentek. Kemecsei is min­den dicséretet megérdemel. Elől csupán Füleki jelentett veszélyt a kapura. Gomb­kötőt gólja dicséri. A játékvezetőről. Hűvé megengedte a kemény be- lemenéseket, s ezzel a ven­dégeknek kedvezett. Eger­vári László, a maglódi ed­ző nyilatkozata: — Meg­nyerhettük volna a mérkő­zést, a játékvezető szerin­tem tévedett a ceglédiek góljánál. Az elrúgás pil­lanatában már lesen állt a ceglédi játékos. Két eredmény a járási bajnokságból: Űri—Gyöm­rő 3:0, Maglód II.—Sülysáp 0:3. (Gér) LABDARÚGÁS De vajon az utcai oldalon miért vágták ki a szép, sudár nyárfákat, amely az ember egészségének „jóbarátja”, kör­nyezetünk megszépítője? Csak az évtizedes vastag fatörzsek Csonkjai merednek ki a földből szomorúan ... Még valamire felfigyeltünk, ami szemet szúrt a péteri fő­útvonalon. A termelőszövetke­zet szomszédságában levő park elhanyagolt, giz-gazos, a pa­dok támlái hiányosak, pedig a. környezet szép lehetne, ha... Ha gondoznák a parkot, ha volna gazdája, ha segítenék a tanács gondjait megoldani az iskolások, az úttörők, a spor­tolók és nem utolsósorban a lakosság. Hiszen az ő érdekük is. ők élnek ott, az ő gyerme­keik játszanak, sétálnak a park fái alatt. S ha már a park gondozat- lanságáról írunk, hadd je­gyezzük meg a tsz központi épületének elhanyagoltságát, amelyen még az agyonrácso­A MŰVELŐDÉSI HAZAK­NAK szükségük van beat­zenekarokra, mert bár las- san-lassan ráfizetésessé vál­nak a táncos összejövetelek, a fiatalok egy része azért igényli ezeket a rendezvé­nyeket. A beat-zenekarok járási versenyét is részben azzal a nem titkolt szándék­kal hirdették meg, hogy ösz­tönözzék az együtteseket a jobb produkcióra, ez nekik is, közönségüknek is csak hasz­nára válhat. Vasárnap délután az üllői művelődési házban zajlott a vetélkedő. Nem volt beat- parádé. Nem volt slepp — egy-egy zenekart alig öt-hat „rajongója” kísérte el. A nagyterem lassan telt meg, s a hat jelentkező együttesből is csak négy jött el. A Fam- toms Úriból, a Kódex és a Sinus Veesésről, a Grog 73’ helyi, üllői együttes volt. MEGLEPETÉSEK és „forró” hangulat nélkül zajlott le a ) verseny. A zsűri dolga nem I volt nehéz, a négy közül ha-; Kiütéses vereség Pilisen mar kiválasztódott a jó, a jobb és a legjobb. Farkas György, az üllői ÁFÉSZ el­nöke, Bán Sándorné, a já­rási művelődési ház munka­társa, Pásztor Antal, az OSZK monori megbízottja, Pesti Imre járási tanulmá­nyi felügyelő, Gulyás László, a Monori Nagyközségi Tanács művelődési felügyelője és Lipták Viktor, a gyömrői művelődési ház klubvezetője nem tanácskozott sokáig, az értékelés egyhangú volt. Az ajándékkosarat a legjobb: a Sinus együttes nyerte el, a Grog 73’ és a Kódex aján­dékutalványt, a Fantoms ke­rámiavázát kapott. Az egyéni díjak — falitálak — is ha­mar gazdára találtak: Szege­di László. a Sinus tagja a legjobb énekes, Zoliéi Attila, a Grog tagja a legjobb dobos, Bogár György, a Sinus tag­ja a legjobb szólógitáros. Veress László, a Kódex ze­nésze a legjobb basszusgitá­ros „címet” és oklevelet nyert. Úgy látszik, a beat hőskora lejárt. Nem teremnek gomba módra a zenekarok, és nem tombolnak a rajongók. Akik erre a versenyre eljöttek, tu­dásuk javát hozták, és azt az igényt, hogy az itt kapott kritikával továbblépjenek — gondolná az ember ... Ám nem egészen így van. Nem akadt együttes, aki a ver­seny után vállalta volna a további játékot, vitatkoztak, kié a „szerelés” fele, fizet-e a művelődési ház, ha zenélnek még a felszaporodott közön­ségnek ... A ZSŰRI a zenekarvezetők­nek a vetélkedő után részle­tesen elmondta, mi volt a hi­ba, hol kell javítani. Akadt, aki megsértődött, akadt, aki nem. Végül is nem a verseny okozta izgalommal telve ment haza a közönség, hanem olyan érzéssel: ez is megvolt. Pedig megvolt a jó szándék, a hasznos kezdeményezés, a jóra ösztönző bírálat is. A többi nem a rendezőkön, nem a zsűrin múlott... (k, zs.) Csalódottan távozott az 4— 500 szurkoló, akik elkísérték kedvenc csapatukat Pilisre. Már az első percekben látni lehetett, hogy a hazai csapat jobban felkészült a mérkőzés­re, egységesebb csapat benyo­mását keltette, mint a monori, lelkesedésben, csapatjátékban, állóképességben is felülmúlták a monori labdarúgókat. Az első 15 percig alig en­gedték szóhoz jutni a monori csapatot. A huszadik perc után a vendégek is vezettek táma­dásokat, de kapura nemigen voltak veszélyesek. Szünet után még jobban ki­domborodott a hazai csapat fölénye a nagyon szétesően, minden elgondolás nélkül és enerváltan játszó monori csa­pat ellen. Igaz, a hazaiak könnyedén játszadozhattak, mert a monoriak 3:1 után lát­hatólag feladták a mérkőzést. Nem fogtak embert, így a ha­zai csatárok minden megeről­tetés nélkül vezethették táma­dásaikat Kalocsa kapujára. A monori csapatból Kalocsa több gólba tartó lövést is hárí­tott, de kapott potyagólt is. A csatársorban Szabó volt az, aki nem vesztette el kedvét és jól küzdött. Pilis I—Monor I 7:1, Pilis II —Monor II 2:1, Pilis ifi 1— Monor ifi I 8:0, Pilis ifi II— Monor ifi II 4:0. (vitéz) Kézilabda megyei férfibajnokság Cscpei Autó—Gyömrő 33:18 A harmadik vereséget szen­vedték el vasárnap a gyömrői kézilabdázók a Csepel Autó otthonában. .Előzőleg 30:7-re kaptak ki Nagykőröstől (hazai pályán), utána Tökölön 33:14 arányban. Ezúttal tartalékosén utaztak el a szigeti csapat otthonába.

Next

/
Oldalképek
Tartalom